Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 24, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls issue of the Toveritar contalns no artlcles such as requlre an afflrmed translatlon accordlng to Act of Oci ifith 191
Painos 8303
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
N E N K ANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOM EN IN AMERICA
No 8
Tiistaina Helmikuun 24 p — Tuesday February 24
1920 — Kymmenes Vuosik
Naisen asema Neuvosto-Venäjällä
Jo aikoja sitten Länsi-Euro
pan vapausliikkeitten edustajat
vuosikymmenien vieläpä vuosi
satojen kuluessa ovat esittäneet
vaatimuksiaan niiden vanhentu
neiden lakien poistamiseksi jot
ka eivät aseta naista tasa-arvoi-seen
asemaan miehen kanssa
Mutta ei ainoankaan Puropan
kansanvaltaisen valtion ei aino
ankaan edistyneimmän tasaval
lan ole onnistunut toteuttaa tätä
sen vuoksi että siellä niissä on
vallalla -kapitalismi siellä niissä
yksityisomaisuus maahan teh
taisiin ja pääoman valta säily
vät etuoikeudet jäävät miehille
Venäjällä onnistuttiin tämä suo
rittamaan ainoastaan sen vuok
si että lokakuun 25 päivästä
1918 pääsi työväli valtaan
Neuvostovalta oli kaikkinaiselle
riistolle vihamielistä työtäteke
vien valtaa Se asetti tehtäväk
seen hävittää mahdollisuuden
mukaan pääoman herruuden
Neuvostovalta pyrki siihen et
tä työtätekevät loisivat maan il
man sitä yksityisomaisuutta jo
ka kaikkialla koko mailmassa
täydellisen valtiollisen vallan
vallitessa jopa kaikkien kansau
valtaisemmissakin tasavalloissa
on tosiasiallisesti saattanut työ
tätekevät kurjuuteen ja palkka
orjuuteen Neuvostovalta suo
ritti olemassaolonsa ensimäisinä
kuukausina naista koskevassa
lainsäädännössä mitä perinpoh
jaisemman muutoksen- Niistä
laeista jotka saattoivat naisen
alistettuun asemaan ei ole jälel
lä pienintäkään merkkiä Aina
kin mitä tulee niihin lakeihin
jotka naisen heikompaa asemaa
hyväkseen käyttäen asettivat
hänet epätasa-arvoiseen ja vielä
pä ala-arvoiseen asemaan toisin
sanoen avioeroa ja avioliiton ul
kopuolella syntyneitä lapsia kos
kevissa samoinkuin naisen oi
keutta vaatia lapsen isältä lap
sen turvaamista koskevissa la
eissa ovat tehdyt uudistukset
perinpohjaisia Bolshevikit voi
vat täysin ylpeinä ja liioittele
mata sanoa ettei ole ainoata
kaan maata ntailmassa jossa o
lisi niin täydellinen naisen tasa
arvoisuus ja jossa nainen ei ole
ala-arvoisessa asemassa mikä
on juuri erikoisen tuntuva perhe-elämässä
kuin Neuvosto-Venäjä
Naisen aseman paranta
minen oli ylhtenä ensimäisistä
ja tärkeimmistä tehtävistä siellä
Jos joutuu kosketuksiin bol
shevikeille vihamielisten puolu
eitten kuussa taikka saa käsiin
sä Koltshakin ja Denikinin val
taamilla alueilla julaistuja venä
läisiä sanomalehtiä niin näkee
syytöksiä siitä että neuvosto
valta on loukannut kansanval
taa la suurimpana todistukse
na tälle syytökselle esitetään se
tosiasia että neuvostovalta ha
jotti perustavan kokouksen
Mutta kansanvallalle ja perusta-
valle kansalliskokoukselle joka
svntyy maassa missä vallitsee
yksityisomistus ja missä ihmiset
eivät ole keskenään tasa-arvoi-sia
missä pääomaa omistava oli
isäntä ja muut olivat hänen
palkkaorjiaan sellaiselle kan
sanvallalle ei voi antaa suurta
kaan arvoa Sellainen kansan
valta verhosi jo sinänsä orjuut
ta Sosialistit ovat kansanval
lan kannattajia sikäli mikäli se
helpottaa työtätekevien ja sor
rettujen asemaa Sosialismi a
settaa tehtäväkseen kaikkialla
mailmassa taistelun ihmisen
harjottamaa riistoa toista ihmis
tä vastaan Todellinen merki
tys on sillä kansanvallalla joka
palvelee riistettäviä niitä jotka
ovat asetetut epätasa-arvoiseen
asemaat Jos työtätekemätön
menettää äänioikeutensa niin
on se todellista tasa-arvoisuutta
ihmisten kesken Työtätekemä
tön ei saa syödä Kaikissa kan
sanvaltaisissa tasavallöissa ju
listetaan tasa-arvoisuus mutta
kansalaisia koskevissa laeissa ja
naisen asemaa perheessä avio
eroa koskevissa laeissa ilmenee
naisen eri-arvoisuus ja tämä on
kansanvallan loukkaamista ja
juuri sorrettuihin nähden Neu
vostovalta on toteuttanut kan
sanvaltaa sillä että se lakoihinsa
esim ei ole jättänyt pienintä
kään merkkiä naisen eri
arvo i s n u cl e s ta Yksikään
valtio ja yksikään kansan
valtainen lainsäädäntö ei ole
tehnyt naisille puoltakaan sitä
mitä neuvostovalta on tehnyt o
lemassaolonsa ensimäisinä kuu
kausina Pelkät lait eivät yksin
riitä on ryhdytty myöskin mui
hin toimenpiteisiin naisen ase
man parantamiseksi Ja naisen
asema Venäjällä on nyt todella
sellainen että__ kaikkien edisty
neimpien maiden vapaamielis
ten kannalta katsoen se on ihan
teellinen Mutta tämäkin on vas
ta alkua
Naisen aseina harjottaessaan
kotitaloutta jää yhä edelleen
kin raj otetuksi- Jotta nainen
täydellisesti voisi vapautua niin
täytyy vallita yhteiskunnallinen
talous ja naiset oltavat osaa y
leiseen tuottavaan työhön Sil
loin nainen tulee olemaan sa-
(Jatkoa kolmannella sivulla)
Venäjän punanen
sydän
Olen lukenut amerikalaistet
(kynäilijäin ja sanomalehtikir
jeenvaihtajien Ikirjottamia kir
joja Venäjän vallankumoukses
ta Olen lukenut niitä kunnes
suoni alais-ainej-ikalaiii en sydä
meni oli sairas katkeruudesta
ja häpeästä- Ne kirjat olivat
vaan kertauksia sanomalehtien
julkasemista tietojen vääriste
tyistä ja vastavallankumouksel
listen lifklkeellc panemista kata
lista valheista Sydämeni oli sai
ras siksi että nuo kirjat louk
kasivat auierikalaisia tunteitani
— ihailuani ja luottamustani a
merikalaisiin vapauden ja kan
sanvallan ihanteisiin ja ameri
kalaiseen rehellisyyteen ja tasa
puolisuuteen iaiuastossa taas näin kirjan:
"Venäjän Punanen Sydän" ja
ensi katsauksella päätin olla lu
kematta "Sitä samaa pariau-ti
se vaan im" ajattelin allunie
lin Mutta tämän kirjan on kir
jottanut nainen li-e Beaity
San Francisco BulYthin sota-
Käynti lastenkamarissa
Yhteiskunnallisten olosuhtei
den tutkimishalussani pistän
minä nokkani väliin sinne ja
tänne Kerran tällaisessa tutki
mishalussani menin lastenka
mariin (nursery) työhön Puo
li seitsemän aamulla muistaak
seni minun piti siellä olla ja
silloin jo niin varhain oli siel
lä muutamia lapsia äitiensä sin
ne tuomia työhön mennessään
Ja sitte niitä alkoi tulla lisää
nuorempia ja vanhempia hyvän
kurisia ja pahankurisia kaunii
ta ja — vähemmän kauniita
nauravia ja itkeviä Oh! Sel
lainen liuta lapsia yhden katon
alla! Nythän se leikki alkaa
tuumasin ensikädessä ja tein
tuttavuutta jokaisen kanssa
Niitä oli puoliväliin toistakym
mentä Mutta ei leikkiä se ei
ollut Kun tarkemmin heitä
katselin valtasi minut säälin
tunne Niiden joukossa oli lii
an monta pientä sylilasta jot
ka olisivat tarvinneet hyvän
hoidon mutta eivät ne näyttä
neet lasten päiväkodin emännän
mieltä kiinnittävän Hän vaan
istui pöydän ääreen ja kirjotti
ikäänkuin olisi hän ollutkin
vain laitoksen kirjuri Ja mi
nulle huomautti hän:
"Ei hyödytä tuhlata myötä
tuntoa niihin" Ja luetteli nii
den joukosta pari kolme joi
den äitien ei tarvitseisi käydä
työssä syystä- että miehensä te
kevät hyvää palkkaa Mutta
suuri enemmistö kuitenkin niis
tä oli niitä joiden äitien oli
pakko tuoda lapsensa sinne
Millä hiljaisella käytöksellä he
tulivatkaan sisälle äänetönnä
riisuivat lapseltaan päällysvaat
teet ja poistuivat — palatakseen
vasta illalla Lapset jäivät sei
somaan ja töllistelemään ympä
rilleen Eivät he näyttäneet
kotitunnetta siinä saavan jot
kut itkivät ääneensä jotkut tus-
kirjecn vaihtaja L'teliaistiuteii
sai voiton ja minä lainasin kir
jat Pnnakkoluuloiscsti ryhdyin lu
kemaan ensin vähemmällä mie
lenkiinnolla mutta mitä pitem
mälle luin sitä "syvemmälle"
kirjaan jouduin Varsinkin kuu
pääsin sinne saakka niissä alkoi
kertomus tapahtumista toisessa
vallan kumouksessa ja siitit seu
raavassa työväen valtaan nou
sussa minä ikäänkuin tartuin
kiinni kirjaan Kertomalla sel
västi ja johdonmukaisesti asiat
siten kuin ne tapahtuivat osut
taa kirjottaja että "Venäjiin pu
nanen sydän" on vilpitön oike
udentuntoinen puhdas ja jalo
Paikalla olleena kirjottaja
kertoo että bolshevikit ottivat
vallan käsiinsä mahdollisimman
vähällä verenvuodatuksella että
he mieluummin vuodattivat o
maa vertaan kuin tappoivat
vastustajiaan "Älkääniiiie täp
liäkö litistä useampaa kuin mei
dän täytyy" he sanoivat ja
että ne jotka bolshcvikeja vas
tustivat surmasivat viattomia
ihmisiä levittivät katalia valhei
ta ja harjottivat kaikenlaista pc-
kittelivat hiljaa Toiset näyt
tivät sellaisilta omaa tahtoa
vailla olevilta joiden mielestä
on sama missä ovat Sylilap
set istuivat lattialla likaisina ja
huonosti hoidetun näköisinä
Se oli sentään kasa — kasa ih
misalkuja Minun olisi kai pitänyt kii
rehtiä työhön mutta siinä minä
vain seisoin ja katselin vuoroin
lapsia ja vuoroin "lastenkama
rin" emäntää joka mitä suu
rimmalla sielunrauhalla istui
pöytänsä ääressä ja kirjotti
Ajattelin: matamilla on var
maankin nyt hyvä "emäntä-mieli"
kun on taasen saanut piian
usein se onkin ilmotus lehdessä
siitä paikasta Enkä ihmettele
että on kun on sellainen työn
paljous yhdelle tytölle
Minusta tuntui että olin näh
nyt tarpeeksi Ja kuvittelin li
sää — kuvittelin parempaa kuin
mitä näin Ajattelin: tässä lai
toksessa tarvittaisiin vähintäin
neljä toimeliasta ja reipasta
naista — Tuota akkaa tuossa
pöydän ääressä ei tarvittaisi ol
lenkaan — Yhdelle naisista mi
nä antaisin noiden muutamien
kaikkein pienempien hoidon
toiselle isompien vaalimisen ja
toiset kaksi saisivat keskenään
jakaa talossa löytyvän työn —
huoneiden puhdistus- ja keit
totyön Näin hyvän mielikuvituksel
lisen asiain järjestelyn jälkeen
en minä osannut jäädä siihen
asiain niin huonolla kannalla
ollen Panin takin ja hatun yl
leni ja sanoin naiselle en voi
vani katsella tuollaista lasten
surkeata olintilaa päivääkään
Pari tuntia minä siellä olin
Kun palasin asuntooni nau
roi huonetoverini minun lyhyel
le työreisulleni niin makeasti
että minun täytyi nauraa hänen
naurulleen
Mutta näylle siellä "lastenka
marissa" en voi koskaan nau
raa Lydia Ahola
tosia Kirjottaja oli persoonal
lisesti kanssakäymisessä kum
mankin puoluelaisten kanssa ja
siis tiesi täydellisesti mitä kum
mallakin puolella hommattiin
Hän oli yhtenä siinä tutkijako
miteassa joka lähdettiin tarkas
tamaan bolshevikien vankilaolo
ja kun oli levitetty valheita et
tä vankeja pahoin kohdellaan
Hän 'kertoo miten käytiin
suullisesti Venäjän vallankumo
usta myöskin niiden ulkomaa
laisten keskuudessa joista kir
jottaja oli yksi Siellä oli kaksi
puolta ja väittely oli toisinaati
kiivastakin "Te ette tunne ve
näläisiä" väitti taantumusta kan
nattava puoli "Te tunsitte ve
näläiset orjina vaan ette tunne
vapaita venäläisiä te ette tunne
heitä ihmisinä" oli bolshevikeil
le myötätuntoisten väite Ja
tällä viimeksi mainitulla puolel
la olivat myöskin Amerikan Pu
nasen ristin johtavimmat henki
löt Pietarissa
Hän kertoo kuinka päivä päi
vän perään odotettiin milloin
"kadut virtaavat punasena"
mutta sitä päivää ei tullut Ker-
(Jatkoa toisella sivulla)