Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 17, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
TURBINE BEAVER LAKE ONT
CANADA
Tervehdän Toverittaren laajaa lu
kijakuntaa täältä Canadan vuoris
tosta Tämä Beaver Laken ympäris
tö on tiheään asuttua farmiseutua )4
mailia jne on asutuksien väliä Se
on hauskaa sanoa että farmarit ovat
kahta lukuunottamatta kaikki suo
malaisia Yhteistoiminta talviaikana
o nollut kovin hiljaista syystä että
leipähuolet ovat pakottaneet niin yh
den kuin toisenkin menemään muil
le markkinoille Mutta toivonpa ke
vään tullen että osaston toiminta vil
kastuisi yhtä ripeäksi kuin edellisinä
kesinäkin Täällä on osastolla oma
talo jossa pidetään myös täkäläistä
kansakoulua
Naiset tuleeko teille jo Toveritar
kaikille) Olen itse ollut Toveritta
ren monivuotinen lukija joten voin
sen sanoa että se lehti on varmasti
lukemisen arvoinen Vai sanotteko
kaikki niinkuin sanoi minulle eräs
ajattelematon nainen että "mitä sil
lä 'Ämmättärellä' tekee kyllä sitä
naiset osaavat muutenkin juoruta"
Kauniisti sanottu eikös vain) Luu
len ja toivon että joukossamme ei
löydy tällaisia naisia muita kuin tä
mä yksi Siispä naiset meidän täy
tyy ajatella jo muutakin ei ainoastaan
naapurien taloustöistä Tieto jo va
lehen lukkoja aukoo ja vaatii meitä
kin taisteluun Siis siskot käsi kä
dessä rinnalle taisteluveljien
Jos tämä sivuuttaa paperikorin
niin rohkenen kirjottaa toistekin
Hauskaa talven loppua vain Kai-
kille
toivoo
Martha M — i
Kirjeenne ovat aina tervetulleet
Toim
CHASE B C CAN
Ehkä ei olisi väärin vaikka piir
täisi täältä pikku kylästä jotain —
Ilmat on olleet koto sievät tänä tal
vena lunta on ollut vähän vaikka se
joulun edellinen pakkanen jokaista
pelotti vaan joulun aikana oli jo niin
kaunis ilma että ei muisteta olleen
pitkään aikaan Lakko se täällä on
aina vain joka alkoi jo aikasin syk
syllä Ovat onnistuneet saamaan
rikkureja että niillä ovat hoettaneet
runnata vaan mitä olen kuullut
huonolla tuloksella Sanovat että
ei "preerikanat" tahdo metsässä
pärjätä josta nämä rikkurit ovat
tulleet Länneltä niitä ei saakaan
ja lokareja el ollenkaan Lakkolais
ten päävaatimus olisi kahdeksan
tunnin piiivä ja O B U tunnusta
minen Tämä on pieni sahamylly
kylii kämpät on olleet lakkotilassa
koko talven Ei tiedä kuinka käy
nyt keväällä myllyn kanssa tuleeko
lakko vai ovatko ylitä nöyriä yhä
pukkaamaan kymmentuntista päivää
Uittomiehet teki syksyllä myös la
kon että myllykin tuli aikasin seis' -maan
Eivät saaneet rikkureja vaan
ei tiedä kuinka käy nyt keväällä
Mahtaako niissä ''preerikanoissa" ol
la uittomiehiä Kova onni on koh
dannut useita 'pieerikanoja" täällä
Heitä on kuollut joitain tapaturmai
sesti ja loukkaantunut useita Siis
ikävää kyllä Isorokko on riehu
nut kämpillä että useita on joutu
nut olemaan karanteenitilassa
Olihan se koko ilosanoma kun sai
taas Toverin tälle puolen Tämä
meidän lehtemme "Vapaus" et ilmes
ty kuin kaksikertaa viikossa jotta
on liian pitkä aika odottaa uutisia
Viinatilauslistoja on tullut tänne
tuhka tiheään Olen kuullut puhut
tavan että pitäisi oleman liian pal
jo tilauksia jotta toiset joutuu odot
tamaan ehkä hyvinkin kauan Sää
li heitä! Hilma
PORTLAND ORE
Ompeluseura päätti viime kokouk
sessaan lakkauttaa toistaiseksi nm
pelemhet sukkainkutomiset ja —
virkkaamiset! Ei siksi ettemme tyk
käisi virkata vaan olemme käytän
Tiistaina Helmikuun 17 p
niillistä väkeä ja mistä ei ole vas
taavaa hyötyä sitä emme pitemmäl
le jatka Nykyään maksavat käsi
työtarpeetkin jo niin paljon ettei
myyjäisissä tule työlle koskaan täyt
tä arvoa ja emmehän me naisetkaan
viitsi ljankaiken Ilmaseksi nyplätä
Vaikka einme ompelekaan tulem
me kumminkin pitämään kokouksia
joka toinen torstai ja ensimäinen
kokous on 19 p tk Naiset mukaan!
Samalla pidetään puhumaseuran ko
kous
Naistenpäivää tullaan viettämään
22 p tk monipuolisella ohjelmalla
Puhe päivän merkityksestä runoja
ja laulua kööriltä sekä yksityisiltä
ja näytöskappale "Kotikahakka"
Siellä myöskin tullaan jakamaan To
verittaren naistenpäivän numeroa
vapaasti kaikille joille ei sitä tule
Tulkaa kaikin viettäkäämme nais
tenpäivää yhdessä! Sisäänpääsykin
on vapaa
Sota-ajan tauti "fluu" on taasen
meidän vaivanamme Siihen on sai
rastunut osa näyttelijöistämmekin
juuri kun oltiin puhaltelemassa
"Hehkuvaan tulivuoreen" joka tulee
piakkoin esitettäväksi näyttämölläm
me Naiset muistakaa uudistaa Tove
rittarenne tilaus ja ne joille sitä ei
vielä tule tekisivät itselleen suuren
palveluksen tilaamalla Toveritar sil
lä se on halvin ja parhaiten toi
mitettu naisten lehti Amerikassa
Höpsis
HERMAN MICH
Osaston toiminta se luistaa pikku
hiljaa eteenpäin Sen suuren leik
kauksen tähden mekin jouduttiin e
roon sosialistipuolueesta Ja ei ole
vieläkään yhdytty mihinkään järjes
töön Viime kokouksessa lyhyen kes
kustelun jälkeen päätettiin lopulli
nen liittyminen mihinkään järjestöön
jättää siksi kunnes nähdään miten
S S Järjestön neuvottelukokous
päättyy
Ompeluseuran naiset hommaa suu
ria myyjäisiä pidettäväksi kuun vai
heessa Tarkistakaapa Työmiestä
siitä näette koska ne pidetään
Osuuskauppa se tekee hyvää kaup
paa Nyt on kaupassa kaksi miestä
työssä Viime vuosi oli hyvästi toi
voa antava noin 15000 liikevaihdos
ta tuli likemmä pari tuhatta voit
toa Voitto mitä jää ylitse tavallis
ten sääntöjen määräämien poisto
jen tehtyä päätettiin jakaa ostajille
osakkeina T k 8 p oli täällä
naamiohuvit Palkintoja jaettiin kol
me jotka jakautuivat seuraavasti:
ensipalkinnon sai Mrs H Kulju
esittäen raatajan leskeä toisen pal
kinnon kolme dollaria sai Uuno Soin
tu esittäen poliittista puhe ja jär
jestymisvapautta kolmannen palk
kaksi doll sai Anna Dantes esit
täessään raataj-vanhusta
Mamie Sointu
COBALT ONT CAN
Jospa taas antaisi tietää kuinka
sitä täällä meillä uutta vuotta ale
taan Joulu meillä vietettiin vanhan
tavan mukaan aattona oli vapaat il
tamat kaalilla ja näytti olevan haus
kaa Joulupukki ilahdutti lapsia lah
joilla ja toisia aikusiakin Pyhäkou
lukomitea oli ostanut suuren laati
kon omenia lapsille joten lasten tu
lisi olla koulussa kilttejä Joulu-iltana
näytettiin kappale ''Lain varjos
sa" täydelle huoneelle joten rahal
linen tulo oli hyvä ja yleisö näytti
olevan tyytyväinen Sitte uudenvuo
den aatto-iltana näytettiin pienempi
kappale ja oli paljon muuta lystiä
ja niin sitä vartottiin tämän uuden
vuoden alkua 28 p jouluk osaston
kokouksessa valittiin virkailijat täl
le vuodelle Johtokunta ei paljon
muuttunut entisestä ja sanomalehti
asiamiehet ja raportterit jäivät enti
set O B U täällä on saanut hyvää
jalansijaa eikähän se ihme olekaan
sillä onhan tämän varhan union her-
— Tuesday February 17
rut valmistaneet siihen hyvää maa
perää Täällä oli osuuskauppakin jo hyväl
lä alulla vaan kun ne herrat sitä
jonkunaikaa runnaili niin viimein
siitä tuli se kun siitä kai pitikin
tulla että ovet joutui kiinni ja nyt
näillä tämän kylän liikemiehillä on
se ilo jota he ovat jo osuuskaupan
perustamisesta saakka toivoneet Nyt
kai luulevat saavansa takaisin kak
sin kerroin nyletyksl mitä he ovat
joutuneet menettämään osuuskaup
paa tappaakseen vaan luulen että
he taas ovat kerran erehtyneet las
kuissaan sillä suomalaiset ovat va
linneet komitean keskuudestaan jo
ka ottaa selvää mahdollisuuksista
uuden osuusrenkaan perustamisesta
ja jos se tulee perustettua niin sil
loin kai siitä jo osataan pitää parem
pi huoli ettei sitä enää niin jätetä
joidenkin herrojen käsiin vuosikau
siksi Nyt siis toverit kun meillä
on taas vähän vapaampi että saam
me sanomalehtiä ja muita niin käyt
täkäämme tilaisuutta hyväksemme
tietojen hankkimiseen että me jo
kainen olemme selvillä asioista ettei
meidän aina tarvitse olla joidenkin
yksilöiden talutettavana ja että me
pystymme kontrolleeraamaan niitä
henkilöitä joita me asetamme jo
honkin tehtävään Se on meidän
työläisten oma syy jos meidän yri
tyksemme joskus epäonnistuvat kun
me emme tahdo todella seurata ai
kaamme Jos meidän pitäisi dollari
luovuttaa työväen kirjallisuuteen sa
nomalehtiin y m niin me emme
millään raskitse siitä luopua Sillä
sehän jo olisikin käytännöllistä toi
mintaa työväen liikkeessä siinä tu
lisi aineellisesti kannatettua sekä
joskus tulisi niitä luettuakin joten
tulisi tietämään yhtä ja toista ja
silloin ei tulisikaan vaan arvostele
vana katselijana sivulla oltua joten
tekisi mieli joskus jotakin tehdä it
sekin Silloin ei olisikaan niin help
po olla Nyt siis toverit pitää takoa
kun rauta on kuuma ja silloin pitää
ottaa tietoja kun on saatavana ja nyt
ei muuta kuin lehtiä joka yhdellf
niin paljon kuin pussi suinkin kan
nattaa ja joka naiselle pitäisi tulla
ainakin Toveritar Joka sen ker
ran tilaa niin ei sitä kyllä katketa
anna sillä sen täytyy jokaisen myön
tää että Toveritar on vastannut ny
kyään tarkoituksensa
Toverillisella tervehdyksellä piirsi
R— a
FREEDALE MAN CAN
On se mukava kun meillä naisilla
on tämä oma äänenkannattaja jossa
voimme pakista jokapäiväisistä kysy
myksistämme Niitä meillä onkin
useita Varsinkin työläisidäin pitäi
si osata niin monta ammattia ja sik
si on hyvä että meidän lehdessäm
me on tuokin Kodin Osasto Minä
puolestani pidän siitä että lehti on
monipuolinen Toivon että Eva R
sekä muut kirjottaisivat lapsille ker
tomuksia sillä niitä he haiucta lu
kevat Minä olen itsekin sen ver
ran lapsi että minuakin huvittaa
kuulla kun lapset niitä lukevat ja
kertovat mitä niissä sanottiin
Vaikka tämä on uutisseutu ja kau
kana rautatiestä niin osaa se Tove
ritar tulla tänne useammalle per
heelle Tänne on tekeillä rautatie ja
puhutaan että kaupunki tulee tän
ne aivan suomalaisten keskuuteen
ja nimikin sille tulee entinen: Free
dale Vaikka olemmekin näin syrjäs
sä niin kyllä täällä sentään seura
taan muun mailman menoa Sano
malehtiä tulee Yhysvalloista ja Ca
naasta Japohan tuli kauan kaivat
tu Työmieskin aivan arvaamatta il
mottaen että tie on auki sillekin
Yhteispyrinnöitä meillä suomalai
silla ei tosin täällä ole paljon Ei
täällä myöskään ole vastassa val
miit pellot "homesteaderilla" Tar
vitaan aikaa ja työvoimaa sekä pää
omaakin ennenkuin on peltoa Niin
No 7
se menee kehitys eteenpäin taloudel
lisen pakon ajamana Eivät ne tuli
si erämaat asutuiksi ellei olisi ih
misiä jotka taloudellisen pakon aja
mana muuttavat uutisseuduille ja ot
tavat uutisasukkaan vaivat päälleen
Tänne tullessa ei pitäisikään erehtyä
että köyhyys jälsi Yhdysvaltain puo
lelle kyllä se päästetään rajan yli
kun muuttaa Canadaan aivan va
paasti se päästetään mukana
On sitä tuumittu että kun kesä tu
lee niin sitten aina kokoonnutaan
luonnon temppeliin juhlimaan ja tie
tysti suorittamaan ohjelmaa
Haikarakin on lentänyt täällä pak
kasista huolimatta ja tuonut pojan
Mrs ja Mr Frank Johnsonille jota
he kutsuvat nimeltä Reino Melvin
Sofia Husa
SPARTA MINN
Tuskin koskaan on ollut uutisia
Toverittaren palstoilla tältä paikka
kunnalta Kyllä luulisi että ei täällä
emäntäväkeä olekaan vaan kyllä nii
tä on kuulumaan moneen ryhmään
näin pieneen paikkakuntaan verra
ten Olisipa lysti nähdä ne samaa
köyttä vetämässä kun melkein kai
killa on oma köytensä Eiköhän o
lisi aika tarkastaa minne on köy
den toinen pää kiinnitetty ja te huo
maatte että se on laho Työläisiä
kun kaikin ollaan luulisi jokaisen
tietävän mihin luokkaan kuuluu
vaan siltä se ei näytä Yhteiskun
nallisten olojen korjaaminen on jä
tetty ties kenelle Osaston toiminta
kin on lamaantunut kun muutaman
henkilön pitäisi kaikki toimia Olisi
han niitä tanssijoita kun olisi joka
hommaisi aina vapaat tanssit Mutta
ainoastaan tanssilla ei ole mitään
merkitystä luokkaliikkeessä onhan
se sitä lajia voimisteluliikettä
Tapahtuuhan täällä samanluonoi
sia tapahtumia kuin muillakin paik
kakunnilla kuten m m työläisten
loukkaantumisia viime aikoina use
ampia Joku aika sitten J Haka
lalta katkesi käsi koko pahoin työs
kennellessään kaivannossa Ottaa
pitkän aikaa ennenkuin se paranee
ja paraneeko ollenkaan entiselleen
Tämmöiset tapahtumat voitaisiin eh
kästä vaatimalla korjauksia oloihin
vaan yksilöinä me emme voi sita
tehdä Yhteenliittymisen avulla työ
läisten voima on suuri
Piirrän toistekin jos tämä julais
taan Toverittaressa Tervehdys To
verittartn lukijoille
AI RAM
Kiitos! Kirjottakaa usein— Toim
46 TUNNIN TYÖVIIKKO
BERLIININ METALLI
TYÖLÄISILLE Berliini helmik 14 p — So
vitteluneuvosto jonka ratkaista
vaksi Suur-Berliinin metallityö
läiset ja heidän työnantajansa
jättivät kysymyksen työajasta
on antanut' päätöksen että mc
alliteollisuuden alalla on otet
tava käytäntöön 46 tunnin
työviikko Sovitteluneuvoston
ipäätös on sitova kumpaankin
riitapuoleen nähden
ilmiTmiiiMiiiiiHiimiiiiiiiii nimin
HU OM!
Olisiko Toverittaren luki
jakunnassa ketään joka ha
luaisi paiskata kirjeellä täällä
Canadassa harhailevia raata
javeikkoja K SALMON
IVAR MÄKINEN
MARTTI JAAKKOLA
Mile 251 A C Ry
OBA ONT CANADA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii