Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 09, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nn 10
Tiistaina Maaliskuun 9 p — Tuesday March 9
5
jättiläisen känsäiset kourat kertovat — Kaikki toisetkin
katkeran tarinan hänen järkensä lai- Ukkoni
minlyönnistä
toisti
Känsäisten käsien tähden tulisi pu- vielä mukana! Jokos nyt
nastua eikä ylpeillä Ne ovat kiihkeä miirrät?
vastalause väärinkäytöksiä vastaan — Knpä taiulo violäkiiän yinmiu'
ma sillä on ollut jotain tärkeämpää- pilän puoleen On toivottavaa että
kin tehtävänä nimittäin uhkapeli sii- jokainen osastomme iäsen etuDäässä
— Niin kaikkipa tietysti j poja' hen vielä lisättynä väkijuomain vai- tilaa tuon lehden sillä Suomen jär-
mistnminen Ulen hiljaisuudessa tar- jestynyt työläisnuoriso lahtarien vai
kastellut että kuinka kauan sitä kes- nosta huolimatta lehtensä ja järjes
tää vaan eihän se ele näkynyt haih- tönsä kautta esiintvv selvällä horiu-
ne ovat syytös itsekunnioitusta vas- tiiii Mitäs to siollä sitten hoinniait- tuvan En kauempaa saattanut it- mattomalla luokkataistelun kannalla
taan ne ovat katkera syytös ihmis- te? kysäsi taas scäni hillitä vaan otan ja annan täs- yhä terottaen aseita joilla lahtarien
kuntaa kohtaan — Huomasin että hän oli kovin Eä oikean ripityksen sillä useat näis- konnantyöt maksetaan ja yhteiskun-
Kun työväenluokka käyttää aivo- utelias — Mitäkö hommaamme? tä ovat osaston jäseniä En puhuisi nallinen vallankumous saavutetaan
jansa sen ei tarvitse enään väärin- voi pyhä yksinkertaisuus etkö sinä mitään jos se tapahtuisi jossain uiko- Nuoriso-osaston toimesta on yleinen
käyttää käsiänsä tiedä että nyt pojat ja akat lyiv puolella vaan kun kodeissa on ruvet- iltama maaliskuun 28 päivä arvok
Kun työväenluokka käyttää aivo- tytöt ja ukot alas niin tuloihin kuin tu harjotlamaan tuollaista onnetonta kaalia ohjelmalla joten toivomme et
jansa se tuntee oman voimansa se ohjelmaankin nähden kämpläystä että yökaudet jossain tä runsaslukuisena saapuisitte anta
ottaa sille kuuluvat oikeudet ja hai- — Mitäs sinä akka ärsytät oikein perheessä istutaan ja kämplätään Ei maan edes kannatusta sillä saaduil
litsee ylinnä kaiken minusta? s llä hyvä että ensin päivät loikoil- la varoilla teemme kasvatusta nuori
Luokkataistelu on tulos luokkahal- — Mitäpäs minä sinusta perustan laan likaisesta pallohuoneessa En son keskuudessa josta hyödystä ei
linnosta Kun luokat hävitetään hä- olisit pysynyt poikana niin olisit olisi uskonut että löytyy naisia jot- vanhempikaan väki tule osattomaksi
viää myöskin luokkataistelu
SAULT STE MARIE ONT CAN
Tervehdys taas täältäkin Eipä o
lekaan täällä vielä tänä vuonna nä
kynyt yhlään kirjotusta Toveritta- koittaa parhaanne!
ressa — Minä voin vakuuttaa kummin- katsella teidän menettelyänne? Ja
Osaston toiminta on ollut kovin kin että se on nyt sillä lailla että on henkilöitä jotka ovat olleet sota
vilkasta viime aikoina Suurempia me akat ja pojat koitamme r ' t ' ' tuulella kun puolueveromerkit ovat
näytöskappaleita on esi'etty j ika puoliamme Pojat vielä sanoivat kohonneet sanovat ei kannattavan ol-lauantai-ilta
ja muita iltamia vielä että jos he akkain kanssa voitta- la osastossa Sanon vielä että mi-
saanut kunnian tulla laskemaan i-ei ka suvaitsevat tällaista kodissaan ja jäämään Siis vanhemmat kokeneet
haalin peruskiven jonka akat ja vieläpä nöyränä yökaudet keittelevät puoluetoverit ohjatkaa kaikessa toi-
pojat laskevat 27 päivänä maalin- kahvia moiselle joukolle Sanon teil- minnassa nuoriso-osastoa Siten se
kuuta le että eikö ole jotain muuta joka voi kulkea mukana ja kasvaa niille
— Helpotukseksi sinulle sanon olisi vähän siveellirempää kuin tuol- vallankumouksellisille aatteille joita
että silloin vasta kilpaillaan voitte lainen? Miksi luulette teidän lap- jokaisen työläisen jo tänään pitäisi
senne kasvavan jotka siinä saavat seurata
R L
KALAMA WASH
Eipä ole ollut täältä pitkään ai-
toimittu kaksi jopa kolmekin joka vat niin he tanssivat ensi valssin ten se teidän paremmin kannattaa kaan uutisia Toverittaren palstoilla
viikko Joten täytyy kiitollisuudella akkain kanssa siinä uudessa haa- uhkapelistä hävitä viitosia toisen pe- vaikka ei sitä ole ollut kyllä vaki
ihmetollä toimihenkilöitten reippaat lssa Niin pistäkää kampoihin jos rään? Niillä rahoilla jo maksaisi pit- tuista uutiseeraajaakaan
voitte kästi jäsenmaksujaan Mutta koska ovat nyt minun va-
Meiltä kumminkaan ei näy yhteis- Ennen on usein talvisin koetettu kituisesti valinneet niin pitäähän si-
ymmärrys puuttuvan sen huomaa hommata jotain osaston hyväksi vaan tä koettaa täyttää tehtäväänsä niin
siitä kun kokouksiin osanotto on sa- ei ole piikain matkain ja kylmäin il- perin tärkeää kuin tämä onkin
talukuinen Akkain ja poikain mie- main takia saatu paljoakaan aikaan Onpa sitä nyt mainitsemisen ar-
ta ja toimintatarmoa siliä täiUUä k
ten useissa paikoin muuallakin oi
kaikki osaston tehtävät samain iien
kilöiden Iki itiöillä
Naistenpäivä-iltaman toimeenpa: i
vat osasfomme ompeluseuran nai- Jessä päilyy oma tupa — johon kai vaan ei se näy että se tänä talvena voistakin "No mitä" joku kysy-
set lielmik 17 päivänä iltama on
li Istui erinomaisesti ja väkeä oli sa
Iin täydeltä
Lasten pyhäkoulu joka viime ke- naalissa kello 7 Siis
siistii saakka on ollut lakkautettuna ai(at ja pojat
on myös taas alkanut toimintansa
Lapsia kerääntyikin heti cnsimälse
nii sunnuntaina noin nelisenkymmen
tä ja nyt kun koulu päi'seo hyvään
alkuun niin kaipa niitä tulee vielä
tytöt ja ukot ja lesketkin yhtyy oh ollut haittana kun on kämplää- nee No kun Kalanaan osasto pani
Kuulkaapas akat ja pojat kokouk- mään lähdetty toimeen iltaman naistenpäivän ilta
sia pidetään joka tiistai-ilta Turner-
tervetuioa
Akka
Moni ehkä luimistelee tästä kirjo- na joka oli 21 päivä viime kuuta
tukscsta silmiään vaan toivon että Tämä oli ensimäinen iltamatilaisuus
heiltä samalla ne aukeaisivat ja tuli- kylässämme ja osanotto oli kiitettä-
sivat näkemään ja ymmärtämään hy- vän hyvä näin pieneen paikkakun-
vän ja pahan ja heittäisivät sikseen taan verraten Meillä oli aluksi hen-
moisen törkeän kehityksen alun ja kistä ohjelmaa ja sitten myytiin ru-
STEUBENVILLE OHIO
Eipä taida olla liikaa vaikka piir- rupeaisivat jotain toimimaan joka oh- settejä jotka kävivät hyvin kau
täisi jonkun rivin Toverittaren pals- ai hyödyksi itselleen ja koko työläis- paksi ja vielä lopuksi pyörähdeltiin
enempi sillä paljon oli vielä pois tiigtHkin kyUgtä Meitä suoma- joukolle
osaston jäsenten lapsia
Suuria myyjäisiä hommaa ompelu-
Ia''sia on täällä niin vähän ette!
meillä ole mitään yhteistoimintaa
seura toimeenpantavaksi huhtikuun josta voisi kirjottua lehtiin ja -se kai
alkupäivinä ja samoihin aikoihin ai- onkin syynä ettei täältä useammin
koo näytelmäseura esittää useita ngy Toverittaressakaan mitään
suuria kappaleita m m "Barrikaa- Lentsu raivoaa täällä niinkuin eh
deilla" ja luultavasti myö 'l)iini m joka paikassa tällä mantereella
Hjort" y m — "Setä Bräsig" on ja onpa j0 kuollutkin useampia hen
näytelmän nimi jonka näyttelijäni- kilöitii tälliin tautiin Lasten tanto
ille esittävät maalisk 13 päiviin ja täällä on myös liikkeellä nimit-
Ehkä nyt riittää kerraksi toiste li
sää — Piirtää
Sisukas
TORONTO ONT CAN
Toronton s 8 osaston nuoriso-osas-
soiton tahdissa
Haalin mekin tarvitsisimme Toi
minta käy vaikeaksi pienissä perhe
asunnoissa ja toimintahalua näyttää
olevarp kaikilla vaikka pienissä ja
ahtaissakin oloissa Jos innostus jat
kuu joka on toivottavaa niin ehkä
saamme haalin lähitulevaisuudessa
Kappale 011 hauskimpia huvinäytel
miä 7:ssä muutoksessa Siis ku
liani! ei varmaankaan voi jäidä sil
loin pois osaston talolta kun se esitetään
täin isorokkoa ja hinkuyskää T
litisten lapset enemmäkseen sairas
tuvat tällaisiin kulkutauteihin ollen
syynä huonot kosteat ja puolittain
kylmät huonepahaset ja vieläpä keh-
Työsuhteet täälläkin ovat jokseen- 110 ja sopimaton ruoka jota työläi
ton varsinaisessa kokouksessa helmi- jossa voisimme vapaasti toimia yh
kuun 12 p keskusteltiin useista osas- teisen asiamme eduksi
ton sisäistä toimintaa koskevista asi- Paikkakuntamme kasvaa kuin Nur
oista m m keskusteltiin keinoista mijärvi ennen uusia kansalaisiamme
miten osastoon yhtyneet jäsenet saa- on taas tullut maata asumaan ja
täisiin runsaslukuisemmin ottamaan kuulojen mukaan kanoja munitta
osaa osaston kokouksiin koska nuo- maan
riso-osastomme on perustettu tarko- Pieni muistutus niille emännille ja
tuksella kasvattaa työläisnuorisoa so- tvtöille ioille ei vielä tule Toveritar
kin kurjat Työpaikat kaupungissa set on pakotettu pienokaisilleen an- astn 11iikJceen tuntiiolksi i '6n' ta että kiiruhtakaapa täyttämään
vaarallisia ja palkat kurjan pienet tamaan sillä pienet palkat eivät rii
elintarpeitten hintoihin verraten Tä- tä lasten ja itsensä terveenä ja hy
rniin nurinkurisuuden ovat kuUen- vässä kodissa pitoa varten Porvn
kin suurin osa työläisistä koko hyvin rilehdet kylläkin lukevat eli antavat
oivaltaneen ja ruvenneet toimimaan ohjeita että pitää huoneet lämpöisi
siihen suuntaan että vastaisuudes tuuleuttaa makuuhuoneet syödä
sa voidaan nousta yhtenä joukkona hyvää ravitsevaa ruokaa j n e Ilo
vaatimaan parannuksia oloihin 0 tietysti voivat tehdä kaiken sen ml
B U on saanut suurta jalansijaa tä esittelevät lehtensä palstoilla
kansalaistemme keskuudessa Se on vaan meiltä työläisiltä ei kaikki
saanut valtavan kannatuksen kaikil- tuollaiset neuvot voi tulla täytettyä
ta puoluekantoihin katsomatta ja se vaikka kuinka mielellään sen teki
on hyvä niin sillä yksimielisyys sikin Mutta me voimme saada pa
on voimaa! Kun me yksimielisesti rannusta oloihimme kun me nou
kuulumme järjestöön joka työsken- gomme kapitalistista riistojärjestel
teloe työläisten olojen ja taloudelli- maa vastaan Meidän täytyy kerran
sen toimeentulon parantamiseksi 8ao(ja lapsillemme ja toisillemme oi
silloin me varmasti lähenemme piVi keutta ja voimaa Siis nouskaa työ
määräämme olkoonpa meillä sHten iäiset! — S J
taisteiutavoista minkälaiset käsityk-
tekijöiksi luokkamme vapaustaistelus- velvollisuuttanne omaa lehteänne
sa Erikoisesti päätettiin tomittaa jo
kaisessa osaston varsinaisessa koko
uksessa nimihuuto ja jokainen jäsen päämme
joka on kahdesta kokouksessa perä
tysten poissa ilman pätevää estettä
joutuu erotettavaksi osastosta sillä
toimintamme joka etupäässä on kas
vatuksellista vaatii jokaisen jäsenen
olemaan läsnä eikä olemaan yksin
omaan vaan nimellisenä jäsenenä — —
kohtaan tilaamalla se itsellenne se
kuuluu meidän jokapäiväiseen lei-
Hauskaa kevättä kaikille toivoo
Hilda
MASS MICH
set tahansa
Hilda
VAN HOOK N D
Haloo Toverittaren lukijat I
Meillä oli täällä ihannelittto-koulu
Valittiin kuusihenkinen ohjelmansuo- viime keväänä mutta kun opettaja
rituskomitea jonkalainen komitea va- muutti pois jäi se homma sikseen
Iitaan jokaisessa kokouksessa aina Meitä oli 32 oppilasta ja me olimme
seuraavaa kokousta varten joten hy vi i innokkaita Kovin ikävää kun
näin voidan saada jokainen osaston se jäi sikseen Meidän kansakoulu
jäsen vuorollaan suorittamaan ohjel- on ollut suljettuna toista viikkoa in-
maa joka vaikuttaa kasvattavasti fluenssan takia mutta toivotaan et tri
myös jokaiseen se pian jälleen avataan
Erikoisesti päätettiin osaston puo- Osaston hommat täällä ovat olleet
lesta hankkia opettajat antamaan tun- hyvin hiljaisia jo pitemmän aikaa
DETROIT MICH
tia eri aineissa niille jäsenille jotka syystä kun täältä on muuttanut pois
Tervehdys täältä kaikille Toveritta- haluavat opiskella Ensin aluksi pää- paljon osastonkin jäseniä Kaikki
j-en luki joi lie I — Pälkähti tässä pää- tettiin pyytää tov Ahlgvistia opetta- kaivannot on seisauksissa ja miehet
— Missäs sinä akka oikein hyp- häni e tia otan ja kyhään nyt vähän maan puheiden pitoa ja tov Säilää ovat lähteneet muualle työn etsin
päat ja näytät vielä niin iloselta ja tämän kylän kuulumisia runonlausunnossa Ne jäsenet jot- tään m m minun isäni
suu naurussa? Mistä se johtuu mi- Talvi on ollut täällä koko ankara ka haluavat ottaa osaa näihin kurs- Minä olen 7 :nssä luokassa koulus-
nä panen sinut tilille — tiuskasi uk- vaan eiköhän se nyt tästä puoleen seihin voivat ilmottautua nuoriso-osa n- sa Minun 12 :sta syntymäpäiväni oi
koni kuin tulin kotiin kello 12 :ö ala jo lauhtua Ihmisiä on nykyään ton organiseeraajalle — Suomen tammikuun I I p
— En tiedä joko tunnustan vai sairastellut koko lailla vaan ei hen- Työläisnuorisoa päätti osasto erikoi- Täällä on ollut kylmä ja hyvin lu
vieläkö salaan Taitaa olla paralta genvaarallisesti sesti ruveta levittämään ja valittiin minen talvi Toivon kevään pian
että tunnustan Osastokin se vielä hengi ttelee vaik- osaston puolesta asiamieheksi Axel tulevan Hauskaa kevättä kaikilla
— Siellähän minä olen juossut ka kyllä se on ollut jo kauan taas Rimpilä joten jokainen joka haluaa Toverittaren pienille ja suurille lu
poikaill ja akkain kokouksissa missä toiminnassaan lamaannuksissa Ei ole tilata kotimaamme nuorison lehden ki joille — Tov
kaikki toisetkin akat hyppää tänä talvena joudettu osastossa toi- voi kääntyä asiamiehemme tov Rim- Lily Puustel