Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 20, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina' Huhtikuun 20 p — Tucsday April 20
No 16
Työn marttyyrit
Kirj Arvid Johnson
Hän syntyi mailmaan eräänä
kirkkaana tammikuun yönä siinä
1890 vaiheilla jossakin Suomen
syrjäkylässä mutaisen metsä
lammen rannalla Hänen synty
misestään ei suuria iloittu ei et
sitty taivaalta tähteä joka olisi
- muistuttanut hänen mailmaan
tuloaan Äitinsä rakastava ja
hellä syleily oli kaikki kaikessa
hänen osakseen Tämä syleily
sisälsikin paljon se sisälsi hel
limmän äidin rakkauden joka ön
tuhat kertaa kultaa kalliimpi
siinä oli kylliksi kasvattamaan
pojasta suuren sielun Paikka
missä hänen mailmaantulonsa
tapahtui ei juuri herättänyt
muun mailman huomiota janoi
nen metsästäjä oli ainoa vieras
joka mökkiin joskus poikkesi ja
noaan sammuttamaan Kaiken
laiset muuttolinnut kuitenkin pi
tivät paljon tuosta paikasta ollen
ne mökin asukkaille joutohetki
nään suurimapana huvina En
simäisenä kesäviestin tuojana oli
leivonen joka kauniilla moni
sointuisella laulullaan ilmoitti
suloisen kesän tuloa ikäänkuin
se olisi tahtonut sanoa : Herätkää
rauhaisesta talviunestanne naut-
timaan kesän tuomasta onnesta!
Ja erityisesti mökin äidille —
päästähän lapsesi hetkeksi ulos
leikkimään tahdon laulaa heille
viestiä etelän lämpimästä joka
kuitenkaan ei vastaa teidän ly
hyttä mutta kaunista kesäänne
Ensikerran Oskarin avatessa
silmänsä kirkkaan talviauringon
tirkistäessä sisään tuvaan rikki
näisestä matalasta ikkunasta
hän sattumalta aivan kuin epäi-
levästi katsahti tuvan noen peit
tämään seinään ja samalla äi
tiään ikäänkuin olisi tahtonut
kysyä : Äiti — missä minä olen ?
Miksi tällaista? Äiti säpsähti
poikansa moittivaa katsetta
sinä pikku veitikkani tahdotko?
moittia minua elämäni suloisem
malla ja toivehikkaamrnialla het
kellä älähän toki sitä tee
Jos tietäisit mitä sinusta ajatte
len ja toivon et hetkeäkään moit
tisi minua matalan tupamme no
kisista seinistä sillä tämän tupa
ni pyöreä kurkihirren alla ajatte
len jalompia aatteita kuin yh
dessäkään noista suurkaupungin
komeista palatseista joissa into
himot ja juomingit ovat elämän
päähuolena Sinusta sinä suu
rin toivoni tähti — toivoisin tu
levan ihmiskunnan jaloimman
sankarin (ei sankaria sellaista
jota sillä nykypäivinä ymmärre
tään sellaisen sankaruuden si-
nun mieTiuusiälläsi sydämestäni
jo soisin kuuluvan muinaismuis
tojen joukkoon) ei vaan sinusta
toivoisin kehittyvän suuren sie
lun sellaisen joka säteilee läm
pöä leskille ja orvoille ja olisi
tien viittana koko mailman sor
retuille miljoonille Tietäessäni
että sinusta tulee sellainen ilolla
uhraisin elämäni kaikkein pyhim
män sinun puolestasi Jos ym
märtäisit minun pieni tähteni
niin varmaan sanoisit — äiti tah
don täyttää toivomuksesi sinun
suunnitelmasi olkoon elämäni
päämäärä- sinä olet ihmiskunnan
jaloin äiti
Kun poika oli kahdeksan vuo
rokauden vanha kuljetti hänen
isänsä hänen pitäjän pappilassa
saarriassa "pyhän kasteen" jossa
'hän ristittiin Oskariksi Suomen
kirkollislaki määräsi että kaikki
lapset oli kastettava tullakseen
osallisiksi "taivaan valtakuntaan"
— niinkun sanottiin Tämä oli
vanhemmista vastenmielistä sen
tähden että he tiesivät tämän ta
pahtuvan poikansa tietämättä
sitä ollenkaan ymmärtämättä I
sän tullessa kotiin otti äiti Os
karin syliinsä vapauttaakseen hä
net enemmistä vaatekappaleista
nyt poika vapautuneena raskais
ta varustuksista näytti iloiselta
katsellessaan äitiään vasten kas
voja Mitä nauratkos sinä mei
dän tyhmyydellämme sentähden
että kastatimme sinut — mehän
vain seurasimme kirkollislain
määräyksiä eikä omia mielipitei
tämme — — säätkin siitä nau
raa ja moittiakin kun tulet isom
maksi sillä lakien tyhmyys on
kin oikeastaan meidän tyhmyyttä
ei kuitenkaan yksin meidän vaan
koko kansamme Niinhän se on
tutkiessamme kansamme elämän
tasoa ja sen yhteiskunnallista ke
hitystä tutkimme maamme lakeja-Oskarin
isä oli kookas komea
vartaloinen Hämäläinen kookkai
ne sisään painuneine harmaine
silmineen Hänellä oli tumma
huuliparta ja korkea ryppyinen
otsa joka muistutti jonkun ver
ran ajattelijaa ja sitä hän oikeas
taan olikin sillä alituisena kysy
myksenä pyöri hänen päässään
mistä johtuu köyhyys alituiseen
uutterana olevalla työläisellä ja
rikkaalla ylellisyys laiskuudes
sansa — joka salaisuus hänellä
selviääkin myöhemmällä iällään
Mitä Oskarin äitiin tulee oli hän
ahkeralla itseopiskelulla saavut
tanut jotakuinkin korkean (hä
nellä oleviin oloihin verraten) si
vistysasteen sillä hänhän oikeas
taan oli halpana pidetty torpan
tytär joka ei arvoonsa nähden
mitään huomiota ansainnut Eni
ten oli hän opiskellut perhe- se
kä sukupuolielämää koskevia ky
symyksiä Juuri nämä kysymyk
set olivat hänellä aikansa hen
gen mukaan tärkeimmät ja naise
na välttämättömimmät tietää
Niistä oppi hän ymmrätämään
naisen yhteiskunnallisen arvon
sekä mikä merkitys hänellä on
tulevaan sukupolveen
Hän myöskin mahdollisesti nä
ki ympärillään olevat olosuhteet
ja samalla ymmärsi kasvatuksen
mullistavan merkityksen ihmis
kuntaan nähden Sanalla sa
noen hän tahtoi oppia ei itsensä
tähden vaan opettaakseen jälke
läisilleen Luonnon kultainen la
ki on synnyttää jälkeläisiä mut
ta opettaa niitä on sitä mustetta
jolla tämä laki on tehty ymmär
rettäväksi Kieltämättä ' hän oli kylän
kaunein tyttö aikoinaan josta
syystä toiset tytöt häntä kadehti
vat ja sanoivat hänen olevan yl
peän Tavallisesti hänen kulkies
saan yksikseen sanoivat ihmiset:
Niemelän Aina siinä menee —
mikähän se luulee olevansa — ?
Kyllä se mies joka tuon ristin
saa saapi kylläkseen ja muuta
sellaista
Naapurikylän Ojalan Mikko o
li Ainon suhteen eri mieltä mui
jien kanssa Mikon mielestä Ai
no näytti olevan jotakin suurta
ja käsittämätöntä jonka edestä
suurinkin uhraus oli toisarvoista
mutta mitenkä voisi hänelle il
moittaa tunteistansa Vihdoin
hän päätti esittää Ainolle asian
sa vapaasti ja miehekkäästi
Saanhan säilyttää tunteet omina
ni jos hiin kieltäytyykin ja hä
nellehän se valinta oikeastaan
kuuluukin minä ainoastaan eh
dotan Seurauksesta tietysti su
ren yksinäni eli iloitsemme yh
dessä hänen kanssaan ja niin hän
päätti ryhtyä tuumasta toimeen
Pitäjän palokunnan talollahan pi
täisi olla sunnuntai-iltana iltamat
ja näytellään kappalekin siinä
Ainokin varmaan esiintyy niin
kuin aina ennenkin Siellä kap
jalecn loputtua ja hänen tullessa
yleisön sekaan voin esittää itse
ni kiittää kappaleen esittelystä
— pyytää häntä kahville ja sa
malla lupaa — saattaa hänet ko
tiin Yhdessä he sinä iltana en
sikerran kulkivat puhuttu ei pal
jon tunteet saivat ajatuksilta yli
vallan ja he olivat tietämättään
lähestymässä elämässä sitä koh
taa -jota suorittamaan he olivat
syntyneet Siitä lähtien suunnit
telivat he elämätään joka näytti
onnelliselta joka suunnalla val
litsevan kurjuuden keskellä
Lehdossa katsellessaan kesäi
sen ilta-auringon viimeisiä sätei-
tä solmittiin liitto jonka vah
vuutta ei edes pahin edessä tehty
vala voinut järkyttää niin vas
tenmieliseltä kuin se vala heistä
tuntuikin 'Erään kerran heidän
tavatessaan oli Mikko hiukan
päihtynyt hänen aikomuksensa
ei ollut tavata Ainoa sillä hän
häpesi tätä tekoaan vaan se oli
sattuma joka tahtoi osoittaa et
tä älä anna huonojen puolien ol
la sivussa tarjotessasi hyviä Tä-
män tapauksen johdosta katsoi
Aino häntä surumielisin moitti-
vin katsein kääntyi ympäri pois
tuen yksinäisyyteen — Itku on
surua — se voipi olla myöskin
sääliä — sydän joka itkee sää
listä on jalo — joka itkee surusta
on särkynyt Jalolla sydämellä
annetaan rikokset anteeksi ja
niin kävi tässäkin — Mikko sai
sovittaa rikoksensa suutelolla
joka myöskin oli valana ei sen
enää uudistumisesta Metsälam
men ranta oli ainoan unelmoitu
mökin paikka siinä rantasella
oli hän toiveensa ilnfoille laulel
lut ja kaihonsa korven kuusille
kertoillut Syksyn tullessa' tu'i
myöskin elämän todellisuus haa
veiden tilalle — — eräänä sun
nuntaiaamuna syyskuulla heräsi
vät he onnellisena omassa kodis
saan Mikko oli ammatiltaan vaan
tavallinen kirvesmies ja kuljes
keli pitkin pitäjää rakennustöis
sä ansaiten säästäväiselle Ainol
leen jotakuinkin tyydyttävän toi
meentulon Hämäläisen kestävyy
dellä _ (Jatk)
□ ELMA OREGON
Tervehdys taas pitkästä aikaa No ym]& Toverittareen
niin nyt sitä minäkin olen taas pääs- Mjna toivon että Helmi Mattson
syt kotiutumaan ja pois sieltä sairas- yhä edelleenkln kirjottaa noita ro
ten valtakunnasta jossa olen mat- maaneja Ne eivät ohj vanhan ajan
kustellut taas melkein koko talven satujaj vaan niissä loppujen lopuksi
Seitsemän täyttä viikkoa olin sairaa- kuvaat'uu elämän todellisuus Olen
lan seinien sisällä Kylläpä siinä oli- kuul]ut nai8ten usein kiittävän len
kin lepoa enempi kuin kylliksi Jo te& siita klm se on oIlut ylime aikol
nyt sydämestäni saakka lähetän kii- na nlinkin monipuolinen
tokset niille ystäville jotka kävivät Ehkä taaaen riittänee täksi kertaa
läsnäolollaan minua siellä huvitta- Toiste Us& Jos eletään
massa Myöskin kaukana olevat to- puoluetervehdyksellä
verit ja toverittaret jotka lähettivät Martha M — i
kirjeitä ynnä kaikenlaista muuta lu-
kernistä Jaahah ajattelin
antaa ympäristöläisten tietää että ASIAMIEHET!
se aina mainittava Selma-täti eli
Jokela on nykyään täällä minun ty- Kautta linjan nyt ripeästi levittämään
könäni vieraana ja hänellä olisi halu
jonkun verran tienata vaikkapa vaan -
matkarahat Niinkuin tiedämme hän V CLppUQ Jfl
on kurssin suorittanut hieroja Nyt
jos tarvitsette hierojaa niin rientä- LdStCtl JCcVÖttä
kää meidän saunale läheltä ja kau
kaa tapaamaan sitä herttaisen ystä- -
vällistä Selma-tätiä TILAUSLISTA
Mikä kumma ja samalla meille nai- „_„ „ n a - -rt
„ _ (4 TOVERI Box 99 Astoria Ore
sille onni että saadaan Helmi Matt
son Toverittaren toimittajaksi Minä Allekirjottanut tilaa kpl
olen siitä niin iloinen etten tahdo
saada oltua kun tunnen hänet aivan VAPPUA 1920 kpl LAS-
persoonallisesti ja olen aivan varma fEN KEVÄT 1920 '
että hän menestyy — Anna Toivonen
— — — — joista rahaa seuraa mukana $
BEAVER LAKE O NT CAN
Nimi
Eipä ole mitään erikoista tapahtu
nut joka olisi aiheuttanut kirjotta- Osote
maan sitten kun viimeksi kirjotin
Toverittareen maallsk 23 päivän nu
meroon erään kirjotuksen jonka
johdosta päätin minäkin sanoa mieli
piteeni Se oli erään (nimimerkki
Osakas) kirjottama klrjotus Lasten
osastossa Toverittaressa Eräässä
kohdassa hän kirjottaa Seattlen osas
ton tehneen seuraavanlaisen- ehdo
tuksen että:
"Esitämme Toverittaren suhteen
tehtäväksi sen muutoksen että' Las
ten Osasto julaistaan englanninkielel
lä" Minun käsitykseni mukaan se
ei voi olla mahdollista Kuka on
se äiti joka ei haluaisi seurata las
tensa kirjotuksia Toverittaressa mut
ta se olisi niille mahdotonta jos ne
olisi kirjotettu englanninkielellä Ja
moni muu aikuinen haluaa niitä seu-
rata Ja sitten täytyisi nuorten käy
dä paljon koulua ennenkuin he kyke
nevät suomentamaan noita kirjotuk
sia vanhemmilleen Täytyy olla van
hempien oppaana heidän kirjottaessa
Toverittareen tiedän sen itsestäni Ja
ne kymmenen' kymmenet lapset jot
ka siiloni kävi englanninkielistä kou
lua kun minäkin niin he kaikki op
pivat lukemaan ja kirjottamaan suo
mea yhtä rinnan englanninkielen
kanssa ilman suomalaisia kouluja ja
luulen niin kaikkien lasten oppivan
Sehän on itse kunkin hartain toivo
että lapset oppisivat äidinkieltä kir
jottamaan samaten kun lukemaan
kin vaikkapa vanhemmat opastaisi
vatkin nuorukaisia -alussa kun he
kirjottelevat Toverittareen
Lausukaa muutkin mielipiteenne
tästä asiasta
Eräs (nimimerkki "Asiaa seuraa
va") oli kirjottanut vapauteen tässä
taannoin (en muista numeroa) jos
sa hän arvosteli Toverittaressa ollei
ta kirjotuksia liian raskaasti Hän
tuomitsi Helmi' Mattsonin kirjotta
mat romaanit roskakoriin samaten
kun "Tilkkutäkistä" johtuneet kirjo
tukset Ja mitä Toverittaren tilaa
jamäärän kohoamiseen tulee -niin ei
se ole Toverittaren syy se riippuu
paljon veltoista asiamiehistä Ei
suinkaan kukaan voi sitäkään väit
tää etiä ei Toveritar olisi tehnyt
parhaansa naisten maailmankatso
muksiin nähden Mitäs sanoo Yhdys
valtain s s järjestön edustajakokous
Toverittaresta? Kokous tunnustaa
viime vuosina Toverittaren selväpiir
teisellä tavalla selostaneen työläis
naisille järjestymisen ja luokkatais
telun välttämättömyydestä Sekin
osoittaa että he ovat yleensä tyyty-