Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 20, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
Tiistaina Huhtikuun 20 p— Tuesday April 20
PALISADE MINN
Toverittaren Lasten Oposto on esi
tetty keskusteltavaksi On vaadittu
että Lasten Osastoa ruvettaisiin jul
kaisemaan englanninkielellä Mikäli
minä yhtenä monivuotisena Toverit-
taren aslanaisena juttua käsitän niin
mielestäni jos Toverittaren Lasten
Osastoa alettaisiin julaista englannin
kielellä olisi se enempi vahingoksi
kuin hyödyksi Toverittarelle Sillä
melkeinpä poikkeuksetta kaupates
saan Toveritarta sellaisille jotka ei
vät ole Toverittaren vakituisia tilaa
jia saapi vastauksen: "Toveritar on
niin mitättömän pieni lehti ei siinä
ole juuri mitään lukemista Ei sitä
kannata tilata" Ja on myönnettävä
että Toveritar on liian pieni Ameri
kan työläisnaisten ainoana äänenkan-
nattajana ja jos siinä Lasten Osas
- toa ruvettaisiin julkaisemaan englan
ninkielellä niin niille tilaajille jotka
eivät voi lukea englanninkieltä tulisi
Toveritar vieläkin pienemmäksi ja
minä uskallan väittää että suuri e
nemmistö Toverittaren lukijoista ei
voi lukea englanninkieltä Ja meille
lasten vanhemmille on sangen mie
lenkiintoista lukea Toverittaresta ne
kin pikku kyhäykset mitä lapset sii
hen kirjoittelevat Vielä on sangen
' todennäköistä että se ei innostaisi
lapsia sen kummemmin kirjoittele
maan Toverittareen vaikkapa he sai-
sivatkin sen tehdä englanninkielellä
Sillä Jos lapsillamme on halua julki
sesti esittää havaintojaan ja käsityk
siään niin heillä on sangen" hyvä ti
laisuus se tehdä englanninkielellä
(jos he nimittäin eivät voi suomen
kielellä kirjoittaa) kirjoittamalla
englanninkielisiin sosialistilehtlin
Lapsillamme on erittäin hyvä tilai
suus tutustua sosialismiin vaikkapa
vain "Young Soclallsfln" avulla mi
kä ' ilmestyy sosialistipuolueen pää- '
majassa kerran kuukaudessa Mutta
melkeinpä uskon että aniharvat suo
malaiset työläisten lapset edes tietä
vät että on sellainen julkaisu kuin
Nuorten Sosialisti olemassa sen vä
hemmin he siihen kirjoittelevat
Edelleen minusta nähden on väittä
mättömästl osattava lukea Ja kirjoit
taa suomenkieltä ja siihen lapset jot
ka osaavat lukea ja kirjoittaa eng
lannkieltä oppivat kokolailla helpos
ti kodeissa 'missä suomalaiset sano
malehdet ja kirjallisuus on runsaasti
viljeltyä tavaraa Jos lapset el osaa
kirjallisesti suomenkieltä niin eivät
he myöskään voi iltamatilaisuuksis
samme suorittaa ohjelmaa suomen
kielellä Ja enemmistö iltamaylelsös
tämme ei voi seurata muuta kuin
suomenkielellä suoritettua ohjelmaa
Kukaan taas el voi väittää etteikö
lasten antama ohjelma olisi kalkista
innostavinta iltamaohjelmlstossamme
Siispä antakaamme Toverittaren e
delleenkin ilmestyä kaikenkaikkiaan
'suomenkielellä 'la te pikku toverit
kaikkialla yrittäkää yhä uutterani
min kirjotella Lasten Osastoon- Ja
muutenkin parhaanne mukaan toimi
kaa ja akiteeratkaa Toverittarelle
uusien tilauksien hankkimiseksi
'Toveruudella — Jenny Trst
INTERNATIONAL FALLS MINN
Pötyä puhutaan jos täällä laulaa
"Amerika on lämmin maa" Huh
tikuussa ollaan ja vielä nytkin on
pyryä ja pakkasta eikä näytä hel
tiävänkään ilmat' Kyllä kysyy köy
hältä lanttia kun vuodet umpeen saa
ostaa puita ja kolia Muutenkin käy
dään kukkaron kimppuun Vuokria
kuuluu komppaniat korottavan tou
kokuun alusta Nyt kun hävisi rau
tatielakkonsa ajattelee että aläppäs
Kyllä tiedän keinon miten pulitatte
"tinat" takaisin Tämä kyllä on yh
den komppanian hallussa Puolet ai
nakin vuokrattavista asunnoista o
mistaa myllykomppania Niin että
minnekkä muuttaa ' maksa pois
vain! Kyllä kaiketi yksityisetkin
vokraajat osaavat esimerkkiä seura
ta se on tietty Jos palkkoja saa
joillakin senteillä korotetuksi osaa
vat herra nyppiä ne takaisin-
Osastossa on toimittu kokolailla
virkeästi tätä nykyä Iltamia on ol
lut jotenkin joka sunnuntai Näytel
miä esitetty silloin tällöin Osaston
kokouksessa huhtik 1 p päätettiin
sosialistipuolueeseen suhtautumises
ta Siltä on keskusteltu ja useissa
edellisissä kokouksissa Nyt äänes
tettiin Enemmistö oli sitä mielipi
dettä että pysytään edelleen sosa
' Hstipuolueessa Oli useita vastaan
äänestäjiä _ "jotka halusivat liittyä
its suomnl järjestöön mutta se puo
li sai vähempi kannatusta Samalla
kertaa valittiin virkailijat seuraaval
le toimintakaudelle vuosineljännek
selle Organiseeraaja A Suomela rahas
tonhoitaja Wm Mattson huvitoimik
rahastonkirj E Hietala jäsen- ja ra
hastonkirjuri John Tamminen kir
jeenvaihtaja ja pöytäkirjuri Hejmi
Mattson huvit kirjuri Emil Lespl
uutisten kirjoittaja A Uusitalo näy
telmäseuran johtaja ja taloudenhoita
ja A Suomela
Vaikka iltamatilaisuudet nykyisin
saavat yleisöltä kokolailla kannatus
ta eivät useatkaan siltä ajattele vel
vollisuudekseen kuulua osastoon
Näinkin pienellä paikkakunnalla löy
tyy eriäviä mielipiteitä joten syntyy
hankausta - työläisten kesken Sitä
paljon puhuttua yksimielisyyttä ei
ole niin paljon kun pitäisi Jaa'a!
Muistakaa uudistaa Toverittaren ti
laukset Monta on täällä sellaistakin
naista joille ei tule Toveritar Mikä
heitä estää sitä tilaamasta?
Tervehdyksellä — Minä itse
HANNA WYO
Elossa sitä ollaan täällä ikin vaik
ka ei Toverittaressa ole ollut pit
kään aikaan sanaakaan toiminnas
tamme Näytös- ja ohjelmailtamia
on pidetty ja olipa ompeluseurallakin
myyjäiset vaan ne on jo niin vanho
ja asioita etten rupea niistä tarkem
paa selvää tekemään
'Näytelmäseuralla on hÄrjotuksen
alla kappale "Pariisin veitikka" jo
ka esitetään joskus tämän kuun a
jalla Viimeiseen osaston kokoukseen oi
saapunut osanottajia yli 20 joka oli
enempi mitä olen nähnyt ainakaan -pariin
vuoteen Vaikka sekin on pie
ni luku siihen nähden kun jäsenmää
rä on sadan valheilla — Miksi ette
'saavu osaston kokouksiin oikein jo
ka sielu ja tuo uusia jäseniä muka
nanne? Vapunpäivää päätettiin viet
tää 1 p toukok Tietysti silloin kaikki
muistaa laittaa kenkänsä kärjet haa
lllle päin vaikka en vielä tiedä sa
noa mitä kaikkea siellä on vaan ai
nakin on tytöillä näytöskappale har
joiteltavana nimeltä "Naisyhdistys"
— Sitte vielä agitatsionikomitea vel
voitettiin panemaan toimeen iltamat
vankilassa viruvien tovereiden Rei
von ja Partan'in käräjäkulujen ja
-perheiden uavustamiseksl vaan el
tullut päätöstä koska ne iltamat pi
detään — E M Hakala
Tukholma huhtik — Helsin
gissä oleva Svenskan Dagbla
detin kirjeenvaihtaja tiedottaa
lehdelleen että Venäjällä olevat
suomalaiset firmat ja yksityiset
henkilöt ovat vaatineet vahin
gonkorvausta Venäjän valtiolta
yhteensä 537000000 markkaa ja
yksityisiltä henkilöiltä yhteensä
85000000 markkaa
IMI I I I H"H"H M IIII -H
+ NEW YORKIN 8UOM NAI8TEN 4
t OSUUSKOTI t
+ JA PAIIANVXLITY8-TOIMI8T0 4
+ 241 Lsnox Av & 122 St +
+ 4
+ Tslefoonl: 813 Mornlng side 4
H I I I I I I I MII I I I I I I I I I I III
ME EMME ilmoita dollarihintoja joita emme maksa Mutta me TAKAAMME mak
savamme kansalaisillemme sinä päivänä jolloin vastaanotamme heidän rahalähetyksensä
VIIMEKSI meille sähkötetyn Suomen Pankin virallisen myyntikurssin Väärinkäsi
tyksien välttämiseksi saamme ilmoittaa että kurssi sähkötetään meille Suomesta heti
sen tultua siellä julaistuksi Me noudatamme tätä meille sähkötettyä kurssia siksi
kunnes saamme uuden sähkösanoman jolloin viipymättä muutamme maksamamme
' hinnan uuden kurssitiedoittelun mukaiseksi Niinmuodoin saatte dollareistanne
Korkeimman hinnan
Yllämainittua tapaa seuraten me MAKSOIMME dollarista '
Smk
18:00
Huhtik 7 p
Smk -
18:00
Huhtik 8 p
Smk
18:10
Huhtik 9 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Lähettäessänne rahanne meidän kauttamme
AUTATTE SAMALLA KOTIMAATANNE
sillä dollarinne käytetään täällä ainoastaan Suomeen menevien tavaroitten ostoon
Liikkeemme on todellisesti suurin suomalainen pankkiliike Amerikassa Takeena
toimistamme on paitsi pääomaamme ja vararahastoamme $65000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r L
ainoa asiamiehemme Suomesse Sen omaisuus on
YLI 60 MILJOONAA MARKKAA
Keskuskunnan _ kannattajajoukko lähes puolet koko Suomen väkiluvusta ja niiden jou
kossa varmasti joku teidänkin omaisistanne kuluttaa Keskuskunnan hankkimia elintar
peitä ja kulutustavaroita He saavat suoranaisen hyödyn niistä dollareista jotka lä
hetätte meidän kauttamme
Perusajatuksenamme on auttaa Suomesta tänne siirtyneitä kansalaisiamme Ainoastaan
suoraan heiltä saamiamme rahasiirtoja välitämme summan suuruuteen katsomatta
Sattuneesta syystä ilmoitamme että emme ota välittääksemme rahasiirtoja ' mitä meil
le tarjoaa joko suoraan tahi välikäden kautta joku rahainvälitystä ammattina harjoit
tava liike
Kunnioittaen
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworth Building Room 1104 233 Broadway New York City
t-i
4
!1
! Jt
Vi
) '1
I
ii