Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 20, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
Tiistaina' Huhtikuun 20 p — Tuesday April 20
K O D IN
Kodin vaikutus
Jokainen vaikutelma kodista kaik
kein -vähäisinkin jättää jälkensä
nuoreen lapsensydämeen Uudestaan
ilmestyäkseen luonteen kehittyessä
Kodit muodostavat todellisimmassa
merkityksessä ne koulut joissa mie
hiä ja naisia kasvatetaan ja isät ja
äidit ovat niiden todelliset opetta
jat ja luonteenrakentajat Runoilijan
laulu jota mallma ihailee mitä
muuta se on kuin äidin rakkauden
suloinen tuoksu mikä rytmillisessä
tahdissa virtaa hänen lapsensa sie
lun läpi Ne rakastettavat teot joi
ta miehet ja naiset "voimansa päi
vinä" saavat aikaan nehän ovat
vain hedelmiä ruumiillistuneessa
muodossa niistä kauniista ajatuksis
ta joita lapsuusvuosina heidän- sy
dämiinsä kuiskailtiin Taiteilijan
maalaama taulu sehän on vain äi-
din sulot kevyin vedoin kankaalla
esitettyinä Ei mikään kaikista niis
tä vaikutelmista ja yleensä kaikesta
siitä mitä on lapsen kodissa ja sen
ympäristössä ole niin vähäpätöistä
ettei se vaikuttaisi lapsen sieluun ja
elämään joko hyvään tai pahaan
suuntaan
Jopa ne luonnonkuvat joiden kes
kellä lapsi kasvaa ja kehittyy vai
kuttavat varsin huomattavasti hänen
tulevaan luonteeseensa Miellyttä
vät esineet lapsen silmään vaikutt
aessaan samalla jättävät jäljen hä
nen sydämeensäkin Vuoret meri
laaksot maisema sellaisenaan met
sät kukkaset — kaikella on vaiku
tuksensa luonteen muodostamisessa
Ja vielä suurempi vaikutus on itse
rakennuksella jossa lapsi kasvaa
Tuota seikkaa ei kuitenkaan ole o
tettu huomioon siinä määrin kuin se
ansaitsee Samassa määrin kun ih
miset edistyvät sivistyksessä" ja hie
nostumisessa rakennetaan myöskin
parempia rakennuksia Suurissa kau
pungeissa asuvat alemmat kansan
luokat kurjissa asunto-oloissa En
simäistä askeleita Järkevään suun
taan kun tahdotaan kohottaa yhteis
kunnan huonoja ja rikollisia ainek
sia on että hankitaan niille parem
pia asuntoja Kun kokonaisen per
heen täytyy olla kytkettynä yhteen
ainoaan huoneeseen on ruumiillinen
samoinkuin henkinenkin terveyj tus
kin mahdollinen On mahdotonta
lapselle likaisessa kurjassa huonees
sa tai pimeän pihan tai kadun perillä
kasvaa puhtaudessa ja kehittyä sii
voksi Niin kauvan kun tätä epä
kohtaa ei ole saatu korjatuksi ei
yhteiskuntaruumiin spitaliläikkiä mil
iään voida saada parannetuiksi
Missä tahansa lapsi kasvaakin
-vastaanottaa ja tallettaa se vaikutel
mia siitä kodista jossa se kehittyy
flte rakennus sen muoto sen ulko
tiftinen ja sisällinen rakenne sen
'koristukset ja huonekalut sen ym
päristö muurit kivitetyt kadut tai
vihreät nurmikentät 1a kukkaset —
näköaloilleen merelle yli mahtavain
vuorenhuippujen hedelinättöuäln
kangasmaiden tai väriloisteisen mai
seman — kaikella on vaikutuksensa
juonteeseen ja sen tulevaan" muodos
tumiseen Kun on siis kysymykses
sä kotipaikan valinta tai son raken
taminen ei näitä seikkoja ei saa u
nnhtaa Kauneuden kasvattavaa ja kehittä
vää vaikutusta ei sovi unohtaa Ym
päristön tulee olla iloisan ja miellyt
tävän Itse rakennus oli r-e teo tai
pieni- on oleva hauska ja aistikas
Sen koristeiden tulee olla yksinker
taisia vaan aistikkaita ja silmää hi
veieviä Ne huoneet joissa lapsem
me tulevat nukkumaan leikkimään ia
oleskelemaan pitää meidän laittaa ja
koristaa niin hauskasti Ja miellyttä
västi kuin varamme sallivat Jol
lemme voikaan pitää enemmän kuin
kaksi huonetta tulee meidän hank-'
OSA S TO
kia niin paljon- sivistävää kulu mah
dollista Lapset pitävät tauluista ko
dissaan jos ne ovat puhdassisiiltöi
set ja hyvät on niillä jalostava vai
kutus lasten elämään Kaikessa
tapauksessa tulee jokaisen kodin ol
la puhtaan valoisan ja miellyttävän
jollei siihen olisikaan varaa hankkia
tauluja tai muita koristavia esineitä
-Jos lasta ympäröi törky siivottomuus
ja lika niin onhan miltei mahdntpn
ta että se voisi kasvaa rakastetta
vaksi luonteeksi ja taipuisaksi siihen
mikä on iloista totta ja hyvää sekä
saada puhtaan sydämen ja mielen
Kaikella mitä edellä olemme ku
vanneet on tässä suuri merkityksen
sä vaan kodin henki on kuitenkin
kaikkein tärkein — Käsitöitä-lehdes-sä
— S R Miller
Muutama sana pikku
lasten ruuasta
Nykyisin on puhuttu paljon pik
kulasten ruuasta hoidosta ja ylei
sesti niiden kasvatuksesta Toverit
tarenkin palstoilla vaan enpä luule
olevan liikaa siitä vieläkin pakista
kun olen ollut tilaisuudessa näke
mään ja kuulemaan eräänlaista pik
kulapsille vaaralilsta ruokintatapaa
Tässä joku viikko takaperin kuoli
erään tuttavani pikkutyttönen hal
vaustautiin vaikka lapsi oli päältä
päin terveen ja hyvinvoivan näköi
nen" niin sittenkin tuli siihen tuo
ikävä tauti joka-vei hänet muka
naan voin hyvinkin epäillä ettei
tuon lapsen vanhemmat tienneet it
sekään miBtä johtui että lapsi tuli
kipeäksi silloin kun veivät hänet
sairashuoneeseen muka paranemi
sen tarkotuksella Nyt jälestäpäin
' ehkä ovat saaneet lääkäreiltä tie
don siihen asiaan Löytyy vielä
paljon ihmisiä jotka omaavat sen
perin yksinkertaisen ajatuskannan
että lapselle saa antaa suuhun mitä
ikinä se ottaa ajattelematta sen
enempää josko se on sille hyödyl
listä ja terveellistä niinpä kävi noi
den edellämainittujenkin vanhem
pienkin ja lapsen kanssa Lapsi" oli
kuollessaan vasta vähän päälle vuo
den ja jo ennenkuin se ehti täyttä
mään vuotensa sille ajettiin suuhun
joka lajia mitä he itsekin söivät
Senlisäksi he itse ja toiset saman
tapaiset henkilöt oikein nautinniolla
ja ihastuksella puhuivat että se syö
vaikka mitä ja on sitten vielä kova
syömään ja näkihän sen päältäkin
päin että se oli syönyt Mutta he
kään eivät ottaneet huomioonsa si
tä että olivat olosuhteissa misä
lapsi ei saanut kylliksi liikunta
mahdollisuutta jota se välttämättö
mästi olisi tarvinut tuon raskaan
ruuan sulattamiseen Häntä pidet
tiin kuin nukkek sylissä kauniisti
ne ajat kun hän oli valveilla Sy
lissä ollessakin olisi pitänyt edes
leikkiä ja vähän voimistella sen
kanssa vaan kukapa sitä viitsii sillä
tavalla huuhtoa Tästä sitten oli
seuraus että ei se vielä kuten nor
maalilapset tapaavat vuoden vanha
na alotellut kävelemään Kun se
oli niin "kauniisti" hoidettu ei se
vielä kunnolleen ottanut jaloilleen
kaan Olen nyt jälestäpäin kuullut
monen päivittelevän sen äkillistä
kuolemaa ja vaikka heille koittaa
selittääkin syytä siihen niin he
loukkaantuvat Minä tiedän omasta
kokemuksestani että paras ruoka
pikkulapselle on keitettyjen kauran
ryynien liemi Minulla on poika
joka on saman ikäinen eikä se vie
läkään vaikka kävelee syö mitään
muuta raskaampaa ruokaa kuin mai
toa ja kauravelliä eikä se ole huo
nomman näköinen katsella kuin toi
setkaan lapset Tästä käy selville
miten suurena tekijänä useissa ta
pauksissa lapsille on ruokajärjestel-
mä Luulisi ajattelevien ihmisten
pyrkivän tietoiseksi siitä että voisi
vat pitää lapsillaan terveyden eikä
tuhota niiden elämää heti ensimäi
sinä ikävuosina Riistäjät kyllä ovat
valmiit tuhoamaan sen kunhan heil
le ehtii ikää varttua Ottakaa täysi
selvyys kaikista lastenhoitoa kos
kevista asioista jos kerran haluatte
tapsistanne saada täysin terveitä ih
misiä A K
JUTUSTELUA WQRC ESTERISTÄ
Tämä Vtforcester on sellainen kylä
että Toverittaren kirjeenvaihtajaa
täällä ei tahdo löytyä
Viime vuosikokouksessa ei saatu
Toverittarelle kirjeenvaihtajaa vaan
siirrettiin tehtävä ompeluseuralle
Ompeluseura päätti valita kirjeen
vaihtajan kuukausittain ja valituksi
tulin minä jo ennestään hieman lais--s
kaksi tunnettu joten kirjeeni on
myöhästynyt noin viitisen viikkoa
Toiminta kuluvan talven aikana on
ollut huomattavasti vilkasta Tosin
ylenmääräinen lumentulo on hieman
häirinnyt vierailunäytäntöjä joita on
järjestetty Gardnerin ja Maynardin
toverien taholta Nämä vierailunäy
tännöt ovatkin olleet tervetulleita
Sfis kiitos käynnistä vierailijat
Sarjailtamatkin ovat olleet ja men
neet Ensin järjestivät iltamat akat
ja pojat vaan sattui niin että suurin
osa ukoista sairastivat "fluuta" ja
olivat poissa juhlista Iltamat onnis
tuivat kuitenkin jotakuinkin hyvin
Puhdas voitto oli lähelle viitisen sa
taa dollaria
Ukkojen sairaus saattoi terveille
ja juhlissa olleille ukkomiehille sen
onnellisuuden että omista ja tyttö
jen ponnistuksista huolimatta hävisi
vät sen juhlapöydän joten pojat ja
akat olivat päänä juhlapöydässä
Sanotaan että opiksi koirille kyl
mä sauna ja niin kävi tässäkin jutus
sa Ukot ja tytöt kävivät navakasti
toimeen Viitosen mieheen ja par
haimmat kympin oli ukkojen sota
huuto ja sen ne tekivätkin Pohja
rahoja kasasivat noin kolmisensataa
tolsua ja reilusti avasivat "Aarre
aitan" jonka sisällys oli vapautta
esittävä nainen toivolla että kaik
kien maiden köyhälistö liittyisi yh
teen Luultavasti ukot ja tytöt suoriutui
vat voittajina Vaikka olenkin hä
viön puolella niin olkoon voittajille
kunnia
Yhdistyksen työkokous 4 p t k
teki suuremmoisen kevätsiivouksen
nimittäin erotti johto- ja agitatsioni
toimikunnat täten jääden eroon va
semmistoon taipuvat toimitsijat Syy
eroittamiseen oli että edellämaini
tut toimikunnat olivat kieltäytyneet
järjestämästä luentotilaisuutta Moo
ses Hahlille
Tässä jutussa ilmenee sekä vasem
misto että oikeisto "diktatuuri"
Suurimmat kalkista kemuista ovat
kuitenkin jälellä nimittäin osaston
kevätmyyjäiset Moni pää jo järkei
lee että mihin panna sen komean
auton joka siellä on voitettavana yh
delle onnelliselle
Siis tämän kuun viimeiset ja tou
kok ensimäinen päivä ovat omiste
tut jättiläismyyjäisille Worcesterissa
Siellä tavataan — Nix
WARREN OHIO
Kummaa tulossa Näin kuulin e
räan poikaviikarin lausuvan eräälle
emännälle No mitä ne nyt sitte
niin kummat ovat ja vielä tulossa
Ei oikein tiedä mutta luulen että
jotain merkillistä on ilmassa Mistä
sitä arvelet No eräänä iltana kun
menin tansseihin huomasin että ty
töt ovat poissa ja kun aloin tutkia
syytä siihen niin huomasin jotain
kummallista Eiväthän vain ukot —
Niin juuri ukot ja
tytöt olivat lyöneet päänsä yhteen
ja_ pitivät kokousta millä tavalla taas
saisi meidät akat ja pojat alakynteen
Niin no mene ja sano mutta sa
non vaan sen että kyllä Biinä taas
pannaan akkain ja poikain rekorttl
niin kovalle koetukselle että epäi
lempä jo että tuskin kestää tätä
koetusta Ja siis kehoitan teitä akat
ja pojat itse ukko-jehovan sanoilla
joka sanoo — — että (akat ja
pojat) Olkaa valppaat ja valvokaat
sillä ette vielä tiedä päivää eikä het
keä jolloin ne tyttö- ja ukko-juhlat
tulevat Mutta ne tulevat kuitenkin
niin kuin varas yöllä
Ukko Sutki
BELDEN N D
Vappu-iltamia täällä hommataan jo
oikein hikipäässä Tulee olemaan
puhuja näytöskappale ja myös eri
koisesti valittua ohjelmaa Tähän
asti en ole saanut tietää kuka tulee
puhumaan mutta hyvä se kuitenkin
pitäisi tulla Näytöskappaleen nimes
täkin päättäen on se oikein nauru
pilleri "Onko sen pappa sallinut"
Puhe on kaikille vapaa vaan näy
töskappaleesta ja muusta ohjelmasta
on sisäänpääsy 25 senttiä miehiltä
ja naisilta Tanssia myös tulee ole
maan lopussa Siis poistakaa kaikki
huolet ja esteet ja tulkaa joukolla
viettämään Vappua lauantal-illalla
toukokuun 1 p
Viimme näytösiltama menestyi hy
vin OH saapunut tyydyttävä jouk
ko yleisöä vaikka tiet ja ilmat eivät
olleetkaan mitä parhaimpia Näytös
kappale meni hyvin ja kuului että
yleisö oli hyvin tyytyväinen siihen
Hauskat hämmästyskekkerit pidet
tiin Mr ja Mrs W J Hussalle maa
liskuun 16 pvä iltana Huoneet täy
tettiin väellä niin "suuri oli joukko
kuin sinne saapui HaUBkuutta oli
jos minkälaista jota piisasi myöhään
yöhön
Seuraavana päivänä matkusti N J
Husa Menahgaani Minn jossa hän
vieraili vanhempiensa luona ja myös
vietti pari viikkoa tri O O Jurvan
parantolassa
Miss H Siekkinen Joka täällä
vieraili Mrs E P Husan luona vii
me kesänä on nyt myös ottanut pai
kan tri O O Jurvan parantolassa
jossa hän on nyt pikakirjurina ja kir
janpitäjänä iMr Richard Laski joka on ollut
täällä vierailemassa veljensä Ernest
Laskin luona 3 viikkoa lähti 4 päi
vä Brocket N
Hauskaa Vappua toivotan tämän
lehden laajalle lukijakunnalle erit
täinkin niille jotka täältä ovat Cana
daan menneet — H
S Ä K E N I Ä
Tilatkaa nyt ettei enään unohdu
Säkeniä on yleisesti arvokkuudeltaan
tunnustettu tarkoitustaan vastaavaksi
julkaisuksi - Ainoa laatuaan Mielen
kiintoisia tietoja Venäjältä Hinta
$150 vuosi
RAIVAAJA
Box 468 Fitchburg Man
Osoite-ilmoituksia
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka antaj
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolai
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315— '
lOth St Hoquiam YVaah
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuraa
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Oiote: 71
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena sun
nuntaina' alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat Joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp
via kokouksen loputtua
- 1
n