Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 02, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen s Pubi
Society'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
t vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
TOVERITAR
gox gg Astoria Ore
Entered as Becond-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN TIIU UNITED STATES:
One year $150 — 6 months 90c
IN CANADA:
One year $175 — 6 months $105
TOIMITUS:
MAIJU NURMI
Box 99 Astoria Ore
TOVERITTAREN T1LAAJAMÄÄRÄ
OSOTTA A :
rw:: 1W
1'udistuksia fl0
Katkennut l-J
Pakinaa fiaynardisla
Mass
Klämä on taistelua kehdosta
aina hautaan asti- Ihmiset tais
televat olemassaolonsa säilyttä
miseksi Mutta tapahtuu toisi
naan että ihmiset joutuvat tais
telemaan omaa itseään sekä o
mia etujaan vastaan kuten tääl
lä Mavuardissakin
Tässä joulun edellä vanha ku
tomot yöläisteu järjestö eH niiti
kutsuttu Guldenin unio julisti
tämän Mavnardin kutomateh
taan lakkotilaan täten pakot
taakseen Amerikan villakomp
panian erottamaan ne työläiset
pois tvöstä jotka eivät kuulu
neet siihen unioon vaan olivat
uuden union jäseniä kuuluen
Amahramated Textile Workcrs"
järjestöön joten tässä lakossa
jotiHiivat työläiset olemaan toi
siaan vastaan lakossa eikä ku
ten tavallisesti että työläiset
lakkoutuvat pääoman omistajia
vastaan Amerikan villakonvp
pania kävtti tätä tilaisuutta hy
väkseen ' riistämällä tältä van
halta uniolta nekin pienet saa
vutukset joita sen oli onnistu
nut vuosien kuluessa saada se
kä samalla sai hajaannuksen ai
kaan koko uniossa Tämän sa
maisen union johtohenkilöt ri
vatkin aina enemmän koettaneet
palvella vallassaolevan luokan
etuja kuin työläisten järjestä
mällä tvöläisiä ammattien pe
rusteella' tehden työn-_ ja palk
kasopimukset aina eri aikoina
eri paikoissa joten työläiset o
vat olleet aina voimattomia vaa
timaan parannuksia joukkona ja
useassa tapauksessa ovat joutu
neet taistelemaan toisiaan vas
taan la tiiliä viimeisellä lakko
taistelulla se tahtoi murskata
nousevan teollisuusunion siinä
kuitenkaan onnistumatta Tä
in"! uusi unio on teollisuustmio
- ja jokaisen täytyy tunnustaa et
tä se todellisuudessa taistelee
ja i"ka lvhyen olemassaolonsa
aikana on saanut parannuksia
kntomotyöläisten olotilaan e
nemmän kuin vanhoillinen Gol
deenin unio 10 vuoden aikana
Siis toivoisin että Mayuardin
kiitoniatyöliiiset ottaisivat tosi
asiat huomioonsa niinittäni että
Cioldeenin unio samoinkuin kaik
ki muutkin ammattiuniot ovat
aikansa palvelleet työväenluok
kaa mutta eivät enää tänä päi
vänä kvkene taistelemaan liit
Tiistaina Maaliskuun 2
toutunutta kapitalistiluokkaa
vastaan- Ainoa mahdollisuus
työväenluokalla on järjestyä te
ollisuuksittain koko teollisuus
alan työläiset yhteen samaan
unioon — kutomotyöläiset Am
alainated Textile unioon Äl
käämme me antako Maynardis
sa taantumukselle jalansijaa
Myllykomppunia kyllä toivoisi
että Maynardissa samoin kuin
muuallakin se voisi hajottaa
työläisten taloudelliset järjestöt
joten se voisi kiristää työläisten
jo ennestään kurjaa olotilaa vie
läkin kurjemmaksi
Sallimmeko me sen tapahtua?
Ei! Se ei saa tapahtua! Mei
dän täytyy järjestyä yhteiseen
taistelurintamaan yhtymällä Am-alj-amated
Textile Workers jär
jestöön Sanottu järjestö tulee
lähemmässä tulevaisuudessa a
settamaan myllyherrain hyväk
syttäväksi 44-tunnin työviikon ja
50 prosentin palkankorotusvaa
timuksen Ajatelkaa eikö mei
dän asemamme vaadi meitä jär
jestymään sillä tällaisen vaati
muksen takana täytyy olla voi
maa Tähän sanottuun järjes
töön on vajaan vuoden kuluessa
yhtynyt lähelle 60000 kutomo -työläistä
Siis Maynardin kutomotyöläi
set niin miehet kuin naisetkin
painakaa mieliinne järjestymisen
tärkeys älkää heittäytykö epä
toivoon vaikka Goldeenin unio et
voinut viime lakossa ajaa vaa
timustaan lävitse1 Sillä kuin
ajattelette asiaa syvemmin koko
työväenluokan edun kannalta
niin se oli siltikin voitto meille
ja nousevalle teollisuusuniolle-
Tämä minun kirjotuksena on
venynyt pitemmäksi kuin alus -sa
ajattelin Toivon kuitenkin
että Toveritar ottaa tämän pals
toilleen) Hulda
) Ilomielin Asemaamme kos
kevat kirjotuksct ovat juuri nii
tä mitä pitäisi lehdessämme ol
la — Toini
SEATTLE WASH
Nyt siis on taasen eletty joitakin
aikoja tätä työttömyyden aikaa mikä
tässä kylässä vallitsee On surullis
ta katsella niitä perheitä joissa on
useampia lapsia ja perheen isä ei saa
työtä muuten kuin menemällä tukki
kämpiköille muutaman dollarin päivä
palkalla tai pois paikkakunnalta työ
voimaansa kaupalle Äidit ovat mel
kein joka perheestä pakotetut mene
mään työhön Nainen kyllä ei voi
nykyisiin menoihin verraten olla kuin
pienenä apuna vaan ponnistella täy
tyy varaa ei ole muuallekaan läh
teä ja mitään toivoa ei ole töitten
saannista täällä ainakaan toistaiseksi
Osaston toimintakin kärsii tuntu
vasti tästä Kuitenkin on vielä osa
tovereistamme jotka eivät ole la
mautuneet vaan joilla on todellinen
halua pitää yhteistoimintaa yllä olipa
kohtalo miten ankara tahansa Sen
todistaa se seikka että iltamia on pi
detty ja näytöskappaleita esitetty Tä
män kuun 15 p:n illalla esitettiin
"Kun rouvat epäilevät" koko tyydyt
tävälle katsojakunnalle Kappaleen
esitystä en voi muuta arvostella kuin
mitä kuulin yleisön joukosta että sen
esitys sujui verrattain hyvin
Nyt on taasen harjotuksilla "Mik
kel Larsenin pojat" mikä tullaan esit
tämään tämän kuun viimeisenä sun
nuntaina eli 29 p Ovirahakaan ei
ole kuin 40c etukäteen ja ovella 50c
Ja se on kappale mitä kyllä ansait
see tulla katsomaan todellinen työ
väenkappale En rupea sen sisäl
töä enempää kertomaan kylläpä sit
ten näette ettekä varmaan kadu
Seuratkaa Toveria niin siinä an tar
kempi selsotus
p — Tuesday March 2
En sano kenellekään mitään vaan
luiskahdan kenenkään huomaamatta
että jotain isompaa taasen on odotet
tavissa tämän kylän naineilta eli avi
ollisilta miten heitä sanoisin — Ke
vät on tulossa ja se tuo mukanaan
innostusta
Toveruudella tervehdän tämän leh
temme lukijakuntaa
Naemi B
DAISYTOVVN PA
Osaston vuosikokouksessa t k 19
p valittiin toimihenkilöt kaikkiin o
saston eri toimikuntiin seuraavalle
toimintakaudelle Ja Toveritarkin sai
taas pitkästä aikaa oikein virallisen
uutistenkir jotta jan
Ompeluseuran naiset pitivät koko
uksen helmikuun 5 päivä jossa pää
tettiin ompeluseuran toiminta alkaa
nyt uudelleen Jo viime lokak he
rätettiin ompeluseura ensikerran kak
sivuotisen loman jälkeen ja pidettiin
jo iltamakin tarkotuksella niillä tuloil
la ostaa ompeluseuralle tarvittavia kä
sitöitä vaan silloisen hiilenkaivajain
lakon pelosta jätettiin töiden alkami
kannalle lakon suhteen Mutta nyt
nen sillä kertaa ja jäätiin odottavalle
kun tuon lakon aiheuttama lamaan
nustilakin alkaa jo olla ohi niin olisi
nyt naisten käytävä innolla töihin kä
siksi Olisi korvattava e aika mikä
meni tässä odotellessa ja on se sillä
parhaiten korvattu jos käytämme nyt
sitä nopeammin neulaa ja sukkavar
taita Myyjäivät pidetään ehkä pa
rin kuun päästä (josta lähemmin
tuonnempana) ja siksi olisi saatava
paljon töitä valmiiksi että ei turhan
tähden tarvitseisi myyjäisiä pitää
Naistenpäivän illanvieton päättivät
ompeluseuran naiset panna toimeksi
helmikuun 21 p Ohjelma tulee ole
maan arvokas ja monipuolinen M
m esitetään pieni näytöskappale jos
nimittäin satuttaisiin jostain saamaan
joka sopisi tähän tilaisuuteen Kovin
olivat naiset innostuneita jo iltamien
alkuunpanossa koska eivät kelvan
neet miehet edes ovimiehiksi eikä
kahvirusettien myyjiksi sanoivat kyl
lä itsekin osaavansa miehiltä rahat
kiskoa
Lentsu raivoaa täällä Daisytownis
sakin Melkein joka talossa on yksi
tai kaksi ja toisissa paikoin kokonai
sia perheitä lentsun takia sairaana
Suomalaisiakin on siihen sirastunut
jo useampia mutta ei tähän asti ole
vielä kuolemantapausta sattunut sen
takia ei ainakaan suomalaisten kes
kuudessa ja on kerrottu sen olevan
nyt paljon lievempää kuin vuosi ta
kaperin Tervehdys kaikille Toverittaren lu
kijoille — Minä
BALTIMORE MARYLAND
Tervehdys täältä Baltimoresta kai
kille Toverittaren lukijoille Täällä
me vaan hommailemme tämän suur
kaupungin laiteella — Osastomme
toiminta on viime aikoina kovin vil
kastunut Jäsenmäärä on kasvanut
huomattavasti ollen jo yli seitsemän
kymmenen jäsenen Muilta paikka
kunnilta on teräslakon jälkeeu tullut
tunne paljon vanhoja puoluejäseniä
ja toimintaan kykeneviä henkilöitä
joka on paljon vaikuttanut _asiain joh
toon ja samalla innostuttanut meitä
toisia täällä Toivon vain että innoi
tusta ja yhteisymmärrystä toimissa
jatkuu edelleen
Rakennuskomitea on kovassa puu
hassa oman kodin saamiseksi Ei
pääse iikka sivutse ettei kysyttäisi
miten paljon sinä annat oman talon
rahastoon? Meidän kaikkien toivom
me on että siitä puuhasta tulisi tosi
sillä haalia me kovasti tarvitsemme
Näissä olosuhteissa joissa nyt olem
me on äärettömän vaikea toimia
Etenkin talven aikana on niin kylmä
iltamissa ja kokouksissa että tahtoo
paikoilleen jäätyä Toverit ottakaa
No 9
pa tosi-innolla kiinni asiasta ja uh
ratkaa roponne yhteisen asian hy
väksi Silloin on meillä pian oma
talo jossa voimme huoletta toimia
eikä tarvitse joka kokouksesta näyt
tää dollarin nurkkaa haalin isännälle
Näytelmäseura perustettiin tänne
I 1 p tammik jossa on iso joukko
jäseniä Johtajaksi on valittu tov
Oscar Lindroos Näyttelemisessäkin
on vaikeudet kun ei ole omaa haalia
saa juosta pitkin kaupunkia etsi
mässä missä saisi kappaleen näytellä
Naiset täällä ovat kovasti innostu
neet näyttävät että hekin saavat jo
takin aikaan 27 p tammik pidettiin
ompeluseuran perustava kokous Joh
tajina ovat Hilda Mäki Maria Kuro
nen ja Elli Holopainen Innolla sitä
toimitaankin töitä tulee valmiiksi
tuon tuostakin Joka torstai pidetään
yhteiset kokoukset jokainen kotonaan
vuoronperään Aijomme saada ke
vääksi komeat myyjäiset joista tu
lisi sievonen apu omaan taloon
1 4 p helmik piti ompeluseura il
tamat Hauskaa siellä olikin ja tu
loja oli yli kuudenkymmenen dolla
rin Oma lehtemme Toveritar tulee jo
ka naiselle varmasti josta saamme
seurata toisten naisten toimia
Toivon intoa ja taistelutarmoa to
veruudella Anna Karenius
SAN FRANCISCO CALIF
Eräs vanhanpuoleinen toiskielinen
työläisnainen tapaa käydä päivisin
Golden Cate puistossa paperia ja
puun palasia kokoilemassa polttoai
neikseen Tämä nainen ei ole puet
tuna hienoihin vaatteisiin Hän ei
ole "muodin" perässä juoksija joten
hänen yllään on vaan tavalliset ryy
syt Puistoa vartioitsevat poliisit eivät
tahdo laskea häntä puistoon kun hän
ei ole paremmin puettu Vaan kui
tenkaan tämä nainen ei tahdo totella
poliisia sillä useat kerrat hän sanoo
"esivaltaa" vastaan Hän väittää po
liisille että: "Puisto on kaupungin
vapaa yleisölle joten minulla on yh
tä hyvin oikeus astua puiston sisälle
kuin poliisilla tai kenellä muulla ta
hansa" Edellä oleva on kaunis kuva kuin
ka vähän meillä työläisillä on oikeut
ta edes liikkua yleisillä paikoilla —
puhumattakaan muista oikeuksistam
me jotka meiltä on riistetty
Työttömyys paikkakunnalla on en
nallaan Paljon on osastomme jäse
niä joutunut lähtemään muille paik
kakunnille josta on seurauksena että
osaston toiminta kärsii Te työläis
toverit jotka olette vielä syrjässä
puolueesta astukaa nyt puolueen ri
viin näyttäkää että tekin tahdotte
tehdä puolestanne niin paljon työtä
työväenliikkeen hyväksi että yhdyt
te jäseneksi osastoon ja siellä toimit
te toisten mukana
Ensi sunnuntaina t k 7 päivä on
haalilla ohjelmailtama Paljon hyvää
ohjelmaa m m näytelmäkappale
Tanssia lopuksi Oviraha vaan 25 c
Vakituinen
VVOODLAND VVASH
Pientä kyläämme on kohdannut
sairauden aika Melkein joka ta
lossa on sairaita Pikku Kalaman
koulukin on lakkautettu syystä kun
niin paljon lapsia tuli sairaaksi Sa
teet ehkä voisivat vähentää tautia
Kunpa tulisikin aikamoinen sade
vaan aina ovat ilmat kylmiä varsin
kin öisin Kuinkahan moni saa me
nettää henkensä tämänkin tautiajan
kautta Me köyhäthän sitä olemme
kaikenlaisten tautienkin ensimäiset
saaliit sillä meillä ei ole lääkäri ai
na terveytemme perään katsomap
sa Täälläkin jos tarvitsee lääkäriä
on siitä menoja $10 ylöspäin jonka
laisia summia ei köyhillä uutisvil-