Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 06, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Tiistaina Huhtikuun 6 p — Tuesday April 6
No 14
Turvattomat
mana moniin eri ryhmiin ja vuoksi on Ullankin dollarien ka- Hän saapui kotinsa portillt hiin
suuntiin saaminen iäänvt sivuasiaksi sil- ei ottanut käsiään taskuista aukais-
P o Senjälkeen eivät nuo matka- lä hän oli aina valmis uhraa- takseen portin — hän työsi ruumiil-
Lnnen vanhaan oli ouomessa eras J „„i„„i
„ r u seurueen toverukset enaa tavan maan s s o:n hyväksi viimei- laan ja se aukeni päästäen jaaty-
senaattori Gripenbergin tytär turva- J 11 1 J 1 1 1 mi im- 1 1
ti- 11 v e l- neet toisiaan vaikka lupauksia senkin roponsa neen narahduksen Oli hiljaista ja
1 J! t ii T"°men VXa°? J'a liittoia telit''"- että taas vii- Eikä Ullalla ollut enää halua Pimeää mutta hän ei pelkää aavei-
lisuua nyt näitä turvattomia alkaa ol
la jo muuallakin ja ovat vielä sellai
sessa maassa jossa ketään ei turvata
muuta kui ntyönsä tulosten perus
teella Miten turvattomaan asemaan
he ovat joutuneet parhaiten kuvaa
tämä sähkösanomatieto :
"Journal de Ceneve toteaa että
Venäjän ja Unkarin bolshevikihallitus
pakottaa prinsessat ja kreivittäret
murhaamaan itsensä Yksistään Geneve-järven
seutuvilla on tapahtunut
neljätoista itsemurhatapausta Ase-
den vuoden kuluttua sitä ke- mennä Suomeen 'Siellä riehu- ta hän on välinpitämätön ajatuk-
räannytään ja mennään yhdessä nut luokkasota oli vienyt uhrik- seton 1a tunteeton Tähän pimeään
kotimaahan seen hänenkin rakkaimpansa äi- rappuun voisi hän jäädä koko yök-
Mutta vaihtoivat he sentään din isän ja veljet Siis taistelua si jos hän jääkin nukkuu aivan
joitakin kirjeitä joista kävi sei- siellä ja täällä Samahan se oven alle ja aamulla joku astuu hä-
ville ettei se kuviteltu ja heille missä kaatuu kun vaan kaatuu nen päällensä sillä luin ei mitään
kauniiksi maalattu vapaus ollut- varmana siitä että on tehnyt odota ei usko eikä pelkää
'kaan vielä täällä saavutettu parhaansa sorrettuien hyväksi Kaikki jo nukkuvat äiti veli ja
rauhan allekirjottamisen jälkeen on q]
Jotkut heistä olivat saaneet jon
ku n verran rahaa kasaan joilta
kin oli mennyt terveys heikon
tunut siimat yrri
Uskilan Ulla oli ollut koti
maassaan työväenliikkeen tar-
M J
PITTSBURGH PA
viiai ylimysnaisen ruumista löydetty
aimpia
toimihenkilöitä
mutta huomasi sen liikkeen tääl-
järvestä Toiset ovat myrkyttämällä i i- i i i 1 „-i vi
: i la vielä kovin köykäiseksi vaik-
ia ampumalla tappaneet itsensä Jouk- i "i- ti:
: ka etsi niin ei löytänyt svita
sisaren lapsi Näin hän aina tuleo
kotiinsa joka ilta ja aina herää äiti
ja katsoo poikaansa Mitä hän kat
soo? Hän riisuutuu verkkaan mutta
häntä ei nukuta istuu keinutuoliin
ja murjottaa eteensä Siten hän is
tuu pitkän ajan tylsänä ja huolimat
tomana
Kun hän herää tylsyydestään näyt
kö samallaisia tapauksia on sattunut
muissa Sveitsin kaupungeissa Sano
malehdet ollakseen hienotunteisia ei
vät julkaise näiden onnettomien ni
miä joista muutamat kuuluvat New
Yorkin hienostopiireihin"
Amerikalaiset ovat ostaneet itsel
leen kreivittärien ja prinssessojen ar-
vnmmm rnhn nnn tr nvh vnm It a 11 m-
f ' Pvstvmattä tekemään muuta na
jjomioiiia y iiiuy rotuna ja nyi K un ei-
vät enää auta perityt arvonimet e
nempää kuin perityt rikkaudetkaan
mikä olisi vaikuttanut noin tyyn
nyttävästi ihmisten mieliin Kiel
tä taitamattomana tiesi hän ai
noastaan suomalaisten riennois
ta ja niistä hän havaintonsa te
kikin — Noin neljän vuoden ku
luttua sai hän hieman käsitystä
toiskielistenkin toiminnoista
ki Ulla edessään arvoimen työ
vainion toiskielisten tvötoverien
1 1 vr::ui uz i
H ti tl KCalvUUUC&Scl iNIUUl nau iuu-
aikavat nama vallasnaiset oikeen pe
t t 1 1 h mita -kummallisempia mieli-
rusteellisesti lopettamaan loiseläjä
luokkaa Eikä meillä siihen tietysti
ole mitään vastaan jos joku ei voi
kestää yhteiskunnallista vallankumo
usta joka takaa ei ainoastaan yli
mystöille vaan kaikille kansankerrok
sille elämisen mahdollisuuden niin
annettakoon niiden mennä ilman et
tä heidän jälkeensä itkettäisi
Tämän ohella sopii mainita toinen
kin uutinen mikä todistaa prinsesso
jen ja kreivittärien turvatonta asemaa
sosialistisessa yhteiskunnassa Muuan
venäläinen hienostonainen kaivatti
'piteitä ulkomaalaisesta työväes
töstä Miten ne on tulleet tän
ne rikastumaan köyhistä koti
maistaan miten ja miten tyh
miä ne ovat Ulla koetti heille
selittää vointinsa mukaan että
Missä on vika kun Pittsburgin uu
tisia niin harvoin näkee Toverittaren
palstoilla vaikka onkin valittu aina
uutisten kinotta ia tokaisen puolen
vuoden ajaksi ainoastaan kaksi uu-
nsta on ilmestynyt jokaisen puoien tii „antvnfiplttt tvrimlfihBlril
vuoden ajalla Onko meidän kyläm- jf)ka laanu3taen ja poIvet horjuen
me niin pieni ettei taalla tapanou kuke(J kotiinsa Mutta ajatug on
mitään sellaista joka on mainitsemi- herännyt hän muistaa paljon 1o
sen arvoista) Ei — niin ei kuiten- panuu pää rlntaaI1) kuuluu hu0
kaan ole täällä ttfpahtuu yhtä ja tois- aua
ta josta aina mainita sopii _'Vo mJnuai v0„
Työkokouksen asioita V k 21
p pidetyssä työkokouksessa päätet- Se kuuluu kuin syvästä mustasta
tiin seuraavista asioista i Otettiin huo- kuilusta se on raskasta ja yön
mioon New Yorkin paikallisjärjestön synkkää niin valittaa ihminen jon-
kehotus avustaa New Yorkin valtion ka maanvieremä on pudottanut poh-
lainlaatijakunnasta pois erotettujen jättömaan rotkoon ja hän kituu siel-
sosialistiedustajain oikeudenkäyntira- Iä valittaen kadottaen viimein kai-
hastoa Tämän avustamiseksi luo- ken toivonsa pelastuksesta
vutti osastomme $5 Myöskin otet- Miksi valittaa nuorukainen siksi j
tiin huomioon Selma Jokelan avus- että sydämessä on suuri suru väkiin-
taminen pantiin keräyslista kiertä- tunut vieras hän suree elämänsä!
mään ja kerääjäksi tarjoutui Ida Sil- tyhjyyttä nuoruutensa hukkaa I
jander Sillä hän on vielä nuori mutta hän'
Miljoonan markan luovuttamisessa ei tunne nuoruutta hän rakasti elä
he olivat vaarassa a etta u- „
J ei kannatettu kumpaakaan ehdotusta maa mutta elama työnsi hänet syr-
seat kuvittelivat taman maan c
i i Alt Saiman eika oupenonnkaan jaan
imll-lllcLinClXM (l UlllLVdUll luuli- V 1 1 1 1 1 "
1 Kokous katsoi ne kummankin Kp van
Iisuuden huomasivat suuresti
ipettyneensä mutta ei ollut mah
dollisuuta lähteä heti takasin
vaikka moni olisi halunnut Ia
kulta- ja jalokivikalleutensa maahan myöhemmin olivat tottuneet kn tarvilaan 24
Suru on tehnyt hänet sairaaksi se
asian sotkemiseksi Toverittaren kir- on muuttanut hänen muotonsa ru-1
jeenvaihtajaksi valittiin allekirjotta- maksi ja vastenmieliseksi ihmisille!
nut ne karttavat häntä säälivät ja pel-
Pois nappi kukkarosta sillä rahaa- käävät Hän istuu aina yksin hän
nostaakseen ne esille sitten kun lail
liset olosuhteet jälleen palautetaan
Hän ei ilmottanut aarrehautaansa e
des lähimmille sukulaisilleen tai ys
tävilleen Mutta toivoton odotus ai
heutti sydänhalvauksen eikä kukaan
nyt tiedä missä nuo kalleudet ovat
Tällaisilla todisteilla nyt halutaan
näyttää toteen se seikka että sosia
listinen järjestelmä luo kurjuutta ja
kärsimyksiä ympärillään olevien ih
maan oloihin eikä tuntunut ta
kasin paluuseen suuria haluja
Se kuviteltu yhdenvertaisuus n-
p huhtik tulee katselee orpona nuorten tanssia ja
olemaan ne suuren suuret ompelu- hänen sielunsa on raskas kuin lyijy
seuran myyjäiset uudella haalillam- Niin hän on elänyt katsellen ym-
m M0taLn -:11„:- ll ltiL_L:i -ji-iiiii: n — 1~ „„ — + „
kasten ja köyhäin vahlla oli yks kaukaa harvinaiseen tiIaiauu raskaasti ettft nane]le ge
harhakuva onka suhteen min teen- Silloin saadaan nahdä kujn ej Mn ngkee elämän
moni oi erehtynyt Mutta Ulla näpparig on otu- tuntee nuoruudesta
ei lian ei ottanut huomioon Puhujaklubila en voi paIjon mai ainoastaan tuoksun hän havahtuu'
-ii" Vm i et"Sta' ne'P?° Jf1' nita muuta kuin sen että toiminta elämä ja nuoruus hän huudahtaa!
nenä linKaiia muuiicii iscmiiu- „alSr l=m=-t_ x n:: a = ma „i _mt
--- uinuutLuiiu ioraingcil aiil 'iiviiua lUALtini £i(tnm puunaa
Iliain valmistamilla arvottomilla t-jn u„aa„ n -i u
1 Kaikki kevaan tullen virkoo mutta raukkoia se ei saali heikkoia ia
resuilla Hän näki ettei mis-
meidän poikamiesten sydän näyttää nuorukainen näkee kuinka se jät-
misten keskuuteen Sosialistien hai- ann ' nun lKeaia iHih - vaan ylla jaatyvani koska eivat kSy Mnet kylmasti ja arvokkaasti
litessa kun jokaisen täytyy tehdä Jtt """ kokouksissakaan — Marget N
määrättv osansa tvnatii nirlpfnän kuin täällä _
iuutta tuottavana kun -i nSK Puoltielchtiä seuraamalla sai
ta joillekin harvoille tilaisuutta viet- nan tetaa lOUKkOteurastUKSia
tää loisteliasta elämää toisen kusan- toimitettavan joka päivä ymnan
nuksella vaan vaaditaan !„!„„ tämän mahtavan maan Nnstc
tuottamaan sen mitä kuluttaakin Ei- sai lsc'n ottaa y'lteen tv°~ neenä Ja surumielisenä hän oli kili
kö tämä olekin hirveää? — R
Surun sortama
Nuorukainen saapui kotiinsa väsy-
se kulkee kuin pikajuna tuolla jo
häämöttää viimein vallan katoo
ja nuorukainen vaipuu taakkansa al
le — Voi minua voi
Säälimätön julma elämä Sinämu-
i i kerrat neiKoi surmaat mirnaai iau- i
toveriensa kanssa ne kun paat- kenut kuin unessa vä npitämättö-
n„„oi„:t i„„n ™- i i n sesi sinun kylmyytesi tekee rampoja:
iiviL iiii!iiiiiiii:-ii ii tii-vtiii imu iiioua ivttiieiiu — Laiun Kauius pys-
rr raakoja että aina saattavat ai- tyssä katse maassa Omaksi hu-
iiaMinaiSta J)lirtQlia kaan levottomuuksia Mutta UI- vikseen alkoi hän laskea askeleitaan
la tiesi ettei niin ollut Hän tie- yks' kaks' kolme Pakkasen jää-
Puli puh ähki valtameri- si että tuhnnet ja miljoonat oli- tämä lumi narisi jokaisesta askelees-
hövrv kvntäessään halki Atlan- vat tänne tuoneet kaupaksi ter- ta huurteiset puhelinlangat soittivat
nin ulappaa Sen kolmannen veen nunniin josta muutamien suruaan
luokan kannella hvöri useita vuosien kuluttua oli jälellä raih- Voi kuinka elämä on tyhjää!
luonnon punaposkilla varustet- nainen silvottu haamu ja kun Hän kulki pimeiden porttikäytä
tuin terveitä suloisen Suomen nuo haamut uskalsivat korottaa vien sivuitse hän ei ajatellut mi-
tvttnnn ö-innnc" nil-mil-cipnca nnnlpctn tnän ai timtnnnl mimfa vl
' TT„ „t„ i i i_- i_ " i' i 1„1 m si piinsa Y H
iit vmivil i n i 1 1 l i l Liitm kuv- saivat ne st n iiniKSiia neniii- jv ilu rvuyiavaMsa KiusKaiiivat nuo-
Raakuuden lailliset toi- ret mutta hän ei välitä— kaikki-
ja henkisesti vaivaisia he sortu- :
vat sinä et anna heille mitään 1a '
kuitenkin lie ovat rakastaneet si-!
nua
Nuorukainen sammutti lampun hän j
meni vuoteelle ja kätki kasvonsa
tyynyyn Sitten hän itki ja nukkui
kasvot märällä tyynyllä Niin hän
on elänyt jo kauan ja hänen sil
mänsä painuvat yhä enemmän kuop-
hän pohjolan kauneimmalla aial-
1a vuodesta toukokuun lopulla niittäjät kruunattiin kunnialla han on turhaa nuoruus katoo kuin (fniciTTilsilTlCfl kumiS
imiiiiil uin pimil-ii ta vuna inivua emu ne oin u lainan vajiiiui ihhhkus ja jiuene jaa vian muisrot
olivat he lähteneet kohti rikasta maan vapaita olioita jotka tem- kun vanhuus saapuu näyttäen meille
ja vapaata Amerikaa kasatak- nieltävät vapaasti ihmeitään Tyhjää on elämä tyh-
seen täällä dollareita ja sitten Kuusi ja puoli vuotta on Ulla jää ainaista kiertokulkua Meidän
muutaman vuoden kuluttua pa- kokeillut monilla eri työaloilla jälkeemme syntyy taas nuoria me
latakscen niiden kanssa takasin ja niissä on ollut hänen tvö- näemme heidän riemunsa heidän
kotimaahan vainionsa työväen aatteen hv- karkelonsa Mutta kauan ei kestä
Yhdeksännen vuorokauden a- viiksi Hän tiesi niillä vainioil- nuoruus kun jo lakastuvat posket
jalla alkoi tuuli tuntua viillän la voittaneensa enemmän kuin kun silmiin tulee sameus ja surun £ OSUUSKOTT
lämpöseltä Tämän sanoivat toiminnallaan s s osastoissa kiilto Oi kuinka muuttumaton on +ja PATANVäLITYS-TOIMISTO
ennen Amerikassa käyneet nier- niinä pieninä lomahetkiiiä mitkä elämä kuinka turhaa Miksikä eläm- + ?41 Lenox Ave A 122 St +
kitsevän sitä että aletaan lähes- työ myönsi me näin turliasti miksikä nauramme +
tymään New Yorkia 'Monesti hän joutui pikaisesti ja suremme — turhaa Me muutuin- f !t m°™'m
Tuossa neljän seuduissa ilta- lähtemään työpaikastaan mieli- me maaksi ja meidän jälkeemme '
päivällä toteutuikin ennustus piteittensä vuoksi mutta roh- nousee jälleen ihmisiä jotka elävät KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
Oltiin maissa ja tuo_ siirtolais- kean luonteensa avustamana löy- turhaan Kuinka kummallinen on kfllkaStfl lasrtnst w8 tilato Toverin
seurue hajosi agenttien johta- si hän aina pian uuden Sen elämä — tuo ainainen samanlaisuus Kirjakaupasta
ta tehdään Toverissa
tflathaa sellainen heti!
4IiiVtiitMi"lll"l 'l"l"l 'li I
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN 4
+