Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 03, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No S
LAPSILLE JA
NUORISOLLE
Tieto valtaa on tieto voimaa on
Tieto yön lapset yhtehen kerää
Se nuoriso vahva onvoittatnaton
Joka tiedon hengessä herää
Tiistaina Helmikuun 3 p — Tuesday February 3
Elämästä
Kirj Ida Niemelä
Levottomana käveli Elli
huutolaistyttö kun minut tuotiin tä
hän talcon ensi kerran Talo oli sil
loin huonossa kunnossa ei ollut tä-
_ ia n — a sn
mä suku taloa Hallitsemassa Talos- "™"j=
Ahola sa oli tyttö minun ikäiseni ja poika Jäännös on $3320
FORT BRAGG CAL Tänne rakennetaan uusi haali ja
kun se valmistuu voi ihanneliitto ja
Siitä nuorioliiton jouluiltamaota oli slmnuntalkoulu alkaa toimimaan
Toivon että kaikki lapset sellai
silla paikoilla joissa Ihanneliitto on
Toveruudella
S J
Viertola isossa rakennuksessa nuo- meitä paria vuotta vanhempi Kuten Nuorisoliiton kokouksessa tammik 0iemassa toimisivat ahkerasti
neesta toiseen Olisi siellä" nllnt hv sisarukset me kilvan vartuimme — 1 1 P- °" virkailijain vaalit f uheen-
vä valikoima kirjallisuuttakin mut- Olin jo päässyt nuoruuden ihanaan johtajaksi valittiin Alex Laine pöy
tä ei luku nyt tyttöä huvittanut aikaan Olin nyt talossa palvelijan täkirjuriksi Tyyne Saari jäsenkirju
Alnno mikä lHinnfttt hönoy i„nmi nimellä Mutta onnettomuudeksi riksi Lempi Kesti ja Toverittaren
taan oli salin seinälle ripustettu va- minä rakastin Anttia — se oli pojan uutistenkirjottajaksi allekirjottanut
lokuva Siinä kuvassa oli Uno Vier- nimi Rakastin häntä tulisesti niin- Päätettiin pitää "Valentine Party"
tola Darin toverinsa kanssa mnnnvll kuin nainen voi rakastaa" helmik 7 p kun ei voida pitää 14
jelyskoululta 8'"ä osaston näytelmäseura näyt- poikansa on yksi puolueemme
Leena pyyhki esiliinan kulmaan telee k Ieen sinä iItana _ Siei parhaita miehiä Tytöt myöskin
" " l'" J w" v™ uC1autauCCU j g Qn ohjelmaa sitten jaetaan Ovat kaikki hyviä toimiheilkl 01-
huviposti ja on lasten leikkejä ja ta osastoissamme
MUUTAMA SANA J0UT0-
A1KOJEMME KÄYTÖSTÄ
(Jatlcoa enslmjlsertä sivulta)
noa! Vaikka Uuno oli vannonut ha- ''Ei ole huuhdelleet ajan aallot nil
nelle ikuista rakkautta oli epäilyk- tä muistoja vaikka kaiken muun
sen pelko sittenkin pyrkinyt hajot- mitä minulla on ollut Niin minut
tamaan kauniita toiveita — Uuno! ajettiin silloin pois Viertolasta Vä-
Miksi olet "alkanut hurjastella? Un- hän sen jälkeen oli lähtenyt Antti
hotatko oman arvosi kotisi ja Ellisi eikä hänestä sen jälkeen mitään
'Tyttö painoi kuuman poskensa ik- kuultu Kauas kai kulki merien „ f c
„„„„ „ ™pft „ tulleita Sl
Jos minä olisin parempi arvoltani Siitä nyt vaan kiitän kohtaloa että
varmaan sinä poika noutaisit miel- kuolo katkasi pienen tyttöni elämän
täni Nyt sinä luulet että minä langan ennenkuin hän ehti siihen
köyhä tyttö matelen nöyränä jalko- ikään että elon surut olisi klrveltä
jesi juuressa koska sen kuuluu te- nyt sydäntään Oli helpompi näii
kevän paremmatk)n Eiköhän olekin dä hänet kuoleman omana kuin elä
hulluutta ajatella rikkaan talon ai- män julmassa syleilyssä — Kohtala
noata perijää Ja sellaista poikaa johti minut vanhoilla päivilläni ta
kuin Uuno Mitä olen minä en mi- kasin Viertolaan vanhojen muisto
tään Kauniiksi kyllä sanovat jen maille Tällainen on tarinani
Elli muisti erään humalaisen met- ota opiksi hyväksi vältä erehdystä
sän ostajan kerran kehuvan että jonka uhriksi vanha Leena on jou
"Minä olen kulkenut ympäri koko tunut
Suomen niemen mutta en ole näh- Em tuijottaa eteensä suurin sil-
nyt niin sievää tyttöä kuin Vierto- min_ alvan kuin tahtoisi tunkea
lan Elli katsoen tulevaisuuteen Lausuu sit-
Tuntulkin täällä niin hyvältä olla ten väräjävällä äänellä: "Ehkä se
siihen asti kuin kuolema riisti ystä- onkin taru joka kulliee Viertolan
vällisen emännän Siitä lähtien on nistoriassa silloin tällöin uudistuen
tuntunut ikävältä Jos tietäisin var- yjlla Bynkkanä
maan että turhaan Uunoa rakastan Liikutukseltani! i vanlm Tena
Onhan minulla voinut vaatata
Uuno oli Ellin ja Leenan keskus
telun aikana tullut tuvan avonaisen
akkunan eteen Ellin viime sanat koskaan ' huomannut Houghtonista
kuullessaan hän nuristi kätensä uutisia Toverittaressa joten nyt pää-
Tyttö riensi pihan poikki tupara- nyrkkim sanoen päättävästi: "Ei ei tin kirjottaa
kennuksen taakse puutarhaan Siel- se UUujHtu yhtä synkkänä vaan Meillä on ollut pyhäkoulua jo köl
iä Leena istuu nytkin tapansa mu- kalmjina vastakohtana entiselle Mi- mena pyhänä Kansan haalilla Sealo
kaan tuvan seinustalla olevalla pen- kä rauklta mina olenkaan ollut!" tettiin Workers Cluh'in toimesta ja
kiliä Näyttää niin juhlalliselta tuo Hän meni kiireesti Enin ja vanhan on siinä lapsia likemmäs kolme
hepeahapsinen vanhus vihreiden Lccnilu luokse "Naiset minä ra- kymmentä ja toiminta näyttää tu
pensaiden lomassa kastan teitä molempia Olkoon Vier- levän hauskaksi ja miellyttäväksi
imi Kuuuu eemi iso oie ma tolassa koti vanhalle Leenalle —
viimeksi on tanssia Sisäänpääsy ja Nama havainnot — sekä lisei-
ravintola ovat nuorisoliiton jäsenille ta muita — tehtyäni melkeinpä
vapaat Miesten sisäänpääsylippujen tUOmitSeisill loukkoon kaikenlai-
hintaa en tiedä varmaan vaan nai- set työläisnaisten nypläykset el-
sct pääsevät vapaasti Kaikki terve- Ien olisi itsekin niiderr harras-
amassa kokouksessa pää- taja ja ihailija mutta olkoot nii
tettiin pitää keskustelukokouksia ja n un puolestani kaikille niille
valittiin kaksihenkinen komitea niitä 'joille jää vielä aikaa hyödylli-f
järjestämään johon tuli Tyyne Saa- seen lueskelluinkin Alutta sii
ri ja Lempi Kesti Ensimäinen ko- loin kun luokkamme jäsenet —
kou pidetään tammik 8 P„ jälkeen varsinkin nuoremmat — ja luok
nuorisoliiton kokouksen joka on kel- kamme harrastukset ja pyrki
lo 7 samana iltana — Mikä teitä mykset joutuvat kärsimään sen
toisia poikia vaivaa kun ei teitä näs takia että työläisäidit ja lllUUt
kokouksissa) Tulkaa nyt kaikki en- työläisnaiset sivuuttavat tär
si kokoukseen keimmät tehtävänsä ihmisinä ja
Helmik 14 p esittää osaston näy- luokkajäseninä nypläysten tiel-
telmäseura viisinäytöksisen kappa- ta niln Silloin tahtoisin Sanoa
leen "Nummisuutarit" Se on oikea etta annotta UUlHin jokainen
lähtisin pois —
vielä sentään yksi ystävä vanha
Leena Koska ei kuulu ketään ko
tiin menenkin Leenan kanssa pakinoimaan
naurupilleri
Sitten seuraavana iltana eli sun-nuntai-iltana
on konsertti-iltama jos
sa esitetään myöskin laulunäytelmä
"Uunintakana"
Tov
_ Vilho H Jylhä
HOUGHTON MICH
Parhain tervehdys Toverittaren
pienille ja suurille lukijoille! En ole
na puiva puhelee Elli reippaasti
"Kaunis on lapseni kaunis päivä
Eivätkö ole vielä tulleet kirkosta
Niillä on kullakin omat poikkeus
paikkansa" "Niin on kaikilla on omat ystä
vänsäkin Ole sinä minun ystäväni
turhanpäiväinen nypläysmalli
JUeilla työläisnaisilla samoin
kuin työläismiehilläkin on ai
noastaan joutoaikamme niitä ai-
koja jolloin me voimme kehit
tää itseämme ja edistää luokka
taistelutoimintaa Se taistelu ja
siihen itsemme kannustaminen
on siksi tärkeä ja suuri ja sen
taistelun voitto on siksi merkit
sevä että sille on uhrattava
sille on annettava kaikkemme
Näin ajattelee —
eräs lapseton
~C ANCER
Ei veistä ja verenhukkaa
EI LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNNITTA1N TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
pukamat kupu kaulassa
Ja Elli nyt minä vasta ymmärrän P- pyhäkoulun -lainakirjaston hyväk- Naisten taudit iho vatsa suolisto
si joista oli tuloja $950 Tuolla Neljän vuoden tutkimukset Europassa
summalla ostetaan koulutarpeita ku- Yli kolmikymmenvuotinen kokemus
ten kirjoja y m lasten vapaasti PORTLAND PHYS1CAL THERAPY
käytettäväksi LABORATORIES
Tilaisuudessa suorittivat lapset Journal Bldg Portland Ore
Meillä oli ohjelmailtama tammik 18
oikein sinua — nyt vasta minä alan
ymmärtämään elämää"
CRCM WELL M IN N
Onnellista uutta vuotta kaikille koImetoista ohjelmanumeroa loista
muutoin minulla on ikava!" Elli kio- loverniaren luituoniei Taalta urom- osa esitettiin mallikelpoisesti Nyt
toi kätensä Leenan kaulaan painii Weilistä ei olekaan mitään Toveritta- parajilaan laitetaaan uutta lämmi
pehmeän poskensa hänen ryppyistä reuna Osastommekin on melkein tyslaitosta naalille ja on se valmis
poskeaan vasten nukuksissa tansseja on ollut toisi- jo viikon päästä joten sieIlä alkaa
Pian- täyttää Leena kahdeksan nann vaan niitäkin hyvin harvoin 0]ja ]ammintä ja hauskaa Terve
kymmentä vuotta Hän on saanut Eikä tansseista mitään hyötyä ole tuloa jokainen oppimaan lukemaan
kokea elämän tuiskut ja tyrskyt Täällä ei nuoret hommaa mitään BUOmenkieltä omaksi eduksemme tu
loista seisemäntoiBta vuotias Elli pää asia niillä on tanssiminen Minä jcvia elämäntalsteluita varten
ei vielä tiennyt Leena oli salaa en ole tavannut kuin kolme oli nel- No ellka j0 ]opetan ja toivon par
huomannut Ellin ja Uunon hellät jä nurukaista joilla olisi vähän ha- ilajnta uuttavuotta erittäinkin Tove
suhteet Ja kun Uuno äitinsä kuol- '"a ruveta jotain hommaamaan rittaren nienillp lukiinillp KpWan
Ilmat ovat olleet hyvin kylmät toIsia Pikkutyttöjä tai poikia useam
täällä Ja yskä riehuu kauheasti min kirjottamaan Toverittareen las
Monessa talossa on hinkuyskää Mrs tenosastoon Houghtonista ja ympä
ja Mr Lundin pieni lapsi kuoli ristöltä Toveruudella
täällä hinkuyskään AGNES WARPALA
SUOSITTELEMME AJURI
LI1KETTÄMMEI Olemme aina valmiit palve
lemaan ' teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astorla Ore
+
+
+
+
+
+
+
4
tua alkoi elää mailman mielen mu
kaan ja irstailla oli Leenaa huo
lestuttanut Ellin tulevaisuus Mutta
kun tyttö piti kaikki salassa ei hä
nen sopinut millään tavoin varottaa
eihän nyt Kun Elli nyt yhtäkkiä
kysyy avomielisesti: "Leena nlerlra
sinä koskaan rakastanut tulisesti
Toivoisin että osastomme vielä WARREN OHIO
virkoisi ja nousisi toisten kanssa Ihanneliitto pi ole täällä toimin-
todellisesti?'' päätti Leena kertoa taistelemaan tämän järjestelmän nassa haalin puutteen takia kun
elämänsä kompastusklvistä jos p'ikä kurjuutta vastaan Nouskaa kaikki täällä on haali vuokrattavana-
tyttö ottaisi varotukseksi toverittaret ja toverit taisteluun riis- Lapsia täällä on paljon jotka o- luiikkl'1"1 J inimbiuiiii-toiitoroitn
joa umuot Kuuna Kerron sinune tavaa kapitalismia vastaan vat siinä ijässä että voivat käydi
oman elämäni vaiheita Olin pieni E M K sunnuntaikoulua
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA r
LA4KEKIRJA — No O
SiinJl on yli 25 miost-n ja naisten tautia selL
trttynti Kuin myöskin tilydrHinon luettelo buo
malninlsta kotiimilikoi itil Mistä jokainen voi
Itse valita BO[)iran läiikkeen tautlilk-en' samaten
myöskin liilikkeitten liimat y ra
Lääkkeet eivät ole pat nttlUlttkkeitH vaan tos!
nuoniaiaisia valmisteita Jolta Suomessa on jo
käytetty monin kymmeniä ruosla
TKiiiän kirjan Bantte valisti ja pltill! seil
olla Jokaisessa suoma laisessa koJssa sillil ette
i-uu teithuu Bita Tarvitsette varokaa hunibuuki-
iigueii m ApreeKkl on snnr n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A L1GNELL CO Superlor Wis