Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 17, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls issue of the Toveritar contalns nn articles such as requlre an affinmed translatlon according to Act of Oov I5th 191
1
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
N E N K ANNATTAJA
CRGAN OF THE FINNISH WORKING WOMEN IN AMERICA
No 7
Tiistaina Helmikuun 1 7 p— Tuesday February 17 1920— Kymmenes Vuosik
Painos 82SS 'f f § R #0 1 Alt
Pakinaa Suur-New
Yorkista
Meille new yorkilaisille ja
ympäristöläisille uli pitkä kirjo
tus Toverittaressa n :o 4 hen
kilöltä joka asuu jossain muualla-
Ajattelin onpa aivan hä
peä että meille täytyy sellaisia
kirjutuksia omistaa ja vielä ai
van täysin oikeutetusti Täällä
ja ympäristöllä on niin paljon
naisia mutta eipä vain näe To
verittaressa kuin silloin tällöin
joku piskuinen rivi Todella
täytyy kysyä itseltään että niis
sä me aikamme vietämme me
new yorkilaiset köyhälistön tyt
täret? Unhan totta että me o
lemme työn raskaan raatajia
mutta siksipä juuri meidän pi
täisikin ajatella keinoja itsem
me ja luokkasiskojemme kehit
tämiseen New Yorkissa on
Xaistenkoti ja s s osasto mis
sä he voisivat toimia ja -kehittää
itseään mutta se on saiiyen
pieni joukko joka on esim o
saston toiminnassa mukana ver
rattuna suomalaisten työläis
naisten lukumäärään New Yor
kissa Paljon suurempi on se
naisten joukko joka on aivan
tällaisista harrastuksista toi
mettomana tietämättä itsekään
'kuinka he kuluttaisivat ne jou
tohetket mitä heillä kulloinkin
sattuu olemaan Kuu heillä ei
ole selvillä minne he kulloinkin
menisivät niin he pättävät men
nä 'hum-piutkimyllyihin ja mui
hin ala-arvoisiin huvittelupaik
koihin joissa monenlaiset vaa
rat väijyvät heitä
Näiden siskojen keskuuteen pi
täisi jokaisen nykyisen Tove
rittaren tilaajan ruveta asiamie
heksi Ne aatteen siemenet
mitkä me siten kylväisimme to
sin ehkä -moni lankeaisi karuni'
kankaaseen mutta kerran ne
kasvaisivat ikauniin hedelmän
Tällä ja ympäristöllä on vielä
paljon muokattavaa maata joka
pitäisi miuokata aatteemme pel
loksi Yksi sellainen keino olisi
Toverittaren levittäminen jon
ka lukeminen herättäisi harras
tuksia parempaan näissä nai
sissa Tulee aivan ääneen huudah
dus: Missä New Yorkin ja ym
päristön naiset yleensä viettävät
aikansa — nekin jotka ovat mu
kana osastotoimiunassa kun he
eivät jouda kuin muutaman ri
vin jolloinkin kirjottamaan o
maan lähteensä Tässä ympä
ristöllä on lukuisia paikkoja
joissa on osastokin Niiltä paik
kakunnilta näkee aina jolloinkin
jonkun rivin Toverittaressa et
tä on ollut rennot tanssit tai
tulee pidettäväksi sellaiset jne
mutta näyttää että hekään —
osastojen naiset — eivät ajatte
le että voisivathan he -- ja hei
dän tulisi — heittää lehteänsä
jolloinkin jollakin opettavalla
kirjotuksella- Sillä meidän leh
temme suuruus ja sen arvok
kuus riippuu meistä jokaisesta
itsestämme Paitsi osastoihin
kuuluvia naisia ja mihinkään
kuulumattomia naisia on vielä
joukko sellaisia miksi heitä sa
noisi: myötämielisiä jotka eivät
kuulu osastoon eivätkä tilaa mi
tään työväenlehteä lie -puhelevat
vain että kyllähän se lehti
olisi hyvä mutta ei ole tullut
tilattua enkä viitsi sitä nytkään
tilata
Tiedän (paikkakuntia tässä
ympäristöllä jossa on kehitty
neitäkin naisia jotka ovat ol
leet ennen joskus ripeästi käsi
nä osaslotoiminnassakin olleet
osastojen luottotoimissa jne
mutta kun he ovat muuttaneet
paikkakuntaa tai on osasto
kuollut tai jotain muuta sel
laista niin he ovat alkaneet le
päämään laakereilla He kai a
jattelevat että onhan nyt hy
vät palkat ja työpaikatkin ison
joukon parantuneet etten minä
tässä tarvitse enään mitään ja
olenhan minäkin ennen toimi
nut toimikoot nyt toiset Mut
ta näin ei pilaisi ajatella niiden
ainakaan jotka ovat päässeet
kehittymään jo niin paljon et
tä kykenevät toisiakin neuvo
maan 1 leidänlaistensa esi
meikki on usein se mikä tap
paa ne hennot siemenet mitkä
on kylvetty heistä vähempitie
toisten siskojen mieliin sillä
juuri näistä kehittyneemmistä
he ottavat esimerkkiä Siksi
juuri niiden siskojen jotka jo
ovat luokkatietoisuudessa ja ke
tiyksessä jonkun verran alkuun
päässeet ei pitäisi lyödä laimin
sitä suurta tehtävää mikä meillä
on Heidän juuri pitäisi käydä
torppaan puoluelehden tilauskir
jat kädessä ottamassa edes To
verittaren tilauksia sillä he ky
kenisivät selittämään miksi työ
läisnaisten olisi tilattava ja luet
tava lyöväeuidhtiä
Olen samaa mieltä kuin se e
dellinen kirjottajakin että jo
kaisen Toverittaren tilaajan
New Yorkissa pitäisi olla sa
malla Toverittaren asiamiehen
Tietääkseni se olisi sentään ai
kamoinen joukko ja jos se va
rustaisi itsensä tositeolla agitat
sionimatkalle niiden siskojen
keskuuteen jotka ovat liikkees
tämme vielä aivan syrjässä niin
monikertainen olisi se työläis
naisten joukko joka sellaisen
ajfilatsionin jälkeen kulkisi työ
väentalolla ja alkaisi tilaamaan
puoluelehtiä Kun saamme heil
le jokaiselle Toverittaren vaik
ka puoleksi vuodeksi niin eivät
he voi olla enään ilman sitä ja
vieläpä alkavat kaipaamaan mui
takin suurempia puoluelehtiä
Tiedonhalu kasvaa sitä mukaa
kuin sitä tyydyttää
Toivoisin että kaikki olisivat
lukeneet sen kirjeen joka oli
meille osotettu Toverittaressa
n :o 4 Se sai minutkin ensi
kertalaisen kynään tarttumaan
ja toivoisin että me kaikki tääl
lä suuttuisimme sen verran o
maan itseemme ja saamatto
muuteemme että kaikki vähiin
kin kykenevät rupeaisivat ky
häämään kirjotuksia Toveritta
reen ( )n turhaa ajatella että
siinä vain kuluttaisimme tur
haan aikaa- Jos kaikki tuotteet
eivät niin täysipainoisia olisi
kaan niin kelpaisi niistä koko
paljon olen varma siitä ja kaik
ki niillä voimme hyödyttää leh
teämme ja samalla il-eämme
kannattaa kyllä tehdä Kirjot
taessa kehitiimme omia kyky
jäiumekin Nykyaika vaatii
työväenluokan naisiltakin aja
tustensa tulkitsemiskykyä lim
me tiedä kuinka pian on edes
sämme aika jolloin luokkatie
toisuutemme pannaan tulikoe
lukselle jolloin meiltä jokaisel
ta kysytään mihin rne kelpaam
me Siis niilläkin paikkakunnil
la joissa ei ole osastoa voivat
toverittaret toimia aatteen aree
nalla levittämällä puoluelehtiä
erittäinkin tätä meidän naisten
Miteä ja kirjottamalla siilien a
semaamme koskevista sekä
muista ajan tärkeistä kysymyk
sistä K b
Nykyistä touhua
Nyt kun Venäjän saarto on
lopetettu on kaup-pa-kapitalisti-eu
katseet kohotettu Venäjän
puoleen toivossa päästä kaup
pasuhteisiin Venäjän bolshevi
kien kanssa niin vihattuja kuin
lie muutoin ovatkin porvareilta
Mutta heillä on rahaa joka liäi
käsee kauppakapitalistien silmiä
ja panee 'heidän kämmenensä
syhymääii ja aivonsa toimintaan
että kun nyt vaan minun tava
roitani ostaisivat kymmenittäin
kauppiaita käy Venäjän edusta
jan luona Amerikassakin tarjo
ten koneita y- m tavaroita On
nellinen se firma jonka tuot
teet bolshevikit ottavat huomi
oonsa Ja kun Venäjä on saa
nut kaikki tarvittavat tavarat ja
koneet joiden puutteessa se on
ollut koko sodan ajan ja ennen
kin niin kelpaapa sitten Venä
jän työläisten elellä kun itse
saavat nauttia työnsä tuloksis
ta sillä siellä ei ole kapitaliste
ja jotka työläisten hiestä ja ve
restä puristaisivat itselleen voit
toa miljoonittain
Mielihyvällä lähtee Amerikan
'kultalastakin" Venäläinen o
niaau maahansa vapaaseen Ve
näjään Ja onpa Venäjä luvan
nut porttinsa avata uruillekin
kuin omille kansalaisilleen Esi
merkiksi kaikkien maiden poliit
tiset pakolaiset saavat Venäjällä
olla turvassa kuten muinoin oli
Amerika kaikkien pakolaisten
turvapaikka Mutta ajat ovat
muuttuneet Amerikassa nyt
täällä sen omilla kansalaisilla
kaan ei ole turvallinen olla jos
vaan omaavat eriäviä mielipitei
tä hallitsevan luokan kanssa Pal
jon on jo kulutettu rahaa ja
nähty vaivaa jahdatessa epä
mieluisia henkilöitä varsinkin
venäläisiä ulos maasta Kräs
kenraali Yood sanoikin kerran
puheessaan että "maksakoon mi
tä tahansa mutta Amerikan ei
tule hallitsemaan muut kuin a
uierikalaiset eikä täällä tule o
lemaan rikkaat paremmin kuin
työläisetkään hallituksessa mut
ta todellinen kansanvalta Ke
hotti työnantajia seurustele
maan enempi työläistcnsä kans
sa ja olemaan ciiemipi ihmisel
imen niitä kohtaan jotka heille
tvötä tekevät On näytettävä
että työ ja pääoma ovat erotta
mattomat Ja rehellinen palkka
on maksettava rehellisestä työs
tä Koulujärjestelmää on vält
tämätlöinäsli muutettava meil
lä on jonkunverran bolshevis
mia ympäristössämme ja jos
Puhe
esitetty Duluthin s s osaston
ohjelma- ja markkina-iltamissa
Kilinä historiallisiini päivinä joita
elämme täytyy meidän jokaisen sy
ventyä ajan kysymyksiin täytyy
lumiini johonkin ryhmään Jokaisen
täytyy asettua vannalle kannalle
työväen riveihin tahi niitä vastaan
porvarien rievihin Mitään puolune
tonla kantaa ei olo oi olo tilaa
keskitielle Joka ei olo meidän kans
samme hän on meitä vastaan
Nyt on myöskin kunniakkaampaa
kuin milloinkaan ennen liittyä työ
väen taisteltirivoili in siksi kuin kan
sainvälinen työväenliike on kyennyt
näyttämään jo voimansa Sitä ei e
niiä pilkata vaikka kynsin hampain
vastustetaan vaan sitä pelätään Ja
so pelko panee porvarit liikkeelle ja
pnriKtatnaan kynnet ulos kuin Uiko
riitä ja luokkarajat selvenevät
Itunoilijat ja kirjailijat ovat aiko
ja sitten kyhänneet kauniita kirjo
tuksia sepustaneet hyiä ja kuvaa
via runoja paremmasta aikakaudes
ta he ovat kaihoten ikävöineet ai
kaa jolloin jokainen suo toiselle hy
vää Nyt on tuo aikakausi lähem
pänä kuin milloinkaan ennen SMO
on edellytyksenä teollinen kehitys
Menneisyyden tuskista on syntymäs
sä uusi yhteiskuntajärjestelmä jossa
ihmiset voivat elää ihuuseilistä elä
mää voivat kuunnella ihmisessä olo
via hyviä ääniä Me einmo kukaan
usko että ihminen on pohjaltaan
peto julma ja sydämetön — Ui! 10
läniän tarkoitus on elää ja antaa
toisten elää nauttia onnea ja luoda
sitä nautittavaksi!
Uusi sosialistinen yhteiskuntajär
jestelmä hävittää myöskin kansalli
suusvihat Me kuulemma miten vies
tit tuovat tietoja kaikkialta kautta
koko tunnetun mailinaii kuinka
työläiset katkovat kahleitansa kuin
ka voitokkaat työväen joukot mars
sivat Venäjällä kuinka ne katkovat
kahleitaan Saksassa Austraaliassa
Aasiassa Kaikkialla sorrettu jouk
ko nostaa päätänsä ja vaalivt oi
keuksiinsa kaikki luovan ja ylläpi
täviin työn!
Naiset Ihmiskunnan synnyt täjät o
vnt tässä taistelussa olleet kantti
aikojen voimakkaita tekijöitä mutta
ei sittenkään kyllin voimakkaita
(lilkon toisella siviillil
emme lapsiamme opeta ole
maan sitä vastaan niin he tule
vat kaatamaan meidän kansan
valtaisen hallituksemme Opet
tajille on maksettava parempi
palkka elleivät olisi tyytymät
tömiä" Siinä sen kuulitte! Senaatti
on myös hvväksynyt luovutelta
vaksi " $0500000 'amerikkalaisuu
den opettamista varten Tul
laan 'opettamaan englanninkielen
lukemista ja kirjotusta Niin
kuin tiedämme on amerikalai
sia jotka eivät osaa lukea eikä
kirjottaa kieltään Niin heitä
otetaan kouluun 10--21 ikävuo
teen ja ulkomaalaisia 1() — lrikä
v uoteeii
Mutta kun bolshevikit oppivat
englanninkieltä voivat he pa
remmin a siteerata tämän maan
tvöläisiä vnmiärtämään asiat!
Senaattorit kuitenkin uskovat
että englanninkielen oppiminen
hävittää bolshevismin
Hilma L — r-