Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 02, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Tiistaina Maaliskuun 2 p — Tuesday March 2
No 9
— —
SfluSSI L A P S I L L E JA IfellllSl
#jgg?:v UORISOLL iMMjl
NJlTcllL jif' Tieto valtaa on tieto voimaa on Se nuoriso vahva on voittamaton N ]w'KH%yV
'QjlJgF Tieto yön lapset yhtehen kerää Joka tiedon hengessä herää 'Kl Jjo
NUORTEN LAULU
(Kössi Ainnnlan H: gin sos-dem
Nuorisoseuran 20 vuotis-albumiin
kirjott juhlnrunon jälkikappale)
Perimme taisteluvaivan ja työn
taattojen kutsun tähden
Kohdusta elämän korven yön
nousemme kaikkein nähden
tartumme taisteluaseeseen
aivankuin liekin ennen
Lujasti luokkamme huomeneen
luottaen taistoon me mennen
Meissä on nuortunut tahtonsa
taas
vahvemmat laattoin varsi
Vaikkapa kohtalo heidät kaas
taistelulaulimsa parsi
kaikutipi uhmassa paisunut vaan
Aseena käyttö aito
uhkana esteitten uudestaan
on sekä kestämistaito
Perimme taisteluvaivan ja työn
mutta me nuoret kerran
taistelutarmossa kohdusta yön
kasvamme kahden verran
Perimme voittajariemunkin :
korpi kun martona makaa
luokkamme päivä kun kultaisin
ylenee takausten takaa!
mi
Vä-V'T'ii
1 U'k: ')'!'
:tah:stav'n askelin
pikku l-aupuiujin
ka tn -a- Svriaotm loi-ti oudos
ti kalpeivi kosvois-"a Nälkä
kurisi stiolis a ja hampaat löi
vät loukkua Repaleisin vaat
tein kukkaro tyhjänä Mauno oh
jo viikkokauden etsinyt työtä
mutta turhaan Kaikkialla sa
ma vastaus: ei tarvita
— Eihän se ole ihmekään et
ten saa työtä ajatteli Mauno
— Olenhan armahdettu vanki
tuomittu "kapinaan" yllyttämi
sestä — Tuossa taas kohoaa yksi
noita trustien ipiippuja Ehkäpä
sieltä saisin työtä ajatteli hiin
ja seisahtui tehtaan portille- Sit
ten hän suuntasi askeleensa
työnjohtajan konttoriin
Tuikea silmäys suunnattiin
nuorukaiseen
"Mitä tahdot?" kuului kals
kea ääni
"Työtä" vastasi Mauno tus
kin kuuluvasti
"Vai työtä! Eikö nyt sata
missa ole työtä liiaksikin !" mu
rahti mestari "Näyttäkää pa
perinne !"
Mauno ojensi paperinsa Pil
kallinen hymy levisi mestarin
kasvoille 'hänen tutkiessaan Mau
non 'papereita
"Johan sen arvasin" puheli
mestari' "kapinaan yllyttäjä ! Ei
minulla ole työtä Mutta voin
han hommata teidät satamatöi
h in"
"Eivätkö ne ole lakonalaisia
töitä" huomautti Mauno
"Vai lakonalaisia!" veteli mes
tari "Liiankin 'hyvää kapina
vangille! Menettekö vai ette?"
Hetken kävi Mauno sisällistä
taistelua Mutta polttava näl
kä puhui liian lujaa kieltä"
"Menen" kuiskasi hän
"Huomenna voitte alottaa"
sanoi mestari ja ojensi Maunol
le kaksikymmentä markkaa
"Siinä on ensi aluksi" lisäsi
hän pirullisesti hymyillen
Ahnaasti tarttui Mauno ojen
nettuihin rahoihin ja astui ulos
ovesta Hoippuen kuin juopu
nut 'hän kulki lähimpään ruo
kalaan — Mitä oletkaan tehnyt? kuis
kasi ääni hänen sisimmässään
— Olet myynyt sielusi paholaiselle-
Olet ruvennut petturiksi
Mitä mitä olet tehnyt!
Mauno koetti karkottaa sisäi
sen -mvhtelijansa Hänen voi
mansa oli vankileirissä rauen
nut tahto ei jaksanut kestää
kiusausta
Muutaman päivän Mauno
työskenteli rikkurina Mutta tie
toisuus siitä ei suonut hänelle
rauhaa Rintaa poltti ajatus:
Toveriesi leivän syöjä! Halvek
sittava olio!
Mauno ei voinut sitä kestää
Hän heitti työnsä hoiperteli pit
ki nrantaa nousi laivan kannel
le ja päätti hypätä mereen
Mutta silloin hän muisti van
han äitinsä joka kaipasi häntä
Äidin rinnalle ilmestyivät Ellin
lempeät piirteet Mauno oli 'hä
nen kanssaan päättänyt perus
taa kodin Mutta nyt kuiskasi
sisäinen ääni Maunolle: Pettu
ri ! Kuinka voit elää toveriesi
keskuudessa puhtaalla omalla-
tunnolla !
— Minä en voi elää en voi
mutisi Mauno tuijottaen synk
kään syvyyteen Kuului lois
kahdus Hetkisen kuluttua vain kup
la veden pinnalla osotti paikkaa
missä onneton oli löytänyt so
vituksensa ja hautansa
Iisa Välke
Lupaus
Oli hämärä kesäilta v 1918
kuljin tietä jota sadat kuole
maantuomitut olivat kulkeneet
Joka askel-oli ikäänkuin kyynel
ten ja veren peittämä tuulikin
tuntui valittaen nyyhkyttävän
ja puiden ja pensaiden varjossa
näkyi piilevän kuoleman kauhu
Tulin paikalle jossa sadat mie
het olivat saaneet kiväärinkuu
lia ruumiiseensa kauhun ja vi
han rintaa paisuttaessa Nyt o
livat mitättömät hiekkakummiit
todistamassa niitä kauhun ta
pahtumia Ilta pimeni aurinko laskies
saan väritti taivaanrannan veri
punaiseksi Vainajien omaisia
hiipi hautakumpujen luo toiset
tuoden vaatimattomia kukkia
mukanaan toiset saapuivat pai
kalle vain muistelemaan rakkaimpiaan-
Näin äidin kolmen pienen
lapsensa kanssa hiljaa laskevan
lemmenkukkia kummulle joka
ijäksi kätki heiltä isän Muistui
mieleeni tarmokkaan ja rehelli
sen aina työväen järjestöjen e
turiveissä toimineen nyt — run
neltu ruumis maanpovessa
Näin vanhan vaimon ja mie
hen mukanaan parhaat kukat
pihan kukkalavoilta ja vainion
vapisevin käsin kyynelten valu
essa ryppyisille poskille asetta
van kukkansa hiekalle Mies
näkee maassa lakin edustasta
irtautuneen repaleisen nauhan
tuntee sen poikansa lakista ir
taantuneeksi näkee ajatuksis
saan miten pää on ruhjoutunut
ja nauha jäänyt maalian syyt
tävänä todistajana Mies vai
puu horjuen kivelle istumaan
Mitä oli hänen poikansa teh
nyt? Hänen kauttaan ei ollut
yksikään ihminen menettänyt
henkeään eikä mitään vahinkoa
kärsinyt tuon nuoren hyvän a
vokatseisen pojan kautta Näin
nuoren vaimon puunrunkoon
nojaantuneena kasvoillaan epä
toivoisen tuskan ja masennuk
sen ilme Iliinen miehensä oli
rintamalla taistellut tasavoimais
ta aseellista vihollista vastaan
ja joutunut itse — aseettomana
teurastettavaksi
Monia muita yhtä toivottomia
ja tuskan lamauttamia näin siel
lä Pimenevässä illassa taivaan
rannan verenpunaisessa kajossa
näyttivät he kuin Tuonelasta
palanneilta hiipiviltä aaveilta-
Mielikuvituksissani näin murha-aseita
kiväärejä kuularuis
kuja kanuunoita pommeja ja
niiden niittämää kamalaa satoa
ympäri mailmaa hävitettyjä
kaupunkeja ja kyliä tuhottua
ihmiselämää ruhjottuja ruumis
röykkiöitä Siinä asestetun vi
llan sato kuolema hävitys näl
kä Minut valtasi ääretön viha
aseita kohtaan ne jos voisi hä
vittää ei tällaisia kauhun ku
via näkisi ei tällaisia kuoleman
laaksoja olisi
Silloin tovereiden haudoilla
katsellessani itkeviä omaisia
tein itselleni puhän lupauksen
että aina olisin vastustava asei
ta Korkealla kaartuva tumma
taivas oli lupaukseni todistajana
A S
BRONTVVOOD WIS
Nyt minä taas kirjotan Toveritta
reen pitkästä aikaa Minä olen 11
vuoden vanha ja olen viidennessä
luokassa koulussa Minulla on yksi
sisko joka on 14 vuoden ikäinen
Hän käy jo Tripolin korkeakoulua
Meidän opettajan nimi on Mrs
Esther Dotter ja hänellä on yksi
poika viiden vuoden vanha Meillä
ei ole nyt koulua kun opettajan poi
ka on kipeä
Ei täällä ole nyt ollut pitkään ai
kaan mitään naalilla ei edes joulu
nakaan Meiltä on kolme mailia naa
lille En minä pääse sinne oikein
usein kun on niin pitkä matka et:
ten jaksa kävellä Kyllä minä ha
luaisin mennä sinne joka kerta Mi
nun siskoni on ollut neljässä näy
töskappaleessa Täällä on ollut hirveän kylmä tai
vi ja paljon lunta mutta nyt jo
näyttää että kevät on tulossa On
niin hauska ulkona telmiä Me aina
lasketellaan naapurin tyttöjen kans
sa Isä on ollut kämpällä työssä koko
talven ja äidillä on kotona paljon
työtä kun pitää hoitaa yksin kar
jan Toivotan kaikille Toveritaren lu
kijoille iloista kevättä Toveruudella
Elma S Kaartunen
PORTLAND ORE
Tervehdys kaikille Toverittaren
lukijoille!
Kirjotan taas pitkästä aikaa kun
en pääse kouluunkaan Tämän kau
pungin kouluihin on otettu käytän-
töön tapa rokottaa koululapsia
Meidänkin koulussa pitää jokaisen
lapsen olla rokotettu tai jos ei hän
suostu rokotettavaksi joutuu hän o
leniaan 21 päivää poissa koulusta
Minä en suostunut siihen että mi
nuun olisi pantu stä kuolleen mä
dännyttä verta (rokotusainetta) ja
toivon ettei kukaan muukaan siihen'
suostuisi kun se kerran el estä tau
tiakaan vaan päinvastoin monet si
tä sen kautta saavat toiset menet
tävät kätensä tai saavat sen tähden
muuten kärsiä koko ikänsä kuten
olen kuullut aikuisten asioita ym
märtävien selittävän
Täällä pidetään sunnuntaikoulua
joka sunnuntai ja sen perästä on ai
na Ihanneliiton kokous Sunnuntai
kouluolaiset näyttelivät kappaleen
"Nouseva kosto" jouluaattona sekä
esittivät paljon muiltakin ohjelmaa
mutta koska siitä on kulunut näin
pitkä aika niin jääköön se tilaisuus
lähemmin selvittämättä
Toivon hauskaa talven loppua kai
kille Toverittaren lukijoille
Vivian Pesola
M ERI NO MONT
Haloo kaikki Toverittaren luki
jat Tämä on ensi kerta kun mi
nä kirjotun Toverittareen Minä o
len 10 vuoden vanha ja olen viiden
nessä luokassa koulussa Minulla
on kaksi siskoa ja kaksi veljeä ja
me kaikki kuljemme koulua Yksi
minun siskoni on Sanfordissa kor
keakoulussa Ei tältä ympäristöltä
ole kukaan kirjottanut vielä Tänä
talvena on ollut paljon pahoja ilmo
ja ja melkein joka talosta kuoli
elukoita meiltäkin kuoli 2 hevosta
Mennyt kesä oli oikein kuiva ja mo
vaan saimme 30 bushelia nisua
Minä kirjotan toistekin
Linda Hauskamaa
PALISADE MINN
En ole kirjottanut pitkään aikaan
Toverittareen Ajattelin jospa piir
täisin jonkun sanan Ei ole näky
nyt paljo lasten kirjotuksia Toverit
taressa On ikävä kun lapset ovat
niin laiskoja kirjottamaan vaikki
niin nlen ollut minäkin
Nyt ei ole ollut koulua kun on niia
paljon ihmisiä sairastanut On harva
se talo jossa ei ole sairaita
Ei täällä ole ollut paljon yhteis
pyrinnöltä sillä täälläkin ollaan sil
mätikkuna Luin Työmiehestä että Maiju
Nurmi muuttaa pois Toverittaren
toimituksesta Se on kyllä paha ku
ka nyt tulee Maijun tilalle
No ei ole nyt mitään muuta sa
nottavaa mutta toivon hauskaa tal
vta kaikille Toverittaren lukijoille
Lillian Libeck
"1"-H---H"H"I-M"I"I"1"H"M"I-
SUOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄ M M El
Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajnrilllkkePD alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
4- Puhelin 466 Astoria 0'e 4
MII I M"H"t R" I I t l H4-M-M
++++
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3BF8
SAN FRANCISCO
! ! 1 I I 1 1 ! rl-HHHWH-4HHH"H-H-H