Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 03, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 5 Tiistaina Helmikuun 3 p — Tuesday' February 3 S
tilaisuudessa kaikille sellaisille joille tuli hyvin aikasin ollen vaihtelevaa vielä tiedä Käsityöt oli kaikki lah- misen toivoa kun leikkauksen kaut-
on unohdettu pyytää että tekevät hy- toisinaan hyvin kylmää pyryistä ja jaksi saatuja joista ompeluseura kiit- ta Toivomme näkevämme hänet
vän palveluksen lahjottamalla vaikka taasen hyvinkin sievää ja lämmintä tää kaikkia avustajia Ompeluseuran taas keskuudessamme terveempänä
pienimmänkin työn Valmiit työt Homesteadari kokouksessa tämän kuun 25 p pi- kuin ennen
voi antaa Anni Laurilalle dettiin virkailijain vaalit Talouden- Lopuksi minulla olisi toivomus
Soittokunta perustettiin johon koh- PHILADELPHIA PA hoitajaksi tuli Mrs Torppa rahas- Worcesterin työläisnaisille että ti
ta alussa yhtyi 26 soittajaa ollen nä- Osaston vuosikokouksessa t k 1 I '°nhoitajaksi M™- BaMO pöytäkirju- laatte jokiklnen kotianne luetta
mä kaikki entisiä tottuneita soittajia keskusteltiin ia oäätettiin seuraa riki Mr"- Saatamoinen Toverittarel- vaksi Toverittaren jossa teille on
Lauluseura myöskin tullaan perusta- £ iaakka le kirjeenvaihtajaksi Edla Pelkonen Paljon opettavaista lukemista Si
maan josta luultavasti muodostuu ai- '„ u Päätettiin lopettaa ompeleminen tois- ten myöskin saadaan Toverittaren
nakin yhtä suuri joukko kuin edel- S' "Soti t Z£m tai"W ja " 8ijaan h°mmata °h" tiIaaJamäarii kymmeneentuhanteen
isiä Johtajana toimii tov W Ek- ™9J£ on v vden Ta ["T' t Ensikertalainen
lund joten on olemassa hyviä toi- „ ku näytelmäkin kun ehditään 5a-
J""=" " ottanut suuren kehitysaskeleen eteen- MARTINQ fcrdv nmn
veita tulevaisuuteen nähden osastom- päin toiminnaMa jonka vertaita ei massa kokouksessa päätettiin vettaa FERRY OHIO
me toiminnassa musikaalisen puolen o]g ennemmi„ tapahtunut tämän paik- Na"tenPa'v helmikuun 28 p:n 1- Nyt se terästyöläisten lakko on
elpymiselle Ei muuta kuin lykkyä kalcunnan historiassa Toiminta on tana- uotavaa etta ohjelmaa sils lopetettu ja mitä työläiset voit
tykö ja maa kurssia yhä edelleen- olIut - kaikUta puutteellisuuksista huo- oI'" pal)°n a mon'Puollsta- To1- tivat tässä lakossa Voittivat aina
kin jota on ollut alussa havaittavissa ]imatta vilka„a ja eteenpäin pyrki- vottavat' Slk!" aan™ des penen kl„ seu eUä m01iella paikkakunnalla
Voimisteluseura otti osaa Säkenien amoin kuin „ on oIut koko näytelmän harjoteltua Sisäänpääsy oaastot }a yhteistoiminta hyvin
levityskilpailuun ja siinä varmassa us- maai[man Itäy-KS lisstöllo taistelujen ja on vafaa' vaan kahvi maksaa vähan- hajanaiseksi Täällä meidän plkku-
kossa että tänne se palkinto tulee voittojen vuoit Vuosikertomus sei- En" lauantaina 31 P- on tan"il kylässämme MartlnS Ferryssä oli
ja eikä se ole mahdottomuus toteut- iaienaan hyväksyttiin yksimielisesti taalilla ia 'iella itten hypellään — lakkolaisten Joukko hyvin yksimie-
taakaan jos vain kaikki ovat samaa i_jutena jäsenenä yhtyi osastoon koka '°htori on määrännyt hikoile- ]istä ensimälsestä Iakkopäivästä ai-
mieltä kuin voimistelijat Siia ei Rooja jonnson Tlien hyväksyminen maan- kaen el yksikään pyörä pyörähtänyt
muuta kuin jokaikinen kenelle ei jatettiin 8euraavaan kokoukseen kos- Toveruudella Kyllähän mylly-yhtiö koetti pitää ko-
vain tule Säkeniä sen nyt tilaa Sii- ka kajkka e „itu tarkastettu E P kouksia ja kätyrlensä avulla homma-
tähän on hyötyä tilaajalle itselleen- Valittiin toimihenkilöt alkavalle ~ T" te mieliä tvöhiin' vaan mlenet nau"
kin saa nimittäin sen komian seinä- puoivuodiie järjestäjäksi Emi! Ii- NEW ROCHEL-E Y reskellvat vaan niiden hommille Ja
kartan aivan ilmaiseksi Sen siis si- akkai pöytäkirjuriksi Oskar John- Taaen TUO vierähtänyt kohti ijai- sanoivat: ei ole tullut vielä Union
vuuttaisi tällaisen mainion tilaisuu- on johtokuntaan F Koski W Kaup- yytta- Se oli ta'"telui ja Jiärsimys- puolelta määräystä palata työhön
Jen) 'jj Lehtinen K Nenonen J Fisk ten vuosi koko maan kansoille Toi- Sitten jouluk 6 p oli Union kokous
Muistakaapa myöskin ajoissa uu- J ' Nurmi ja s' Nordgvisf Raivaajan V°"a ParemPaa vuotta taf" a'kakaam- Siellä julaistiin tilastot yli lakkoalu-
distaa Toverittaren tilaus Näin laa- Työmiehen uutistenicirjottajaksi me' En" vuoden aIuMa en taa een etta suurempi osa lakkolaisia on
jalle asutussa kaupungissa on mah- M Lehtinen huvitoimikuntaan Roo- ietaa aamme' mihin ali on taas eh" J° Pla"nut työhön Ja lakko oh
dottomuu asiamiesten aina hakea „ Johnson ti Ahola Hilja Num- Mt ja " ' ' ehdottomasti hftvitty Marttas Bfl--
uudistukset kotoa vaan on jokaisen miIa Vainö u EmanueI Osastoon on yhtynyt uusia asema ry n Lodge lt:o 80 äänesti ykslmie-
vlvrllimi itr huolehtia ettei lehti m j i Anna Snellman Anna Matilainen ja lisesti että mennään täälläkin työ
velvollisuus itse nuolemia enei lenu Edward Laitinen agitatsiomkomi- „ „ _ „„ 11
pääse katkeamaan t(!aan K Mäki T Mäki I Hovi S Se'ma Ke'°la' Toivotavaa ol"' et- hon' Ja myUy nlko1 kayda j0Uluk- 11
_„ _r L ' k r i ' tä ympäristön tytötkin seuraisivat p Ja kaikki menivät työhön näiden
1 Ponty" L Nurmi J Joki Ja M- mukana joukossa oli myös 8 suomalaista
FREEDALE MAN CAN 1 ' k'raluu" a Ompeluseura ryhtyy taa toimeen kaikki kuuluen täkäläiseen 8 s o-
FREEDALE MAN CAN kuntaan S Nordgvst ompeluseuran Kyyk„ä SeI_ ja 0„vat myös A p_ Qf L
Täältä on ollut parikin eri kirjo- Johtajiksi Albertnna Nurmi Mana Ketoa Ajoian t6Mn jo8 a_ liltoll Jäiseniä kuitenkin 4 Huoma
tusta Toverittaressa lyhyen ajan si- Nurml Ja E1a Nybumi lainakirjaston Mst& ju u]os tyijstä (näln pieDl
säilä Toinen niistä Mary Saarelta hoitajaksi Victor Vanhala kauntko- Toivottavaa olUi että ne jäsenet) vaan olikin suomalaisten Joukko täs
otsakkeella Freedale Ont Can ""teaan ' Vlctof yanhaIa " Smo jotka ovat jglesä jäsenmaksuissa sä kylässä) Nämä työstä poisjää
Mutta päättäen kirjottajan n!rnestä Pbntynen ravintolatoimikunta enti- kiirehti)ivat vähaeni että aatai8iin neet rupesivat sanomaan työhönmen
ja kirjeen sisällöstä on sillä tarko- "i ihan™'on T"!™ aa oa"°" toiminta kuntoon vuo- eitä luokknpetturelksl Ja siitä syn
tettu Freedale Manitoba Siis kir- 8a Hovl- Hllda Alle(n Ia HI'a Bran" den vaihteessa Kun muuttuu vir- tvl kaikenlaista sekasortoa heidän
jottaja on joko erehtynyt tahi "mt- kailijat niin täytyy olla Tnemmän Välilleen Tämä asia on ollut Jokai
ole tullut ottaneeksi selvää siitä mi- tän K- Makl- Th- Mal" Ja KarP- täsmällinen virassa sekä maksuissa sessa osaaton kokouksessa käsitel
kä on tämän maakunnan nimi jossa pinen kulsmehk W Lehtinen a Jasenkirjurina Annfl MatiUinen ja ti lävänä Ja n pidetty useita ylimää
asumme Ehkä arvelee että se on N Liiman järjestymehsto entinen ientarka8tajiksi Anna Sne„ räisiäkin kokouksia sen Johdosta
nyt yhdentekevä oli se Ont tahi Päätettiin antaa vapaalippu jokasel- eiUä vaan 0le tahdottu päästä min
Man sillä loppu meillä täällä on ohjelman esittäjälle jonka antaa unohtako vain nHtä käänlaiseen selvyyteen Sitten va
kuitenkin lähellä vaikka siitä Uuden k"ki toimikunnan taloudenhoitaja gn littiin 4 henkinen komitea ottamaan
et:™- m=lmorlnrif i tullut- ikei illaksi aina jolloin henkilöllä on v tarkat selostukset union puolelta mi-
lotimaan mailmanlopusta ei tuuut- ' 7 p helmikuuta Kenenkään ei saisi
l„ m„ ällä hä jotain ohjelman suoritusta eli on jos- ten näihin henkilöihin on suhtauaut-
kaan mitaan INnn meitä taalla na- J J ' olla pois tasta tilaisuudesta silla se
fin m„ln „J„ sain toimessa — Kulkija m tava Tämä komitea toi lausunton-
nen ennustuksensa mukaan odottaa on ensimainen laatuaan taalla New
i i -ii - i i ™sa -~ n l ii sa osaston työkokoukseen tammlK
kuitenkin nälkäkuolema Missä maa- - Rochellessa u
m „ „„ „„„„( ntv WOODLAND WASH _ 18 p jossa esitettiin seuraavaa: näi-
nn Maryn ennustus on osunut oike- Toveruudella „
i „ tä henkilöltä oi voida syyttää silla
aan sen kai tulevaisuus nayttaa Mut- pikku Kalaman kouluIla on k - Llnda- ne ovat menneet työhön Joukkopää-
ta me toiset suomalaiset olemme ku- Utama helmik j p Si t e kin wnnr„TFn M4„ tiiksellä Ja he ovat yhtä hyviä nnion
tenkin hänen kanssaan en miel a riennetäan oikein joukolIa Ulä har- _ VVORCESTER MASS meM_
Uskomme taman paikkakunnan tule- voinpa meina tääMa on mitaän ke £ oa nakynyt pjtkaan aikaan kr mään Ya]k)(a unon työpaik
vaisuuteen' Mary myo sanoo ei muja Emannät ja tyttäret vievät Jotuk8Ia Toverittaren palstoilla tääl- kaan kun vaaff- pitävät täysin mak
taalla olevan mitaan yhteispyrinnoi- inne koriti joita itten toivotaan tä Worcestferista Kun en tiedij on- getun kortin taskussaan Tämän lau
tä suomalaisilla enempi kuin toiskie- antaväen ostelevan Tervetuloa jo- ko täälIä vakituista kirjeenvaihta- sunnon perusteella kumottiin kaikki
lisilläkään Meillä suom ei kyllä ole kainenI jaa osaston puolesta valittu eli ei syytökset näitä henkilöitä vastaan
kuin aan niin sanottua lehmaren- Sairautta on kuulunut olevan jon- nin otan Ja Ilmotan että kyllä sitä Vaan eipä se sopusointu näytä hei
gasta" ja "postirengas Syy oi- kun verran tällä ympäristöllä kuten täälläkin hommassa ollaan kapitalis- dän välilleen tulevan ennen niin
Ien se että olemme tänne kaikin on tavaHjata talviaikaan tisen yhteiskunnan muuttamiBjessa hyviä ystäviä kuin olivatkin nyt
vasta tulleita joten aika on kulunut jojpa &t£ kertojm hiukan sieltä sosialistiseksi yhteiskunnaksi eivät tervehdikään toisiaan kuin "Vas-
kämppäin teossa y m alkuyalmis- A'torian matkaltani Ensi kerran kä- Ensinnäkin minun pitää ilmottaa taan tulevat
tuksissa Mitä taasen toiskielisiin tu- vin sie]]ä kuu]u8sa kalakylässä vaik- mitä se touhu ja homma on ollut Koettakaapa toverit sulattaa pois
lee niin heillä on niitä siksi paljon ka ei giela kylIä kal0ja näkynyt akoilla Ja pojilla tiistai- ja perjan- väliltänne se eripuraisuuden Jää Ja
että niistä selonteko kävisi tässä lii- mutta sensijaan oli paljon muuta tai-iltana haalissa Akat ovat otta- kasvattakaa entinen toveruushenki
ka pitkäksi joten kehotan Maryä me- nahtävää Oli siellä mahtavin haali neet eron miehistään ja pojat ty- keskuuteemme että voisimme taas
nemään vaikka D H Payne'n luo mitä Dien uomaIaisilIa nähnyt ja hy- töistään ja niitten salaisuus tullaan sopusoinnussa ottaa osaa yhteistoi
ja ottamaan niistä seikkaperäiset tie- vät 0]vat näyttelijätkin Niin se su- näkemään JielmiktSun loppupuolella mintaan Koettakaa suhtautua pa
dot siksi kun niistä haluaa seuraa- ju "Tukkijoella" kuin siimaa Kyllä Ne tulevat olemaan parhaat sarja- remmin tasapuolisesti näissä asl
van kerran kirjottaa ta ke]paai katsella ja saivatkin näy- iltamat mitä koskaan on täällä oi- oissa sillä syy näihin selkkauksiin
Tammik 7 p kuoli täällä Mrs tells täyjeu0 huoneelle Kävin myös- lut on yhtähyvin molemmin puolin Toi-
Thom Tzopotanaki suuren perheen kn Toverittaren ja Toverin omassa Yhdlstyksellämme tulee olemaan seita puolen oli tavallaan väärin
äiti jättäen jälkeensä puolison ja kojssa- Kodikkaan näköistä siellä suuret myyjäiset huhtikuun ajalla tehty mennä työhön ennen yleisla
yhdeksän lasta Niistä vanhin noin cj ja ystävä1lisiä olivat ihmiset ja johon on hommattu ?1200 Dort au- kon lopettamista vaan tällaisessa
II — 12 vuoden ja nuorin muutaman tyytyväisiä kun olivat päässeet sen- tomoblili ja lisäksi ompeluseura on tapauksessa kuten edellä mainitsin
päivän vanha kinlaiseen asuntoon Eihän se talo' vuoden varrella tehnyt paljon käsi- eivät he pitäneet sitä rikoksena ja
Tämän paikkakunnan galitsilaiset mkBan mahtava ole vaan hyvällä töitä joissa on paljon arvokkaitakin toiselta puolen oli väärin innostua
ovat juhlineet oikein "porvoonmital- paka]]a se orli nä postikonttorin ja esineitä Älköön kukaan sivuuttako niin raskaisiin syytöksiin ennen
la" viime aikoina Nauttien itsekei- kaunutn käräjätalon välissä — Se niitä myyjäislippuja vaan ostakaa kuin olivat tutkineet paremmin asl
tettyä niinkin runsaasti että eräskin lehtiemme entinen koti näytti oikein Jos teille kuka niitä tarjoaa An- ain kulkua Unhottakaa nyt Jo
ukko ei osannut muuta kuin itkeä kiinalaisen "laundryn" näköiseltä takaa aineellinen ja siveellinen kan- kaikki vihat
kun huone paloi Toiset kuitenkin o- jotta vahinko se ei ainakaan ollut natus niille hommaajille niin sillä Osastomme naalilla oli iltama tam
livat sen verran kuusalU asioista et- etta ne ieitä pos ajettiin tavalla autatte koko työväenluokan mikuun 24 p Aluksi suoritettiin Jo
ta saivat tulen sammumaan joten a o yhteistä asiaa ku numero ohjelmaa ja sitte esitet-
ainoastaan huoneen sisusta pilaantui - Täytyi mennä sairaalaan Tove- tiin kappale "Maatiaisrotua" Kap-
Huone vasta viime kesänä valmistui Ne ompeluseuran iltamat on siis ritar Fanny Merikanto on sairasta- palo menikin verrattain hyvin lu
ja oli kaikin puolin hyvä rakennus pidetty ja onnistuivat koko hyvin nut pitemmän aikaa sisällistä vi- kuunottamatta pikku virheitä Kap
Talvi tänne kuten kai muuallekin Yleinen tulos oli $6550 Menoja en kaa Josta ei ollut muuten parantu- paleessa esiintyi uusia voimia Ja vei-