Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 30, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
Hän ei tiennyt mitä
rakkaus on
Kirj M S
Kunta antoi vaivaista apuaan Äiti hän oli aivan voimaton Hän tahtoi kieltämässä eikä käskemässä Koh-
oli jo senverran toipunut että kunta vain suudella ja Byleillä Ralphia talo yksin oli hänen ohjaajansa Ko-
katsoi tarpeettomaksi Hannan koto- Poika vannoi että Hanna oli ensi- kemuksen koulu hänen oppilaitoksen-
naolon joten kunnan virkailijat an- mainen ja ainoa nainen jota hän oli sa ja kokemus hänen oppimesta-
loivat määräyksen tytön poistuini- koskaan rakastanut Siinä vannoi- rinsa
seksi kotoaan
Se oli eräs kevätpäivä kun Hanna
tuli vanhempineen Korvenkylän kol
koille seuduille jonne hänen isänsä
oli valmistanut heille kodin toi
vossa päästä vapauteen tuosta kir
vesteiltään tappavasta tomusta
Pienet varat olivat huvenneet hy
vin vähiin kun tuo kahdeksanhen
kinen perhe matkusti Idästä keski
valtioihin Ja kun he pääsivät uu
teen kotiin ei ollut muuta taaskaan
edessä isällä kuin mennä ansiotöi
hin Ilmanala uudessa seudussa oli hy
vin kylmä ja talvisin natoin lunta
joka päivä Isä työskenteli nyt met
sätöissä Täällä hän kastui ja kyl
mettyi kerta toisensa perään kun
nes lopulta hän niin heikentyi ja
tlinei nlitiiiaia niufnlroin piniiQuaaan
' dotti hän
ettet ei nau vuniut eiiauu leuuu iyu-
tä Köyhiä kun olivat ei ollut va
raa mennä lääkäriin ja lopulta koet
ti hän apua kunnalta Monen kuu
kauden vartoomisen jälkeen saikin
hän luvan mennä lääkäriin mutta
se olikin jo myöhäistä Lääkäri
sanoi hänessä olevan keuhkotaudin
alulla määräsi että jos hän me
nee heti keuhkotautisten paranto
laan niin hän voi ehkä parantuakin
"Milläpä hän sinne menisi" ajatteli
hän kotia mennessään Koetettiin
jos kunta kustantaisi hänet sinne
Hänet laitettiinkin kunnan puolesta
sanottuun parantolaan vaan se tuli
liian kalliiksi joten viranomaisten
taholta hänet komennettiin parin
kuukauden kuluttua kotiinsa
vat he ikivalan toisilleen
Mikäpä auttoi Hanna lähti ava- — "Nyt sinä olet minun oma tyt-
raan mailinaan ja saapui erääseen töni" kuiski Ralph hänen korvaansa
suurkaupunkiin Siellä sai hän pai- Hanna myönsi painamalla suutelon
veluspaikan erääseen suomalaiseen pojan huulille Sitten poika virk-
ruokataloon Korvessa kasvaneena koi "Kun sinä olet omani iäti mik-
ja vähillä tiedoilla varustettuna si emme nauti elämästä nyt Sil-
Hanna hyvin vähän käsitti tämän lä mehän rakastamme toisiamme
mailman hyvistä ja huonoista puo- Nautitaan nautitaan nyt Eihän se
Iista ole kun pieni asia kun villitään No
Nyt oli hänen lähdettävä etsi
mään palveluspaikkaa Jonkun päi
vän etsinnän perästä löysikin hän
paikan eräässä poikatalossa Työ
täällä oli helpompaa kuin edellisessä
paikassa Hän oli pöytäänpassarina
(Jatk)
HOUGHTON MICH
Harvinaisen hauska akkojen ja Dol-
Hänen suloutensa kiinnitti täällä- hän on vain paperille kirjotettuja kien iltama oli sunnuntaina maalis-
kin toisen sukupuolen huomiota sanoja Hanna rakkaani sinun ja kuun 14 päivä "Ykkösen kylällä" Ti-
Hän sai pian täälläkin joukon ihai- minun ikuinen rakkaus on ainoa jo- laisuudessa oli vaihteleva ohjelma
lijoita ympärilleen Oli iltoja että ka pitää paikkansa Luotathan mi- josta huomattavin oli hauskan nä-
kahdeksankin eri poikaa olisi tahto- nuun yksin minuun Sinä tiedät köhien Mölykööri joka esitti kaksi
nut viedä häntä ulos autoajelulle että minä rakastun sinua yksin si- laulua jotka saavuttivat yleisön suo-
tanssiaisiin tai teatteriin Toisinaan nua Hanna
olivat kavaljeerit toinen toistaan
miellyttävämpiä Hän ei olisi tah
tonut heitä loukata ja silloin eh
yhdessä Tästä saivat kokeneemmat
pojat huonoja käsitteitä hänestä
lon Sitten kertoi sadun Iilai Itan
„ t ta monolngin esitti Victor Makey
Tyttö ei voinut epail ä poikaa jo- 41
1 „ i""1""1- runoja lausui Mari Arvo ja Jacob
Kivelä Laulua Mari Walter Linda
la pari kuplettia esitti Emil Jokela
ja ilveilyn kun yksi pari vihitään e
sittivät Hilja Luoma Mari Ja Victor
ta hän niin äärettömästi rakasti
että mentäisiin kaikki Hän myönsi kaikkensa mitä ihmi
nen voi toiselle antaa Hän katsoi
Ralphia silmiin ja nautti hänen
He pitivät epämoraalisena sellaista kanaan elämästä Hän ei voinut Makey Vielä „„ huvip0stl noin nel-
tyttöä joka monen pojan kanssa
jäkymmentä kirjettä joista kaksi jou-
taistella vastaan vaikka olisi tahto-
yhdellä kertaa pitää seuraa Mutta nutkln' Ty"0 oli nyt P°J'an tahd°n tui 'julkisesti luettavaksi saaden ylel-
Hanna menetteli näin siksi että J uyvuKseen ui
man viattomuutta sitten seurasi
lupaus
hän oli kokematon eikä tiennyt pa
remmasta Ruokalan miehistä oli kuitenkin
yksi joka hurmasi Hannan nuoren
sön nauramaan Sitten oli kahvikuk
kien myyntiä joista tuli $1795 Kil-
nnilHin ultlrnmipHton in nnilfnmiocf on
- "Huomenna ostamme kihlat mi- kesken ruokapöydästä joka ]oppu
aivan erikoisuus poika-
oli Ralph
mailmassa
Tämä nuorukainen oli maassa syn
tynyt ja kasvanut Hänen vanhem
pansa olivat kristittyjä ja asuivat
eräässä lähiseudun sahamyllykyläs-
Tällä välin oli Hannan äitikin Bä
sairastunut johonkin sisälliseen tau- Ralph oli todella kaunis nuoru-
tiin Hänen piti myöskin mennä kainen keskinkertainen kooltaan
leikkauksille Leikkaus ei önnis- solakka vartaloltaan vaaleaverinen
tunut hyvin ja hänkin sai virua ja liukas liikuntoinen Hän oli nuo-
vuosikausia huonossa terveydessä rin lapsista ja hänen vanhempansa
Hannan joka oli vanhin lapsista pitivät hänestä niin paljon että he
täytyi hoitaa taloutta Hän oli juu- raatoivat yöt ja päivät ansaitakseen
ri täysikasvuiseksi pääsemässä pojalle rahaa Hänellä oli hyviä vaat-
hän oli nyt ihana neitonen van- teitä ja rahaa vaikka hän ei itse
hempiensa toivottu ja rakastettu käynyt työssä säännöllisesti He
tä ikinä vain tahdot rakkaani" sa-
_ _ mii Tnlriri ia Tiatlrcn i + l H H '1 „ J„
Kokemattoman mielen niin etta lian " laou jai- tuIot olivat $8465 Sievä tulos ny-
rupesi yksinomaan hänen kanssaan
seurustelemaan Hänen silmissään ~ "Eikös olisikin hauskempaa et
ta jättäisimme yhteenmenon kevää
seen vaikkapa toukokuuhun silloin
on vuoden ihanin aika Olkoon se
meidänkin kevät silloin vietämme
häitä Myönnäthän sen''
— ''Luotan sinuun yksin sinuun"
kuiski Hanna Hän oli vakuutettu
siitä että Ralph todella rakasti AUERDEENIN S S CLIMUN ompeluseura
laskussa jäi poikamiehille Yhteis-
kyään josta kiitos toimeenpaneville
henkilöille ja solidaariselle yleisölle
Toivottavaa olisi että niiltä tällaisia
tilaisuuksia olisi useammin
J K
Osoite-ilmoituksia
häntä In hnn 11 tvvtirvisinnn kokoontuu Joka torstai klo i ip 713 h
nanta ja nan oli tyytyväinen pojan ist st — Tervetuloa
ehdotukseen
— "Tiesinhän minä että sillä olet set pidetään osaston talolla joka torstai
kiltti tyttö" ihastui Ralph sanomaan 0=°'" ™2 Taylor Ave
— "Minäkin voin koota varoja hoquiamin s s o ompeluseuran ko
0110 (_„„„ „k _ i koukset pidetään osaston talolla Ahjola-
ensi talvena etta voimme perustaa a jok tui kello 2 jpp Osöte: 315-
oman kodin ja tehdä kuherrusmat- 10th St - Hoquiam Wash
kan jonnekin kauas"
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
Paiva Oli jo kulunut myöhään il- toinen torstaiilta kello 8 — Osote: 719
Tirlätl nnioin oll! In lnf_ 1 l„„f IXMX Tl„ 1 K i!i taan Alt OM ö li nt„ 1I 1_ MOntanB ATC
liujuiom axn-yji ju i ituun nai nuciLivai lajia lavalla tKUUtl llälltlSlä cmtaii am y iai ItUVä JU-
seitaan tuohon korven impyeeseen
Hänen äitinsä kehasikin jo naapu- osottaneet
reilleen Hannaansa kylän kaunotta
reksi Eikä suottakaan Olihan hän
Vallaton ja kaunis kun oli oli hä-
llpllä orlocaiiiin filniBiniVain nalu
kultakutrinen punaposkinen ja sini- majimassa
miestä Mutta seuraukset eivät sitä ka kulki saarelta kaupunkiin jossa HA'JNAN ? °- ompeluseuran kokoukset
Hanna palveli Ja näin ollen heidän jpp Huom I Kahvia saatavana Voka ko
koukaen loputtua
oli lähdettävä rantaa kohden
saapuivat ruokalaan ja kumpikin VVAUKEGANIN III 8 3 O viralliset
menivät huoneeseensa levolle Aa kokoukset pidetään joka kuukau
silmäinen tytön nupukka joka nau
rullaan ja hurmaavan kauniilla lau
luäänellään kietoi koko seudun po
jat puolelleen Kyllä siinä kylän
muiio tj„„„„ m n den ensimälsenä ia kolmantena sun-
Nyt oli hän hurmannut Hannan 1 ' 14 nuntaina alkaen klo 2 ip - Osaston
Mtamav T„oii„ n„n„!„f„ fc„„ tooa vaikka eilinen seikkailu saa- „mn„I„„„n vnvn„irt L-t m
rella kivisti hänen päätään Ben torstai alkaen klo 2 jpp V
Syksy alkoi jo tulla Puut varis- via kokouksen loputtua
osottamalla hänelle erikoista huo
maavaisuutta
SliVirlo Pnlnliin lo Rinnv 11113
emännillä ja vieläpä ukoillakin oli kehutyl nopeafln telivat letillään ja kylmä pohjoistuuli
uiuuii -nun tuo Koi-veuivy- häntä teatterisga ja tanssiaisissa
Ian kaunottaren perässä yökaudet Ja kftvlviUpä he autoajeluilla Ja e
räässä lähiseudun saaressakin lai
valla Eräänä sunnuntaina kun Hanna
sai koko päivän vapaata menivät
he taaskin tuonne saarelle He kä
velivät ja katselivat saaren kaunii
ta seutuja söivät puolisensa siellä
huvittelijoita varten olevassa ravin-
tnlnsfin Siftpn lrnvollviif lio lrnnna
tään komentoa sille tytölleen kehuu „
' metsikköön ja istuivat eräälle nur-
mipenkereelle
autot rullaa ettei saa enää yön rau
haa" Paapatti Korilan emäntä
— "Ei sen tytön elämä hyvään
lopu" lisäsi Vesalan muori
— "Taitaa olla kovin vähilä tie
doilla matkassa'' ehätti taaskin Ko
rilan emäntä
— "Huonosti on monen käynyt"
tuumi toinen "Ei se Anna saa mi-
vain kuinka meidän Hannalla on
vientiä"
— "Antaapa vain kehua mutta
katsotaanpahan vain se tyttö ei tie
dä yhtään mitä mailmassa voi eteen
sattua" arveli Korilan emäntä
Tämäntaapisia pulleita pidettiin
joka paikassa missä kaksi tai kol
me eukkoa yhteen sattui
ilmoitti talven tulosta Hannan ja
Ralphin suhde oli nyt sellainen kun
on kahden ihmisen jotka aikovat
iäti kuulua toisilleen
Talon emäntä sai vihiä heidän te
oistaan Piti aika saarnan Hannal
le sanoi että hänen talossaan ei
sellaista peliä saa pitää ja käski
Hannan koota reppunsa ja poistua
Nyt oli hän hieman alakuloinen
Hänen pitäisi erota rakastetustaan
joksikin aikaa Ralph ja Hanna pu-
helivat tästä keskenään Poika eh- 4
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
'HltHlMI I I I I I I I H"M H"I"H'
SUOSITTELEMME AJURI-LIIKETTÄMME!
Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurililkkeen alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astorla Ore
dotti että Hanna koettaisi hankkia +
Siinä haaveiltuaan yhtä ja toista paikan kaupungista Itse aikoi hän +
syventyivät he katsomaan toisiaan lähteä kotikyläänsä Selitti että
silmiin Ralph lopulta virkkoi: sielläpäin olisi hänelle hyvät ansio- J
— "Hanna!" mahdollisuudet joka olisi eduksi hä- 4
— "Mitä?" virkkoi tyttö ikään- nelle että voisi koota varallisuutta Milli I - -1 I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 I
kuin unesta heräten heidän tulevaa elämäänsä varten
— "Ajatteleppas me olemme jo 'Tyttö myönsi asian olevan niin
— "Kyllä kylällä tiedetään vaikka kuukauden seurustelleet toistemme Sitten Ralph antoi Hannalle luvan
kotona ei hajuakaan tunneta" sa- kanssa emmekä ole vielä kertaa- että hän voisi ajan kuluksi seurus-
noo vanha sananlasku kaan suudelleet toisiamme" telia toisten poikain kanssa hänen
Hanna eli nyt poikamailman pyör- — "Niin" sanoi tyttö voimatta poissa ollessaan Näin he erosivat
teissä Tanssiaisissa oli hän ensi- puhua sen enempää vaan katsoi Hanna oli äärettömän onnellinen
mäinen lattialla ja viimeinen pois hän poikaa kauan kauan syvästi Miten hyvä Ralph olikaan miten
lähtemässä Toiset tytöt kadehtivat silmiin
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA f
LÄÄKEKIRJA — No O
Kllnil on yli 25 miesten Jn naisten tnntla aell
tettynii Kuin myöskin täydellinen luettelo suo-
nmluiMlKrn kntfliliikkeUtii Mlufi! 1LU! -t
rakastettava hän oli ja tieto siitä Kse v-mita ipivnn nukkeen uiminieen sumuton
Ti-__-i n::__ _jj„ tt" L l:: _ ______ __ ~ myikin Idilkliei tten luniint V 111
jiania inainjoiia naneiia on min naii luusi koko oitmiuKsensa su- etio imu un ainoa nainen jota naipu lajikkeet eiviit ole patenttlliiilkkelta
paljon etta ei lian tiennyt kenen lavan
vii n n tnRlfc
Hän oli rakastunut rakas- rakasti vakuutti hänet niin että jos ""'isi valmisteita jmta suomessa on Jo
Kanssa imu kuuuhikih uusi nutia uinuu liuu euii luin ununii nainen junu uusi ruiijuimui sulloa varo tyt-
luinfin kirjan simtte vapaasti jn pilliisi sen
liihtenvt Hilneäluontoisena ei hän vmnärillään - Rnlnh nainni ensimäi- tö sinut aiiotaan vietellä" niini liiin J''™'"" surauu laisessa kilssa sillä ette
„ „ — r _ m " ' — ' IieoH KOS
kauan yhden pojan seurassa viili- sen suutelon hänen huulilleen sit- vastannut: "Oh kadehdltpas onnea
tynyt ten toisen ja sitten kymmeniä Han- ni" Mutta kukaan ei ollut häntä
Isä huononi huononemistaan na ei käsittänyt mitä se oli mutta neuvomassa eikä ohjaamassa el
iska sltH tarvitsette vnrnkn liiitiihtitkl
lliiikkellii ja liiimbmikf-tohtnreita
— Ileneirin Apteekki on s u n r I n—
—Suom Apteekkiliike Ylidysvalloissa—
P A LIGNELL CO Superlor Wls