Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 03, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Helmikuun 3 p — Tuesday February 3
No S
4
Toverittaren toimitta'
jan toimi
TOVFRITAR määrä lisääntynyt tavattoman suu- sitä oltiinkin kärkkäitä tarttumaan
Amerikan suVnlis™ työUisnalst™ Sä- ressa määrässä viimeisen kahden "Hlirireijonan" tunnelinakyhäykseen
mnkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo vuoden ajalla Kolme vuotta slt- No ehkäpä ne mielipiteet joita tas-
sLiIivantana™ Workmen'" PubL ten laskettiin olevan 11 työmiestä tä jutusta on lausuttu eivät ole ke-
— Tilaushinnat Yhdysvaltoihin jokaista työssäkulkevaa naista koh- tään vahingoittanee: eikä loukan- nmotetslan täten haettavaksi—
I vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c Ien Nykyään lasketaan useampien neet Onhan moUän naisten nypla- Hakijalta vaaditaan että hän on
Canadaan j Suomeen suurkaupunkien perheiden leivän- yksittä sanottu runoissakin ja yleen- vähintain vuoden kuulunut SO
I vuosikerta $175 Puoli vuotta $100 hankkijoista olevan 5— 15 prosenttiin sahan siitä varsinkin miehillä ta- sialistjpU0lueeseen ja omaa SUO
TOVERITAR naisia paa olla paljonkin sanomista Ja jos men_ ja englanninkielen taidon
Box 99 Astoria Ore Perheiden lukumäärä joissa per- olemme rehellisiä niin meidän tay- Hakemukset nalkkavaatimiiksen
yöskin leivänhankkija tyy myöntää että nypläysten tarras- „ iöt„rtä„ä helmikuun
Entered as second-class matter July 18th Jieenäitt 011 myöski
11 at the Post Office at Astoria Oregon iasketuan Chicagossa olevan 123 telu suuressa määrin työläisnaisten „ _n ~flnn--o3 nesteellä
under the Act of March 3rd 1879 „ „ ° _„__ j„„„ „ E „„ „„„ im„„„i„„ „ 2° Pn Hiennessa OSOtteella
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $150 — 6 months 90:
IN CANADA:
One year $175 — 6 months $105
~ TOIMITUS:
MAIJU NURMI
Box 99 Astoria Ore
Blf T I
TOVERITTAREN T1LAAJAMÄÄRA
Cincinnatissa 133 : Clevelandissa 65 keskuudessa melkein lähentelee in-
Columbuksessa Ohiossa ja Dallasia- tohimolsta pahetta kuten ' miehillä TnTfTnUTTNTA
sa 93 Denverissä 39 Kansas korttipeli tai "kämpläys" Jokainen JUU 1 UKU N 1 A
City'ssä 107 Minneapolisissa ja St tiedämme että on hyvin paljon nai- Box gg Astoria Ore
Paulissa -Minn 63 New Yorkissa sia jotka kuluttavat niin paljo aikaa Astoriassa Ore tammik 29
151 Portlandissa Ore 112 San nypläyksiin etteivät he ehdi esim p:nä 1920 — Johtokunta
Me tiedämme —————— —————
Franciscossa Cal
Wash 71 St Lo
Vhitassa Kan 93
43 Seattlessa osastotehtäviinkään
on usein suurena haittana niille pyr- taneet vähä lepoa Ja toisissa oaas
klmyksllle joita me valveutuneet tomme jäsenissä el olo intoa suin
sosialistit pidämme kaikista tär- kaan koska eivät sitä näytä ulos
Useammalla meistä työläisnaisis
ta n lAlaml1Dtn oiHÖ Tr 1 11 l 'li 1 Q i a t Q
„„„!_ keimpänä nlm osastotoiminta ja kehottamallakaan
on kodinhoito ja perhe-elama silloin '„ 01„ „„ m„ tBI „„„„
kun äiti on pakotettu työskentele
mään kodin ulkopuolella 8 — 10 tuntia
päivässä Äitien työskentely kodin
ulkopuolella ei suinkaan olisi moi
tittavaa jos heille ei olisi vielä sen
lisäksi suoritettavana kotityöt ja
OSOTTAA:
UUSIA 107
— iiaanai ouui i LCUtt nuu nwiijwv jm
UUDISTUKSIA 72 perheenhoito ja jos lapset olisivat taan wf Jotka oyac virK- pitämisen vuoksi mikä taalla on ai-
luokkatietoisuus Silloin kun me tai- Myöskin on haittana työttömyya
laista näemme ei suinkaan ole vää- mikä suuressa määrin täällä nyt
rin jos sanomme että nypläys ja vallitsee Suuret joukot työläisiä
virkkaus — niin jalo taito ja tiedo muiden muassa osastomme jäseniä
kuin se muuten onkin — on silloin ovat pakotetut työn etsintään muu-
moitittava jopa katsottava suoras- aiia kauhean kalliin elämän yllä-
KATKENNUT 66 äidin työssä ollessa hyvässä turvas-
kausta ja virkkaajia arvostelleet toi- van rajatonta Työttömäin luku li-
KATSAUKSIA
r4n nnln n cann n nvaf TIE Otti ITUl r X X n t 4n V n I i-nn 1 4 1
sa ja kunnollisessa hoidossa Mutta "
LCllliCCt BCU Ullia nauuaiui lUUKä LattSeUKlU UU KUUUUUUl
nykyinen yhteiskunta ei sellaisia
laitoksia varusta lapsukaisille joi
den äitien täytyy korkeiden elinkus
Lapsityö lisääntynyt ja työpäiviä
pidennetty
Työtoimiston toimeenpanemat tut
kimukset lapsityön suhteen osoita- din ja perhe-elämän uudelleen Juo
vat että sodan ajalla on lapsityö minen
lisääntynyt tuntuvasti ja lasten työ
siotyöhön — Kapitalistinen yhteis-
kunta se on kuin hajottaa perheen
Sosialismin tehtävä on myöskin ko-
"Tästä jutusta on vielä julkaisemat- i
ta suuri tukku kirjotuksia joissa kir- Kaikesta päättäen näyttää että ta
iHia lHtttnvnt- virtyn nata itnn 1a valla tai toisella koetetaan saada
tannusten pakottamana mennä an- vlrkkauskykyään mutta kun työväen kärsivällisyys niin tyystin
sellaisista on jo julaistu asiallisiin- loppumaan etta niiden on pakko
pia saman verran kuin virkkausta nousta kapinaan jos mieli elämää
arvosteleviakin kirjotuksia niin ei- Jatkaa
köhän tästä "väitteleminen" jo rii- Wyomingin kaivantoihin työn et
tä Mitäpä erikoista hyötyä siitä on sintään on jo mennyt useita tove-
Äänioikeuden myöntäminen naisille kenellekään jos joku sanoo etta reitamme mitna entivat oua vaan
virkkaus on hyvä ja joku sanoo että nvvln lynyen ajan KesKuuuessamme
se ei sitä ole Siis kun tästä ju- vaan sillä lyhyellä ajalla he kuiten-
tnct „„ i„i„i=ri o mikä rn niint A km toimivat niin uutterasti etta me
8-tuntisesta on jatkettu Sodan a- Mailman silmissä on selittämätön
jalla jolloin Amerikan tehtailijoil- tä kuinka kansanvaltaisuus sellai-
lllSli 111 juiuiiu oo uuno u"i
la oli suuria tilauksia Europaan ja sessa maassa jota pidetään tienrai- nimman asiallista niin se saa jäädä 'heitä kaipauksella jäimme muista-
kuu miehiä vietiin teollisuuslaitot vaajana kansanvaltaisten kansojen siihen agU kun Hiirileijona" asian maan
sista rintamalle ja harjottfsleireille joukossa on niin hidas antamaan
täytyi miesten tilalle asettaa lap- naisille oikeuden äänestää Me o
sia Ja jotta tehtailijain riistossa- lemme itsepintaisesti kieltäytyneet
alottajana sanoo vielä jotakin
Ja nyt taasen lähtee räätäli Hei
non perhe ja Lahdet He olivat ai-
Muistakaahan kynäilijät LASTEN na mukanamme ja ottaa ehkä kau
lia tiliisi mahdollisimman suureksi tunnustamasta naisia kansalaisiksi KEVÄTTÄ kirjotuksilla Kirjotukset Van ennenkuin saamme heidän ver
tuli lapsityölukien rikkominen ai- osaksi tästä suuresta vapaasta hai- Lasten Kevääseen pitäisi olla sen taisiaan Kuitenkin on yksi hyvä
van julkeaksi ja yleiseksi lapsityö- lituksesta joka jo varhaisina ai- toimituksella tk loppupuolella ja ku- toivo näistä poistuneista tovereistani
Iäisten työpäiviä jatkettiin entisestä koina julisti olevansa kansan halli- vat tk puolivälissä Erittäinkin o- mei että he muualla tulevat ne pai
lainniääräämästä 8-tuntisesta 10 jopa tus kansan kautta ja kansaa var- vat tervetulleita lyliyet lapsille lau- kat täyttämään mitkä täällä jää
12-tuntlslksi Sodan ajalla koetet- ten Naiset eivät ole ihmisiä Hell- siittäviksi sopivat runot vajaaksi Toivon heille taistelutar-
tiin tällainen surullinen asiaintila iä el ole mitään osallisuutta meidän
lopettaa uuden lapsityölain avulla hallituksessamme mikäli yleinen
joka olisi rajottanut lapsityön melko- kansallinen -politiikka on kysymyk-
lailla vähiin mutta muistamme mi- gessä
ten sen lain kanssa kavl Uioikeus ja kuitenkin naisilla muissa mais-
moa edelleen riittämään
Toveritar on saanut suuren joukon
uusia kirjeenvaihtajia hiljattain jo- Huvitoimikuntaa taasen lisättiin
ka on mitä ilahuttavin seikka Nä- neijällä uutteralla henkilöllä Nyt
kyy että melkein kaikissa osastois- sji8 on toivoa taas jotakin nähdä
kumosi sen "perustuslakivastaisena" sa 0n äänioikeus - maissa joiden sa vuodetl vaihteess a virkailijoita näyttämöltämme koska he jo viime
Ja niin saivat tehtailijat ja muut oletetaan olevan alemmalla kehitys-
lapsityön riistäjät harjottaa esteettö- tasolla kuin vapaa Amerika on joka
mästi pienokaisten riistäutää edel- on kansanvaltaisuuden maa Äänioi-
leenkin keus myönnettiin naisille
valittaessa on muistettu myöskin ( pyhä-iltana näkyivät roolia jakavan
Toveritarta Toverittarella o: usei- olen kuullut että ne yhteiset ilta
ta monivuotisia hyvin kykeneviä ja mat osastomme ja radikaalien hom-
ahkeria kirjeenvaihtajia jotka malli- masta Centralian vangittujen hyväk-
Työtoimiston tutkimukset osotta- Man-saarella vuonna 1881 Ke"l'j'Besl' B'ual:'c'" """"c" si tuievat piaettavaksi neimiKuun 10
vat että muutamia -poikkeuksia lu- Uudessa Seelannissa 1893 loJa ja rient°ja paikkakunnillaan p:n seuduilla 31st ave haalilla
kuunottamatta on kaikissa teolli- Australiassa 1902 IvÖ3kin 011 Toveritar saanut usel- Vaan kun en ole aivan varma päI
Buuslaitoksissa rikottu lapsityölakia Suomessa' 1906 ta uuiila asiamiehla Ja entiset ovat västä niin seuratkaa Toveria kyllä
joka kieltää 14-16 v nuorempia Norjassa 1907 kai m'öskil1 erikoisesti innostuneet sieltä näette tarkemmin
laosia liitämästä työssä Tutkijat isin„la 1913 toverittaren tilausten oiiamn Toverittaren viimeinen kirjeen-
ovat tavanneet melkein kaikissa te- Tanskasi 1915 koska numerot osottavat npeaä y- -vaihtaja käväsi "Saksassa" noin
ollisuuslaitoksissa ja kannuttimois- Venäjällä 1917 löspäin 1ousua- Se on kurssi- Joka kolme viikkoa sitten tuoden muka
na lapsityöläisiä alle 12 ikäv ja ky- Canadassa 1918 pltäisl pitää paalla' jotta taman ke" naan pienen tytön tyllerön Äiti ja
vln paljon pienokaisia olle 10 vuo- itävallassa 1918 vättalven ajalla saataisiin Toveritta- tyttö voivat -hyvin Siitä luonnoin-
den Tshekkoslovakiassa 191S ren tilaajamäärä hyvin lähelle kym- sestl Uasvaa ykgl sankaritar lisää
wt„„„i0 iai mentä tuhatta Toveritar ei saanut - riyeihimme Kirjeenvaihtaja
elinkustannukset ja synty- glksasga helmikuuta levityskuukaudokseen jo-
äisyyden aleneminen ttuo- 101a ko siIle melkein ikään Uu!r itsestään
Korkeat
va
New Yorkin- terveys-departmentin
bulletiinl osottaa että vuoden 1919
TTiiUariaji 1918
Irlannissa ™ZIlZZIi 1918 kuuluisi- 'l ett siinä kuukau-
uessa Oli öUöliiiiMLilitJii j-cviaLCiipeii va
WARREN OHIO
Naistenpäivän vietto tullaan
jar'
VValesissa _ 1918
Hollannissa 1919
koistilalsuuksia naisten valistamisek
si Mutta siitäkin huolimatta teh-
Ruotsissa 1919 käämme yksimielinen ryntäys yli agitatsioni-iltama jonne koetetaan o!
1Q1„ maan Naistenpäivänä Toverittaren jelma saada oikein ensiluokkaista n
Yhdysvaltain kongressi on hyväk-
mesta helmikuun aikana 1 naisuu
desta tulee muodostumaan arvokas
h-
i inu
ensimäisen kahdeksan kuukauden a- grjtianniggä' lglg jolloin naiset kaikkialla toimivat eri- iestämään ompeluseuran naisten toi
jana on syiuyvaisyys aieniuiiut ooi
verrattuna samoihin kuukausiin v
1918 Myöskin on avioliittojen luku
määrä suuresti vähentynyt Bulle
tinissä arvellaan syntyvälsyyden ale
nemisen ja avioliittojen vähenemisen
johtuvan korkeista elinkustannuksis
ta ja muuten vaikeista taloudellisis
ta olosuhteista Departmentti en
nustaa että jos elinkustannukset ei
vät pian alene tulee syntyväisyyden
aleneminen jatkumaan
synyt vuosikymmeniä kestäneen agi
tasionin tuloksena naisten äänloike
uslisäyksen kansalliseen perustusla
kiin mutta tarpeellinen määrä ai
tioiden lainlaatijakuntia el ole vielä
tilausten hankkimiseksi — Siis rel
ma kurssi asiamiehet Naistenpäi
vänä Toverittaren levittämiseksi!
SEATTLE VVASH
Koska osaston viime kokouksessa
lisäystä vahvistanut kuten perustus- valitsivat minut Toverittaren kir
laki edellyttää ennenkuin lisäys as- jeenvaihtajaksi niin koetan siis ky-
Onko sosialismi taas hajottamassa tuu voimaan kyni mukaan sen täyttää
perhe-elämää? väittalvn" tahdosta EnsiksI' ikäva kyIla slnoa- °"
Useissa tämän maan suurkaupun- ' sastomm toiminta ollut hyvin heik- myöskin lähetä joten kehotetaan kaik
geissa tehtyjen tutkimusten mukaan Emmeköhän toverittaret ifeitä jo koa jälestä joulun No pienet voi- kia niitä jotka ovat luvanneet lah
on perheellisten naistyöläisten luku- kinastelu virkkauksesta Kovinpa mut jotka täällä ovat toimineet jo jottaa töitä valmistamaan ne Sa
in tulee laulua naiskööriltä jonka
tilaisuutta varten 4 harjotuttaa tov
Eklund ynnä paljon muuta hyvää
ohj'elmaa Toverittaren naistenpäivä
numeroa tullaan jakamaan samassa
tilaisuudessa kaikille eilisille joille
ei tule Toveritarta Siis koettakaa
seurata paikallisia ilmotuksia joissa
tarkemmin määrätään milloin ne on
Ne ompeluseuran myyjäiset alkavat