Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 06, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This Issue of the Toveritar contalni no artlcles such as requlre an afflrmed translatlon accordlng to Act of Oci I6th 191?
TOVERITAR
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOM EN IN AMERICA
Painos 8373
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
UNEN KANNATTAJA
No 14
Tiistaina Huhtikuun 6 p—Tuesday April 6
Äitiysavustus eri
maissa
Sota ja siitä johtunut ääretön
ihmishenkien hukka on pakotta
nut jokaisen maan omistavan
luokan lainaamaan entistä suu
rempaa huomiota äitiystilaan
joutuneiden naisten avustamisel
le Joka maassa on perustettu
erityisiä virastoja äitiystilassa
olevien naisten terveyden tur
vaamiseksi samalla kun kauko
näköisimmät porvarilliset politi
koitsijat ja valtiomiehet puu
haavat aineellisen avustuksen
antamista valtion puolelta lisä
täkseen lasten lukumäärää Syn
tymisen jälkeenkin yritetään sit
ten koettaa hankkia jonkunlais
ta turvaa varattomille lapsille ja
äideille Uuden terveen työvoi
man tarve se ipakottaa eri mai
den porvaristoa näihin yrityk
siin Väkilukua olisi lisättävä
uusia terveitä työntekijöitä ja
sotilaita olisi saatava
Yhdysvaltain hallituksen työ
departmentinkin yhteyteen on
perustettu erityinen virasto lap
sien kasvatuksesta huolehti
maan Tämä toimisto on äsket
täin julkaissut laajahkon selos
tuksen Englannin ja Ranskan
hallitusten puuhista äitien avus
tamiseksi Sen tiedonantojen mukaan on
Ranskan edustajakamarissa par
haillaan käsiteltävänä uusi pa
rannettu äitiysvakuutusesitys
joka takaa laajemman avustuk
sen äitiystilaan joutuneelle nai
selle kuin vielä on koskaan en
nen missään maassa valtion 'puo
lelta taattu 'Laki on myöskin
uudenaikainen siinä suhteessa
ettei se tee yhtään mitään ero
tusta siinä josko nainen on a
violiitossa tai yksinäinen Jos
nainen on köyhä ja palkkatyöstä
riippuvainen on valtion tätä
tarkotusta varten perustettujen
virastojen ruvettava huolehti
maan hänestä heti 'kun hän te
kee ilmotuksen avun tarpeesta
ja taattava hänelle avustusta ko
ko raskauden ajan ja niin kau
van synnytyksen jälkeen kun
iriuut vakuutusasetukset tulevat
hänen turvakseen ja käytettä
väkseen Jos hän joutuu ko
konaan avuttomaksi huolehti
maan itsestään on valtion kas
sasta maksettava hänelle täysi
ylöspito Raskauden ajalla on
naiselle annettava vapaa sairaala
30 päiväksi ja muulloinkin jos
hän heikkoa vointia tuntee tai
tarvitsee lepoa on valtion puo
lesta turvattava hänelle asunto
ja hoito sitä varten varatuissa
laitoksissa
Puolet tätä tarkotusta varten
perustettavien laitosten lääkin
tähoidon ja muiden kustannus
ten suorittamiseksi tulee suo
raan Ranskan valtion kansalli
sesta kassasta ja loput kerätään
kuntain ja kaupunkien kautta
Kunnallisvirkailijain tehtäväksi
tämän ohella määrätään neuvon
talaitosten ja maitoasemain pe
rustaminen kaupunkeihin niin
että työläisnaiset voivat niissä
saada aina vapaita ohjeita ja
maitoa lapsilleen tuottokustan
nuksilla
Tämän lisäksi laki sisällyttää
itseensä ennemmin voimassa ol
leet leski- ja lapsiavustukset
suurperheellisille
Tämän lain puolesta taistele
vat Ranskassa kaikki edistys
mieliset ja -kansakunnan tulevai
suutta silmällä pitävät ainekset
puoluerajoihin katsomatta Mut
ta suuremipien omaisuuksien o
mistajat jotka pelkäävät siitä
koituvia kulunkeja ja militaris
tit jotka pelkäävät valtion va
rojen siitä kovin pienentyvän
vastustavat sen hyväksymistä
Lain puolustajat ovat kuitenkin
vakuutettuja siitä että laki tu
lee hyväksytyksi vaikkapa sii
hen joitakin pienempiä rajotuk
sia tehtäisiinkin Ranskan elä
män ja voiman jatkaminen tar
vitsee ehdottomasti tämänlaa
tuista lakia selittävät he
+
Englannissa hyväksyttiin vuon
na 1918 ennen voimassa ollei
den äitiysvakuutusten lisäksi
uusi laki joka takaa täysin va
rattomalle naiselle täyden avus
tuksen raskauden aikana ja a
vustuksen hänelle lapsen hoita
misessa synnytyksen jälkeen
Nyt on äitiysasia kuitenkin tul
lut uudelleen pohdinnan alaisek
si hallituspiireissä ja piakkoin
tullaan esittämään lisäys äitiys
lakiin joka laajentaa entistä la
kia saman malliseksi kuin on
Ranskan edustajakamarin käsi
teltävänä oleva esitys Yleensä
on Englannissakin alkanut pää
semään yhä laajemmin vallalle
se käsitys että valtion on taat
tava naiselle täysi hoito vapaas
ti raskauden ajalla ja imetyksen
aikana milloin vaan naisen ta
loudellinen asema sitä vaatii
Tahdotaan tehdä valtion äitiys
avustus niin suureksi ettei yh
denkään naisen tarvitse köyhyy
den tähden pelätä raskautta
Yhdysvaltain kongressissa on
myöskin parhaillaan esillä niin
sanottu Sheppard-Tovvnerin laki
esitys joka on sisällöltään hy
vin paljon Englannissa v 1918
hyväksytyn lain mukainen Yh
dysvaltain omituisen valtiora
kenteen puolesta ei liittohallitus
täällä kuitenkaan voi ottaa äi
tiysavustusta siinä määrin val
voakseen kuin Europan maissa
joissa valtioiden rakenne on e
nempi yhtenäinen Pääosa siitä
jää jjakostakin valtioiden ja kau
punkien huoleksi mutta tämä
laki kuitenkin hyväksytyksi tul
tuaan tulisi avaamaan tien lain
laadinnalle eri valtioissa ja toi
minnalle eri kaupungeissa aset
tamalla niille vissit velvollisuu
det ja osottamalla suunnan mi
hinpäin äitiysasiassa olisi pyrit
tävä Useat suuremmat kaupungit
myöskin ovat jo omasta alot
teestaan ryhtyneet toimenpitei
siin köyhempien äitien avusta
miseksi takaamalla lääkärin a
pua ja muuta hoitoa vapaasti
pahimpien tarpeiden sattuessa
Tulokset näistä kokeiluista ovat
olleet niin hyvät lasten kuole
vaisuuden pienentämiseksi ja
muuten että kaikkialla missä nä
mä seuraukset tunnetaan tul
laan yrityksiä tähän suuntaan
edelleenkin jatkamaan
+
Tuohon suuntaan selostelevat
porvarilliset tätä asiaa Me so
sialistit tiedämme mistä noiden
lakien esitys on lahtosin Ne
ovat juuri sosialistipuolueet ja
työläisjoukot jotka niitä vaati
vat Ilman niitä ei missään
maassa vieläkään välitettäisi
köyhälistön naisten vaikeuksista
senkään vertaa kuin nykyisin
Suur omaisuuksien omistajat ja
militaristit jotka laitoksissaan
jauhattavat ja murskauttavat
miljoonittain työväenluokan jä
seniä eivät välitä edes siitä mi
ten uudet uhrit syntyvät He
ovat täydellisen ryöstön kannal
la Kun oman maan työväki
vähenee ja heikkenee homma
taan keinolla tai toisella siirto
laisia jostakin toisesta vähem
män kapitalismin rappeuttamas
ta maasta ja ellei sekään riitä
viedään tehtaat ja laitokset sin
ne missä on riittävästi halpaa
työvoimaa Työväenliike se on
joka seisoo työläisnaisten vaati
musten takana ja vähitellen pa
kottaa vapaamieliset 'porvaritkin
niitä tukemaan Sodan vaarat
ovat pakottneet viimeksiminitut
näitä yrityksiä nyt tosissaan tu
kemaan kuten tapaukset osotta
vat Mutta tuokin avuliaisuus
jää hyvin pieneen ellei työväki
omalla voimallaan kykene niitä
suurentamaan ja toteuttamaan
KOULUOLOISTA OAKLAN
NISSA kirjottaa eräs englanninkielinen
toveritar seuraavaa :
"Oaklandissa" on seitsemän tu
hatta työläistä käynyt vapaissa
iltakouluissa joissa heille on o
petettu kaikkia käytännöllisiä ai
neita kuten kirjanpitoa konekir
jotusta ja yleensä niitä työläiset
tarvitsevat nyt on kouluneuvos
to päättänyt lakkauttaa koulun
koska se muka tulee liian kalliik
si kun täytyy kustantaa opetta
jat maksaa valon ja lämmön jo
ta kouluhallitus pitää liian suu
rena uhrauksena ulkomaalaisille
työläisille
Kouluhallitus on unhottanat
ne miljoonat jotka nämä ulk j
maalaiset työläiset tuottivat sota
ajalla kaupungin keinottelijoille
Samalla aikaa kuitenkin uhra
taan miljooni ulkomaalaisten vai
noamiseen ja maasta karkotta
miseen ja huudetaan amerikalai-
suutta
Kenelläkään ei pitäisi olla mi
tään sitä vastaan jos ulkomaa
laiset naiset ja miehet saisivat
oppia amerikalaisia tapoja ja A
merikan lakeja tulla todella tie
tämään mitä amerikalaisuus on
antaa heidän edes työnsä loput
tua mennä kouluun jota ei suin
kaan "kunnon amerikalainen"
tee että pitkän päivätyön jäl
keen vielä menisi jonnekin op
pilaitokseen oppimaan
Porvaristo pelkää sitä kun
seitsemän tuhattakin ulkomaa
laista eri kansallisuuksiin kuu
luvaa viettävät iltansa yhdessä
keskustellen yhteisistä asioista
Heissä kehittyy solidarisuuden
tunne toisiaan kohtaan josta voi
olla seurauksena yhteenliittymi
nen ja parempien elämisen mah
dollisuuksien vaatiminen tämän
takia ei haluta antaa vapaata o
petusta eikä suinkaan sentähden
että kustannukset olisivat niin
suuret kun yritetään uskottaa
Työläiset täytyisi saada pidet
tyä edelleenkin kapitalistien nöy
rinä orjina"
1920 — Kymmenes Vuosik
Nuoriso-osastoja pe
rustamaan! Kipeästi koskee toisinaan ihmisiin
huomatessaan viimeisen sentin ole
van taskussa ja leivänkin olevan ko
konaan lopussa mutta vielii kipeäm
mästi vihlasee valveutunutta työläis
tä nähdessään sen kylmän tosiasian
että työväenluokkaan syntyneet nuo
rukaiset joilta vanhemmat toivovat
paljon hyvää ja kaunista — toivovat
sydämestänsä sitä että heidän lap
sensa jatkaisivat sitä työtä mihinkä
lie sen jättävät työväenliikkeen suun
nattoman suurella ja karulla vainiol
la — että nämä nuorukaiset pettä
vät nämä toiveet tavattoman suures
sa mittakaavassa Työväenluokan
vartuneemmat nuorukaiset eivät ole
meidän mukanamme eivätkä tee
luokkansa eteen yhtään mitään jopa
toisinaan menevät niinkin pitkälle
että suorastaan halveksivat sosialis
tista toimintaa ja — vanhempiansa
jotka ovat osastotoiminnassa
Sanotaan: Täällä suurmaailinan
keskuudessa ympäristö vaikuttaa
nuorukaisiin niin voimakkaasti että
he tulevat sellaisiksi kuin he ovat
eikä sille mitään mahda He kulutta-
(Jatkoa toisella sivulla)
Naiset herätkää!
Tätä kirjottaessa puuttuu ai
noastaan yhden valtion päätös
ennenkuin Yhdysvaltain perus
tuslaki muuttuu niin että naiset
saavat miesten kanssa yhtäläi
sen äänioikeuden Mutta ovatkos
naiset kykeneviä nyt ottamaan
sen oikeuden vastaan ? Naisasian
puolesta innostuneimniat taiste
lijatkin pelkäävät että naiseni-
me voivat useissa tapauksissa
käyttää oikeuttaan väärin käyt
tämällä sitä ilman tietoa mikä
on "hyvä" ja "paha" politiikassa
Nyt jos milloinkaan olisi To
veritarta levitettävä jokaisella
suomalaisella paikkakunnalla
sillä se on mitä parhain tietoi
suuden levittäjä suomalaisten
työläisnaisten kesken
Entisinä "innostuksen päivinä"
usea tilasi vapaasti tuttavilleen
työväen kirjallisuuta ja monasti
sai nähdä siitä hyviäkin seurauk
sia Sen miehen muistoa kun
nioitan ijäti joka minunkin 'kä
teeni toi "Appeal to Reason"
lehden joka avasi minunkin sil
mäni totuutta näkemään Kun
hän ensimäisiä kertoja jakeli so
sialistista kirjallisuutta sai hän
osakseen vain pilkkaa ja halvek
sumista Mutta kun hän joku
vuosi sitten kuoli itse vielä saa
matta nauttia siitä minkä eteeif
oli suuren osan elämäsctään uh
rannut oli kunnioitus häntä koh
taan jo niin suuri että koko
kaupungin liike seisautettiin kun
hänen maalliset jäännöksensä
toimitettiin viimeiseen lepoonsa
Se mies oli Robert Grant Da
kotasta Siis enemmän vain uhrausta
jokaisen kohdalta niin jolloin
kin me kaikin näemme työmme
tulokset
Älkäämme antako taktiikka
kysymyksien rikkoa yrityksiäm
me Niistä on hyvä keskustella
vaan ei riidellä sillä senkin ajan
käyttävät vastustajamme hyväk
seen Ukkomies