Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 24, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Helmikuun 24 p — Tuesday February 24
No cS
VENÄJÄN PUNANEN
SYDÄN
(Jatkna ensTni9ise!t3 iivilta)
ran tosin bolshevikit vuodatti
vat kaduille punasta mutta se
ei ollut verta vaan viiniä Vas
tavallankumoukselliset olivat
ryhtyneet taisteluun bolshevike
ja vastaan viinikellarien avulla
ja siksi ryhdyttiin työväenhalli
tuksen taholta etsimään näitä
kellareita ja hihittämään viinit
rikkomalla pullot ja pumppaa
malla viini likaviemäreisin
Ja sitten kun bolshevikien oi
keus alkoi istua puhuttiin guil
lotiinistä mutta tuon mestaus
aseen tilalle ottivat bolshevikit
"yhteiskunnan nuhteen'' kansan
ylenkatseen Raskain tuomio mi
tä langetettiin sellaisista rikok
sista mistä tavalliset sotaoikeu
det tavallisesti tuomitsevat kuo
lemaan oli 'kolme vuotta vankeutta-
Hänen kertomuksensa selvään
toteaa että Lenin ja Trotski ei
vät myyneet Venäjää Saksan
keisarille vaan että sen tekivät
tai yrittivät tehdä porvarit ja nc
jotka toivoivat tsaarivallan pa
lautumista ja että ylivoiman e
dessä olivat Venäjän työläiset
pakotetut allekirjottannaau eri
koisrauhan ja vielä sittekin kun
jo 'kahdesti oli rauhansopimus
allekirjotetlu jatkoi Saksa aseel
lista hyökkäystä Venäjälle AI
m kirjottaja sanoo:
"Työläiset täyttivät vapaaeh
toisen "Punasen armeijan" ri
vit Tuskin jäi ainoatakaan
tehdastyöläistä Pietariin ja niin
harjaantumattomia 'kuin he oli
vatkin olivat he sotilaita siksi
että heillä oli asia minkä puo
lesta taistella Saksalaiset pysä
ytettiin' Puhkovassa Punakaarti
vallotti takaisin Orshan Varsi
nainen sotaväki tietämätön
joukko hölmistyneitä huonosti
sonnustettuja sotilaita pakeni
saksalaisten "veljiensä" edes
sä "Se oli toivoton tilanne Pu
nakaartin täytyi taistella ei ai
noastaan hyvin koulutettuja ja
järjestettyjä Saksan legiooneja
vastaan mutta iheidän täytyi sen
lisäksi riisua aseet paniikkikau
hun saaneilta venäläisiltä soti
lailta Ja heidän täytyi taistel
la takaapäin hyökkääviä Kaledi
nen Korniloffin ja Ukrainan Ra
dan joukkoja vastaan Xäistä
viimeksiniaiuituista ei kukaan
taistellut saksalaisia vastaan
' Käytännössä he olivat liittoutu
neet Saksan yksinvaltiuden
kanssa ja pyrkivät kukistamaan
Venäjän kansanvallan — Soviet
ti hallituksen
"Diplomaatit olivat niin ahke
rasti etsineet saksalaista rahaa
bolshevikien leiristä että he o
livat kokonaan jättäneet huomi
oon ottamatta Ukrainan Itämeren-maakunnat
ja Suomen Uk
rainan tilanne on ammuttu läpi
Itävallan sja Saksan rahalla val
lankumouksen alusta aikain Se
on ollut vehkeilyjen pesäpaikka
Painavampana syynä kuin ra
han voima oli yliluokkien talou
delliset etupyrkimykset kussa
kin näissä maissa liivät ne ol
leet Ukrainan työläiset ja talon
pojat jotka tekivät erikoismu
nan Saksan kanssa Ei se ollut
Suonien punakaarti joki kutsui
saksalaiset alistamaan kansalai
siaan Ei se ollut ltämerenmaa
kuntien luokkatietoinen massa
saksalais-syntyisten paroonieu
koron alle nujerrettuina jotka
huusivat kaiseria pelastajak
seen" Samoin kuin yllä lainaamani
kohta samoin koko kirja lyö
valheellisia sanomalehtiuutisia
K 0 D IN
Äidit ja uudet olo
suhteet Aniharvoin tapaa äitejä ja
isiä vielä harvemmin jotka
myöntävät aikamme taloudellis
ten mullistusten vaativan vas
taavia muutoksia lasten koti
kasvatuksessa On vielä sellai
siakin jotka vastustavat kaik
kia niitä pieniäkin alkuasteita
joita on siellä täällä otettu pa
remmin aikaamme soveltuvaan
lastenkasvatukseen Ei ole ol
lenkaan harvinaista että nämä
taantumusmieliset vastustaes
saan kaikkia edistyspyrkimyk
siämme vetoavat niihin roteviin
poikiin ja punaposkisiin tyttä
riin joita vanhan ajan äidit kas
vattivat Aikamme heikkora
kenteiset ja kalpeat pienokai
set ovat heidän mielestään seu
rauksena siitä ettemme seuraa
hampaattomien mummojamme
ohjeita Kuitenkin keinot jot
ka olivat mummoillemme kii
tettäviä ovat pojs paikaltaan
nykyisissä oloissa jolloin elä
mäntapamme asuntosuhteet ja
ravinto ovat muuttuneet En
nen kuin sähkövalot ja niitä
seuraavat muut mullistavat mu
kavuudet tulivat elivät ihmiset
tai ainakin kansan suuri enem
mistö melko luonnollisesti Sil
loin eivät olleet kaikenlaiset
jokailtaset huvitilaisuudet vie
kottelcmassa äitejä ja pienokai
siamme riistäen heiltä usein
puolen yön levon Myöskin kun
äidillä oli paitsi tavallisia koti
askareita langan kankaitten ja
vaatteitten käsin valmistus niin
ei hän joutanut liiallisella "hoi
tamisella" pilaamaan pienokais
taan enempää kuin hän jouti
joka itkua imettämällä tukehdut
tamaan ja siten jo lapsen ensi
elinvuonna pilaamaan hänen
ruuansulatustaan
Lasten kasvatuksessa samoin
kuin yhteiskuntaelämässäkin
laaditaan sääntöjä ja lakeja vas
ta sitten kun ilmestyy rikolli
sia Siksi meidän täytyy opet
taa äideille että paitsi hyvää
puhdasta ravintoa ja hoitoa tar
vitsevat kaikki lapset ja imet
tävät äidit riittävästi lepoa ja un
ta raittiissa ilmassa ja rauhalli
sessa paikassa Se merkitsee
sitä äidin täytyy lastensa tule
vaisuuden vuoksi kieltäytyä mo
nesta huvitilaisuudesta ja van
gin tavoin tarkasti noudattaa
sääntöjä sillä elämme aikakaut
ta jolloin luottaen täydellisesti
"äitiysvaiston" kykyyn voi olla
turmiollista
"Äitiysvaisto" samoin kuin
kaikki muutkin vaistot on luo
tettava ainoastaan muuttumat
tomissa olosuhteissa Vaisto on
perinnöllinen oppi joka samo
jen ulkonaisten vaikutelmien
vaikutuksesta antaa aina yhden
ja saman vastavaikutuksen Sen
johdosta vaisto on vienyt mon-
vasten suuta Ja sitä kirjaa lue
taan sadoissa mahdollisesti tu
hansissa kirjastoissa yli maata
Yhäkin siis voin luottaa aineri
kalaisten oikeudentuntoon ja
voin täpeämättä tuntea olevani
amerikalainen
Teoksensa lopettaa neiti lleat
ty seuraavin sahoin:
"Sinä aamuna kun jätin Pie
tarin valtasi minut surunsekai
nen vissi riemullinen ilo Olin
tlänyt suurena 'hetkenä ja tiesin
että se hetki oli suuri"
Selma McCone
OSA S T 0
ta eläintä ja useita ihmisiäkin
ennenaikaiseen kuolemaan —
Kuitenkin jos olisimme eläin
ten kanssa samalla tasolla niin
ettei elämäntavoissamme tapah
tuisi tuntuvia muutoksia vuosi
tuhansiin ehkä voisimme hy
vin tulla toimeen rasittamatta
itseämme tietojen hankkimisil
la Siellä missä olosuhteet ovat
yhtämittaisten mullistusten a
laisia on menestykselle aivan
välttämätöntä että vaistojen ti
lalle asetetaan tietoisuus Ih
miskunnan kehitys riippuu suu
ressa määrässä kyvystämme ei
ainoastaan mukautua uusiin o
losuhteisiin vaan myöskin käyt
tää niitä hyväksemme
Sellaiset tutkijat kuin esim
Burbanks kertoo kuinka usein
kasvin jalostamista estää sen
perinnölliset vaistot Samoin
suuri osa äideistä antaa äitiys
vaistonsa riistää lapsiltaan ter
veyden f
Nyt jo on riittävästi saatava
na lasten kasvatusta käsittele
viä kirjasia Myöskin äideillä
on aikaa lukemiseen Jokaisen
äidin velvollisuus on hankkia
niitä tietoja jotka tekevät hä
nestä ammattitaitoisen äidin
Eikä se olisi pahitteeksi isille
kään tutkia hieman lastensa ke
hitystä Eva R
VANHOILLISEN JA SOSIA
LISTISEN MAILMANKAT
S OM UKSEN EROAVAI
SUUDESTA LASTEN KAS
VATUKSEEN JA KOKE
MUKSEEN NÄHDEN
Joku aika takaperin jouduin
väittelyyn tätilän' lehden kautta
erään lyhyen kirjotuspätkäni
johdosta joka kosketteli nykyi
sen järjestelmän syitä ja seura
uksia nuorisoon nähden Vas
taväittäjäni oli paljon kokenut
ja suuren työläisperheen äiti
Tämän yhteydessä ja useiden
muiden havaintojen tuloksena il
meni silmiinpistävänä miten
jotkut luokkamme jäsenet käsit
tävät käytännöllisen kokemuk
sen olevan ainoan joka edellyt
tää oikeuden yksinomaan lasten
vanhemmille käsitellä sellaista
kysymystä kuin on nuorison
kasvattaminen
Tämä siksi että vuosisatojen
käsitteet jotka ovat juurtuneet
ihmiseen eivät ole vielä hävin
neet uuden mailmiankatsomuk
sen tieltä Vatihan ajan käsit
teet perustuvat kokemukseen ja
sallimukseen Otaksuttiin että
kun ihminen hyvin yrittää ja on
rehellinen toimissaan riitti s
ohjaamaan häntä elämän taipa
leella Vastoinkäymiset olivat
sallimuksen tuomia Jokaisen
yksilön tuli itse kokea ja siten
saada tietää-
Ajan rattaan kulkiessa eteen
päin toi kehitys mukanaan uusia
elämän tapoja Ihmiskunta on
tullut näkemään että kokemus
on hyvin kallis opettaja: se vaa
tii uhrikseen ihmishenkiä ja o
maisuutta Tieteen tultua näyt
tämölle on kokemus menettänyt
arvonsa Tämä ulottuu nuori
son kasvatukseenkin nähden
Sen jälkeen kun on ollut vain
kaksi luokkaa olemassa nimit
täin omistava ja työtä tekevä
luokka on kehittyvä teollisuus
ruvennut vaatimaan elämää yhä
enenevän ja suurenevan työn ja
pääoman vastakkaisten etujen
vallitessa Tämä riistojäriestys
tuo seuraukset tullessaan Luon
to joka ennen kahden luokan
syntymistä oli vapaata ja puh
dasta on muuttunut paheiden
ja rikoksien alaiseksi Näiden
kahden luokan etujen ristiriitai
suus on synnyttänyt luokkavi
han jonka seurauksena ilme-
nee uuden yhteiskuntaopin tut-kistelijat-
Uuden ajan yhteiskuntaoppi
käsittää vain sen mitä me voim
me nähdä kuulla ja tuntea
Henkilöt jotka omaavat täydel
liset luokkien ja luokkaetujen
tuntemuksen eivät usko että
sallimus tai kokemus olisivat
määräävänä tekijänä jossakin
tapahtumassa Huolimatta sii
tä on vielä hyvin paljon valis
tuneitakin työläisiä jotka pa
heksuvat jos joku sellainen hen
kilö joka ei ole lasten kasvatta
ja kertoo näkemiään syiden ja
seurausten lakien mukaan väit
täen että jollakin yksilöllä ei ole
mitään tekemistä heidän la'sten
sa kanssa Meidän periaatteem
me kun käsittää koko köyhälis
töluokan ja tietäen että me o
lemme kaikki saman kiristyksen
lain alaisia pieliimme me lapsia
kin yhteiskunnallisena omaisuu
tena Me emme katsele kasva
tusta yksilölliseltä kannalta em
mekä punnitse sen seurauksia
yksilölliseltä kannalta
Porvarillisen mailmankatso
muksen mukaan määrää varal
lisuus kuukin yksilön arvoa
Mutta me pidämme sellaista
henkilöä kurjana raukkana jo
ka on valmis sortamaan oman
luokkansa naisia siksi että he
ovat jonkun köyhän tai muuten
huonossa asemassa olevan kodin
jäseniä meitä koskee katkeras
ti jos näemme jonkun vanhem
man henkilön ohjaavan jotakin
nuorta miestä siten että hänelle
on mailina vapaa ja että on
kunniaksi kun hän osaa sortaa
luokkansa naista Meidän peri
aatteemme käsittää että mikä
on 'häpeäksi yhdelle meidän
luokkamme pojalle tai tytölle on
häpeäksi meille kaikille siksi
että me kuulumme kaikki yh
teen suureen sukuun tai luok
kaan ja me tahdomme ihmiset
veljiksi ja sisariksi keskenään
Tämän käsitteen omatessamme
tulee sellaisenkin joka ei itse
ole käytännöllinen kasvattaja
tehdä voitavansa lastemme kas
vattamiseksi niin etä työ jota
me nyt teemme kantaisi niin
kauniin hedelmän kuin on Venä
jän esimerkki- Siellä on nouse
va polvi yhtciskunnallistutettu
Ihmiset ovat siellä todella veljet
keskenään
Mamie Sointu
Patapaistia tomaatin kera
Noin 2 tuuman vahvuinen naudan
lihuviipale hakataan nuijalla hiukan
kahta puolta ja hierotaan siihen
niin paljon jauhoja kuin mahdollis
ta sitten liha ruskeutetaan kahta
puolta Tavallisen kokoinen pie
niksi kappaleksi leikottu sipuli ja
niin paljon keitettyjä (tai kannutet
tuja) tomaatteja kaadetaan paistin
päälle että se on liemen peitossa
Paisti annetaan kypsyä hiljaisella tu
lella kunnes se on pehmeä (noin
3 tuntia) Jos liemi on käynyt vä
häksi voidaan lisätä vettä Liemi
suurustetaan ja tarjotaan kastikkee
na "Corn flakes" kakkuja
Kksi munaa puoli kup sokeria 4
kup "corn flakes" (paahdettuja
maissinleseitä) 1 teelusik vaniljaa
Sokeri ja munat vispataan vaah
doksi johon vanilja ja "corn flakes"
sekotetaan vähitellen Taikinaa a
seletaan lusikallinen kerrallaan har
vakseen toisistaan voidellulle pan
nulle Paistetaan vaalean ruskeiksi
kuumassa uunissa On katsottava
tarkoin ettei kakut pala