Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 20, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
i
Tiistaina Huhtikuun 20 p — Tuesday April 20
No 1'6
LEADORE IDAHO
Olen ehtinyt elää muorin ikään
vaan en ole sattunut näkemään tä
män viimeisen maaliskuun vertaista
luettelossa Lunta ja taasen lunta
Aikä kävi pitkäksi kämpällä ilman
postia ja naapureita Lähdimme
siis alas suksilla En ehtinyt kaa
tua kuin pari kunnollista kertaa
tuolla 19 mailin matkalla Tämä
Leadorekln näyttää oikein "rumpu
kylältä" näin kämppäjätkän silmällä
katsottuna Tässä kaarlepyyssä ei
ole ainoatakaan suomalaista asukas
ta miten He niin säilynytkin kan
salaisilta Kaupungin lähellä on jo
ku pieni lyijykaivanto Jotain 40 tui
50 miestä työskentelee kaikkiaan
noissa kuopissa Yksi vaunujen kor
jauspaja ja siinäpä ne tämän kylän
työhommat sitten ovatkin lukuun
ottamatta ympärillä olevia metsä
töitä Sahatukkien ja ratapölkkyjen
tekoa Onhan sitä tässäkin kylässä
touhunsa Liikehuoneita on joka
nimestä Kämpläys-hommat runnaa
vat mainiosti päättäen siitä kun
emännät tihuuttelevat vesi silmä
nurkissa että "kun se meidänkin
äijä on tullut semmoiseksi ettei ker
kiä vuoteelle ennen kello 3 — 4 aa
mulla" Vanhemmat mieshenkilöt
kehittävät itseään kämplisaleissa (jos
ne juuri salin nimeä ansaitsevat)
No entäs nuoriso? Niillä on Uikku-
vakuvateatterissa paikka istua ensin
iltayö ja kuvanäytännön jälkeen ai-
kaa tanssit "Some Jazz" nurkassa
alkaa vikistä kuin posetiivin soitta
jan kaappi Voi sitä iloa ja riemua!
Lehmäpoika lyöpi lattiaan kannuk
silla varustettua tassua ja "fliltka"
- heilahtaa kainalossa kuin piiskan
siima Ja etteikö siinä rytäkässä
sentään keritä juttelemaan asioita
kin Tietysti Minunkin uteliaisuu
teni veti minua tuonne tanssisalin
ovelle kurkistelemaan (sisälle en
uskaltanut astua sillä minulla on
papin jalat) ja sielläkös kuulin
jonkun nuorukaisen pärpättävän
I I I I I I H l I 1 I 1 I 1 I I "IM 1 1 M ++ -NAISTEN
OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
I--I-1 I I I I I I 1 I I I I I M"l I I ! 1 H I I
4T N
Raskaan surun murtamana saan
ilmottaa että rakas puolisoni
Henry A Söderlund
kuoli maaliskuun 18 p 1920
kotonaan Berkeleyssä Calif
sairastettuaan 8 viikkoa influ
enssaa ja keuhkokuumetta joka
muuttui tappavaksi keuhkotau
diksi ja lopetti hänen elämän
sä Vainaja oli syntynyt Brän
dön pitäjässä T 1 marraskuun
27 p 1871 Lähinnä häntä
kaipaamaan jäi vaimo ja poika
Suuren toverijoukon saattama
na laskimme hänet hautaan las
tensa rinnalle Walter joka
kuoli hukkumalla 3 i v sitte
ja Linnea sai surmansa saman
ruton - tuhoamana kuin isänsä
vuosi sitte jonka ulompana ole
ville sukulaisille ja tuttaville tä
ten tiedoksi annan
Theodor ja Hilda Söderlund
(o s Pulkkinen)
2834— 9th St Berkeley Calif
Pyydän lausua sydämelliset
kiitokset kaikille jotka ottivat
osaa suruuni saattamalla mies
vainajaani viimeiseen lepoon ja
kiitän erittäin niitä tovereita
jotka suorittivat jäähyväisohjel
man manalle menneen puoliso
ni hautajaisissa ja kukista ja
seppeleistä joita toitte ja koris
titte hautansa —Sama
vaahtosuussa miten Butte Minerin
"fbni paper" on metka lehti Sydä
mestäni saakka olin pojan -kanssa
samaa mieltä sillä tuo lehti ei
ollut ainoastaan "itse" metka vaan
näytti tehneen lukijakuntaansa kuu
luvien ihmisten päistä yhtä metkoja
jos ei vain vielä metkampla Siinä
' seisoessani ja seuratessani ympäril
läni tapahtuvia asioita muistui mie
leeni hiljattain Toverittaressa julais
tu kertomus muistaakseni nimeltä
"Oh sinä punainen nuoriso" Siinä
ympärilläni hyöri ja pyöri nuorisoa
' jolla el ' ollut mitään tekemistä tä
män "punaisen nuorison" kanssa
niin ikävää kuin se onkin — Lehmä
poika menee telttaansa nukkumaan
ja uneksimaan kaikesta siitä haus
kasta mitä oli tuolla tansseissa —
seuraavana 'aamuna jatkaakseen sitä
samaa mitä oli siihenkin elettyyn
ikään tehnyt Joutohetket kuuluvat
näitten metkain kuvaosastojen tutki
sessa ja sylkiä pruikkimisessa käm
pän keskellä lattiaa sijoitettuun tyn
nyrin puolikkaaseen (Astia täytyy
olla iso ettei sitä tarvitse turhan
takia kovin usein tyhjentää) Tuolla
tanssisalin ovella ajattelin että si
sua se kysyisi tuonkin joukon valis
tuminen ja kasvattaminen
Entäs tyttäret He tietysti ovat
kun pyörryksissä siitä hauskuudesta
mitä nuo tanssitilaisuudet heille tar
joaa Siellä ne seisoskelevat ja var
toskelevat uuden tanssin alkamista
ratsu-hameittensa kanssa suut täynnä
purukummfa jota täytyy purra niin
että hiki hatussa Heillä ei ole edes
hlmmeätäkään käsitystä järjestyneit
ten jokapäiväisistä leipä- ja luokka
taisteluista Tässä tuorinottain näin päiväleh
disämme että ketkä ovat meidän
työläisten presidentti-ehdokaslistalla
Päätin että otan yhden äänen lisää
entisten lisäksi paikasta mikä aina
kin nyt ensi alussa näyttää mahdot
tomalta vaan onhan nyt vielä aikaa
pitkälti ennen kun tarvitsemme tuo
ta ääntä tulevissa presidentin vaaleis
sa Sanokaapas minulle onko tov
Debs miljoneeri makeaako hän seit
semän miljoonan dollarin omaisuudes
ta veroja tai onko tuo omaisuus hä
nen vaimonsa omaisuutta vaan mik
sikäs ei Debsiä eikä hänen vaimoaan
ole laskettu miljoneerien nimiluette
loon? Tämäkin asia kuuluu tuon
yhden ainoan äänen kalastamiseen
Tov Muori H— i
Toveri Debs ei ole mikään miljo
neeri eipä edes pikkurikaskaan sii
nä merkityksessä kun sitä nimitystä
nykyisin käytetään Hänellä on ta
lo Terre Hautessa Ind joka ennen
sotaa arvioitiin noin $3000 arvoisek
si Nyt lie sen arvo vähä kohonnut
kuten kaiken muunkin kiinteimistön
Muuta omaisuutta on hänellä sanottu
olevan vähäsen ehkä kaikkiaan tuon
ne 15 tuhannen seutuville kaikki tie
nattu aluksi ruumiillisella työllä ve
turin lämmittäjänä sittemmin rauta
tieläisten union virkailijana ja vii
meksi yleisenä luennoitsijana puhu
jana ja kirjailijana ' Tilaisuutta o
mienkin varojensa kartuttamiseen
hänellä olisi ollut runsaasti vaikkapa
olisi sen- tahtonut tehdä vaan sillä
kin tavalla kun tekevät monet nyky
päivien ammattiunioiden johtajista
Sillä hänellä on henkisiä lahjoja jot
ka olisivat tuottaneet hyvästi jos
hän olisi tahtonut niitä ainoastaan
rahanedestä myödä Että hän osaa
"ottaa puhumisella rahaa" kun oikea
asia ja tositarve sitä vaatii siitä mai
nittakoon tässä yksi esimerkki: Kun
Pullmannin lakko päättyi v 1894 ja
Amerikan rautatie-unio hävisi jättä
en jälkeensä ainoastaan joukon mus
talle listalle joutuneita rautatienne
hiä ja $30000 velkaa joka oli otettu
uniolle suosiollisilta'" henkilöiltä läh
ti Debs puhujamatkalle yli Amerikan
ja muutaman kuukauden sisällä kerä
si puheillaan tuon siihen aikaan mel
koisen rahasumman maksoi joka sen
tin mitä hävinneeltä järjestöltä oli
jäänyt velkaa ja senlisäksi hankki
avustusta sadoille mustalle listalle
joutuneiden työläisten perheille saa
den itse lakosta palkakseen 10 kuu
kautta vankilaa ensimäinen Ameri
kassa lakkolaisia vastaan annettu
injunktsionln rikkomisesta — Toim
VVOODLAND VVASH
Ompeluseuran kokouksessa 8 p
huhtikuuta päätimme laittaa ohjelma
iltamat huhtikuun 18 päivän Illaksi
Silloin tulee "Setä" meille puhumaan
Ohjelmaa pitäisi saada kaikenlaista
Varustakaa siis itsenne ohjelmien
kanssa silloin naalille
Kovaa taistelua on käynyt talvi ja
kesä keskenään Vielä tämän kuun
alussa satoi lunta' Toivotaan että
kesä voittaa '
Kuoli W Hillin vanhin tytär Tyy
ne kuoli kotonaan täällä joku aika
takaperin Mikäli olen kuullut oli
vainaja vasta 19-vuotias Siis par
haassa nuoruudessa oleva ihminen
jonka mätä yhteiskunta työnsi hau
taan — E P
Teiltä kaikki kaunein
kielletty on
(Jatkoa kahdeksannelta sivulta)
tytöt ja pojat laskettelevat mäkeä ja
hiihtää hivittelevät Mutta verrattain
paljon on Amerikassakin sellaisia
lapsia jotka eivät voi mennä ulos
sentähedn että ei ole — vaatteita
Eikä isät voi pienestä palakstaan
niin paljoa säästää että voisivat os
taa lämpimät vaatteet puhumatta
kaan nyt suksista ja kelkasta
Sinä nuori lukijani olet joutunut
toisinaan matkustelemaan sillä isän
on täytynyt muuttaa paikasta toi
seen saadakseen työtä Oletpa saat
tanut tulla valtameren ylikin Se
laiva jolla sinä olet tullut oli hyvin
suuri Se oli kuin pieni kaupunki
Eikö? Siinäkin on kolme luokkaa
Ensimäinen toinen ja kolmas luokka
Sinä olet matkustanut aivan var
masti kolmannessa luokassa — lai
van pohjalla Ne huoneet ovat ol
leet hyvin ahtaita ja likaisia Toi
set ihmiset ovat astuneet toisissa
paremmissa huoneissa ja ne huoneet
olivat siellä ylhäällä Sinä et ole
saanut mennä sinne jos olet yrittä
nyt katsoa sinne niin poispa ovat
sinut ajaneet Siellä on hyvin kau
niita aistikkaita ja kodikkaita huo
neita kaikilla mukavuuksilla varus
tettuja Ne on oikein kuningashyt
tejä Noissa upseissa salongeissa
matkustavat ne ihmiset jotka eivät
koskaan mitään hyödyllistä tyqfä
tee
Oletko sinä pikku ystäväni kos
kaan matkustanut junassa? Kyllä
olet Sinä olet istunut ahtaissa ja
epämukavissa kolmannen luokan
matkustajavaunuissa Olet koettanut
äitisi sylissä nukkua kun on ollut
matkustettava pitkälti Paha siinä
tietysti on ollut olla ja sinät olet
tuskastunut matkustamiseen Teillä
el — sinun isälläsi ja äitinäsi — ole
ollut varaa ostaa matkalippua ensi
maiseen luokkaan Sielläpä hyvät ja
tilavat nukkuma- ja istumatilat oli
sivat olleet Sielläpä hauska ja mu
kava olisi pikajunan ravintolavaunus
sa maukasta ruokaa syödä Mutta
tällainen "lysti" maksaa paljon —
hyvin paljon rahaa Mutta sitä ra
haa ei ole riittämään asti kaiken
hyvyyden ylläpitäjillä sinun Isälläsi
ja äidilläsi vaikka he aivan joka
päivä ympäri vuoden käyvät työssä
Niin päivästä päivään kuukau--desta
kuukauteen ja vuodesta vuo
teen on isäsi ja äitisi raadanta Il
man pienintäkään levähdystä Ette
pä te nuoret saa kesän herttaisim
mlllakaan ollen jättää laitakaupun
gin takapihoja mennäksenne luonto-
äidin lempeään ja puhtoiseen hel
maan Sielläpä ruskea hipiä ihon
pinnalle tulisi sielläpä saisi voimia
koota tulevan pimeän ja pitkän tal
ven taipaleelle Sielläpä olisi hert
taisa ja hyvä olla Sielläpä loistava
päivän vastaanotto järven tai meren
rantamalla olisi Kas kuinka Iha
nasti päivyen ensisäteet pilkistävät
koivujen vihreiden lehtien lomitse
Nytpä tuo säde sattuu pisimmän
männyn latvaan Mäntypä heti ver
houtuu hienon hienoon purppura
harsoon Päänsä ensin pukee sitten
hiljalleen harteilleen valuttelee Päi
vä kohoo korkeammalle avaruuden
slnilakea myöten Juhlalliset hetket
ovat luonnossa Kaikki puut purp
puraharsossa seisovat
Oi kuinka on juhlallista varhaisen
kesäaamun nuori kauneus ja kesä
illan suuri sunnuntairauha Loistava
on päivän vastaanotto luonnossa
kaunis on hiipuva päivän lasku Riu
tuvan punaisen ilta-auringon valossa
on kaikki niin hiljaista totista va
kaata tynytä ja rauhallista
Mutta pienet tyttöni ja poikaseni
eipä teidän isällänne ja äidillänne
ole tilaisuutta kesäisinkään mennä
tuota kauneutta katselemaan EI
viikoksi eipä edes muutamaksi päi
väksikään Sunnutaisin sekin ta
pahtuu kerran kesässä te menette
jonnekin ojan reunalle tai pienen
puron reunalle joka on aivan kau
pungin laidassa itseänne virkistä
mään Mutta sielläkin te saatte olla
ainoastaan muutaman tunnin Sillä
tehtaan torvet kutsuvat isää työhön
Täytyypä hänen lähteä usein jo sun-nuntai-iltanakin
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar
Lämmin tervehdys matalaan ma
jaanne isät ja äidit pikku tytöt ja
pojat te joilta kalkki elämän kau
nein kielletty ori Vilpitön luokka
herneen aiheuttama kädenpuristus tu
hansille niille vanhemmille jotka jo
varhain opettavat lapsensa" tunte
maan sosialsmin aakkosia ja talste
_ Iemaän oman luokkansa asian eteen
Silloinpa kun työväenluokan lapset
itse asiansa oppivat määräämään ja
hoitamaan niin silloinpa vasta elä
män kauneus saavutetaan
Pikku tytöt ja pojat! Te jotka
olette vielä elämänne aamurupeamas
sa oppikaa tuntemaan oman luok
kanne surullinen asema Sitä te par
haiten opitte ihanneliitoissa Liitty
kää niihin ja käykää niiden kokouk
sissa ja harjotustilaisuuksissa Sil
loinpa teistä tulee tulevaisuuden
reima tulisen-hehkuva taistelijajouk
ko Silloin te pystytte kunnollisesti
jatkaman sitä ylevää työtä — kau
nista ja jaloa työtä jota teidän van
hempanne ovat tehneet antaen sen
eteen parhaimpansa Ja teidän täy
tyy pystyä jatkamaan vähintäin yh
tä kunnollisesti kuin teidän vanhem
panne ovat työtänsä suorittaneet
Teihin me toivovan katseemme
kiinnitämme — teihin te nykyisyys
den lapset Teistä me kaikesta sy
dämestämme toivomme tulevaisuuden
hehkuvaa taistelijajoukkoa sillä
nuorten leimuava into se vanhatkin
Innostaa ja ennen kuin olemme o
sanneet aavistaakaan olemme saa
neet yhden suuren voiton ja sen on
aikaansaanut säihkyvä innostus
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LAAKEKIRJA — No O
Siinä on ylt 25 miesten ja naisten tautia seli
tettynä Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista kotiläiikkeisttt Mistä jokainen voi
itse Yn li ta sopivan lääkkeen taudilleen samaten
myiiskin lääkkeitten Munat y m
Lääkkeet" etvut ole pa tentti lääkkeitä vaan tosi
suomalaista valmisteita jolta Suomessa on jo
käytetty monta kymmeniä vuosta
Tämän kirjan saatte vapaasti Jn pitäisi sen
olla jokaisessa suonia luisessa kodissa sillä ette
tiedä koska sitH tarvitsette varokaa liunibuukl
lääkkeitä jn lnimbuuki-tohtorelta
— LigneHMn Apteekki on suuria —
— Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa —
P A LIGNELL CO Superlor Wl
Tl
-! ' '
i
! -V:
f '' J
' ii-
lii
1
i
i : f
i '
I:
f 1
I
i:
f
I'
i :
!:!
{ f
1 ' !
! j
i
I f