Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 03, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Helmikuun 3 p — Tuesday Fehniary 3
No 5
Kirous
vätkln osansa kiitettävän hyvin Se "Mitä sinä itket?" sinä jauhot kotiin Minua ei "enää ajaja Haaranenkin sai heittää hen-
onkin hauska kuin saadaan uusia "Minulla on niin ikävä kun muis- palelekaan on niin hyvä olla" kensä olematta edes mielipiteiltään
voimia näyttämölle Se virkistää tan että kotona näkevät nälkää " Anttiakin tuntui raukasevan Hän- kään sosialidemokraatti Vielä pari
paljon yleisöäkin kun ei tarvitse kat- ''No ei se itkemällä parane Aa- täkään ei palellut enää ollenkaan jo- kuuk Leppävirran -valloituksen jäisellä-
aina samain henkilöiden esi- mulla varhain lähdette taipaleelle ja ten Maijan ehdotus tuntui lioukutte- keen Kuopion vankileirille vietäessä
tystä Tervetuloa vaan joukkooni- viette totia jauhot Nuku hyvä levältä Hetkisen mietittyään hän ammuttiin A Soininen erääseen saa
me Toverillinen tervehdys kaikille lapsi nuku!" ' lausui siskolleen: reen josta hänen luunsa löydettiin
puoluetovereille — Mandi Siren
Antti tyyntyi ja hetkisen kuluttua
hän vaipui uneen
Päivän veljettua he olivat koti
matkalla Heidän kelkkansa ei ollut
Kirj Kaarlo H Kosunen
Kaukana syrjäisillä salomailla hai- „ainava iauhoDUssi
laisten korpien keskellä sijaitsi Oja- yöllä oli tuuli tupruttanut lunta
lan uutismökki tiellei j01lka tiUl(len kulku kavl vai
Mökissä asui Antti Ojala vaimonsa valloisesti
ja kuuden lapsensa kanssa Ahdasta Taivaanrannan punertava rusko
oli mokin asukasten elämä sillä nuo- ennusti pakkasen kiihtymistä Ilma
limatta perheen isän ankaroista pon- naytti vilräjaväll ohuuttaan ja yksi-
nistuksista ja ahkerasta työstä ir IlUinen varig raakkyi yiluaan
visteli naita tulika tiheään tuohon Heita palelI j0 alkumatkasta san- tapahtumista Leppävirroilla antaa e-
matalaan majaan Kesäisin oli toi- gell kovasti( eikä ollut kummakaan räs n"tä läheltä seurannut henkilö
meentulo parempaa sillä olihan pa- silIä :lleidall vaatteensa 0iivat ohuet seuraavan kuvauksen:
remmin tilaisuutta ansiotöihin ja sil- ja repaleiset Mutta he ponnisteli- 0l PaU°n puhuttu ja vielä eneni-
loin työskenteli Ojala yhdessä vai- at kftkkfinRa v„d„HnnWon mot- män kirjotettu Leppävirtain "punik-
"No levähdetään sitten hiukan" vuoden kuluttua korppien raatelema-
He istuivat hangelle ja syleilivät na Samoin mitä raa'immalla ta-
toisiaan Anfti kuiskasi: valla murhattiin H Wright Kuopios-
"Nukutaan hiukan" ta tuotaessa 'huhtikuun lopulla Kas-
TTplHäti ailmänaä nolnnivaf iimmppn Vnllliftlaof lollpl tvin il rtnä riiVi lrh
tyhjä vaan oli sima useita kiloja jft ha nukahtivat4 Nukahtivat uneen tuna löydettiin hänen ruumiinsa lou-
josta he eivät koskaan heränneet hikosta
' Tämän lisäksi rääkättiin Ja nrur-
1 — Vi F liattiin Leppävirran kirkolla useita
Vainonpaivat Leppä- tiiysm syyttömiä työläisiä Mata
VlTTOillo V 1318 v auuanen Bai lopettaa päivänsä työ-
väentalon portaitten alla jonne hän
Kansalaissodan aikaisista kauhun- pääsi Ju°kmaan hautausmaalta yk-
siioista Kuuiaa ruumiissaan
Olen edellä luetellut vain muuta
mia Valkosten töitä osotteeksl siitä
ettei ne Valkosetkaan ole mitään yli
ihmisiä olleet
monsa Iljan kanssa maatoissa knnnsa Knv nwn kien" tihutöistä kansalaissodan al
it xr dat kuitenkin uistävtvniään tienn- kuaikoina v 1918 Poikkeuksetta uusl PAINOS TYÖVÄEN LAULU
™u „c aaui - - - - „„ „„„t„„rfnnim ♦huki- i
Silloin oli työnsaanti ylen llessa oievlssa moKeissa lammitteie- ""-=1 uvon
nUvnt
vaikeaa Ojala sai silloin olla kii- ilmestyskirjan verenkarvaista petoa
tollinen ins Inkn tnlnlllnen ntn Tästa heidän kulkunsa hidastui julmemmiksi
KIRJASTA
Työmies ilmiottaa että sieltä tulee
uusi korjattu painos Työväen laulu-
net metsäänsä halontekoon Mutta siina '"äärin että heillä oli pimeän Puhuttaessa "punikkien" kauhun- kirjasta Kirja valmistuu - piakkoin
näistä töistä olivat tulot sangen niu- saaPuessa Puoli matkaa jalella tolstfi on Valkosten "ihanteelliset"
kat Useimmiten antoivat talonjus- Tähdet syttyivät taivaalla ja pak- edesottamiset kokonaan jääneet u-
sit ruuan lisäksi jonkun kilon jau- kanen y'la 'kiihtyi Lapsipoloiset kii- nohduksiin On tahdottu mailmalle
Jioja viikossa ja niillä niti hänen ner- ru'itivat vaikka heitä paleli äärettö- uskotella ettei -Leppävirralla enempi
lieensä tulla toimeen mästi Antti veti kelkkaa ja Maija kuin muuallakaan Suomessa ole ta
Mutta toimeentulo olikin saneen 3uosta ressutti perässä
huonoa Lasten kalpean sinertävät Hetkisen kuluttua purskahti Maija kansalaisvapauksien loukkaamista
trn~rri i™: j ~n:i j itkuun ia vaikeroi : Puhumattakaan Instakin törkeän-
naovui BiBuauiiniiiuuetil Slliual ja - — — - sllnmpnnptfllna tirknttaa tim-vavi
suuriksi venyneet rumpumaiset ma- "Vul A'- ™"a Pa hirve- mästä Mutta kun historian Neme- Z™™™ ihT
asti sis on puolueeton ja tahtoo etta niin
"Älä itke! Kunhan saavumme Ison- hyvät kuin pahatkin työt tulevat avana mehena oli V™1- nlln on
Niemelän kohdalle menemme sinne julki niin tulkoon tässäkin eräitä J° Puheenjohtajan nimellä sanottu
pyytämään yöksi" lohdutteli Antti Valkosten edesottamisia julkisuu- lu"i"'a' """==== "
teen
Anttia llspiikin Tialpli liIrmnicociH
kauppiaan luona halonhokkuutöissä „„ häll nnnnt JPV 2717 ' P- arm°n VU0"'
Hän oli kotoa lähtiessään käskenyt ponnisteli kaikkensa py- na 191g olimme juuri sonnustaneet
M„ Si!:2 syäkseen tyynenä -Vihdoin he oli- itsemme pakomatka]le Varkauden
' va[ isoii-iNiemeian luona He poikke-
liat kertoivat synkkää tarinaa näläs
tä ja äärimmäisestä kurjuudesta noil
la kurjilla takalistomailla
Eräänä talvena helmikuussa työs
kenteli Ojala kirkonkylässä rikkaan
-1
SATTUMAN SALLIMUS VAIKO JU
MALALLINEN JOHDATUS
on aiheuttanut sen että Kansain
pahtunut pienintäkään ihmis- eikä "lton ensimälsenä Puheenjohtajana
imun imeä junnu luim Oli IjUUlS
Bourgeois mikä ranskan kielestä
mattu
ne pienet jauliomäärät jotka hän pj]laue
iiumuuniftBäLi uiai Kauppiaana työpalkkanansa
Chicagon opetta
jat tekivät lakon
ja myös voittivat
nuorenpuoleinen emäntä
tensa tulla loppuviikolla hakemaan fiivat tIp1tii ' "' Z " raeneceryn laisreiuij jaiueen Kun ai-
slvat tlelu kujalle joka vei talon koi kuulua yksityisiä kiväärinlauka-
uksia Ja raikuvia hurraahuutoia Ar-
He astuivat arastellen avaraan tu- volimmo fiinin uniiroton
liann Tlmna lfimnti Trirfoci hätiä i-oc ' ClllVao-n T11 9? :r tnnmir
Ja nlinnä erääni tuimana nakkaq -o J0ten paatin lovenm Kanssa — o- " —
' l d !''UnatUimana pakKaS taan kun he avasivat oven Tuvas- ma„ h„nvnmWn hn - Chicaeon koulu en yli ohta a
sa hyöri -leipomispuuhissa lihava selvää mitä tulisi tapahtumaan Kau- Peter Mortensen ilmotti tänään
aa el tarvinnutkaan "vakoilla" kun CL" Kouiunoiieuajien paiKat nei
huomaslmme kuinka nahkuri Anton ""k"" ensimaisen päivän jäl
Hartonen raastettiin työnsä ääres- keen Chicagossa kohoavat kes
tä ja ammuttiin noin 100 m päähän kimaarin $M kuukaudessa Tä
työpaikastaan keskelle maantietä n?ä lausunto annettiin epäilemät
sekä jätettiin siilien virumaan ensin ta sen vuoksi että toista tuhatta
kumminkin kiväärin perällä tunnus- opettajaa jäi työstä pois eilen
tettua olisiko henki jo lähtenyt Sii- Opettajilta on ennemmin itse
nä siis ensimäinen Valkosten uhri piutaisesti kielletty palkankoro
mies joka ei pienimmässäkään mää- tus
aamuna he lähtivätkiu taivaltamaan
parinkymmenen kilometrin matkaa
Pakkanen paukahteli metsän huur
teisissa puissa ja lumi narskui jalko
jeu alla kun he kelkka perässä met-
"Hyvää päivää!" lausui Antti
Emäntä ei vastannut vaan loi lap-
säistä tietä taivaltivat kirkonkylää siiu vihaisen ja epäluuloisen kat-
kohti seen
Päivä kului kävellessä Polttava "Mitäs te olette resupellet?" kysä
nälkä viilteli heidiln vatsojansa ja si hän äkäisellä äänellä
silÄ saminuttaakseeu he pureskeli- "Olemme Ojalan lapsia Suokorves
vat petunsekaista leipäänsä ta ja tulemme kirkonkylästä jauho
Toisinaan Daleli Maiiaa kvinmen- ien hausta Pvvtäisi m ma vnai In a on
vuotiasta kovasti mutta Antin loli- si yön ajaksi sillä siskoani palelee rassa ollut sekaantunut punakaartin _
autettua etta "kohta paasemane isän niin kovasti ettei hän voi jatkaa "' ' 7
luo kauppiaan lämpimään pirttiin" tänään matkaansa" selitti Antti
unohtui häneltä kylmäkin "Teillekö yösijaa ? — Ei nuhet-
nälkä
Oli luonnollista että so-
tään enemmittä uhreitta Sensijaan sialisen kysymyksen täytyi ensin
jatkui mitä kiihkein punikkien ta- esiintyä vastakysymyksenä"
nn-vn4-:n: _i 1:
Vihdoin oli tainale katkaistu Inn takaa„r Mia „! „a f „„„ 'Kaa"aJO 3a vangitseminen jossa ei fi'"" u ' w '"ra ™n
set saapuivat kirkonkylän kauppi- ota yhtään tuollaista kerjäläistä kat- tullut P"™- najka iNalan hanteitaluova
aaseen jossa isä otti heidät hoi- töni alle En! Viimekin yönä oli kaartis9a val ei- Mutta helmik 26 omia ulottuu harvoin ruokata-
p un ruiKaiva cjeurasimme eiaan '"uupune v-Liiiuiaioi v ctata
vaansa pari poikasta yötä ja he varastivat
He saivat syödäkseen lämmintä piialta nauhakengät ja isännältä kar-
maitoa ja puhdasta ruisleipää Hei- valakin Ja ta olette kaikki saman-
dän silmänsä kiilsivät ilosta kuu he laisia pirun kerjäläiset! huusi e-
istuivat pöydän ääressä Ruokailun mäntä
päätyttyä he kömpivät lämpimän uu- Autti ja Maija purskahtivat sai
nin päälle levähtämään kähtyneinä itkuun
Talon muukin väki laskeutui lo- "Voi enime ole varkaita Emme!
volle sillä päivä oli painunut mall- Suokaa meille yösijaa meitä palelee
leen ja yö levittänyt mustan li un- hirveästi emme kykene kulkemaan
tunsa maan ylle kahdeksan kilometrin talotonta tai-
Maiju vaipui hetkisen kuluttua si- valta näin kovassa pakkasessa" ru-
Jceään uneen Hä läki unta kesäs- koili Antti kyyneleet silmissä
tii oikeasta leivästä ja uudesta vai-' Mutta ihmishahmoon kätkeytynyt
kosesta leningistä jota hän oli aina peto polki jalkaa ja karjui:
itselleen unelmoinut "Ulos heti paikalla!" Ulos
Mutta Alitti ei saanut unta sil- Ja he lähtivät taivaltamaan ää-
miinsä Hänen päässään risteilivät netöntä metsätaivalta kotiansa koh-
ajatukset kuumeisen levottomina ti Revontulet räiskyivät taivaalla
lian ajatteli kotona olevia veljiään ja tähdetkin värisivät vilusta
vankijoukon jälkiä jota vietiin te- kun nälkä on jotakuinkin tyydy
lotettavaksi Kuului komennus "ri- tetty herää totuuden ja kaune-
viin!" Samassa pamahti yhteislau- uden jano Olemme nähneet
kaus Jotkut joukosta näyttivät kaa- senjanon heräävän jo puolikyl-
tuvan toisten jäädessä vielä verta- Iäisissäkin !
vuotavina seisomaan Uudelleen pa- Tämä on jo verrattain suurta
mahti yhteislaukaus toinen ja koi- Kuinka voisi vaatiakaan että
mas Ja hengettöminä makasivat alhainen halu hallita kaikin kei-
kaikki Heidän- verensä punasi vai- noin olisi ehtinyt kadota sivis-
koisen Suomen valkeaa lunta Me- tymättömistä kun sama halu
nimme tarkastamaan ketä nuo aat- johtaa korkeasti sivistynyttäkin
teensä marttyyrit olivat Veremme yhtä halpamielisiin tekoihin
oli jähmettyä kun näiden yhdentois- lEllen Key
ta uhrin joukossa tapasimme m in
kaupanhoitaja Tammiston ja vesiteh- — Suuri on jo sekin unelma
tailija Koikkilaisen Siis hekin! Mi- joka nyt innostaa työläisjoukko-
tä tulisikaan vielä seuraamaan? ja unelma että ne jotka tulevat'
heidän jälkeensä "sa'avat 'pä
dimme nähneet tarpeeksemme remmat olot kuin he itse" Mali-
Lähdimme kaikkoamaan turvalliseni- tava jo on sekin tahto joka saat-
klvf 11 TT J!6" Pt vat Heidän suo- mille paikoille Mutta punainen hen- taa pw o3
-- — '"'" "'dau vuiuui veri iiyyiyvan mutia Kenime el antanut meille rauhaa mitö Hl-iimmäispn la-nsillp in
taasen taalla makailee täysin vat- he ponnistelivat kaikkensa Parin vaan ajoi meidät takaisin tiedustele- kZhni 1
soin Hauta tuntui omatunto soi- kilometrin taivalluksen jälkeen he maan josko murhamiehet jo ovat M„tt unelma PttH hpiHät
maavan Yhfäkklä hän purskahti it- aitoivat uupua Maija pysähtyi saaneet verenhimönsa tyydytettyä hnsensa en eXkertulfsivat
TL Tl£1L"%t S n:rtaa" 3a 'aUSUi raUkeaUa MUrhaaminCn MkUi ö id
' ta llartlJat nelIa: tiseen tapaansa - tosin ilman kent- vastaiselle vhteiskuntakinnpii-
nytkahtelivat Ojala joka nukkui "En jaksa enää Minua nukut- täoikeuden päätöstä - yksityisten lPilP Hrkein UntakauneU-
tianen vieressään heräsi ja kysyi taa jään tähän lepäämään vie iutoilijoitten toimesta Niinpä asian- EIlen -Key_