Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 30, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Maaliskuun 30 p — Tuesday March 10
No 13
:V'L A P S I L L E JA
NUORISOLLE
Tieto valtaa on tieto voimaa on
Tieto yön lapset yhtehen kerää
Se nuoriso vahva onvoittamaton
Joka tiedon hengessä herää
8
Pyhiinvaellus
Eräänä kesän kirkkaana lämpöise
nä sunnuntaina tein minä pyhiin
vaelluksen luonnon suureen temppe
liin missä sen papit ja papittaret o
pettivat minulle elämän onnen salai
suuksia Ketä kaikki ne pojat ja tytöt oli
vat sitä en tiennyt eikä mieleeni
johtunut kysyäkään Pääasia oli se
että olimme kaikin leikkimässä ja
jokaisella oli hauska sentähden että
kaikilla toisillakin oli hupaista
Minä näin miten onnellisia nämä
lapset olivat kuunnellessaan luonnon
ääniä — puron lirinää metsän humi
naa lintujen viserrystä hyönteisten
surinaa — ja yhdistäessään omat ää
nen kaikkiin näihin kuinka iloisia
he olivat tehdessään mielikuvioita
kaikesta siitä mitä he ympäristös
sään näkivät
Näin mittn suuren'1 tyydytyksen an
toi heille jokainen liike joko puroa
kahlatessa rannikon hiekkaa kaiva
essa jokiäiräitä kavutessa tai pui
hin kiivetessä Ja näin miten pal
jon hauskuutta heille antoi toistensa
palveleminen — kun yhdet puun ok
silla istuivat niin toiset sitä kiikut
tivat Ja näin he minulle opettivat että
kaikki työ — terveellinen hyödylli
nen ja tarpeellinen työ — alkaa ja
täten sen tulisi jatkua läpi ihmis
ijän Että kaikki työ tulisi olla ei
orjuutta ja rasitusta vaan ikuista ja
iloita leikkiä
Ja he opettivat minulle että työ —
ajattelu järjen toiminta ja ruumiilli
nen liikunto ja työ — on kaiken hy
vän antaja ja todellisen onnen luoja
Se on kaiken opin lähde ja kaiken
arvon mitta Se on tie maineeseen
ja kunniaan Se on ovi lepoon ja
rauhaan Ja että suurimman ja täy
dellislmmän onnen ja itsetyydytyk
sen voi antaa se työ ja se palvelus
joka tekee onnelliseksi toisetkin ih
miset Työ on jumalainen voima se on
vapauden jumala Milloin siunaa se
vapaana ihmiskuntaa tai milloin saa
Ihmiskunta vapaana palvella juma
laansa? Silloin kun koko maailma tuntee
työn arvon silloin kun työn tekijät
tuntevat sen arvon ja kunnioittavat
sitä! Selma-täti
SOINTULA B C CANADA
Tervehdys kalkille Toverittaren lu
kijoille pienille sekä suurille! Olen
usein aikonut kirjottua Toverittareen
Sointulan nuoren väen toiminnasta
vaan on aina jäänyt aikomukseni täyt
tämättä Mutta nyt kun minut valit
tiin Ihanneliiton kokouksessa kir
jeenvaihtajaksi niin täytyy panna
kaikki voimani liikkeelle ettii saisin
edes vähän kokoon sillä tunnen sen
olevan mitä tärkeimmän velvollisuu
teni Meidän Ihanneliitto perustettiin
tammik 11 p 1920 joka on ensimäi
nen laatuaan tällä paikkakunnalla
Ainoana kehitys-seurana eli loisin
sanoen seurana johon lapset sekä
nuoriso olisi voinut ottaa osaa on
täällä ollut puhujaseura joka on toi
minut niin kauan kuin minä muistan
Ensin alkuaikoina oli se yksinomaan
aiktiisten hallussa johon tarkoituk
seen se tietääkseni oli perustettukin
mutta vuosien vieriessä alkoi stlhen
nuorisokin ottaa osaa suuremmassa
ja suuremmassa määrässä kun taas
aika-ihmiset sitä vastoin alkoivat vä-
Uitellen jäämään pois joten loppu-
tulos oli että se jäi aivan nuorison
valtaan Noin pari viimeistä vuotta
pitivät nuoret suurimmaksi osaksi
koululapset pystyssä tätä seuraa
kunnes viime kesänä lakkautettiin se
osaston toimesta siitä syystä että
seura ei vastannut tarkoitustaan kun
siellä oli vain lapset päinsä Kun sa-
nottu seura jäi yksinomaan lasten
haltuun jättivät he pois varsinaises-
ta kokouksen ohjelmasta keskustelu-
kysymyksen jonka tilalle ottivat he
piiri- y m lasten leikkien harjoitte
lun joka vaikutti sen että seura ei
osaston mielestä vastannut tarkoi
tustaan Syyskesällä pyysimme osastolta lu
paa jatkaa toimintaamme entiseen
tapaan jossa kuitenkin epäonnis
tuimme Toveritar Sanna Kannasto
kävi täällä luennoimassa viime jou
lukuulla Hän puhui m m lasten
sekä nuorison kasvatuksen tärkey
destä joka vaikutti sen verran mei
dän vanhuksiimme että ensimäinen
osaston kokous sen jälkeen päätti
perustaa Ihanneliiton
Ihanneliittomme on nyt hyvällä a
lulla Jäsenluku on 38 Kokouksia
pidetään joka sunnuntai klo 1 jpp
silloin kun ei ole osaston kokousta
Opettajia meillä on osaston puolesta
valittu viisi henkilöä jotka kuitenkin
hyvin harvoin kunnioittavat kokous-
tamme läsnäolollaan lukuunottamat
ta miesopettajia Naisopettajat
muistakaa täyttiiä velvollisuutenne!
Ellette luille pystyvänne opettamaan
niin tulkaa oppimaan sillä ei oppi
vahingoksi ole vanhallekaan
Iso-lapsi
CHATHAM MICHIGAN
Kun luin Toverittaresta lasten kir-
jotuksia niin ajattelin minäkin taas
kirjottaa Täällä on ollut vaihtele
vaa ilmaa toisinaan on ollut kaunii-
ta ilmoja mutta taas on muuttunut
myrskyksi Tämän kuun neljäs- ja
kahdeksastoista päivinä oli kova lu
mimyrsky
influensa
Täällä Chathamissa on
myöskin raivonnut vieden mukanaan
joitakin asukkaita Koulu oli kiinni
mutta on nyt jo avattu ja se kauan
odotettu kouluhuone on nyt valmis
ja siellä alettiin käymään tämän
kuun ensimäisenii päivänä Nyt kun
koulu on vain yksi neljännes mailia
sella ettei tarvitse eväiden kanssa
kulkea Meidän opettajan nimi on
Miss Devins
Niin kevät sitte taas pian tulee
Kvllli alli! tulvaakin nn ollut 1o kvl-
liikKl Kvllli kevät mi nalion haus-
bcmnl inlfnn vnHtnnn kilin Rvksv
'Täällä on koko talven farmarit ol
leet "joppareina'
Ile ovat ajaneet
halkoja
Enköhän nyt lopeta tällä kertaa
Kirjottakaa vaan tytöt ja pojat että
saadaan lukea lasten kirjotuksia
toivoo Helmi Niemi
ROCKLAND MICHIGAN
Tervehdys täältä Itocklandista kai
kiila isoille ja pienille Toverittaren
lukijoille Äitini tahtoi minun kir-
jottamaan koska ei täältä ole mii-
loinkaan kirjotusta Toverittaressa
Täällä on ollut oikein kylmä talvi
ja paljo lunta Vaan nyt jo näyttää
tulevan Kerät on jo ilmat kauniini-
mat
Minä käyn koulua ja olen 4:sä luo-
kassa olen 9 vuotta vanha Minulja
on 3 veljeä ja yksi sisko Minä oi-
kein ikävöitsen kun ei täällä ole
Ihanneliiton sunnuntaikoulua Olen
ennen ollut siinä mukana vaan nyt
en voi Täällä on kyllä nyt jo taas
koko paljon suomalaisia siksi toi-
von että saamme tänne sunnuntai-
koulun kun ehdimme
Mrs Fanny Uotila tahtoo lausua
kiitokset Tovereille ja Toverittarille
niistä nimipäiväpaarteista jotka oli
tämän kuuri 2 päivä
Nyt lopetan toiste lisää
Into Piirainen
Paavo
Kirjottanut A W Wirta
Etelä-Suomessa pienessä maaseutu
kaupungissa asui perhe jolla oli poi
ka nimeltä raavo raavon isa oli
m- i t„ifa
teolli8uustyolainen Han teki tyota
f ir00lQtrtU
sessa Vaikka perheessä ei ollut
lapsia kuin kaksi ei Paavon isän
ansio tahtonut riittää perheen yllä
pitoon Sillä Paavon isä ansaitsi 2
markkaa 50 penniä 10 tunnin työpäi
vältä Sillä Suomessa on ammatti-
-j n i „ „ 11 i-
taidottoman palkka aina ollut perin
pieni Vaikka Paavon koti siaitsi
kin laitakaupungilla niin siltikin per
heen ylläpito tuli niin kalliiksi ettei
Paavon isän palkka milloinkaan riit
(änyt niin pitkälie yli välttämättömäin
tarpeiden että olisi ostanut Paavolle
l k' P„„ „
uuden hatun jota raavo niin suu-
l- l„ „t QDÄf
resti mieli ei vaikka perhe oli aset-
i t
tunut asumaan vuokrakasarmnn jos-
L t j i
sa oli jokaista asukasta kohden yksi
huone ja neljäsosa keittiöön Paavon
isä lohdutti Paavoa että sinä tulet
„man Utnn Juhannukseksi loka
on keskikesän juhla Paavo tuli yhä
iloisemmaksi saadessaan kuulla että
8aa hatun juhannukseksi vaikka ei
saanut sitä Vapuksi joksi se ensin
oli puhe saada Paavon isä neuvoi
n i i i: _n_i :
™vo '
raavo lupasi ja samalla täytti lupa
uksensa Paavo oli vasta 10-vuoden että hänen on tehtävä 'otakm
_ _ _n_i i D _: „„ ~„
käinen vaan siitä huolimatta fi
hän äidin aPuna ia kotitoimissa täyt-
ti pienet tehtävät kuin kunnon poi
ka ainakin Nuoruudestaan huoli
matta oli Paavo aikatavalla kehitty
nyt osasi laulaa monta laulua ulko
muistilta jotka hän oli oppinut koto
na vanhemmiltaan ja usein kokousti-
laisuuksissa Paavo yhtyi lauluun Sil-
lä Paavon vanhemmat olivat innok-
kaita työväenliikkeen kannattajia ja
°livat Päällisen osaston toimihenki-
loitä Hiljattain oli perustettu puu-
' c r
tavarateollisuustyöläisten ammattiosas-
:_! _1: ™ _U 1 P„
u"
'8a- "illa työläiset olivat alkaneet kä-
sittää että ei mitään parannuksia
saada aikaan ilman ynieisioimimaa
Jolen ly™™)"" J y—
Iit alkoivat Kayda kireiksi kun työ
läiset alkoivat vaatia parannuksia ta
loudelliseen elämäänsä Työn jätti
läinen alkoi nostaa päätänsä ja sa-
malla julistivat lakon ellei muutoin
heidän vaatimuksiinsa suostuta Työn-
antajat eivät suostuneet työläisten
vaatimuksiin josta oli seurauksena
lnkko Näin Paavon isä myös joutui
työttömäksi Lakossa olevat työläiset
saivat kamppailla ison ajan sillä lak-
koa ei ollut helppo voittaa sillä oli
vielä paljon työläisiä jotka menivät
niin sanotuiksi rikkureiksi jonki
vuoksi työt olivat osittain käynnissä
rikkurivoimalla Vaan ajan pitkään
kuftenkin saatiin sovinto aikaan vaik-
kakaan ei täydellisesti työläisten voi-
tolia Siihen oli isompana syynä työ-
Iäisten tietämättömyys ja eivät vielä
käsittäneet sitä yhteisvoimaa joka
saadaan yhteenliittymällä
Nyt alkoi lähestyä se aika jolloin
olisi ostettava Paavolle hattu vaan
lakko oli pakottanut Paavon isän te-
kemään "Velkaa ja vaikka lakon avul-
la oli voitettu pieni palkankorotus
olisi velka maksettava ensin Näin
ajatteli Paavon isä ja samalla muisti
ettei lapselle saa luvata mitään sei
laista jota ei täytä Eräänä päivänä
alkoi Paavo kertoa isällensä että jos
menisin sanomalehtiä kaupalle niin
voisin tienata niin paljon rahaa että
ostaisin vielä isällekin uuden hatun
Paavon isä vastusti Paavon esitystä
sillä olihan Paavon isä luokkatietoi
nen työläinen jÄ vastusti lapsityötä
joka on ulkopuolella äidin avun
Oli juhannusviikko vaan kaksi
paivaa eoeua junannuksen ja nanu
J ' _
on saatava siliä lapselle tehtyä lu-
1 n ! _ ! _
pausta ei saa olla täyttämättä Ellei
lapselle luvattua lupausta täytä niin
silloin lapsi jo nuorena voi aikaa ajat
telemaan jotain sellaista joka kasvat
taa epärehellisyyttä — voisipa mie
heksi tultuaan vaikka pettää luokka-
toverinsa ja voisi sanoa: ]
' J
nnn minun
isäni teki minulle ollessani vielä lap
si sillä mitä lapsena oppii sen ai
kuisena muistaa
Oli juhannusaatto Paavon kotiin
saaPui enti8en naapurin poika' j°ka
oli ollut ansiotöissä toisissa kaupun-
geissa Paavon entisen hyvän tut-
B
tavansa nantyaan tuli nan niin 1101-
-n -t
seksi että kertoi entiselle naapuril-
=" " f
leen mitä hän saa juhannukseksi
'
P™ sen jalkeen Paavo en"sen naa"
puripojan kanssa yhdessä asteli lal-
takaupungllta keskikaupungille pa-
määränä oli hatun osto Pian oltiin
saavuttu isoon hattukauppaan jossa
oli vara valita mieluinen ja sopiva
hattu Nyt oli Paavon päässä uusi
hattu joka miellytti häntä niin suu-
resti etta nan innostuksissaan on
i -1
Sillä Paavo
vasiapaKKo uuvu „„ "
ia alottl IauJun:
"Ken kullan maasta kaivaa
Koneet ken valmistaa
Ken pellot kyntää kylvää
Vaatteet ken tehdä saa"
Paavo lauloi koko laulun loppuun
sujuvalla lapsellisella äänellään joka
saattoi läsnäolijat vähän ymmälle
sillä sanat olivat ttuneet Ulipa
joukossa joitain työläisiäkin jotka
antoivat Paavolle joitakin lantteja ja
kehottvat laulamaan vlela toistekin
'nknn Panim vnslnsl m Vnnta va tl
_
Kaupungilta kotiin päästyään Paa-
vo kertoi mitä oli saanut kaupungilla
käydessään ja olipa vielä pieni lahja
siskolle jonka Paavo osti niillä lan
teilla jotka oli laululla ansainnut
Vuosi vuodelta Paavo varttui aina
suuremmaksi ja samalla hänessä kas
voi luokkatietoisuus Vuotena 1918
jolloin Suomessa puhkesi sisällissota
oli Paavo isänsä kanssa myös alkanut
puolustaa työtätekevän luokan oike-
uksia ja joutunut valkovallan van-
giksi josta viime tingassa pelastui
yhdessä isänsä kanssa Vaikka Paa-
vo oli ollut vähällä tulla ammutuksi
niin siitä huolimatta toimii hän yhä
innolla isänsä kanssa yhdessä työ-
väen määräämisvallan saavuttamisek-
si — Vielä kerran nousee sen aa-
mun aurinko jolloin Suomen työtä-
tekevä kansa vapautuu valkovallan
sorronikeen alta näin päättelee
Paavo