Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 09, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This Issue of ihe Toveritar contalns nn artlcles such as requlre an afflrmed translatlon acoordlng to Act of Ocx 15th 191?
TOVE
Painos 3328
MERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
4 A N E N K ANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH WORKING VVOMEN IN AMERICA
No 10
Tiistaina Maaliskuun 9 p — Tuesday March 9
1920 — Kymmenes Vuosik
ä o
an
ENSIMÄISET
A J PARTAN W N REIVO j j
Tk 5 p lähtivät toverit Reivj
ja 1'artan 1'ortlandiin antaii
tuaksecn siellä Yhdysvaltain vi
ranomaisille sitä kahden vuoden
vankilapalvelusta varten mikä
heille tuomittiin viime touko
kuun G päivänä-
Taistelu oikeuslaitoksissa näi
den aiheettomasti tuomittujen
pelastamiseksi oli tuloksetonta
Vetoomusoikeus vahvisti alem
man oikeuden tuomion ja Yh
dysvaltain ylioikeus jonne jut
tu aijottiin vedota kieltäytyi
käsittelemästä asiaa
Presidentin armahdus olisi
ainoa mikä heidät nyt voisi va
pauttaa mutta kun he eivät tie
dä mitään muuta pahuutta teh
neensä kuin sen että ovat kir
jottaneet ja toimineet työväen
luokan etujen parantamiseksi
mielipiteidensä mukaisesti ei
armon pyytämiseenkään ole
syytä- Kun ei ole tehnyt rikos
ta ei voi pyytää anteeksi
Kaikista niistä monista ju
tuista mitä tässäkin maassa on
jo työväenliikkeen toimitsijoita
vastaan nostettu on tämä juttd
ehkä ainoa laatuaan missä syyl
liseksi julistettujen ei ole voitu
todistaa tehneen mitään sellais
ta minkä laki jonka perusteella
heidät tuomittiin kieltäisi Ei
voitu osottaa että he olisivat
kirjottaneet tai puhuneet sel
laista mistä olisi voitu tuomio
ta langettaa Rcivon ja muit
ten kirjotukset joita todistuk
siksi esitettiin osottivat ainoas
taan sen että he olivat toimi
neet yleensä sosialistisen liik
keen periaatteita ja menettely
tapoja seuraten työväen pyrki
mvsten 'puolesta Mutta tämä
olikin riittävä Toverin kirjo
tukset Astorian laivanrakenta
jani lakon aikana jolloin To
veri oli työläisten vaatimukses
ta ilmestynyt kaksikielisenä
voidakseen puolustaa työläisten
asiaa englanninkielistenkin kes
kuudessa': Toverin kirjotukset
Suomen sisällissodan aikana ja
sen jälkeen esitettiin todistuk
siksi siitä että syytetyillä oli
ollut "tarkotus" vastustaa Yh
dysvaltain sotatoimenpiteitä ja
kun kirjakaupasta sitten löydet
tiin kirjanen jossa muutamalla
rivillä arvosteltiin sotamiehen
toimintaa yleensä joka oli kir
jotettu toistakymmentä vuotta
UHRIMME
takaperin ja jonka olemassaolos
ta kirjakaupassa ei kummalla
kaan ollut mitään tietoa siitä
tuli se teknillinen syy jolla tuo
mio langetettiin Lautakunnas
sa joka asiaa käsitteli oli suu
ri määrä varsin huomattavia o
mistavan luokan jäseniä joten
heillä ei ollut pienintäkään myö
tätuntoa työväenluokan asiaa
edustaville Oikeudenkäynti
myöskin tapahtui ajalla jolloin
sotakutime oli vielä korkeimmil
laan niin että sekin vaikutti ju
tun käsittelyyn
Toverit ovat siis niitä uhreja
joita taistelu omistavan ja o
mistamattoman luokan välillä
riistäjäin kostonhimon tähden
vaatii- He saavat vankilalla
maksaa sen että työläiset niillä
alueilla missä he ovat toimi
neet ovat taistelleet porvariston
riistoa vastaan ja että he ovat
tässä taistelussa seisoneet roh
keasti ja kunnioitettavalla ta
valla työläisten puolella Ile o
vat ensiniäiset suomalaisen so
sialistiliikkecn uhrit siinä suu
ressa uhrijoukossa minkä tämän
maan porvaristo on viime vuo
sien ajalla työväenliikkeeltä
vaatinut
Sellaisina työväestö suoma
lainen ja amerikalaincnkin joka
tämän jutun kulkua on seuran
nut heitä pitää ja tulee pitä
mään Jos porvaristo luuli että se
julistamalla nämä miehet rikol
lisiksi muutti ihmisten mielipi
teet asiaan nähden jota he ovat
edustaneet niin siinä se on pa
hasti jiettynyt Kukaan ei ole
jutun tähden liikkeestämme luo
punut mutta satoja on sentäh
den suoranaisesti siihen liitty
nyt Tuhannet ovat senkautta
tulleet asiallemme myötätuntoi
seksi ja ovatpa kymmenet sel
laisetkin jotka omaisuus-suhtei-densa
vuoksi kuuluvat omista
van luokan puolelle ilmaisseet
salaisesti mielipahansa siitä et
tä miehet "syyttömästi joutuvat
kärsimään"
Tämä kävi hyvästi ilmi eilen
illallakin kun heidän läksijäisik
seen oli hommattu illanvietto
Klubin talolle Huolimatta sii
tä että oli arki -ilta jolloin jo
kaisella oli viikon työhuolet ja
sadekin vaikeutti liikkumista oli
avara teatterihuone tävnnä As
torian työläisiä jotka olivat tul
leet lausumaan tovereille jää
hyväisensä vakuuttamaan heille
että heitä tullaan muistamaan ja
ennenkaikkea ettii asia jota he
edustavat on oikea ja palvelus
jonka lie sille ovat suorittaneet
ansiokas Tällä tavoin ajattelee
työväki kaikkialla San Fran
ciscosta olivat toverit sähkösa
nomalla lähettäneet tervehdyk
sen tähän tilaisuuteen joka to
disti että sielläkin työväestö a
jattelee heidän asiastaan samaa
kuin täällä Jos kaikki ne työ
läiset jotka tämän jutun kulkua
ovat seuranneet olisivat olleet
tilaisuudessa osottamaan miel
tään olisivat lie sanoneet sa
moin Työväenliikettä ei sorto
toimenpiteillä vankilalla vai
noamisella ja kidutuksella py
säytetä Äärimmäinen sorto voi
sen kulkua hetkeksi laimentaa
Mutta vain hetkeksi Suomen
ja monien muiden Europan
maiden työväenliikkeen koke
mukset todistavat ettei verisin
teurastuskaan kokonaisten kau
punkien ja kyläin työläisten alas
niittäminen murhakoneilla voi
pysäyttää sen liikkeen kulkua
jolle historia taloudellisen ke
hityksen välttämättömänä seu
rauksena on uuden yhteiskunta
järjestyksen luomisen määrän
nyt Lapsuus ja omaisuus
Me olemme usein vakuuttaneet et
tä rikoksista suurin ja synneistä saas
taisin on se kunnioituksen puute mi
tä me tunnemme kapitalistisen omai
suuden pyhiä laitoksia ja siitä johtu
via saavutuksia kohtaan Marx ha
vaitsi kerran että Englannin valtio
kirkko paheksuisi paljon enemmän
hyökkäystä sen sisääntulojen kolmea
kymmenettä yhdeksättä osaa kohtaan
kuin sen kolmeakymmenettä yhdek
sättä opinkappaletta kohtaan
Tämä kapitalistien etuoikeuksien
vallan tukeminen kaikella lain voi
malla "siveellisyyden" pyhimyske
hällä ja "yleisen mielipiteen" kunni
oituksella on erikoisesti silmäänpistä
vä juuri nyt kun kapitalismin perus
teet ovat kautta mailman arvostelun
alaisena Kuten katuportto tahtoo
välttyä lääkärin tarkastuksesta sa
moin kapitalistinen hallintojärjestel
mä aivan vaistomaisesti tahtoo säilyä
todellisen luonteensa paljastukselta
Näiden pyhien laitosten arvostelijoil
le langetetaan raskaita sakkoja jot
ka verrattuna muihin rikoksiin osot
tavat missä arvossa näitä laitoksia
pidetään
Otetaan esim äskettäin 30 päi
väksi pakkotyö vankilaan tuomitun o
sakekeinottelijan juttu Hän oli kes-ki-ikäinen
mies suuren teollisuuskor
poratsionin presidentti kuului huo
mattuun osakekeinottelufirmaan hän
tä syytettiin "7-vuotiaan tyttösen mo
raalin turmelemisesta" Eräs entinen
kuvernööri ja muutamat "huomatut
henkilöt" ovat vakuuttaneet uskovan
sa että tämä osakekeinottelija on
viaton rikokseen josta häntä syyte
tään Todistukset ovat kuitenkin ai
van kumoa mattomasti syytettyä vas
taan Sanottiin myöskin että tämä
on laatuaan toinen samanlainen rikos
Ja tämä olento tuomitaan kolmeksi
kymmeneksi päiväksi pakkotyö vanki
laan !
Viattoman lapsukaisen turmelemi
nen pidetään näin vähäisestä merki-
Narrin filosofiaa
Kirj H E H
(Suomennos)
Kapitalismi ja se minkä me tun
nemme nimellä: laki ovat erottamat
tomat Yhdessä ne tulevat häviä
mään Ne molemmat puhuvat sa
manlaisilla aseilla Mitä kapitalismi
tahtoo sitä lakikin tahtoo Mitä ka
pitalismi ei hyväksy sen laki tuo
mitsee Narri on lainkuuliainen mutta hän
on myöskin lain pilkkaaja Hän nou
dattaa lakia mutta ainoastaan siksi
että hän voisi olla vapaudessa Tä
mä ei suinkaan tarkoita että narri
maisuus ja anarkia ovat yhtäläiset
Tämä ei tarkoita että kun lakia ei
enää ole olemassa jokainen saa teh
dä mitä hän tahtoo välittämättä naa
purinsa mukavuudesta tai että yksi
löiden oikeuksia ei ra jo te ta tai puo
lusteta tai että kaikki perusteet ih
misten välisten suhteiden järjestämi
seksi hyljättäisiin
Kaikkien Narrien Yliopistossa mei
tä on opetettu erottamaan kapitalis
min laki ja kansan tahto toisistaan
Toinen niistä tulkitsee tyrannin
määräyksiä toinen julistaa vapauden
neuvostoja
Muistan kysyneeni kerran mestari
narrilta kun ensi kerran kuulin täl
laisista mielipiteistä että "Eikö sitten
tule olemaan lainkaan lakia kun kan
sa pääsee oikeuksiinsa?"
Hän hymyili ja hieno hämmästys
äänessään kysymykseni johdosta sa
noi : "Ei tule olemaan mitään lakia
sillä lain juuret ovat pelossa Tulee
olemaan ihmisten keskinäinen ym
märrys joka kukkii rakkauden maa
perässä" En käsittänyt silloin mitä hänen
sanansa tarkottivat kuten maaemo
kaan ei käsitä siemenen merkitystä
minkä puutarhuri siihen kylvää kun
nes eräänä päivänä kasvin teräleh
det pistävät päänsä esiin maanpoves
ta ja osottavat selvään olemassaolon
sa tarkotuksen
Minun suhteeni tapahtui samalta
tavalla On kuitenkin tarpeetonta
kertoa tapausta mikä paljasti minul
le mestarin arvotuksellisen lauseen
Riittää kun sanon että nykyään nau
tin sellaisen yhteiskuntajärjestelmän
tutkisteluista missä laki on ainoas
taan muumioitunut hirviö muinai
suuden esine
Viime viikolla istuin rikosoikeudes
sa Siellä ollessani sain sen vaiku-
flntkon knlmnnnplln sivulla)
tyksestä verrattuna "rikokseen" et
tä arvostelee kapitalistisia omaisuus -laitoksia
ja yleensä kapitalistista hal
lintojärjestelmää Vankiloihin on sul
lottuna miehiä suorittamaan pitkiä
vankeusrangaistuksia tällaisen arvos
telun seka äskeisen mailman sodan
arvostelun tähden Se erotus mikä
30 päivän vankeusrangaistuksella sii
tä kun turmelee lapsukaisen ja niiden
monivuotisten vankeusrangaistusten
välillä joita useille miehille ja nai
sille on langetettu heidän poliittisten
mielipiteidensä takia on se erotus
mitä tunnetaan kapitalistista omai
suutta kohtaan toisaalta ja lapsuut
ta kohtaan toisaalta Siinä on huo
mattavan suuri erotus se on totta
vaan ei kuitenkaan vähääkään liioi
teltu Se on tyypillinen ilmiö "si
veellisyydestä" ja "laista" mikä val
litsee hajoamistilassaan olevan mädän
hallintojärjestelmän viimeisinä aikoi
na — New York Call