Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 06, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 6 p — Tuesday April 6
No 14
Nuoriso-osastoja pe
rustamaan! (Jatkoa ensimäiselta vivulta)
vat aikansa joutavasti ja Jopa kaduil
la ollessaan lankeavat rikoksiin ja
kaikenlaisiin paheisiin Heistä tulee
ensin kasvatuslaitoksen asukkaita ja
sitten yhteiskunnan hylkyjä
On totta surullisen totta että ym
päristö vaikuttaa voimallisesti herk
kään mieleen Myöskin on totta se
että täällä Amerikassa on nuorisolla
voitettavana paljon enemmän kuin
jossakin toisessa maassa Täytyypä
olla erinomaisella rautaisella tahdol
la varustettu nuorukainen joka pur
jehtii satojen ja taasen satojen hou
kuttelevien mutta samalla vahingoit
tavien viettelysten ohitse tarttumat
ta kauniilta näytteleviin saariin Jos
pa kerran tarttuu houkutteleviin sa
lakareihin tai jalka kavalasti viritet
tyyn ansaan siihenpä sitä sitten jää
kin Suuret ovatkin ne tyttöstemmo
ja poikiemme joukot jotka ovat
päänsä pistäneet salakavalasti viritet
tyihin pauloihin heidän nuoruutensa
on mennyttä Ei ainakaan sitä voi
da kunnolliseksi nuo uudenelämäksi
sanoa Heistä tulee niin tavattoman
aikaiseen pikkuvanhoja Tämä on su
rullinen asia sillä sitä parempi on
nuorukainen kuta varttuneempaan
ikään hiin on lapsekas
Katsellessa katujen nuorisojouk
koa tulee monta kertaa ajatelleeksi:
parempi olisi jos ei olisi huomiolah
jaa ja ajatuksen juoksua lainkaan
Parempi olisi jos ei tietäisi mitä
nuorisojoukolta nykyinen aika vaatii
Monta ikävää ja pahaa hetkeä saisi
välttää kun eläisi niinkuin muutkin
tekisi työtä söisi ja nukkuisi ja pel
käisi aatteita Kuinka hauskaa mah
taisikaan olla elää Jos ei tietäisi ole
vaiiHa kokonaan osaton todellisista e
lämän nautinnoista Sitä ei meidän
nuorisojoukkomme tiedä sillä hallit
seva luokka pitää kyllä hyvän huolen
siitä että sen kasvatit tulevat ole
maan elämästä niin vähätietoisia
kuin suinkin mahdollista Sellaista
joukkoa on aina näet helpompi halli
ta Hallitseva luokka tietää vallan
hyvin mitä kasvatus merkitsee sik
sipä se ei säästä aikaa eikä vanoja
tässä suhteessa Mutta tämä kasva
tus tapahtuu hallitsevan luokan o
inien etujen täydellisessä merkityk
sessä Amerikalainen kasvatusjärjestelmä
on hyvä valtaluokan etuihin nähden
työväenluokan etuihin nähden se on
huono sillä eivät suinkaan missään
tapauksessa kapitalistit rupea kasvat
tamaan luokkatietoisia työläisiä
Amerikalainen koulujärjestelmä
kun kasvattaa kasvattinsa niin se on
valmis He ovat hyvin tyytyväisiä
He elävät lyhyen elämänsä niin täy
dellisessä tyytyväisyydessä kalkkeen
niin tavattoman suuressa ystävyyden
luomassa sopusoinnussa hallitsevan
luokan kanssa että kun he painavat
päänsä ikilepoon he nukahtavat hy
myhuulin sillä he luulevat aivan to
sissaan että he ovat elämältä kaiken
saatavansa saaneet — "Onnelliset
olennot"!
Ile heijastavat Iuokkatietoisen työ
läisen silmillä katsottuna niin "Iha
nan tyhjinä" että meidän vajaassa
sanavarastossamme ei sanoja löydy
kuvaamaan sitä tyytyväisyyttä ja tyh
jyyttä Luokkatietoinen työläinen ei
tahdo voida käsittää välinpitämättä
män ja tietämättömän työläisen elä
mää Tuntuu että hän on yhtä kau
kana hänestä kuin on alkulima
meistä
Mutta sittenkin eivät nämät ihmi
set ole kadehdittavia olennolta Päin
vastoin sääli heilä noita luultun on
nen ja sopusoinnun työläisihmisiä
Ei heissä ole kadehdittavaa eikä hei
tä saa myöskään vihata sillä heidän
tietämättömyytensä on heille ja hei
dän lapsilleen tullut kalliiksi He ei
vät ole itse syypäitä siihen He ovat
saaneet väärän kasvatuksen Raskas jatka sitä eteenpäin Ja jatkaminen Joidenkin tovereiden taholta voi-
työ on imenyt heidän aivojensa voi- tulee kysymykseen ainoastaan nuori- daan heittää syytös vasten silmiä
man Eikä ole kenkään heille opetta- so-osaston nimellä että tämä toiminta hajoittaisi osas-
nut vapauttavaa sanaa Heidän kes- r totoimintaa Turha syytös! Päinvas-
kuudessaan on menestynyt niin erin- pf yvat ™nton ka- toin se lujiUaa
omaisesti henkinen hätä ja henkinen "a korttaan viiteentoista ikävuo- Kl:Uiii puolustavana seikkana voin
vaivai8uua teen & hyyln harvoissa tapauksissa malnlt!l) että taallä Saimassa on
siihenkään asti Heti senjälkeen he varttuueemp ihanneliitto innostunut
Samaa työtä jatketaan sitä teli- eroavat siitii sillä katsomuksella et- täuän nuorB(H)sa8ton perustamiseen
dään nyt suuremmalla voimalla Ja tä he ovat Jo liian = "suuria" kulke- erinomaisen ujuttavan suuressa
kiireemmalla kululla kuin ennen maan ihanneliitossa Juuri tarkeim-
Valtaluokka aavistaa elävänsä kukis- mässä Herkuleen tienhaarassa he
määrässä Onpa jo koekirjoituksessa
liiHvnvt siilien viitisenkymmentä iä-
tumisensa aattopäivää ja siksipä se jäävät kadulle oman onnensa nojaan Bent'a ' jos ej vanhempien toverien
koettaa juhlapäivän tuloa joka juh- Ja heistä tulee sellaista tavallista talloUa mitä&n estetta lalteta niin
lapäivä muuttuu heille surupäiväksi himphamppu-väkeä Tämä on jota- hyva tuloe Saauaan vieiä nekin nuo-
hidastuttaa niin paljon kuin suinkin kin tavattoman surullista mutta tot- rukaiset rintainaamme takaisin jotka
voi ta Kerran Kun nuorukaisiin vaitnn-
Mikä suunnaton vääryys meidän tuu se käsitys että he eivät sovi
me olemme ymmärtämättömällä me
nettelyllämme karkoittaneet nois
nuorisoamme kohtaan! Ovatko he enään "kittien" joukkoon niin ei nii- luotamme Mutta kylmä tosiasia
nuo viattomat ihmistaimet ansain- tä myöskään väkisellä pidetä ihanne- myösldll 011i että jos emme saa tätä
neet tuon väärän Ja valheellisen kas- liitossa Se on selvä Nyt jääpi wrttuneemnian nuorison harrastuk
vatuksen jonka yhteiskuntamme sellainen väli-aste että he ovat liian gia vaBtaavaa toimintaa pystyyn niin
heille antaa? suuria ihanneliittoon ja liian pieniä tjina kevännä „lenetämme taasen kol
Jos me asian tällensä jätämme osastotoimintaan etenkin suurilla misenkymmentä hyvällä alulla olevaa
niin mitä hyötyä on meille nuoru- paikkakunnilla Sillä meidän vanheinr nuonkaista pois luotamme
kaisistamme ja neitosistamme omal- Piin tovereihlnkin on kiteytynyt se olkoon tämä tärkein kysymyksem
le asiallemme työväenluokan asialle väärä katsantokanta että ikä se on me etta nu0riso-osasto jokaisen osas
Ei mitään He eivät jatka meidän Joka "kauntaa" tässä maailmassa ton yhtByteen jossa se 0n suinkin
työtämme eivät ainakaan ulin hyvin Vaikkapa ei sattuisikaan mitään ky- mahdoliIata perustaa ja on varttunut
kuin me olemme sen tehneet Meidän kyjä olemaankaan Vanhemmat ky- ta nuorisoa niin paijon
nuorisomme häipyy luokkataistelun vyttömätkiu toverit pidetään osasto- Mtas siUa rUpeaa perustamaan
riveistä aivan kuni häipyy sumu au- toiminnassakin eturivin miehinä ja liittykööt Amerikalaiseen sosialisti
ringon säteissä Synkkä pimeys peit- luottotoimissa ja nuoret — kyvyk- seen nuorisoliittoon ja toimikoot sii
tää meidän nuorisomme niin pak- käätkin syrjäytetään sen tähden ettii na
suun peittoon ja syvälle ettei pie- sattuu olemaan nuori Ja täytyypä Täma vaite olisi pätevä joa siinä
nintäkään valonvälähdystä välähdä °a erikoisella sisulla varustettu e oljsl pielUä muttaa väussä Kuin-
nuoruiiainen tai neitonen jona aikoo ka n)oneUa suomalaisen osaston ko
pimeydessä
Me olemme kadottaneet olematto
miin ne jotka oikein kasvatettuina
olisivat kymmeniä kertoja parempia kokouk
luokkataistelijoita kuin me meidän
oloissamme
Annammeko me luokkana luokkam
me nuorten ajatuksen valon sammuaN
tipaikalla on edes jonkinkaanlainen
englanninkielinen sosialistiosasto ja
seista eturivissä Se nuoren asema
on niin kovin kummallinen Ei kos-
Kaan uan osaa ona mieiiKsi jos -n un „„„:„„„„„„ BOn vlitovrioaoä Wilm
essa puhuu ja soittaa suu- nuorukalset tietystikään voi toimia
taan hän on itserakas ja tahtoo lois- ilman jonkillIaista ohjausta hyvää
laa ja näytellä itseään jos hän yrit- turvaa ja ymmartavaa holhousta
tää ottaa osaston toimintaan osaa
kuulumalla eri toimikuntiin hän on Osastojen aluetoimikuntien ja toi-
Emmekö me opeta heitä pitämään BUuruudenhuIlu joka pyrkii johtavaan moenpanevan komitean sietää ottaa
luokkataisteluaseita kirkkaina että
ne eivät pääse ruostumaan Älkääm
me jättäkö nuorukaisiamme ja neito
siamme avuttomana elämänmeren
myllertävään syliin Se on koväa
leikkiä Se on julmaa ja säälimätön
tä koulua Erehdyksen läksyt ovat
asemaan Jos hän joskus sattuu vä- tämä asia huomioonsa Ruvettava
hän kirjottaa töhertämään sanoma- oikein äkkiä tarmokkaisiin toimenpi-
lehteeri jostakin kysymyksestä se on teisiin asian suhteen johon yllä on
typerä ja kokonaan mieletön teko muutamin sanoin viitattu Olisiko sa
ja häntä haukutaan niin perusteeni- liian aikaista jos esittäisi että tämä
sesti ja ruokottomasti ettii ei ml- asia kannattaisi panna järjestäjänkin
kiliin iälltisntn tulo IfVsvTnvksftfiiiltliän liikkeelle
ankarat kohtalo on julma Ja sääli- jft huomautetaan että 'ainoastaan Ylläoleva on ollut vaan ylimalkai
maton opettaja ja — kuolema — on „ „Woao„!„ li v nen selostus asiasta iosta meidän
rustetulla ihmisellä on oikeus puhua keskuudessa ei vielä tähän saakka
ja lausua ajatuksensa ja huomautuk- ole puhuttu mitään Tämä ei ole
sensa jostakin tärkeästä asiasta Jo' tarkoitettukaan miksikään penis
hän ei taas ota mihinkään osaa pe teelliseksi suunnitelmaluonnokseksi
läten joutuvansa maalitauluksi hän Mutta jos tämä asia huomioon ote
on laiska välinpitämätön ja kelvoton luksi tulee ja siitä ruvetaan keskus
lurjus josta ei ole luokkataistelulle telemaan niin silloinpa olen vaati
mitään hyötyä Nykyisen mielipi- mattoman tarkoitukseni saavuttanut
teen vallitessa tekipä nuorukainen s„ „ fiaklatfillm tuoksinassa sit-
tutkintona
Te ihmiset jotka ette lainaa min
käänlaista huomiota nuorisoomme te
ette tiedä ette aavista minkä kau
hean teon te välinpitämättömyydellä
teette Kerran jos nuorisojoukot
suurten tapahtumien vaikutuksesta
huomaavat että heille ei ole neuvot
tu luokkamme asiaa eikä opetettu
sitä tositeolla palvelemaan niin sil
päällenne ja se tuomio kuuluu"
— "Me kauhistumme teitä vanhem
pamme jotka ette selittäneet todellis-
mirn nvvnnsn n n on nana riii i se- _ „
loinpa se lähettää tuomionsa teidän " " n ~ nn' „lio„va! leu SUim P™sieeuisemmm sanoa
rakas y m On vaikea olla mieliksi „„t3 nääQls niii niUo„0tnan HiiHBt
Tätä ikävää tilannetta ei korjata tävä Sillä onhan tämä nuoriso-osas-muuten
kuin siten että meidän osas- tokysymys koko lähellä minua Olea
ta elämää meille avuttomina te tojemme keskuuteen perustetaan nuo- näette uuden-ajan lapsi! Sunnuntai-
syöksitte meidät elämän hirvittävään riso-osastoja jotka toimivat osasto- koulut Ilianneliitot nuoriso-osastot
kitaan jossa meitä vastaan joka ta- jen alaosastoina Järjestettäköön tä- Joutuvat ja keskusteluseurat nepä
holta irvisti valhe ja viiäryys Te et- mä toiminta sillä tavalla että se vas- ne oyat "yliopistoni" olleet Olen
te selittäneet elämän kuoleman kaa- laa varttuneemman nuorison tuntei- lähellä työläisnuorison elämää en ole
ninna ilmettä ia vehkeilyä Me em ta in sfiurustelutuDaa Mutta samalla vielä näette kerinnyt unohtamaan o-
me pyytäneet teiltä mitään muuta tulee pitää tiukasti huoli siitä että
kuin sen että te ette olisi työntäneet se ei myöskään pääse menemään
meitä pois luotanne mutta te ette pelkäksi hyrrälaitokseksi vaan että
kuulleet meitä te työnsitte meidät siellä tehdään sosialistista valistusta
pois läheisyydestänne kuin hirviöt korkeimmassa ja suuremmassa kaa
te ette työskennelleet meidän onnek- vassa kuin ihanneliitoissa Järjeste
semme siinä että olisitte opettaneet tään ohjelmakokoukset ja luentotilai
meidän jatkamaan työtänne oman suudet jokaisen kokoontumistilaisuu
luokkamme eteen Tämän seikan ai- den yhteyteen mutta myöskään ai
heuttamana on meidän silmämme su- käämine kieltäkö niistä huvia anta
rusta kosteat ja meidän kalpeilla pos- kaamme nuorten myöskin huvitella
kiilamme on niin monta niin monta ja pitää ylimääräisiä kekkereitä ja
maa nuoruuttani Siksipä tunnen hy
vin nuorisomme tunteen ja sieluelä
män mikä sitä huvittaa ja mikä ei
Millä keinolla se voidaan mukanam
me pitiiä ja millä keinolla kauvas
kartoittaa Tämäpä läheisyys se lie
nee tämänkin palasen synnyn aiheut
taja Lauri Brusila
— Tahdotko tietää mitä
työläisnaiset toimivat ia ajat-
sydänsurun aiheuttamaa karvasta niitä he itse kulloinkin "kosteikok- fglvt Tilaa ToVCfitar
kyyneltä sf Haluavat Silloinpa he myöskin
Tämä on oleva tuomionne Ettekä paremmin seuraavat vakavaa opetus
kai te aijo ottaa sitä vastaan ta Ja jos nuoret haluavat niin an-
— "Eihän toki! Vastaatte te O- nettakoon heidän näissä nuoriso-osas'-
lemmehan me valmistaneet sunniin- töissänsä toimia englanninkielellä ja
taikouluja- ja ihannoliittoja joissa o- tehtäköön myös opetus ja luennot
petämme lapsiamme Mitäs tässä englanninkielellä Silloinpa uskal-
vielä muuta pitäisi tehdä? Eikö tä- lan sanoa ettii jopa lähdimme oikeas-
mä jo riitä meidän puoleltamme? ta päästä ja eipä meidän joukostam-
Ei riitä hyvät toverit! En tahdo me tipahda pois parhain aines Näillä suomalaisin vaimistoita joita Suomessa on Jo
kaytitty litoilla kj-inmoiilii vuosia
väheksyä missään tapauksessa sun- nuorukaisilla on tavattoman paljon Tiimiin kirjan suntio vapaasti la pitäisi on
nuntaikoulujemme ja ilianneliittojem- amerikkalaisia tovereita ja kun he Ä tSaTSSKT Ä £L2S
me työtä mutta rohkenen väittää et- nämä agiteeraavat näihin nuoriso- uiakkoitii ja iimnimiiki-toiitoroita
tä työmme menee kokonaan hukkaan osastoihin niin paisuupa näistä oi- — suom ' Aptotkkmite VMysväuoteä—
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LääKEKIRJA — No O
Siiiiii on ylt 2 ii miesten ja naisten tautia eelL
ti'ttvnii Kulu myöskin täydellinen luettelo mio
iiinluisista ItotililiikkeUtli Mlstii jokainen voi
Itse vnlitn silpivän lääkkeen tiimlilleen snnmten
myikin liiilkkeltMi hinnat y m
Jaakkeet eivut ole jiatenttllaakkeitii vnan tosl-
jos me siihen sen jätämme emmekä keitä mahtavia valistuslaitoksia
P A LIGNELL CO Superior Wls