Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 02, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
KuoUntanssi
Kaunis Ave oli viety hautaan
Tanssimestarin Ave joka taval
lisesti soitti viulua 'tanssitun
neilla kun hänen isänsä nukka
vierussa hännystakissaan opas
ti -pienen Varikselan nisujamia
tanssin jumalattaren salaisuuk
siin Tyttö oli aina seisonut ko
rokkeella puhtaaksi pestyssä
valkeassa puvussaan — jokai
sessa ruusukkeessa oli huonosti
paikattu repeämä ja väsyneen
hymyn alla ipuolikurkiaiinen epä
toivo Pienen kaupungin yllä värisi
vät St Magdaleenan kirkon
lyönnit kun kellot soittivat ilta
rukoukseen ja Ave kannettiin
villiytyneen puutarhan läpi rän
sistyneeseen taloon jossa Ro
sollin perhe asui "sesongin" ai
kana Oli kaikkien pyhimysten
päivä ja kuivettuneet lehdet ka
hisivat jalkojen alla
"Requiem aeternam" lauloi
vat kuoropojat dpäsointuisasti
heiluttaen suitustusastioitaan
Lakkaamatta kuului heikkojen
äänien yli vanhan Rosollin nyyh
kytys ja joka kerran liytkäli
dytti hermostuneesti nuorta pap
pia joka kantoi krusifiksia rmt
missaaton edellä Aivan var
maan oli vanhuksen tuska vil
pitön mutta se sopi huonosti il
venäyttelijälle Hän kulki yksi
nään arkun jälestä Kukapa ta
vallisista porvaristytöistä olisi
välittänyt vieraasta muuttolin
nusta Ennen mailmassa bH
mvös rouva Roselli suurikokoi
nen puolivanlia nainen joka ai
na näytti siltä kuin olisi hän
syönyt jotain hapanta tullut o
maistensa mukana syksyllä mut
ta nyt oli hiinkin poissa
Kiin Ave oli täyttänyt neljä
toista vuotta ja alkoi ymmärtää
niu'kan talouden ihoitoa kuoli
äiti onnelliseen kuumenäkyyn
sä jossa hän uneksi olevansa
jälleen kaunis Ninette varietee
tyttö ja heräävänsä kultaiseen
nuoruuteensa Roselli oli silloin
kin nyyhkyttänyt katkerasti ohi
menevän surun vallassa Silla
hiin oli loihtinut jälleen mie
leensä muiston muinaisesta rak
kaudestaan kaunista Xinetteä
kohtaan Mutta tunnelma meni
ohi ja täytyi palata olemassao
lon taistelluin Aina vain kii
reistä neliä leipäpalan taveitta
luiseksi Aikojen mukana tuli
Ave täysikasvuiseksi ja alkoi o
pettaa tanssikoulussa Mutta
Ave yski Giovani Roselli jon
ka porvarillinen niini oikeastaan
oli Johann Rose arveli aluksi
että yskiminen tekisi Avon vain
niielenkiintoiseiunuiksi- Mutta
sitten eräänä iltana tuotiin tyt
tö sellaisessa tilassa joka hajot
ti maan tasalle isiin toiveliikkant
suunnitelmat hänen tulevaisuu
tensa suhteen Tanssin aika oli
nyt ohi ja Ave vietiin sairas
huoneeseen Lääkäri joka kiersi siellä (pit
kässä valkeassa takissaan oli
vielä nuori Ave Roselli kiin
nitti hänen mieltään enemmän
kuin toiset sairassaliu köyhät
naiset kuuluihan tyttönen taval
laan balettiin Tämä oli kau
nis kuten keuhkotautiset usein
ovat ia tämä kauneus oli lääkä
ristä kuin svvtös kaiken sen ru
man keskellä jota hiin kohtasi
kaikkialla Pienokainen ei voi
nut salata tunteitaan sitä ei Ave
Jnuniärtänyt Hänen mieliku
vituksensa oli täynnä kaikkea
sitä mitä hän oli erotuksetta ah
minut mitättömistä romaaneista
ja hän kaipasi saada kerran eläi
elämän niin kuolemaantuomittu
kuin hän olikin
Sitte koitti eron päivä Ave
olisi tahtonut jäädä ainiaaksi
tuonne kuoleman läheisyyteen ja
laskea minuutit kunnes tohtori
liaten tuli kierrokselleen
"X :o 64 saa tulla tohtori 1 la
genin luo" huusi sairaanhoitaja
tar puutarhaan jossa tyttö istut
lepotuolissa Avcn sydäntä va
vahdutti ja hän riensi sisään
Kun hän tuli vastaanottohuo
neeseen vapisi hän vielä enem
män Se johtui ehkä siitä että
hän näki pääkallon joka oli kir
jotuspöydällä punaisen fryygia
laisen myssyn peittämällä ja
näytti irvistävän kävijälle: muis
ta kuolemaasi
"Neiti Roselli miten on lai
ta? Ei mitään mielenliikutuk
sia lajisi !"
"Miten laita? Hän näki edes
sään vain lohduttoman tulevai
suuskuvan — köyhyyttä — lop
pumatonta kurjuutta
"Te ette saa tanssia enää ra
kas lapsi Ja teidän tulee hoi
taa hyvin itseänne"
Se kuulosti melkein ivalta A
ven köyhiin olosuhteisiin näh
den ia tohtori olisi mielellään
tahtonut auttaa häntä Mutta
tässä ei vastannut tarkotustaau
antaa almuja Tyttö oli aina
jokseenkin ylipeä kaikessa köy
hyydessäänkin Hagen arveli
kääntyvänsä jonkun naisten hv
väntekeväisyysyhdistyksen puo
leen saadakseen tarvittavan ra
hasumman Mutta Avcn välitön salaama
ton rakkaus oli ilahuttanut hän
tä 'Entä sitten? Oh tyttö
kuului tietysti niihin jotka
hankkivat lohdutuksensa
Ave Roselli leijaili edestaka
sin kirjavassa valaistuksessa
Kuoleman kalpeana palavin sil
min mielipuolisesti toistellen
"vielä kerran"
Katsomon ensi rivillä istuva
mies kohotti kiikarinsa ja laski
sen heti 'Soiton sävelten läpi
kuuli hiinen - sisäinen korvansa
kinieän huudon jonika täytyi
kajahtaa sinertäviltä huulilta
joita kuolema heti suutelisi
Miten kauan liihottelet vielä
pieni kuolonperhonen ? Tohto
rista oli niin vaikea katsoa tyt
töä eitä hänen täytyi nousta ja
poistua
Ave tanssi yhä rajummin
Hän värisi vilutsa paloi kuin
tulessa- Äkkiä näki hän aivan
edessään punamyssyisen irvistä
vän pääkallon Hän koetti kar
kottaa sen pois avaralla puvul
laan kirkasi ja punainen virta
peitti sen
"Hän on saanut verensyök
svn" sanottiin ja hiivittiin var
paisillaan pois kuoleman lähei
syydestä Yhden ainoan kerran
avasi Ave vielä silmänsä sul
kcakseen ne heti ijäksi
Vanha tanssimestari nyyh
kytti äänekkäämmin kuin kos
kaan ja hautausniaannumrin
pienet valkeat kipsienkelit kät
kivät kasvonsa käsiinsä Kos
teassa syysilmassa sekottuivat
suitsutuspilvet iltausviin ja
tuuli kuletli kuulumattomiin
poikien Requiem aeternamln
sävelet
Koti-ikävä
Kirj Helena Yalley
Minulle tuli ankara koti-ikävä
kun Toverittaresta luin niin pal
jon 'pitseistä ja muista käsitöis
tä kodin taiteellisina kaunistuk
sina Alli! aivan minä olin tus
kaani pakahtua Koti-kävän val
litessa muistoja tulvi mieleeni
Minulla on muisto kodista ja
— käsitöistä
Muistanpa erään keväisen aa
mun kun heräsin neljän aikaan
enkä vaikka olenkin "aamu
uninen" voinut nukkua myö-
heinipään Nousin ylös menin
tupaan ja suoraan kangaspuille
Veljeni joka nukkui tuvassa
heräsi ja kysyi: ipafjoko kello
on ?
— Ole vaiti ja nuku vastasin
— Paljoko kello on uusiutui
itsepintainen kysymys
— Yhtäpaljon kuin eilenkin
aamulla tähän aikaan
— Paljoko kello on? kuului
kolmannen kerran veljeni uni
nen ääni
— No jos sinun sen nyt vält
tämättä pitää tietää niin se on
puoli viisi
— No mitä hittoja sinä siellä
sitten koluuttelet?
— Kangaspuita hyvä veli
Ja ne kolisivatkin niin oudos
ti siinä aamun varhaisuudessa
Harvakseen epätasaisesti ja sit
tekin minä tein väärin Täytyi
purkaa Kangas kuteilla oli
kahdeksan niitistä Edellisen
päivän iltaipäivällä naapuritor-1
pan emäntä joka oli käynyt kä
sityökoulua ja joka minulle neu
voi kalikaan niisiinlpanon oli si
tomassa polkusin nuorat ja pa
nemassa kankaan alkuun Mut
ta pimeä ennätti ennenkuin eh
din oppia sitä virheettömästi ku
tomaan Ja siinä minä nyt aa
mun varhaisuudessa toisten vie
lä nukkuessa 'häiritsin veljeni
unta opetellcssani sitä- En
muista kuinka pian sen opin
mutta sen muistan että kankaan
loppuessa kudoin sitä kuin pa
ras mestari ja vähää vaille ett
enkö itkenyt kun se loppui niin
rajattomasti ipidin sen räiskyttä
misestä Eräs vaimo sitten tuli minul
le räätäliksi ja kutomani kangas
pantiin vällyihin päälliseksi
Niistä tuli komiat vällyt Räätäli-vaimo
sanoi: "Jos minulla
olisi noin hyvät vällyt niin mi
nä en olisi köyhä enkä kilpeä"
— Sitä minä ihmettelin kuinka
yhdet 'vällyt olisivat hänen köy
hyytensä poistaneet Mutta pu
heensa oli vain sitä rajatonta
käsityön ihailua
Ja rajattomasti niitä vällyjä
ihailin minäkin — olihan niissä
oma kutomani kahdeksaniiiiti
nen monivärinen 'päällinen Ko
ko kesän pidin niitä peittonani
vaikka ne kesällä olivat liian
kuumat mäittä en raaskinut
niistä luopua Muistan "kuin ei
lisen päivän" kuinka minä va
loisina kesä -iltoina kun vällyis
säni oli liian kuuma etten voinu
nukkua katselin ympäri huonot
ta Huoneessa oli kaksi isäni te
kemää sänkyä kaksi isiini teke
mää pöytää isoisäni tekemä pii
ronki isäni tekemä keinutuoli
kolme veljeni tekemää tuolia ja
isiini tekemä pesukaappi Sei
nillä useita isäni tekemiä kuva
raameja joissa oli kuvia ja yksi
veljeni korlkileikkelyksistlii jja
— jauhoista tekemä erikoisen
komea kuvaraami- Pöytäliinat
akkunaverhol keinutuolin matot
ja muut olivat minun työtäni
sekä lukuisat ruukkukasvit hoi
dokkejani Oh ! koti armas koti !
Mutta— — — sitten — — -taipaus
toisensa jälkeen ja mi
nulle jäi muisto kokemuksista
että minkä parempi on 'perheen
jäsenten keskinen suhde minkä
herttaiscmpi on koti sen kat
kerampi on kodin hajoaminen ja
perheen jäsenten onneton ijäksi
eroaminen
Ja kas kun minä asian tälle
puolelle jouduin niin ihan koko
koti-ikäväni hävisi Hävisi —
ikäänkuin ei sitä olisi ollutkaan
Toverittaren tilaaja
määrä kymmeneen tuhanteen!
ARLINGTON WASH
Terve Toverittaren lukijat!- On se
hauskaa kun pääsin edes tämän kir
jeen avulla muun mailman kalissa
yhteyteen Olenkin ollut eristettynä
eli toisin snnoen huonearestissa jo
alun kolmatta viikkoa eikä tierlä
milloin vapaudun Kulkutauti se
plstäysi sisälle tullen ensin nuorem
pi lapsi siihen ja päästyä sen pa
remmalle puolelle niin jo tuli toi
seenkin Sen vuoksi lääkäri laittoi
lapun seinään jossa on sanat:
'Measles" Keep out" Samassa tau
dissa on monen lapsi nykyään tääl
lä Sitten on mvös raivonnut influ
enssa Toista kymmentä ihmistä sai
rastaa sitä vaan yhdentiedän vasta
siihen kuolleen tällä kertaa
Näiden Arlingtonin ihmisten elämä
on oikein rauhallista sivusta kat
soen Töitäkin tehdään jos isom
milta kaupungeista annetaan lupa
ja ollaan tekemättä jos kielletään
Naapurin ukolle tuli tieto että lak
koiltua 17 p vaan ennenkuin se päi
vä ehti valeta tuli uusi häivytys et
tä ei lakkoutua joten työtä tehdään
kuten ennenkin
Näyttää se tulevan asuntopula
tänne Arlingtoniinkiiij Nbin puoli
vuotta sitten oli asuntoja tyhjänä e
nemmät puolet vaan nykyisin on
asujnin joka koijussa Vuokrat on
ruvenneet nousemaan oikein eri la
valla jotta riisto olisi täydellinen
En käsitä mistä se kansainvaellus
jahtuu ei ole niitä laivatelakoif a
kaan Olisikohan tuo rakenteella o
leva tehdas saanut sen liikehtimisen
aikaan Nähkääs kun ensi hulitik
ajalla pitäisi tehdas alkamaan keli
riitä kannatettua maitoa
Koskaan en ole kuullut tai lukenut
mistään suomalaisesta aviisista että
Arlington nimisessäkin kaupungissa
tulee auto-onnettomuuksia vaan tä
män tuosta niitä kuulee Toissapäi
vänä ajoi lähipaikan maanviljelijä
autonsa murskaksi telefoonipaaluun
loukaten itsensä ja mukana ollutta
kahta tyttöä jotka ovat sairaalassa
parantelemassa katkenneita käsiään
ja jalkojaan ajuri vielä sai pahoja
sisällisiä vikoja Nämä auto-onnettomuudet
tulevat niin jokapäiväisik
si että olisi aina jos niistä mainit
sisi kirje eli uutispätkä lehdessä
Täytyykös meidän taas luopua
meidän Maijusta koska on ilmotettu
paikka avoimeksi En tahdo mairi
tella vaan ajatukseni lausun julki
Kauan saa etsiä ennenkuin löydäm
me joka vastaa nykyistä Setä Lei
no sanoo parhaiten IS p Toverissa
miten olisin mielinyt itsekin sanoa
Toverittaren toimituksesta Toivon
puolestani kivutonta kesää kaikille
tämän lehden lukijoille Toveruu
della: Saaren muori
flimileiziasimia lumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
REUMATISMI
Kotiparannus itsesairasta
neen antama
Keväällä 1 83 sairastuin 1iliasrpu m at is
miin Älinä kärsin kolme vuolta kuten
ne ainoastaan tietävät joilla se on ollut
Koettelin lääkettä ja lääkäriä toisensa
jälkten mutta saamani apu oli ainoastaan
väliaikaista Vihdoin löysin lääkkeen jo
ka paransi minut tävtlellisesti ja pysyväs
ti Olen antanut sitä useille ama vuo
teen omani olleille reumatismia sairasta
ville ja joka tapauksessa on se paranta
nut Minä haluan kaikkien reumatismia sai
rastavien km-ttavan tätä ihmeelMä pa
rannusta Älkää lähettäkö senttiäkään :
lähettäkää vain nimenne ja osot teenne
niin lähetän kokeiltavaksenne Kun olet
te knvtläueet sitä ia huomanneet sen ole
van kauan ikävöitivn lääkkeen reumatis
millenne voitti- läluttää sen hinnan 1
loll mutta huomatkaa minä en tahdo
rahaanne ellette ole tävsin twty vainen
Eikö tämä ole rehellistä? Mik-i kärsit
te vielä kun vanna parannus tarjotaan
teille täten vapaasti? Älkää -iivytelkö
Kirjotlakaa tänään
Mark H Jackson 293 F Grrncy Bldg
Syracnse N Y
Mr Taelcou vastaa ylläolevan lausun
non toilenpiM-äisvvdestä