Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 17, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 7
riistaina Helmikuun 17 p — Tuesday February 17
Uudet plebeijit
Viivi Raurlanheimo feMaililan tv-
tär nukkui Hän oli illalla lukenut
romaanin Rooman patriisi ajalta
Teos lepäsi vielä pöydällä kun hän
itse nukkui ja näki unta
Hän oli heräävinään syyskesän aa
muna herätyskellon soittoon Hän
ihmetteli ettei hänen palvelijatta
rensa Liisi tavallisuuden mukaan tul
lut hänen luokseen Ja kun el Liisiä
pitkän odotuksen jälkeenkään kuulu
nut hän pukeutui niinkuin taisi ja
meni mamman kamariin Täällä hän
tapasi mamman ja papan molemmat
hermostuneen näköisinä
"Missä on Liisi ''
"Mitä? Onko Liisikin poissa?"
''En ole häntä tavannut"
Suuresti Ihmeissään selitti nyt rou
va ettei hänkään ollut tavannut pai-
velijatartaan Viivi ajatteli että
nämä olivat nukahtaneet liiemmäksi
ja päätti mennä heitä herättämään
Mutta ihmeekseen hän tapasi makuu
huoneen tyhjänä Hän meni pihalle
heitä etsimään Sekin oli tyhjä
Hän aikoi pistäytyä kadulle Mutta mutta kuka korjaa sen nyt?' puhe
nortissa tövtäsi häntä vastaan teli- li eräs herra Naulanen ?
tailija Teräksen rouva puku hullun
kurisessa epäjärjestyksessä
"Voi rakas lapsi tämä on kau
heata! Ajatteles meidän koko pal
velusväki on karannut viime yönä!
Olemme etsineet heitä kaikkialta
muttemme löydä mis — — ?"
"Voi mikä ihmeitten ihme!" huu-
dahti samassa karmellitehtailija :Su-
lava tullen paikalle toisessa jalassa tahdo kuulla puhuttavankaan niistä
saapas toisessa sandaali "Emme roistoista!" kiljui joukko
löydä mistään palvelijoitamme! Ja "Tuli on irti! Itäinen kaupungin
ainoakaan tehtaalaisistani ei ole osa palaa!" kuului huuto Ja todel
saapunut työhönsä" lakin sieltä näkyi savua
"Samoin Palvelijani ovat poissa "Taivas itäinen sairas äiti-
ja tehtaaseen ei ole saapunut ketään
josta minun on ilmotettava herra
Raudanheimolle" ilmotti isännöitsijä
Nalkkinen
"Kauheata!" — "Hirveätä"!
"Miten tämä on ymmärrettävissä?"
"Enuenkuulumatonta!" "Tavaton-
ta!" — Näin päivitteli joukko Mut-
ta yhä saapui hermostuneita ja hui-
lunkurisesti puettuja herroja ja nai-
sia He ilmottivat että kaikki pai-
velijat ja työläiset — olivat kadok-
sissa
"Asiasta pitää ilmottaa poliisille"
huomautti joku — Niinpä tosiaan-
kin! Poliisillehan sellainen asia kuu-
lui Alettiin etsiä poliisia Etsittiin
ja etsittiin Mutta turhaan Ei ai-
noatakaan löytynyt Mitä oli tapah-
tunut? Mentiin rautatieasemalle
mentiin postikonttoriin mentiin pu-
helinkeskusasemalle Kaikkialla hau-
danhiljaisuus ei missään ollut ta-
vattavissa ainoatakaan virkailijaa
Kaikkialla vain hermostuneita naisia
ja herroja hatut vinossa ja hiukset
irrallaan Huutoja voivotusta:
Mutta sitten nähtiin kauppias Mark-
kasen tulevan joukkoon vihasta pu-
histen
"Ne kirotut työläiset mitä ovat
tehneet — sitäkö varten me heitä
olemme ruokkineet — ne roistot —
ne tulimaisen — "
"Mitä sitten"? — "Mitä"? "Ne
peevelit — minkä kolttosen tekivät!"
"Mutta mitä sitten tekivät?" — "Sa-
nokaa pian!!" —
"Viime yönä ne kaikki poliisista
kadunlakaisijaan saakka ovat koon-
neet kampsunsa ja puikkineet Vili
reille saarille Joka sorkka koko
maasta"
"Herra jumala! Niinkö ovat teli-
neet?"
"Kiittämättömyys huipussaan!" sä-
hisi herra Teräs "Me olemme niil-
le ruojille säälistä antaneet työtä
jotta ovat saaneet elatusta itselleen
ja nälkäisille pennuilleen Eivät e-
es lupaa kysy! Ei niiltä ketaleilta
olisi toki sitä sentään osannut o-
rjottaa"
"Ennakolta sitä oli harkittu" jat-
koi Markkanen "Vanhalta Kaisal-
ta joka eilen taittoi jalkansa sen
kuulin Tapasin hänet itkeä tillittä- ja ei mitään Nyt jo pakottaa puu- (Ien johdosta räjähtänyt rikki Sir
inässä hänen myös olisi pitänyt te ihmiset varastamaan tosiltaan paleet lensivät ympäri huonetta e
päästä mukaan mukamas Otin re- mitä irti saavat Mutta rikollisuu- rils niistä iski otsaan rouva Terästä
volverin Ja ammuin suutuksissaiu
sen vannan noita-amman kuoliaaksi''
"Oikein" — "Se oli oikein!" —
"Kovempaa kuria ne olisivat tarvin-
neet kaikki jos sitten olisi tehnyt
mieli karkaamaan" — Näin kiljui
vimmainen joukko
Mutta Viivin ei tehnyt mieli kil-
jua Synkät ajatukset valtasivat hä
net: Työläiset ovat siis poissa
Mutta kuka nyt valmistaa heille ruo-
kaa? Ja vaatteita? Tulee talvi Ku-
ka lämmittää heidän huoneensa?
Tehdas seisoo Mistä isä saa rahaa
nyt? Viivi kävi levottomaksi Ja
toistenkin mieliin näyttivät johtuvan
samat asiat Kiljunta vaimeni Mie-
let valtasi hätä ja pelko
"Voi" valitti herra iSulava
kuka
mis-
hoitaa nyt sairasta äitiäni ja
tä saan hänelle lääkeitä?'
"Ja minun taikinaau1"- allisi leiP°
monomlstaja Jauhiainen "kuka val
mistaa sen leiväksi nyt?
"Taloni katto on alkanut vuotaa
"Minun viljani varisevat maahan
Eikä kukaan korjaa niitä" voihiki
maalta tullut rusthollari Mutala "Mi
tä minun on tehtävä? -Sanokaa!"
"Niin iotain niisi tehtävä ''
Viivi ehdotti että lähdettäisiin
Vihreille saarille neuvottelemaan
työläisten kanssa
"Alas!" — "Alas!
ni Auttakaa! Auttakaa!'' huusi
herra Sulava surkeasti
Auttaa pitikin Talot olivat ilmi-
tulessa Ilma kuumeni hirvittävästi
Viivi ihan oli kuolla kauhusta ja
kuumuudesta Olisi koetettava pelas-
taa Pelastus- ja palosammutusveh-
keitä olisi kyllä ollut mutta niitä ei
osattu käyttää Tuli yltyi ja kipu-
nat lentelivät Yhä uusia tulipatsai-
ta kohosi korkeuteen Liekkien se
asta kuului vihlovia huutoja Hur-
jana raivosi irtipäässyt elementti
Avuttomana katseli joukko tuhoa
osaamatta koettaakaan sitä torjua
"Palosotilaatkin ovat poissa!" kuu-
lui joku huudahtavan "Ehkä olisi
ollut sittenkin parasta hyväksyä nei-
ti Raudanheimon ehdotus"
Yhtäkkiä Viivi huomasi olevansa
raatihuoneella Ei hän itsekään tie-
tänyt kuinka oli sinne joutunut
Raatihuoneelle oli saapunut "parem-
mistoa" ympäri maata Viivi älysi
siellä pidettävän kokousta tilanteen
johdosta Mieliala oli hermostunut
Maaseudun edustajat kertoivat siel-
lä vallitsevasta hädästä: Ei kukaan
osannut mitään tehdä Lehmät jää-
vät lypsämättä Ne ja muut eläimet
kituvat hoidon puutteessa Viljat
jäävät korjaamatta ja varisevat maa-
han Syyskylvöt jäävät tekemättä
ja pellot muokkaamatta Täydelli-
nen nälänhätä on edessä ja nyt jo
kärsitään nälkää Perikato uhkaa —
Herra Teräs joka toimi kokouk-
sen puheenjohtajana selosti tilan-
netta kaupungissa: Elintarpeita ei
ole Ja jos onkin ei niitä osata
valmistaa ruuaksi Koko kaupunki
olisi jo joutunut tulen omaksi ellei
äkkinäinen rajusade olisi sammutta-
nut tulta Paljon ihmisiä joutui tu-
Ien omaksi ja paljon myös puille pai-
jäille Nälänhätä on ja taudit rai-
voavot Kuolevaisuus enenee hirve-
ästi Kun ei ole haudankaivajia ja
ruumisajureita niin ruumiit jaavat
korjaamatta Samoin jäävät kadut
puhdistamatta Näistä syistä turme-
lee ilman inhottava löyhkä Vesi-
Ohtoa ei ole saatu käyntiin ja sen
johdosta uhkaa kanpunkia vakava
vedenpula Talven tullen ei ole va-
laistustarpeita ei polttoainevrmsto-
(Ien huimasti kasvaessa ei ole järjes-
tyslaitosta sitä ehkäsemään Kaikki
turmeltuu ja rappeutuu Nopein as-
kelin kuljetaan kohti loppua Ta
vantakaa kaikenlaiset välikohtauk-
sot häiritsivät kokouksen kulkua
Saatettiin huomata
k -ettavaM virj I ui
jonkun rouvan
korppua j nkun
herran taskusta Tapaus ei kulien-
kaan herättänyt erikoisempaa huo-
miota — sehän oli niin tavallista
Ja kaikkien oli nälkä!
Kuinka asioita pohidttiinkin mi-
tään autavaa keinoa ei löydetty
Vihdoin valittiin lähetystö Vihreille
saarille7 Sen tulisi pyytää työläisiä
tulemaan takaisin ehdoilla midä ta-
hansa
Viivi oikein ilostui Kunpa työläi
set tulevat takaisin silloinhan on
taas kaikki hyvin!
Sitten taas Viivi huomasikin is
tuvansa kotona mamman kanssa
keittiössä He olivat apealla tuulel-
lo silla heidän oli nälkä Ruoki
0u lopussa Vähän jouhoja oli mut-
ta niistä he eivät osanneet mitään
valmistaa
Herra Raudanheimo joka oli käy
nyt jossakin ulkona astui sisään
Hänestä oli vähässä ajassa tullut
vanha kumara ukko Sellaisiksihan
ne sentään olivat muuttuneet kaikki
tolsetkm miel]et nulBetkln
"No mitä kuuluu?" tiedusteli rou
'Me emme va
"Huonoja uutisia Mitäs muuta!
Lähetystö Vihreiltä saarilta oli pa
lannut — tyhjin toimin Työläiset
eivät olleet heitä näkevinäänkään
Hehän tulevat uudessakin isänmaas
saan hyvin toimeen Ja mikäs tul-
lessa kun osaavat mitä vaan —
Aseman johdosta päätti yhteishy-
Vän valiokunta että itsekunkin oli
opeteltava jotain hyödyllistä työtä
Nyt onkin jo mennyt useita miehiä
maalle jossa Viljat varisevat maa-
r 1 -
lian Pelkään vain etta siellä kur-
ki kuolee ennenkuin suo sulaa Mei-
käläiset eivät juuri muuta osaa kuin
ihmetellä
Pitäisi kai sinne sentään
minunkin mennä yrittämään "Sinä"
hän kääntyi rouvan puoleen "alat
harjotella omepelemista ettei tassa
jouduta aivan alastomaksi — Ja si-
nä Viivi koeta valmistaa näistä
jauhoista jotain syötävää" Hän las-
ki pienen jauhopussin muurin vie-
ressa olevalle pöydälle Ja kun rou-
va oli vastahakoisesti etsinyt itsel-
]een ompeluksen alkoi Viivi liomma-
ta pataa tulelle Lopulta hän siinä
onnistuikin kun oli ensin polttanut
kyntensä ja raapinut kätensä verii
le Mutta hän unohti pataan mi-
tään laittaa Sitten se jäi aivan kui-
vana kuumenemaan
Ovelle ilmestyi rouva Teräs huo-
hottaen: "Voi voi tätä elämää! Hy-
vää päivää hyvät ihmiset hyvää
päivää Vaikka kyllä nää päivät
ovat enempi huonoja Kaikkeen täs-
sä joudutaan! Meillä ei enään ole
mitään syötävää" Rouva Iski terä-
vät silmänsä pöydällä olevaan pus
siin 'Maalta kuuluu huonaja uuti-
sia kovin huonoja Herra Sulava
on lyönyt viikatteella jalkaansa E!
niillä siellä maalla ole hauskaa jot-
ka sinne ovat menneet" Rouva lä-
henteli uunin vieressä olevaa pöy-
tää "Niin herra Neulanen on kaa
tanut puun päällensä ja murskaantu
nut Ajatelkaas kuinka ikävää Her-
ra Markkanen on murskaantunut
puimakoneessa voi raukkaa! Voi
voi! mikä "
Rouva Raudanheimo parahti tiirve-
ästi Hän oli vahingossa pistänyt
neulan lapi kämmenensä Viivi nen-
si häntä auttamaan Samassa hän
huomasi herra Raudanheimon hyök-
käävän rouva Teräksen kimppuun
joka tilaisuutta hyväkseen käyttäen
oli yrittänyt pistää jauhopussin pöy-
dältä kappansa alle
Pam! — pata liedellä oli kuumuu-
joka vaipui tainnoksissa maahan
Viivi k-ljasi ja — heräsi
Hiin oli läydes-ä rauhassa kama
rinsa siingys!ä List-neiti ei o
vtioleen iäresä
"Olettepa nukkunut sikeästi' hv
myili hän "Herätyskello mi jo pu
U tuilta siiten Ja herätessänne kil
jasitte niin kamalasti että minäkin
oikein säikähdin Muistatteko un
tänne?"
"En ollenkaan'' kielteli Viivi sillä
hänellä ei ollut halua kertoa äskeis-
tä untansa
Kössi Kullervo
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar
„ t - ]iH"H"l 1 I I 1 I
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN 4
t OSUUSKOTI t
+ JA PAIKANVÄLITYS-T0IMI8T0 +
241 Lenox Ave & 122 St
+ +
b Telefooni: 813 Mornlng Ida +
IH-H-I--H"1"I"I"H"I"I"I"I"H"1"H"1"I-
-i-i-i-i-i-i-i-i-i-t-t-t-i-t-i-i-r-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
I"1"1"I"1"I"I"I"I"H-I"I"1"I"1-H"H-H-H-H
Osoite-ilmoituksia
AliliRDEENIN S S CLUBIN ompduwilr
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
H0QUIAM1N S S O ompeluseuran ko-
sa joka torstai kello 2 jpp Osöte: 315—
10th St- Hoguiam Wah
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
t0jnen tnrti-ilta t-" o jm
Montana Ave
hannan s S O ompeluseuran kokoukset
P'"" "S'™?' T„ro" 7 i
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-
den enaimäisena ja kolmantena sun-
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
törstä™ alkaeklo 2°jVp p V V
va kokouksen loputtua
CANCER
Ei veistä ja verenhukkaa
EI LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNN1TTAIN TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
pukamat kupu kaulassa
Naisten taudit iho vatsa suolisto
Neljän vuoden tutkimukset Europassa
Yli kolmikymmenvuotinen kokemus
PORTLAND PHYSICAL THERAPY
LABORATORIES
4 1 2—4 1 7 Journal Bldg Portland Ore
M"l"Tf H-I"I"I I I 1 M-M-M-M-l-M-
+
fr
+
fr
fr
fr
fr
SUOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMME! Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurllllkieen alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astorla Ore
M l 1 I 1 M"H"M M 1-t-l-l' l"M"M -l'
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LÄÄKEKIRJA — No O
Sitnll on yli 2fi miesten ja nnlNten tniiMa soit
niaiuinista kotniuiiik-utii Mistä jokainen voi
tettynä Kuin myöskin täydellinen luettelo suo-
itae valita sopiviin lääkkeen taudilleen- samaten
myöskin lääkkeitten hiniint y m
Lääkkeet eiviit ole putenttiliiiikkeita vaan tosl
mtouinliiiriiii valmisteita joita Suomessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosin
Tiimiin kirjan saatte vapuastl ja pltiiisl Rod
olla jok:iicHHa kuohui lalseKsu kodissa Rillit ette
tiedä koska uita tarvitsette varokaa Iiuiubuukl
lääkkeitä ja humbuuki-tolitoreita
— Iijrneirin Apteekki on s u ti r 1 n —
— Huom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL C0f Superfor Wlb