Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 09, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i-0
O
riistaina Maaliskuun Q p — Tuesday March 9
No 10
8
Siteet iiiftiÄ
mMfiitM s ta-ii
LAPSILLE JA
W NUORISOLLE
Tieto valtaa on tieto voimaa on
Tieto yön lapset yhtenen kerää
Se nuoriso vahva on voittamaton
Joka tiedon hengessä herää
Mr
PIENEN KYSYMYKSIÄ
Äiti miksi puute meillä
ainiaan on vieraana
niiksi meidän mieronteillä
yhä täytyy kulkea?
— Lapsi-kulta mitä tiedän
sen mä sullc sanelen:
tvössä kun mä aikan' vietiin
lienee tietön' vähäinen
— Mahtiluokka valtiaana
köyhää kansaa hallitsee
niitä jotka raatajana
ihmiskuntaa palve'ee
Sepä ryöstää säälimättä
voitot suuret osakseen
köyhän mieltä kysymättä
kaikki kaikki omakseen
Eemeli Rautiainen
NEUVOSTO-VENÄJÄN
KOULUISTA
Joka lapsi varmaankin pitää
koulunkäynnistä varsinkin sil
loin jos hän saa mennä kouluun
kylläisenä ja lämpimästi liuettu
na ja jos opettaja ei ole her
mostunut eikä omaa vanhoja
pinttyneitä koulutapoja
Uuden Venäjän lapset ainakin
ilolla menevät kouluun Eivät
he tahallaan myöhästy koulu
tunneilta vaan kiirein rientävät
sinne sillä siisia'istinen koulu
voi tarjota heille täyden huolen
pidon ja on samalla miellyttävä
ja hauska olinpaikl a Kerron
hiukan niistä kouluista lehdistä
lainattujen tietojen mukaan
Venäjällä ei ole alkeis- keski
eikä korkeakouluja vaan yksi
yhteinen koulu josta voi päästä
yliopistoon ' Lasten on käytä
vä 6 — 17 ikävuteen asti koulua
Kuudesta kahdeksaan ikävuo
teen lapset opiskelevat 'puistois
sa Kahdeksan vanhana voi al
kaa koulusivistystä oppimaan
Ja ainoastaan erikoisen luvan
jälkeen ennen sitä: 8 — 13 ikäv
lapset suorittavat ensimäisen o
pintoastcen 17 vuotiaaksi voi
käydä maksuttomasti Lapset
saavat koulusta aamiaisen vaat
teet ja jalkineet Uskonnolliset
'aineet kouluista on poistettu
Kellään opettajalla ei saa olla
25 oppilasta enempää Sivistys
ja teknillinen valmistelu yhteis
kunnallisille aloille täytyvät kul
kea aivan rinnakkain Lapset
täytyvät opetella tutkimaan tu
tantoa kaikilla aloilla Kaupun
geissa opetetaan kauppaalalle ja
maalla maanviljelysalalle Kou
lu täytyy muodostaa koinmuniu
joka on täydellisesti yhteydessä
muun elämän kanssa Koulut
ovat auki joka päivä- Sumuin
taisin lukua luennoita tai huve
ja varten Yksi päivä on pyhi
tetty luentoja kokouksia tai m
s varten Koulut ovat avoinna
heinäkuun 1 päivästä huhtikuun
14 päivään Koululutkinnot on
poistetut samoin rangaistus
Lapset muutetaan luokalta toi
selle sen mukaan kuinka he ke
hittyvät ja oppivat
Eikö jokainen teistä haluaisi
päästä sellaiseen kouluun?
Klaudie Parkkonen
COBALT O NT CAN
Nyt taas kirjotan pitkästä aikaa
Täällä on ollut ankara talvi vaan nyt
kun ilmat vähän lämpeni niin tautia
on riehunut "Flu" ja hinkuyskä
Osaston toiminta on ollut tavalli
sen vilkasta Iltamia on pidetty ja
kappaleita näytelty Lauantaina hel
mik 21 p näytetään kappale "Hä
väistys" Pyhäkoululapset ovat har-jotelk-et
kappaletta joka näytetään
pian nimeltä "Nouseva kosto —
Naamiohuvit ovat olleet ja menneet
Kouluja ja muita yleisiä paikkoja ei
ole vielä pantu kiinni taudin tak'a
Toivoisin että ei pantaisikaan —
Hauskaa talven loppua kaikille Tove
rittaren lukijoille — Toveruudella
Tyyne Lund
PALISADE MINN
Tervehdys Toverittaren pienille ja
suurille lukijoille! Kovin harvoin
näkee täältä kirjotuksia Lasten ja
Vuorten osastossa vaikka täällä on
paljon tyttöjä ja poikia jotka voisi
vat kirjottua vaan lienee kaikilla
sama syy kuin minullakin että ei tu
le site tehdyksi vaikka aikoo Mi
nun äidilleni tulee Toveritar ja minä
luen sitä ja pidän siitä etenkin Las
ten ja Nuorten osastosta On oikein
hauska lukea siitä toisten tyttöjen
la poikien kirjeitä ja saada nändä
kuinka erilaista lapsilla on eri paik
kakunnilla Monissa paikoissa on
vilkkaasti toimivat Ihanneliitot jota
meillä ei täällä pikku farmikylälla
oie Toivon hartaasti etiii vasta i
suudefsa täälläkin alettaisiin anln
niatui enempi arvoa meidän 'aslen
rt otukselle Minä käyn englannin
ittiistä koulua vaan se ui liiut nyt
suljettuna influinsan takia joka un
tiälläkln riehunut jokaisensa tulos
„n Ei olo kmilunu vicli yhräiin
kuolemantapausta sen Johdosta suo
malaisten keskuudessa Se ei ole
varsin niin ankaraa kuin se oli vii
me vuonna
Tämä on ollut hirveän kylmä tal
vi Toivon että pian tulisi kevät
j'i silteu kaunis kesä jotta saisimme
leennä uimaan Minun kotini on ai
van Mississippi-joen ranalla Naa
purin tytöt siskoni ja minä tapaam
me tehdä yhteisiä uimamatkoja Se
enkin hauskinta kesällä kun on oi
kein kuuma
Toivon hauskaa kevättä kaikille
1-ionille tovereille Toveruudella
Senja Korkola
Ihameliittolunnilta
Kirj Rauha-täti
Veikko oli tuonut kouluun
sirpin Vilho haravan ja Voitto
höylän
Tyttöjä oli opettaja käskenyt
tuomaan sentin niukallaan kou
lutunnille ja pikku llildeganl
istui ja katseli mustaa senttiän
sä ihmetellen mitä varten se
o'i pitänyt ottaa mukaan sillä
eihän sillä mitään voinut ostaa
kaan koulusta
Veikko katseli sirppiänsä
myöskin kummastuneena ja po
jat kerääntyivät kaikki siihen
ynvpärille
( pettäjä rupesi kyselemään
pojilta inistä aineesta kunkin
esille oli valmistettu sekä mitä
niillä tehtiin-
Pojat osasivat siihen vastata
hyviii Sirpillä leikataan viljaa
heinää yin sanoi Veikko Ha
ravalla vedellään heiniä kasaan
lisiisi Vilho ja Voitto sanoi että
höylällä höylätään puuta kuten
sirpin pääkin ja haravan varsi
kin on höylätty sileäksi Mutta
suureksi levisi heidän silmänsä
kun opettaja alkoi selittämään
heille kuinka paljon on täy
tynyt tehdä tvötä ennenkuin
on saatu ensin ne aineetkaan
mistä nuo esineet valmistetaan
Sadat miehet ja pikku poikain
isät olivat ensin hikipäässä val
mistaneet raudan Molempia ai
neita puuta ja rautaa oli saatu
suuren vaivan kautta Veikon
sirpin terää oli seppä takonut
pajansa pölkyllä kauan aikaa
väliin kuumentanut tulipunai
seksi ja taas naputellut Vilhon
haravaa ja sen piikkiä oli se
pän täytynyt naputella vieläkin
kauemmin ennenkuin se oli niin
valmis että sillä sai heiniä ka
saan niityllä Ja Voiton höylä
oli kysynyt monta hikipisaraa
kun sitä "taottiin ja viilailtiin
se täytyi olla vielä paremmin
valmistettu kuin sirppi ja hara
va sillä kun höylättiin Voiton
kelkan jalakset ja sukset sile
äksi Kun pojat ja tytöt olivat
ihmeissään minkä suuren vai
van heidän isänsä olivat näh
neet valmistaessaan noita esi
neitä astui opettaja Hildcgar
din luo otti häneltä sentin ko
hotti sen ylös että kaikki nä
kivät ja kysyi: "Mikä tämä on?"
"Raha!" huusivat 'lapset
"Mitä sillä tehdään?" kysyi
opettaja
"Sillä ostetaan 'tikku-kändiä
sanoi eräs pieni tyttö "Ja o
meiiia!" huusi Taito
Mutta eräs laiha ja kalpea
poika sanoi että kaikkia "Ter
veyttä vaatetta ruokaa läm
mintä onnea ja kaikkia oste
taan rahalla"
"No miksi sitten Kallen van
hemmat eivät osta terveyttä si
nulle kun sinä olet niin sai
raan ' näköinen ?" kysyi opettaja
"Ei heillä ole rahaa" vastasi
Kalle
"No mutta eikö sitä sitten
ole tarpeeksi kaikille?" kysyi
jälleen opettaja-
"Ei!" vastasi Kalle "Isäni ja
äitini ovat monasti kertoneet
minulle että jollei mailmassa
olisi niin paljon laiskoja ihmi
siä olisi kaikilla rahaa tarpeek
si ' Ta niiiniu isäni sanoi että
tävtyy tehdä hirveän kovasti
tvötä ennenkuin saadaan se ai
ne josta raha valmistetaan j_a
vaikka minunkin isäni hiki
päässä sulattaa ja valmistaa sitä
kuparia mistä sentitkin teh
dään niin hänellä ei sentään ole
tarpeeksi rahaa edes ruokaan
han la se on seiitähdeu sanoi
isä kun sen tehtaan omistaja
lisä nimittää häntä kapitalistik
si) jossa isä on työssä ei tee
koskaan työtä Monta sataa
miestä raataa hänen tehtaas
saan ihan niinkuin isäkin Koli
sevat jo aamulla aikaseen ylös
ja tulevat illalla niin myöhään
kotiin etä minäkään en näe isää
muulloin kun sunnuntaina sillä
jään aamulla nukkumaan kun
hän lähtee ja illalla minun on
tävtvnvt niemiä kadulle myy-
PAKKAS-HERRA
Kirj Ida Niemelä
Pakkaa-herra mahtavana
kulkee mantereita
jäätää pinnat järvien
saa kujat kaljanteille
Ystävä on Pakkas-hcrra
pikku poikasille
On heidän hauska luistella
ja käydä kelkkasille
Turvassa on pakkaselta
rikkaat palatseissaan
on heillä rahavallan taika
mi vilun ptiuttehet poistaa
Mutt' asunnoissa työläisten
siell' on usein tukalaa
kun puute köyhyys ahdistaa
on vilu pienoisilla
mään sanomalehtiä ennenkuin
isä on tullut kotiin ja hän nuk
kuu kun niinä tulen yöllä kotiin
Mutta sunnuntaina meillä on
hauskempaa kun isä puhuu
meille aina jotain uutta Viime
sunnuntaina hän seliti minulle
juuri sitä miksi kaikilla ihmisil
lä ei ole rahaa tarpeeksi- Hän
sanoi että kapitalistit aina anta
vat työmiehille vaan 'pikkusen
palkkaa he eivät anna kaikkea
sitä mitä he tuottavat työllänsä
ja pistävät lopun omaan tas
kuunsa Minä olen ruvennut vi
haamaan noita kapitalisteja ja
jos minä vaan joskus saisin sen
verran rahaa että laittaisin teh
taan tahtoisin että kaikld raha
mitä se tuottaisi jaettaisi kai
kille yhteisesti"
Roieen Einari isokasvuinen
poika joka oli tarkkaavaisena
kuunnellut ja odottanut että
hänkin saisi sanoa jotain pyysi
nyt saada selittää jotain rahasta
Opettaja käski hänen puhua ja
hän jatkoi Kallen ajatusta sa
noen : "Tulee se sellainen aikakin
vek'i että kaikilla on rahaa yhtä
paljon taikka ei sitä sitten ole
kenelläkään vaan saavat työn
sä edestä kaikkea mitä ilinvnen
ikinä tarvitsee Mutta laiskat
kin täytyy tehdä silloin työtä"
Einarin isä oli sosialisti sen
kaikki koululapset tiesivät Ja
he olivat kuulleet Einarilta sen
ennenkin ettii sosialisti on sel
lainen ihminen joka tahtoo että
kaikki saa yhtä paljon rahaa
mutta että ihmisen täytyy oppia
ja tietää paljon ennenkuin hä
nestä tulee 'sosialisti 'Einarin
Oatkoa seitscmäniH-lla sivulli)
w4-4H-M-M-WH-!-4--l-l"t-l"l''l"l"l"M
+ +
J SUOSITTELEMME AJURI- t
4- LIIKETTÄMME! 4
Olemme aina valmiit palve- 4
+ lernaan teliä kaikenlaisella 4
+ ajurtllikkeen alaan kuuluvalla +
4 tvöllä
+ SEABORG TRANSFER CO 4
+ Puhelin 4fi6 Astoria Ore -1
VI 1111 )ll4--14"H-H-l"4-4-l
4H4+H+4-4-+4++4-+-r-H-4-NAISTEN
OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
„ t„ i„ „„„„i i„[„[ i-hH+-H"1-H