Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 30, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Tiistaina Maaliskuun 30 p — Tiiesdny March 30
No 13
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen'a Pubi
Society'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
l vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
I vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Entered as second-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
sciisruirTioN rates
IN 'III H UM TK STATUS:
One year $150 — 6 months 90c
IM CANADA:
One year $175 — 6 months $105
TOIMITUS:
Box 99
Astoria Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Lusia 80
Ludistuksia '-(I
katktnneita (o
Aika lähenee
Niin tekee Se aika lähenee
jollain Toverittarella täytyy ol
la 8500 tilaajaa Joka numeron
ilmestyminen on aina viikkoa lä
henrpäiiä sitä aikaa On vielä
vähän yli kaksi viikkoa yhtiö
kokoukseen johon mennessä
puuttuvat tilaukset on hankitta
va Viimeiset numerot osotti
vat että oli menty takasinpäiu
muutamilla kymmenillä mutta
tämä numero osottaa jo taas y
löspäin menoa Hiukan vain reip
paampaa kurssia niin päämää
rämme on saavutettu Emme tar
vitse hankkia 'kuin viisikymmen
tä uutta tilausta viikossa niin
päämäärämme on saavutettu Yli
kahdeksan tuhat-lukuisena jouk
kona se on helppo tehtävä ja
me teemme sen
Olin unohtaakin että siitähän
on kulunut vasta yksi viikko
kun tämä pitunii pantiin alulle
joten uudet tilaukset eivät vielä
ole ehtineet alkaa saapumaan jo
ka ipaikasta
Yritetään nyt tositouhulla pa
ri viikkoa että saavutamme tuon
ihailtavan luvun ja kun olemme
sen saavuttaneet niin 'pitäkääm
me se siinä
Toverillisesti teidän
Entinen ''Levitvsi sasto"
Lasten Kevät
on valmistunut ja on entistä
kin sisältörikkaampi joten sitä
olisi jokaisen työläisen tilattava
lapsilleen ja ei ainoastaan lap
sille vaan on siinä uiielläkiinnittä
vää lukemisia aikuisillekin E
sini "Mummon 'kertomus" kir
jottanut E M on sellainen jon
ka kannattaa lukea kenen vaan
se on miellyttävä ja hyvästi e
sitetty Sitten "Sosialismin
1'uu" kuvaelma järjestänyt Jo
han Salmela voi esittää lasten il
tamissa hyvänä ohjelman lisiini:
Kaunis pieni kertomus "Linnut
musikantteina" jossa kuvataan
miten erilaiset pikkulinnut lau
lavat "Tarina eräästä liikeyri
tyksestä" kirj Aino on varsin
kuvaava liikeasioita Näin siinä
kerrotaan: Mr Aivot sälvtti
työstä kaiken syyn isännän Mr
Vatsan niskoille svvttäen että
muka hän häiritsee kirjurin Mr
Svdämen toimintaa ja kuumen
taa taloudenhoitajan Konttorin
pään usein niin tukalaksi että
sille oli aivan mahdotonta antaa
oikeita määräyksiä 'J ämä pala
jo itse puhuu puolestaan
Svea-täti on kirjottanut Puiia
nen raitiotievaunu (Ukein näp
pärä satu Sitäpaitsi on vielä
kuusi runoa ja yksi sävellys
Kaiken kaikkiaan on Lasten
Kevät sellainen että sen pitäisi
jokaisen hankkia lapselleen
Hinta on ainoastaan 25 senttiä
Köyhäin lapset
Minkälaisen kohtelun alaisiksi jou
tuvat köyhäin lapset jo pienenä osot
taa sekin kun erään Pueblo Oolo
joidenkin parempiosaisten lapset kou
lumatkalla ovat potkineet kuoliaaksi
pienen 8 vuotiaan Ted Kuykandallin
Sen takia kun hänen äitinsä köyhä
leski ei voinut pukea poikaansa niin
hyvin kun parempi osaiset pukevat
ja kuitenkin oli pieni Ted ollut ete
vämpi toisia samalla luokalla olevia
oppilaita joka vielä enemmän suu
tutti toisia kun repaleisiin puettu
poika oli etevämpi Kuoleman syiden
tutkija on todennut sen että poika
kuoli niistä vammoista joita hän sai
kun hänet oli koulumatkalla kaadettu
ja sitten potkittu niinpahoin ettei
hiin siitä voinut parantua vaan kuo
lema korjasi hänen köyhän lesken
pojan Kun köyhäin lapset eivät
edes koulumatkalla pienenä ollessaan
ole turvattuja yläluokkalaisten rääk
käyksiltä niin turhaa on ajatella et
tä he sila paremmin olisi turvattu
suuremmaksi tullessaan Hienoston
lapset jotka jo ennen syntymistään o
vat perineet Heikkoudet etteivät voi
koulussakaan seurata opetusta siten
kun alemmanluokan lapset eivät
suinkaan ole itse siihen vikapäät jos
ho vanhempiensa huikentelevan elä
män takia jäävätkin rappiolle Tämä
vaan osottaa minne meidän sivistyk
semme on menossa Nämä tällaiset
tapahtumat pitäisi opettaa työläisille
sen tosiasian että niin kauan kun
me emme ole järjestyneitä niinkau
an meidän lapsiamme kohdellaan
kouluissa oppilasten ja hyvin usein
opettajainkin puolesta jos ei juuri
1-aa'asti niin ainakin ylenkatseelli
sesti PAKINAA MAYNARDISTA MASS
Keviit on taasen tullut Luonnos
sa on tapahtunut vallankumous Val
lattomana ja iloisena rientävät joet
ja purot eteenpäin vaatien vapautta
Ne huomaavat että heidän tielleen
voidaan esteitä ja sulkuja rakentaa
ja täten heidän kulkuaan hidastut
taa mutta ehdittyään järvien ja me
rien syleiltäväksi on heidän yhtynyt
voimansa siksi suuri että mikään voi
ma ei voi heitä enää hillitä Luonto
ei kykene esteitä laatimaan heidän
tielleen talven hyytävät ja jäätävät
pakkasetkaan eivät voi heitä enää
kahlita Kevättä kesää syksyä ja
talvea on luonto siis alituista vallan
kumousta Samoin on ihmiselämä
samanlaisten vaihdosten alainen Yhä
eteenpäin pyrkivät ihmislapset vaa
tien vapautta sillä he huomaavat
että kevätauringon ihanat säteetkään
eivät voi lohtua tuoda orjuuden ikeen
alla huokailevalle ihmislapsoselle jo
ka tehtaiden pimeissä komeroissa ku
tomakoneen eli jonkun toisen koneen
ääressä kuluttaa parhaan osan elä
mästään Juuri kuin hän olisi jokin
erottamaton osa tuosta koneesta jo
ka hiljalleen mutta varmasti hivutta
malla kuluttaa hänen elämänsä päi
västä päivään vuodesta vuoteen ke
sät ja talvet aina vaan samaa raata
mista Me kyllä tunnemme kevään
arvon paremmin kuin se luokka joka
aina saa keväässä elää Me työläin
luokan naiset ja miehet olemme syk
syn lapsia talven viimoissa värjöt
televää raatajajoukkoa mutta me
kaipaamme kevättä ja auringon läm
pöä Sillä ainoastaan se luokka jo
ka on paljon talven viimoja kärsi
nyt voi aavistaa miten herttaista on
auringon säteiden lämpöinen hyväily
Erittäinkin näin keväällä kun luonto
vapautuu kahleistaan se saattaa mei-
dät kutomatehtaissa nääntyneet raa-
tajasiskot ja -veljet ajattelemaan ei- tä olisi jos naiset olisivat vallan
kö meille saavu koskaan kevättä päällä Mutta täällä kun oli nais
Olemmeko me tuomitut aina ja yhäti ton karkausvuoden tanssit helmik
raatamaan Amerikan villaparooneil- 28 p:nä niin nähtiinpä vain se et
le satumaisia rikkauksia ja itse uu- tä miesten tärkkikaulukset olivat
purnaan surun ja puutteiden painos- pehmeät kuin pesurasu Silloin nä
tamana ennenaikaiseen hautaan Työ- kivat pojat ja ukot että he eivät
läissiskot ja -veljet osattomiksi jää- olekaan mitään hylkytavaraa Tii
neet onnettomuustoverit! Me emme lot olivat oikein käsiä kyhertävät
saa sortua vaan meidän on nousta- Läksiäiskekkerit toimeenpantiin
va ja puhdistettava kahleet harteil- täällä naalilla toveri Oskar Salon
tamme ja alettava vaatia itsellemme perheen sekä nuoren parin Otto
niitä oikeuksia jotka meille ihmisinä Pulkkisen ja vaimonsa kunniaksi
kuuluvat Yhteenliittynein voimin Ile matkustivat lännelle kaikin On
meillä on se voima joka panee vai- neksi olkoon ja hyvää tahtoa ja
lassaolevan luokan kauhusta vapise- Innostusta toverijoukolle uudessa
maan Siis Maynardin myllytyöläi- paikassa
set huomaatteko kuinka kaikkialla Tässä joitakin aikoja sitte liikus
Uuden Englannin kutomoissa kuto- keli täällä eräs jota sanoivat pa
matyöläiset alkavat sankoin joukoin piksi ja pappi kai tuo olikin sillä
järjestyä yhtymällä teollisuusunioon hän puhui täkäläisessä Suomal Me
joka on Amalgamated Textile Work- todistikirkossa Eikä siinä mitään
ers järjestö Täällä Maynardissa ikä- kummaa ole jos pappi kirkossa saar
vä kyllä löytyy vielä ihmisiä jotka naa ja lukkari veisaa mutta kun
kaikella kiukulla sanovat tätä orjien suurin osa osastomme jiisenistä laa
ylösnousemista pirullisesta ilkeydestä hasi itsensä kirkkoon kuulemaan
johtuvaksi hulluudeksi ja jotka itse mitä tämän puhuman piti muutamat
uskovat tai toisille uskottelevat nä- olivat niin innostuneita ja sanoivat
kevänsä siinä ainoastaan joko suuria että kyllä se niin juuri on kuin
tai pieniä peikkoja ja paholaisia pappi sen sanoi En halua kiistel-
Mutla niin ei kuitenkaan ole asian lä etteikö pappikin ymmärrä että
laita Koskaan ei ole vielä voitu tuo- tässä yhteiskunnassa on jotakin vi
ta ihmishengen ylevintä ihannetta nossa kyllä ehkä (Hän muka pu
korkea avapaudenhalua kukistaa hui kuin sosialistipuhuja konsanaan)
Aina on se ollut tuo sorrettu ihmi- Vaan sitä suuremmalla syyllä minä
syys ihmisessä joka on pyrkinyt sor- ihmettelen että hän edelleenkin ha
ron alta kohoamaan Yhtymällä jo- luaa olla pappina Minun mielestä
kainen teollisuusunioon me voimm ni 011 tässäkin vähän ihmeteltävän
saavuttaa uudet ja paremmat olosuh- vinoa Epäilen että tällä köydellä
teet Tehdasparoonit ovat näihin as- haluttiin meitä vetää sinne minne
ti melkein poikkeuksetta aina kiel- me emme todellisuudessa halua
täytyneet työläisten pienimpiinkin Sairautta ja kuolemaa on täällä
vaatimuksiin myöntymästä Ja työ- ympäristöllä ja eikä ihme sillä tääl
Iäisillä ei ole ollut sitä yhtenäistä lä on ollut taas tämä talvi oikein
voimaa joka olisi pakottanut heidät jääseudun talvi
taipumaan sillä työläiset ollen jär- Jaa nyt kun menee taas myyjäl
jestyneitä ammattien perusteella ovat set ohi niin teille kultakätiset nai
olleet hajanaisia ja voimattomia — set pyydän hoksauttaa että kauniin
Mutta silloin kun koko kutomoteolli- kesän keralla voisi jos nimittäin
suusalan työläiset yhtyvät yhteen hyvää tahtoa olisi tehdä ensi myy
taistelurintamaan ja samalla krralla jäisiin taas jotakin kaunista sen sl
alkavat kaikissa kutomotehtaissa vaa- jaan että lukisi hyödytöntä romaa
tia tehdasparooneja suostumaan työ- nia tai paapattaisi naapurin emän
Iäisten vaatimuksiin niin silloin on nän kaikista heikoista puolista suu
kutomatyoläisillä se voima joka pa- ressa emäntäkängissä
kottaa tehdasparoonit taipumaan A — o W — n
Silloin kun me jokainen olemme yh-
tyncet teollisuusunioon silloin me a- BRONX N Y
lamme vaatia että meidänkin jotka
olemme olleet syksyn ja talven lap-
sia on noustava taisteluun talven vai-
t „
iuja vastaan joKa on vallassa oleva
kapitalistiluokka Sitä vastaan mei
dän on taisteluun noustava vaati
maan oikeuksiamme Sillä ennen ei
meille kevätaurinko paista
Hulda
ISHPEMING MICH
Ne kevätmyyjäiset mitkä pidetään Hi useamminkin puhua Jos mis
3 4 ja viides päivä hlllitik taas sään niin juuri täällä tarvittaisi saa
oikein hartiavoimalla ei kuulu ole- da tyttöjen oloihin parannuksia ri
vankaan mitkään kissannaukujaiset hän ne palvelijain olot ole niin hy
Reimoiksi niiden pitäisi muodostua vät vaikka niitä vähän korjattaisikin
ja minä sen kyllä myönnän sillä kaipa me jokainen sen tiedämme jot
voittokokoelma on tottapuhuen mo- ka olemme kokeneet niistä orjuuden
nipuolinen ja hyvä Tulisi pitkäksi päivistä että ne kipeästi kaipaavat
tässii luetella mitä kaikkea siellä parannusta
on mutta sttepähän näkee jokainen Olot ovat sillä kannalla että me
itse kun tulee katsomaan Liike- työläisluokka emme voi maksaa nii-
miehet kuuluvat antavan suurta kan- tä hirmuisia vuokria joita nykyään
liatusta voittokokoelmaan nähden keinotetlijat meiltä kiskovat Vuok-
1'aitsi taloudellista hyötyä saa siel ratalot menevät omistajalta omista-
lä "1'yvsillinen kroppakin" nauttia jalle kukin saaden muutaman tuhan-
hyödyllisellä tavalla ensinnäkin so- nen dollaria taskuunsa Täällä Bronx
pii "treenata" tämän kylmiin tai- issa ne ovat alkaneet oikein silli ur-
ven aikana puoliksi jähmettyneitä heilemaan niin että joka kuu mel-
raajojansa eli kansan kielellä panna kein vaihtuu omistajat vuokrataloissa
"jaloilla koreasti" ja ettei sielu rie- Janitori
piikaan jäisi ravinnotta on sitäkin — -
puolta katsottu kuntoon BROOKLYN N Y
Kuuluu olevan joukossa emäntiä Osaston toiminta on tämän toimin-
jotka laittavat vatsan vahviketta et- takauden ajalla ollut koko vilkasta
tei tarvitse nälkään kuolla En tie- ja myös osaston kokouksiin osanotto
dii mitä nuitita siellä enää voisi- jä-enisiön puolelta on ollut kohtalai-
kaan olla Tämä kaikki on vaan sen hyvä samoin myös ohjelmakoko-
kuulemiani kuiskeita Itse asiaan uksiin
kuuluvat tietävät enempi mutta
olkoon nyt vielä salassa kylläpähän
sitte nähdään kun sinne tullaan
Usein kuulee sanottavan että mi-
Olen monasti meinannut kirjottaa
i uvciiimiccii laaua uiuiiAiaaia vaan
aina se on jäänyt Sietäisi sitä olla
useammastikin uutisia tällaisesta pai
kasta Ainahan sitä tapahtuu yhtä
ja toista mikä olisi kertomisen ar
voista Olen pitkän aikaa seuran
nut Toveritarta enkä ole nähnyt kuin
pari kyhäystä täältä Luin hyvin
mielenkiinnolla niitä sillä niissä pu
huttiin juuri niistä asioista joista tu-