Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 06, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 14
Tiistaina Huhtikuun 6 p — Tuesdav April 6
pidättäytyväisyyttä ennen avioliittoa
Siveyden puutetta ei pidetä hä
peällisenä" (Westermarck Mor Id
II 422)
French Skeldon kertoo omien ko
kemuksiensa perusteella että "pitkin
Afrikan itärannikkoa neekerinaisten
sallitaan elää äärimmäisessä irstau
dessa ilman että heitä tahraa sen
johdosta minkäänlainen häpeä" (Su
therland 209)
Beverley sanoo wogogolaisista:
"On varmaa ettei panna arvoa mor
Biamen neitseellisyyteen Heillä ei
ole neitsyt sanaa kielessäänkään
Neljännen tai viidennen iltävuoten
sa jälkeen kukaan tyttö ei ole enää
tahraamaton" (Steinmetz Rechts
verh 209)
Luetteloa voisi jatkaa kovin pit
källe mutta se lienee tarpeetonta
koska tässä mikäli myös Afrikaa
koskee on kysymys yleisesti tun
nustetuista tosiasioista
Litsätkäämme vain lopuksi yhden
esimerkin Europastakin jotta luet
telomme käsittäisi kaikkia maanosia
Arabialainen maantieteilijä Al-Bekri
joka eli 1000-luvulla antaa seuraa
van havainnollisen kuvauksen van
hojen slaavilaisten elämäntavoista:
"Kun neitsyt rakastaa miestä läh
tee hän hänen luokseen ja tyydyt
tää hänen kanssaan intohimojaan
Kun sitten mies menee naimisiin
ja havaitsee että hänen vaimonsa
vielä on tahraamaton niin sanoo hän
vaimolleen: 'Jos sinulla olisi hyviä
ominaisuuksia niin olisivat miehet
sinua rakastaneet ja sinä olisit va
linnut jonkun joka olisi sinulta riis
tänyt neitseellisyytesi' jonka jälkeen
hän ajaa vaimonsa pois ja kieltäy
tyy häntä naimasta" (Ploss Weib
in Völkerk II 524)
PAKINAA CLEVELANDISTA
Meillä kvllä on osasto vuosikoko
uksessa tammikuulla valinnut vaki-
jtuisen kirjeenvaihtajan vaikka ei ole
[vielä kerinnyt saamaan kirjotusveh-
keitä että olisi voinut rivinkään piir
tää tämän kylän kuulumisia Siksi
näätin iättää lastenosaston vähäksi
aikaa ja pakista isoille ettei kovin
pitkäksi kävisi varttoa sen vakitui
sen kirjeenvaihtajan kirjettä Muil
la paikkakunnilla varmaan uskotaan
että täällä Clevelandissa ei ole osas
tossamme yhtään naisjäsentä kun ei
koskaan näe naikkakuntauutisia Sik
si voin näin alussa vakuuttaa että
n niitä nirrnkin sata ios vaan ei
ylikin tässä osastossa Kovin vallan-
kumoushenkeä omaavia ovatkin ivat
soen vaan osastomme kokousmenoa
jossa oikeistoon ja vasemmistoon kuu
luvat miehet käyvät tukkanuottasilla
ja tavallisesti kun asiat ei kovalla
kaan riidalla selviä hihkasee joku
vallankumoussankari : "äänestetään I
ja silloin ovat naisemme virkkuja kai
kin siihen osaa ottamaan vaikka ei
tiedetä mistä asiasta milloinkin ää
nestetään Se on se sama katso
taan vaan milloin ne johtomiehet kä
tensä kohottaa ja nostetaan vaan sen
mukana mihin puolueeseen miesten
mukana tahdotaan kuuluakin billa
äänestyskarjanakin on hyvä olla mu
kana ajattelevat kai naisemme ?
Toverittaren palstoilla lukiessa
paikkakuntauutisia huomaa miten
muualla on toimittu erityisiä nais
tenpäiviä vaan mitenkäs meillä? —
Minä tosin en ole mikään erityisen
naisaatteen kannattaja mutta toivoi
sin että enempi kohdistettaisiin egi
tatsionityötä naisten keskuuteen sil
lä tietämättömyys se on syynä että
osastomme kokouksissa tarkemmin a
sioita punnitsematta kuljetaan äänes
tyskarjana mukana kun ryhdyttäisiin
tekemään enempi agitatsionityötä
niin naisten kuin miesten keskuudes
sa niin ei osastomme kokouksissa
tarvitseisi tehdä niin surkuteltavia
päätöksiä kuin se jolla suljettiin pois
osastomme haalilta 2 kuukaudeksi
kolme rauhan häiritsijää Tämähän
oli oikeutettu teko sanottanee sillä
osastomme iltama ynnä muita tiiai--suuksia
ei saa häväistä jupuneen e
siintymisellä Siis rauhanhäiritsijät
kärsikööt rangaistuksen Rankaisu
toimenpiteillähän nykyinen yhteiskun
ta kouluuttaa hairahtuneita oikealle
tielle Totta kyllä mutta emmekö
olisi voineet ensin menetellä toisin
eikö meidän velvollisuus olisi esim
persoona-agitatsionilla koettaa selit
tää näille naisille tekonsa halpamai
suutta ja johtokunta olisi voinut an
taa heille varotuksen ja sitte vasta
ryhtyä rankaisemaan jos ei muusta
olisi ollut apua? Minä en suinkaan
tahdo lähteä heitä puolustamaan mis
tään persoolallisesta syystä vaan
kun näen miten haalillamme kulkee
joukottain tietämättömiä kansan sis
koja joihin meidän olisi agitatsioni
työmme kohdistettava niin täytyy
tästä huomauttaa Siellä on myös
kin joukossa sellaisiakin jotka ovat
joskus yhtyneet osastoon jäseneksi
mutta eivät tiedä siltikään sosialis
mista mitään Muutaman kuukauden
kuluttua komeilee heidän nimensä
sitten tavallisesti rästilistalla ja niin
he jäävät pois osastosta
Ompeluseura ei meidän osastos
samme toimi sillä ilman naisten nyp
läyksiä se rakennusrahasto karttuu
Tytöt ja ukot ne kokoilevat parhail
laan tuhatta tolsua ja akat ja pojat
taas puolestaan yrittävät näytää mi
ten se kaksi tuhatta tolsua kokoon tu
lee Mutta näistä seikoista se meidän
kirjeenvaihtajamme tulee juttuamaan
jahka ne nämä sarjailtamat ovat ol
leet Ehkäisyoppia sitä ei saa julkisesti
levittää sanotaan mutta eiköhän sitä
levitetä aivan julkisesti Talonomis
tajat näet kun ilmottavat vuokrailmo
tuksen on aina lopussa huomautus:
"ei lapsia aikaihmisille ainoastaan'
Jos huoneita hakiessasi poikkeat ky
symään kun näet tyhjän huoneen:
"Onko tämä vuokrattavana" on aina
vastaus: "Onko sinulla lapsia?" Ja
jos niitä sattuu olemaan on vastaus
valmis: "Olen pahoillani mutta me
emme vuokraa perheelle jolla on
lapsia"
Käyskelin haeskelemassa itselleni
huoneita ja kun löysin paikan missä
olisi ollut vähän kunnolliset huoneet
ei siellä otettu vastaan kun sattui
olemaan kaksi lasta Arvelin silloin
että minkähänlaiseen pulaan sitä täs
'sä joutuisikaan jos olisi puolentusi
naakaan lapsia Kaupunkikaan ei
ole rakentanut sellaisia koteja joissa
saisi lapsille asunnon ja vanhemmille
samalla kertaa Ei ei edes korkeaa
vuokraakaan vastaan Sillä vuokraa
nyt kyllä osataan talonomistajain puo
lelta vaatia joka paikassa miten pal
jon hyvänsä 4 — 5-huoneisesta asun
nosta jo vaaditaan 30 aina 50 dolla
riin saakka Eräästäkin asunnosta
Clinton avenuella jossa asuu suoma
laisia on parin vuoden ajalla Hiljoil
leen korotettu vuokraa puolella
Näin työläisäidit sitten saatte viit
tauksen porvaristolta että jos lapsia
omaatte saatte hakea huoneet ka
dulta Kyllä sietäisi jo virkamiesten
taholta ryhtyä moisia ehkäisyopin le
vittäjiä rankaisemaan Mutta tuskin
pa porvarilliset virkamienet snnen
vaivaan ryhtyvät Lapsia pitäisi teh
dä mutta ei ole sitten väliä saako
niille huoneita suojaksi jos ruuan ja
vaatetuksen potenkin saisikin
Ehkäpä jätän juttuamisen Ellei se
virallinen kirjeenvaihtaja ota ja ha
vahdu niin voin pakista vähän jos
kus toistekin — Svea
EVELETHIN KUULUMISIA
Ompeluseuran kokouksessa maa
lisk 26 p valittiin virkailijat seu
raavalle vuosineljännekselle: kirju
riksi Silja Niemi rahastonhoitajaksi
Tda Matson käsitöiden ostajaksi
Olga Kaarne ja Sanni Saaristo ra
vintolakomiteaan Gustaava Tuomi
nen Fiina Mäkelä Lisie Kauppila
ja Justiina Virtanen uutisten kir
jottajaksi Toverittareen ailekirjotta-
nut Iltamat päätettiin panna toi-
meen tämän kuun 25 päivän ilta-
mia hommaamaan tuli kolmihenkinen
komitea johon kuuluu Olga Kaarne
Lyydia Anderson ja Silja Niemi
Toverittaren asiamies on Lyydia
Anderson Naiset tilatkaa ja luke- yymyiiHia minanan tyoaisiove-
kaa omaa lehteänne rlt' meUim on kaikkl turhamalsuus
Huhtikuun IS päiviinä on sitte ne J erittäinkin juorut jätettävä pois
akkain ja ukkojen iltamat ja nlis- Meidii ollsl luettava kirjallisuutta
tä kuulemma pitäisi tulla oikein JVjka ltellttaiI nlelsta kykeneviä 3a
ensiluokkaiset Kaikki ne henkilöt tietoisla yhteistoimintaan-Vanha sa-
jotka oli tyttöjen ja poikain ilta- Iaillasku sa°'„ et'a 8Wf p yT
„ „ ovn porch first niin on hyvin va-
missa sanoivat etta ne oli hyvät p
ii i8kii ns hiin toisen asiasta selvän tekemista
ja rahaakin nnsta tuli lähelle neljä
sataa dollaria Mutta akat ja ukot Täällä on kuoleman mahtava käsi
ovat päättäneet että heidän iltaman- olhlt vjeraana ja vienyt eräästä
sa tulevat onnistumaan vielä parem- perheestä isän ja toisesta äidin Ko
min 18:nnen piiivän illalla on sem- vin olI ikävää tämä äidin pois muut
moinen kansainvaellus Urania-haalll- tamilien kun jäi neljä pientä lasta
le ettei moista ole ennen nähty ovvqksi jotka olisivat niin kovin äi
Koettakaa siis tulla ajoissa että pää- din 'hoitoa ja rakkautta tarvinneet
sette sisälle Muistakaa aika ja Koti 0Il Kylmii ja kolkko ilman äi
paikka L A tiä si& ai(jin säälivän rakkauden
hoitoa ei ole Olet kuollut vaan
THORHILD ALTA muistosi elää Olit kunnon äiti
ja yhteistoiminnassa olit aina etu-
Jospa piirtäisin muutaman rivin '
„ „ j „ maisena kaikissa hommissa Nyt
meidän "kotivieraan" palstoille tas-
„ „ „ astes elo on kuin synkkä syksyt-_
sä illan hiljaisuudessa LH
Täällä on ollut ikävä talvi On nen y0
ollut niin paljon lunta ja kylmät
ilmat että eipä ole oikein halusta n V 17" P 11 I V
pistänyt "tuulenhalkasijaansa" ulos- A K I w I A
päin kämpästä ja aina vaan näyt-
tää tuota lunta tulevan Tilatkaa nyt ettei enään unohdu
„ i ii Säkeniä on yleisesti arvokkuudeltaan
S s osasto on taalla perustettu ?uanknuttetlu tyarUoitU8taan vastaavaksi
jossa on kolmisenkymmentä jäsentä julkaisuksi Ainoa laatuaan Mielen-
mutta tällä perukalla on joukkom- kiintoisia tietoja Venäjältä Hinta
me kuollutta kun ei ole täällä min- $150 vuosi
käänlaisia iltamia eikä kokouksia RAIVAAJA
jossa me työläiset voisimme kokoon- Box 468 Fitchburg Ma
STATEMENT OF THE OVVNERSHIP MANAGEMENT CIRCULATION
ETC REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 1912
of TOVERITAR published weekly at Astoria Oregon for April lst 1920
STATE OF OREGON SS
COUNTY OF CLATSOP L m
Before me a Notary Public in and for the State and County aforesaid
personally appeared John Välimäki who having been duly sworn according
to law deposes and says that he is the Business Mgr of the Toveritar and
that the follovving is to the best of his knowledge and belief a true state
ment of the ownership management (and it a daily paper the clrculation)
etc of the aforesaid publication for the date shown in the above caption
required by the Act of August 24 1912 embodied in section 443 Postal
Laws and Regulations printed on the reverse side of this form to wit:
1 That the names and addresses of the publlsher edltor managlng
editor and business manager are:
Publisher Western Workmen'a Pub Society Box 99 Astoria Ore
Editor Rosa Välimäki Box 99 Astoria Ore
Managing Editor Rosa Välimäki Box 99 Astoria Ore
Business Manager John Välimäki Box 99 Astoria Ore
2 That the owners (holding 1 per cent or more of the total amount
of Stock) are: _„
Finnish Socialist Local Portland Ore 719 Montana Ave
Finnish Socialist Club Astoria Ore 262 Taylor Ave
Finnish Socialist Local West Berkeley Cal 1819— lOth St
Finnish Socialist Local Cumberland Wyo„ L Box U
Finnish Socialist Local Stockett Mont Box 164
Finnish Socialist Local BIngham Utah LBox 681
Finnish Socialist Local Aberdeen Wash 713 E First St
Finnish Socialist Local Hoquiam Wash 315— lOth St
Finnit Socialist Local Tonopali Nev Box 84
Finnish Socialist Local Rock Springs VVyo LBox 137
Finnish Socialist Local Butte Mont Box 252
Finnish Socialist Local Wilkeson Wash Box A
Finnish Socialist Local Eureka Cal 1418 A St
Finnish Socialist Local Winlock Wash Box 237
Finnish Workers Association San Francisco Cal 20 Flint St
Finnish Socialist Local Diamondville Wyo LBox 182
Finnish Socialist Local --Fort Bragg Cal Box 339
Finnish Socialist Local Los Angeles Cal Box 1173
Finnisli Socialist Local Seattle Wash 636 Wash ' Bldvd
Finnish Socialist Local Hanna Wyo LBox 33
S S Osasto Box 83' Frontier Wyo
S s! Osasto"! Box 1045 Raymond Wash
S s! Osasto Uox 397 Mullan Idaho
3 That the known bondholders mortgagees and other security holdera
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds morgages
or other Securities are: None
4 That the two paragraphs next above giving the names of the
owners stockholders and Security holders if any contain not only the list
of stockholders and security holders as tliey appear upon the books of the
Society but also in cases vhere the stockholder or security holder appears
upon the books of the Society as trustee or in any other fiduciary relation
the name of the person or the corporations for whom nuch trustee is
acting is given also that the said two paragraphs contain statements
embracing affianfs full knovvledge and belief as to the circumstances and
conditions under which stockholders and security holders who do not appear
upon the books of the society as trustees hold stock and Securities in a
capacity other than that of a bona fide ouner and thia altiant has no
reason to believe that any other person association or Corporation kas any
interest direct or indirect in the said stock bonds or other Securities than
as so stated by him
5 That the average number of copies of each issue of this publication
old or distributed through the mails or otherwise to paid subscribers
during the six months preceding the date shown above is 8000
JOHN : VÄLIMÄKI
(Signature of Business Manager)
Sworn to and subscribed before mu this lst day ot April 1920
(Seal) JOHN VVIINAMÄKI
(My Commission expires Marcit 14 1924)
tua ja kohdata toisiamme Sillä
täällä on monessa asiassa osaston
jäsenet erimielisiä
Meidan työläisten olisi alettava
auraamaan taman paivan tärkeitä