Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 24, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 8
Tiistaina Helmikuun 24 p — Tuesday Febmary 24
NAISEN ASEMA NEUVOSTO-VENÄJÄLLÄ
(Jatkoa ensiinäiscltä ?'vulta)
massa kuin mieskin Tietysti
kään ei ole puhe siitä että nai
nen olisi saatava tasa-arvoisek-si
työn tuottavaisuudessa työ
oloissa mutta nainen ei saa ol
la taloudellisten olojensa sorta
ma Muuten kaikille on tunnet
tua että nainen joutuu sorron
alaiseen asemaan jo senkin
vuoksi että 'hänelle sälytetään
koko kotitalous Eikä se kehi
tä naista sosialististen ihanteit
ten tavottelemisessa ja niiden
täydellisen toteutumisen hyväk
si taistellessaan avautuu naisel
le saneen suuri työkenttä So- j
sialistisen yhteiskunnan raken
taminen alkaa vasta silloin kun
saavutetaan naisen täydellinen
tasa-arvoisuus ja kun ryhdytään
työhön tuottamattomasta työstä
vapautetun naisen kanssa
Neuvosto-Venäjällä luodaan
mallikelpoisia ' laitoksia ruoka
loita ja lasten seimiä jotka va
pauttavat naisen kotitaloudesta
Tällaisten laitosten järjestämi
sessä tulee naisille kaikista eni
ten työtä Vielä Venäjällä on
kuitenkin liian vähän niitä soti
laalliset ja elintarveolosuhteet
estävät tyota mutta laitoksia
jotka vapauttavat naisen koti
orjan asemasta syntyy kuiten
kin kaikkialla- Työläisten tu
lee itse suorittaa vapautumisen
sa samoin on myös työläisnai
sille laajentunut työala ylempä
nä mainittujen laitosten kehittä
misessä ja tämä naisten toimin
ta johtaa sen entisen aseman
täydelliseen muutokseen kapita
listisessa yhteiskunnassa
Tlarjottaakseen politiikkaa
vanhassa kapitalistisessa yhteis
kunnassa vaadittiin erikoista
valmistumista ja senvuoksi nais
ten osanotto politiikkaan jopa
kaikkein vapaimmissa kapitalis
tisissa niaissa oli mitätöntä
Bolshevikien tehtävään sisältyy
politiikan saattaminen mahdolli
seksi jokaiselle työtätekevälle
naiselle Siitä hetkestä alkaen
kun maan yksityisomistus on
hävitetty ja tilanherrojen sekä
kapitalistien valta on kukistettu
tulevat politiikan tehtävät työtä
tekevälle joukolle ja työtäteke
ville naisille yksinkertaisiksi ja
selviksi ja kaikille täysin avoi
meksi Kapitalistisessa yhteis
kunnassa on nainen saatettu
sellaiseen oikeudettomaan ase
maan etta hauen osanottonsa
politiikkaan esiintyy mitättömä
nä mieheen verrattuna Jotta
tämä asema muuttuisi tarvitaan
työtätekeväin valtaa ja silloin
ipolitiikan päätehtävän tulevat
muodostamaan kaikki se mikä
välittömästi koskee itse työtäte
keväin kohtaloa
ja tässä on työläisnaisen ei
ainoastaan tietoisen ja ipuoluee
secn kuuluvan mutta myöskin
puolueettoman ja tietämättö
miinkin osanotto välttämättön
tä Tässä neuvostovalta avaa
työläisnaiselle laajan toiminta
kehän On ollut sangen paljon
valkeuksia taistelussa Neuvosto-Venäjälle
vihamielisiä voimia
vastaan Oli vaikeata taistella
mvöskin sotilaallisilla aloilla nii
tä voimia vastaan jotka käyvät
sotaa työtätekeväin valtaa vas
taan ja elintarve aloilla keinot
telijoita vastaan sen vuoksi et
tä oli riittämätön määrä ihmisiä
työtätekeviä jotka täysin tuli
sivat avuksi Ja tässä neuvosto
valta ei saata arvioida mitään
niin suuresti kuin laajan puo
lueettoman työläisnaisjoukon a
pua Vanhassa porvarillisessa
yhteiskunnassa politillista toi
mintaa varten vaadittiin moni
puolista valmistumista ja se oli
mahdotonta naiselle mutta neu
vostovallan valtiollinen toiminta
tulee päätehtävänään pitämään
taistelun tilanherroja kapitalis
teja vastaan taistelun riiston
hävittämiseksi ja sen vuoksi
neuvostovallassa työläisnaiselle
avautuu politillinen toiminta jo
hon tulee sisältymään se että
nainen järjestämiskyvyllään a
vuslaisi miestä
Järjestävää työtä ei tarvita ai
noastaan suuressa mittakaavas
sa Järjestävää työtä tarvitaan
kaikkein pienimmässä mittakaa
vassa ja se antaa mahdollisuu
den naisillekin työskennellä
Aamen voi työskennellä sotil
aallisissakin olosuhteissa jol
loin asia koskee armeijan avus
tamista agitatsionia sen keskuu
dessa Kaikkeen tähän naisen
tulee aktiivisesti ottaa osaa jot
ta punainen armeija näkisi siitä
huolehdittavan sitä muistetta
van Nainen voi työskennellä
myöskin clintarvealoilla tuottei
den jakelussa ja joukkoravinnon
parantamisessa niiden ruokalain
kehittämisessä jotka ovat nyt
niin laajaksi järjestyneet Pieta
rissa Tällaisilla aloilla työläis
naisen toiminta saavuttaa todel
la järjestävän merkityksen Nai
sen osanotto on välttämätöntä
myöskin suurten koctalouksien
järjestämisessä ja niiden valvon
nassa jotta tämä asia ei olisi
meillä yksinäinen asia Tämä
asia on toteuttamakin ilman
työtätekeväin naisten suurten
joukkojen osanottoa Ja työläis
nainen voi täydelleen yhtyä tä
lliin toimeen sekä tuotteiden ja
kelun valvonnan mielessä että
valvomaan jotta tuotteita hel
pommin tuotettaisiin Tämä
tehtävä on täysin mahdollinen
(puolueettomalle työläisnaiselle ja
sen ohella tämän tehtävän to
teuttaminen tulee kaikkein enim
min edistämään sosialistisen yh
teiskunnan lujittamista Tois
tettuaan maan yksityisomistuk
sen ja melkein kokonaan pois
tettuaan sen tehtaisiin nähden
neuvostovalta pyrkii siihen et
tä kaikki työtätekevät ei aino
astaan puolueeseen kuuluvat
mutta myöskin puolueettomat
eikä ainoastaan miehet vaan
naisetkin ottaisivat osaa tähän
taloudelliseen luomistyöhön Tä
mä neuvostovallan alkama työ
voidaan työntää eteenpäin vasta
silloin kun satojen naisten ase
masta kaikkialla Venäjällä sii
hen ottavat osaa miljoonat ja
taas miljoonat naiset Silloin so
sialistisen luomistyön asia tules
lujitetuksi Silloin työtätekevät
osottavat voivansa elää ja isän
nöidä tilanherroitta ja kapitalis
teitta Silloin sosialistinen luo
mistyö Venäjällä tulee olemaan
niin lujaa etteivät mitkään ul
konaiset viholliset muissa mais
sa ja Venäjällä tule olemaan
neuvostotasavallalle kauhistuttavia
Siankinkkua ja kasviksia
Suolatusta tai savustetusta kiukus
ta lcikiitann paksu viipale joka lio
tetaan kylmässä veedssä 8 — 10 t un t
Viipale asetetaan kannelliseen pais
tinpannuun ja sen päälle asetotnun
pieniä kokonaisia sipuleja viipaleik
si leikottuja porkkanoita ja muu
tamin kokonaisia (kuorittuja) peru
noita }a pannuun kaadetaan niin
paljon vettä että kasvikset: osittain
ovat veden peitossa Tiivis kansi
asetetaan pannun päälle ja liha ja
kasvikset nnnetaan paistua tavalli
sen lämpimässä uunissa 2 — 3 tuntia
I ' ' " ' " 1 ' III
ME EMME ilmoita dollarihintoja joita emme maksa Mutta me TAKAAMME mak
savamme kansalaisillemme sinä päivänä jolloin vastaanotamme heidän rahalähetyksensä
VIIMEKSI meille sähkötetyn Suomen Pankin virallisen myyntikurssin Väärinkäsi
tyksien välttämiseksi saamme ilmoittaa että kurssi sähkötetään meille Suomesta heti
sen tultua siellä julaistuksi Me noudatamme tätä meille sähkötettyä kurssia siksi
kunnes saamme uuden sähkösanoman jolloin viipymättä muutamme maksamamme
hinnan uuden kurssitiedoittelun mukaiseksi Niinmuodoin saatte dollareistanne
Korkeimman hinnan
Yllämainittua tapaa seuraten me MAKSOIMME dollarista
r
I " " t v t '
Smk Smk Smk
Helmik 10 p Helmik 11 p Helmik 13 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Lähettäessänne rahanne meidän kauttamme
AUTATTE SAMALLA KOTIMAATANNE
sillä dollarinne käytetään täällä ainoastaan Suomeen menevien tavaroitten ostoon
Liikkeemme on todellisesti suurin suomalainen pankkiliike Amerikassa Takeena
toimistamme on paitsi pääomaamme ja vararahastoamme $65000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
ainoa asiamiehemme Suomessc Sen omaisuus on
YLI 60 PMU00NAA MARKKAA
Keskuskunnan kannattajajoukko lähes puolet koko Suomen väkiluvusta ja niiden jou
kossa varmasti joku teidänkin omaisistanne kuluttaa Keskuskunnan hankkimia elintar
peitä ja kulutustavaroita He saavat suoranaisen hyödyn niistä dollareista jotka lä
hetätte meidän kauttamme
Perusajatuksenamme on auttaa Suomesta tänne siirtyneitä kansalaisiamme Ainoastaan
suoraan heiltä saamiamme rahasiirtoja välitämme summan suuruuteen katsomatta
Sattuneesta syystä ilmoitamme että emme ota välittääksemme rahasiirtoja mitä meil
le tarjoaa joko suoraan tahi välikäden kautta joku rahainvälitystä ammattina harjoit
tava liike
Kunnioittaen
PRIVATE BANKERS
TfofMui hm jk m mm mn bmbsm S5EWsp
Woolworth Building Room 1104
233 Broadway New York City