Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 09, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 10
Tiistaina Maaliskuun 9 p — Tuesday March 9
NARRIN FILOSOFIAA
iisTmllisdtä tivilta)
tuksen kuin olisin ollut villipedon an
sassa Salin ulkopuolella oleva mail
ma tuntui kauneuden ja kauhujen
eriskummallisen yhdistelmän aarnio
metsältä Sisäpuolella kyyristeli laki
valmiina hyökkäämään uhrinsa kimp
puun Kuka olisi uhri tällä kertaa?
En ainakaan minä Eikä kukaan
ympärilläni olevista ihmisistä Ei ku
kaan oikeussaliin kerääntyneestä y
leisöstä Tuomioistuimen edessä istui eräs
nuori mies Hänen kasvonsa oli kal
peat vaan hänen käytöksessään ci
voinut havaita vähäisintäkään her
mostuneisuutta Se oli hän jota lain
tiikeri vahtasi silmät hehkuen leu
vat täristen
Kuka hän oli?
Yksi työväenluokan jäsen Yksi
heistä joka lausui ilmi sen luokan
pyrkimyksiä Yksi heistä joka aut
toi heitä käsittämään orjuutensa al
haisuuden ja innosti heitä uusilla
joskin vielä hämärillä ihanteilla pa
remmasta elämästä
Ja miksi hän oli täällä katsellen
tyynesti tiikeriä silmiin?
Veljeni hän oli rikkonut lakia vas
taan En tahdo kertoa mikä hänen
rikoksensa oli jotta en minäkin yl
lyttäisi lain vihaa vastaani ja jou
tuisi katsomaan tiikeriä silmiin
On aivan tarpeetonta vedota nii
hin syytöksiin joista tätä nuorta
miestä syytettiin tai tehdä mitään
huomautuksia niiden todistusten joh
dosta joiden perusteella hänet tuo
mittiin Riittää kun sanon 'että hän
oli hyökännyt kapitalistisen järjestel
män kimppuun oli kehottanut työ
läisiä katselemaan sitä inholla ja hal
veksumisella sekä kokoamaan voi
mansa sen tuhoamiseksi
Ei hän osottanut minkäänlaista ka
tumuksen merkkiä sen johdosta mitä
hän oli tehnyt Hän oli varma it
sestään ja käsitteistään vieläpä hän
oli ylpeä niistä minä luulen
Kun ylisyyttäjä selitti lautakunnal
le nuoren miehen rikoksen suuruut
ta teki syytetty kaiken aikaa muis
tiinpanoja ja vihdoin kun hänen vuo
ronsa tuli astua todistajan paikalle
hän nousi pää pystyssä tyynenä ja
arvokkaana
Se oli mahtava kolme tuntia kes
tävä puhe minkä hän piti ja puheen
tarkotuksena ei ollut kumota mitä
hän oli sanonut vaan osottaa oike
aksi se mikä oli saattanut lain vi
han hänen päällensä
Kuinka omituiselta kuulusti kuun
nella nuorukaisen voimakkaita sano
ja työväenliikkeen puolesta tässä niil
le vieraassa ympä ristössä 1 Siinä is
tuessa ja kuunnellessa nuorukaisen
teräviä totuuden sanoja tunsin sel
vemmin kuin koskaan ennen että
työväenliike voittonsa hetkellä tulee
suorittamaan suurimman vallankumo
uksen minkä mailma vielä tuntee
Nykyisen järjestelmän laitokset ku
kistuvat ja hautaavat raunioihinsa
menneiden vuosisatain tomuiset käsi
tykset Vuosituhansia pyhinä pide
tyt tapalait pyyhkäistään pois vanho
jen laitosten raunioille Kaikki ny
kyään vallitseva juhlallisuus ja sere
moniat joiden naamion taakse ty
rannius piilottaa kataluutensa ja jul
muutensa tulee häviämään
Kapitalismi on verrattain uuden
aikainen riistojärjestelmän muoto
mutta ne käsitteet mille se perustuu
voidaan löytää jo muinaiselta metsä
laiskaudelta muodostuen ne pedon
aivoissa ja siirtyen vihdoin ihmiselle
Itsekkyys on raakalaisuudcn sielu Ja
itsekkyys on kapitalismin uskonto
Ja se on juuri tämä itsekkyys minkä
työväen vallankumous tulee hävittä
mään tai ainakin puhdistamaan sen
ihanteiden puhtaassa liekissä jotta
sen kehnoudesta löydetään se mikä
siinä on jaloa
Olen sittemmin usein kysynyt it
seltäni mitä tuomioistuin ajatteli sii
tä näytelmästä mikä oikeussalin hä
märässä sokkelossa esitettiin sinä päi
vänä Mutta siihen en ole saanut
mitään va tilausta
Mutta huolimatta niille aatteille vi
hamielisestä ympäristöstä oli se in
nostavaa kuulla työväenluokan oikeu
tettuja vaatimuksia tulkittavan itsen
sä lain tiikerin ansassa
Se toi mieleeni työväenluokan voit
toisan loistavan tulevaisuuden Kirk
kaana loistivat työväenliikkeen aat
teen totuudet menneisyyden hirmujen
keskellä jotka siellä istuivat vielä
tänä päivänä vallassa palvellen ka
pitalismin tyrannien etuoikeuksia
FREEDALE MAN CAN
Painovirhe kai oli tullut viime kir
jeeseeni kun sen otsikkoon oli tul
lut "Ont" Olisi pitänyt olla "Man"
jne Siitä sai nimimerkki "Homestee
tari" mainita kirjeessään Pyydän
vastata "Homesteetarille" muutamalla
sanalla En ole mikään kynäilijä
vaan kun on ollut usein kehotuksia
Toverittaressa että naiset kirjottasi
vat omaan lehteensä niin minäkin
pistin täältä muutaman rivin Vielä
pä tein sen siinä mielessä että en
suinkaan narraisi ihmisiä tänne niin
kuin meitä on narrattu liiallisilla y
listyksillä Minä en sano tätä kaik
kien suomalaisten nimessä kuten H
sanon vain omasta puolestani mitä
olen tullut näistä oloista huomaa
maan Ja nähkääs minä olen tullut
sellaiseen käsitykseen tästä mailmas
ta että olen aluksi kaikkeen epäile
vällä kannalla Onhan täällä pitänyt
muka löytyä öljyäkin jonkun kaivos
ta mutta sitäkin minä epäilen että
tokkohan sitä "öljyä" koskaan polte
taan Muuten toivoisin että löytyisi
vaikka kultaa ja hopeaakin sen pa
rempi H sanoo täällä olevan muil
la suomalaisilla hyvät tulevaisuuden
toiveet Se on hyvä Minäkin toivon
ja niinhän me aina olemme toivo
neet vaan harva meistä on saanut
nähdä toiveidensa toteutuvan Ky
synpä H:lta mitä osottavat nuo mo
net autioiksi jätetyt huoneet? Ei
köhän vain sitä että niiden rakenta
jat ovat tulleet tänne hyvissä toiveis
sa vaan — miten sitä nyt sanoisi
jotta se ei kuulustaisi niin rumalta
— nälkä pakotti heidät jättämään ko
tinsa ja lähtemään muualta leipäänsä
etsimään Eikö H muista sitä per
hettä joka täältä tuli Beldeniin N
D silloin kun me molemmat olimme
siellä Näyttikö se joukko siltä et
tä täällä rieska ja hunaja vuotaa
Ja mitä siihen tulee kun sanoin että
täällä ei ole yhteispyrintöjä niin
H:n mielestä niitä on yli tarpeen
kun on sellainenkin kuin "lehmären
gas" jonka kautta me saamme ve
laksi lehmiä $140 hinnasta kappale
Se on H :n mielestä pitkin askelin
eteenpäin menoa Sitten H käskee
minun mennä D L Paynelta otta
maan selkoa toiskielisten pyrinnöistä
Tunnustan etten tiedä niistä paljon
vaan tiedän Paynen olevan townshi
pin kirjurin eli miksi sitä täällä sa
notaan En ole kuullut sellaisten vir
kailijain toimintaa koskaan sosialis
tiseksi yhteispyrinnöksi Sanon H:lle
että en tule tämän enempi haaskaa
maan tämän lehden palstoja näistä
asioista Panen alle oman nimeni en
lapsen enkä "Homesteetarin"
Mary Saari
Tämä kinastelu loppuu tähän Jos
joku sieltä haluaa kehua sikäläisiä
maita ja oloja tehköön sen makse
tulla ilmotuksella — Toim
Nimileimasimia kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
Toverittaren tilaaja
määrä kymmeneen tuhanteen!
Lii!
AHLAHETTJU
ME EMME ilmoita dollarihintoja joita emme maksa Mutta me TAKAAMME mak-
savamme kansalaisillemme sinä päivänä jolloin vastaanotamme heidän rahalähetyksensä
VIIMEKSI meille sähkötetyn Suomen Pankin virallisen myyntikurssin Väärinkäsi
tyksien välttämiseksi saamme ilmoittaa että kurssi sähkötetään meille Suomesta heti
sen tultua siellä julaistuksi Me noudatamme tätä meille sähkötettyä kurssia siksi
kunnes saamme uuden sähkösanoman jolloin viipymättä muutamme maksamamme
hinnan uuden kurssitiedoittelun mukaiseksi Niinmuodoin saatte dollareistanne
Korkeimman hinnan
Yllämainittua tapaa seuraten me MAKSOIMME dollarista
Smk Smk
25:10 25:00
Helmik 24 p Helmik 25 p
Smk
Helmik 26 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Lähettäessänne rahanne meidän kauttamme
AUTATTE SAMALLA KOTIMAATANNE
sillä dollarinne käytetään täällä ainoastaan Suomeen menevien tavaroitten ostoon
Liikkeemme on todellisesti suurin suomalainen pankkiliike Amerikassa Takeena
toimistamme on paitsi pääomaamme ja vararahastoamme $65000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r L
ainoa asiamiehemme Suomessr Sen omaisuus on
YLI 60 MILJOONAA MARKKAA
Keskuskunnan kannattajajoukko lähes puolet koko Suomen väkiluvusta ja niiden jou
kossa varmasti joku teidänkifl omaisistanne kuluttaa Keskuskunnan hankkimia elintar
peitä ja kulutustavaroita He saavat suoranaisen hyödyn niistä dollareista jotka lä
hetätte meidän kauttamme
Perusajatuksenamme on auttaa Suomesta tänne siirtyneitä kansalaisiamme Ainoastaan
suoraan heiltä saamiamme rahasiirtoja välitämme summan suuruuteen katsomatta
Sattuneesta syystä ilmoitamme että emme ota välittääksemme rahasiirtoja mitä meil
le tarjoaa joko suoraan tahi välikäden kautta joku rahainvälitystä ammattina harjoit
tava liike
Kunnioittaen
LANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworth Building Room 1104 233 Broadway New York City
IIIIIIII!
tllllllll
ii