Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 20, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thl Issue of the Toveritar contalnt no artlcles such as requlre an afflrmed translatlon accordlng to Act of pct 15th 1917
f
Painos 82 1 8
TOVERIT AV
ORGAN OF THE FINNISH VvORKING VVOMEN IN AM f
AMERIKAN SUOMALAIS
e0TEN TYÖLÄISNAISTEN
r0 X X N E N K ANNATTAJA
l
No 3 _ Tiistaina Tammikuun 20 p— Tuesday "j y 20 1920— Kymmenes Vuosik
Knmmnmimtn naUipn kan maissa 01! olemassa-huo-muksia Minä tiedän että mon- Sairaanhoitajattarien
liOmmUniSimen naisien mattavia ia oka päivä lujittu- ta kertaa yksi tyttö tekee sen '
Intarnntinnnlp in via kommunistisia puolueita ja saman työn miltei yhta hyvin aSentaStO
M HIV MVHkU J
tybl
kaikissa näissä puolueissa poik- minkä toisessa paikassa _ tekee
Öläisnaiset keuksetta työläisnaisille kuuluu kaksi tyttöä ja taas fcäksi tekee Kapitalistisessa yhteiskunnas-
vksi tärkeimmistä paikoista saman paikoissa joissa on pidet- Sa e ni mnnta viestii laitosta
Siitä lähtien kun sosialismi Kommunistinen _ Internationale ty kolme tyttöä sitä tekemässä jonka tarkotuksena olisi muu
muodostui joukkoliikkeeksi on e' voi Yoittaa m'rf kauan kuin Ei ole lainkaan 'harvinaista kuin liikevoittojen tuottaminen s
siinä työläisnaisella kunniakkain sen veissä ei taistele työväen- etta r0Uva tulee kyökkiin pie- omistajalleen Yksinpä monet'
osuus Ja mitä mahtavampaa 'ok31} toinen puolisko — työ- njssa paikoissa _ antaa määräyk- yksityisten "hyväntekijäin" ar-
oli työläisten taistelu jossakin läisnaiset Kunkin työtätekevän sen joskus hyvin hienon ruoka- mcliaisuuslaitoksetkiu on järjes-
maassa mitä draamallisempia ns na'sen tu'ee kuulua taistelevan ]ajm valmistamisesta että minä tetty voittoja tuottavalle tai ai-
tapahtumat joitten kautta työ- proletariaatin riveihin siinä tahdon että sinä laitat sen ja nakin itsensä kannattavalle kan-
väeniuokan' täytyi kulkea sitä maassa jossa asuu Eikä sekään sen minun vierailleni tänä ilta- nalle Kaikki yleisön tarpeita
suurempi osuus näissä tapahtu- riita- Kukin työtätekevän nai- na Sattuu että ne ottavat hy- tyydyttävät laitokset hyödyttä-
imissa kuului naiselle- sen tulee tukea työläisten kan- vinkm pitkän ajan laittaa lie- vat etupäässä niiden omistajia
_ - sainvälistä järjestöä Ja III :s dättekö keittäjät mitä silloin tuottavat heille rikkauksia riis-
Joku päivä sitten oli minulla kommunistinen Internationale vastaatte 1 loksauttakaa sil- tämällä yleisöltä palvelukses-
tilaisuus nähdä kokonainen sar- onkin juuri tämä työläisten kan- ]0n vajn rouvalle että olette taan huikeita hintoja sekä riis-
ja ranskalaisten kommunaardi- sainvälinen järjestö II:sen In- vajn semmoisen pikkupaikan tämällä palvelijainsa työtä
naisten valokuvia Tässä ryh- ternationalen riveihin ovat jää- keittäjä eikä teidän palkka ei- _ „
„i: voi„v„ „ic0f!i a0nnm5n tvÄ:m-ni i- -i' i„ni= -n: „ui Sellaisia rnstolaitdksia ovat
mwoa wii "i jv~"— iv_l j Ka ilma irucnyia sLiiaioii _
naista jotka joutuivat tuomitta- kavaltajat ja lakonrikkurit ovat tekevät keittäjät joilla on apu- ™:m-aiK1 le'set sairaaiat
hoito minkä niistä saa Ne o-
iuiolu juio juuii'i fctu-vww uuiijm jt — ictVCVdL lC li tel j a i junia vm usu
viksi Pariisin Kommuunin murs- jääneet ne jotka ovat murhan- iajset kyökissä jotka saavat mo- V0?"?1 xeya"lmc va!"sln nyvm
kaamisen jälkeen v 1871 Ku- neet aikamme kaikkein nerok- nenkertaisesti isomman palkan kuinka _ hirveän kallista on se
kin näistä kasvoista säteilee mie- kaimman naisen Rosa Luxem- j_ne Useasti tytöt itse pilaa- llo't0 ml"'Ka llllsta saa le o-
huutta ja jaloutta Ja tunnet- burgin Rosa Luxemburgin vat tietämättömyydessään pai- mvoslm laitoksia jotka
tua on kuinka suurta osaa Pa- murhaajain kanssa ei tule kul- kat kun eivät tiedä miten pai- "arJ0ttavaJ nHta jiaikailematto-
fiisin kommunfssa Pariisin työ- kemaan yksikään tietoinen työ- on sita oikein pitäisi kyetä ja !n"ta tyolaistcnsa satraan-
läisnaiset mäytelivät - läisnainen Koko mailman työ kyttää - hoitajattarien — rustoa ja or-
Kun yleismailmallinen imperia- läisnuoriso on ryhmittynyt III:n Sama se on sisätytön kanssa Juu™sta- iiyyin vahan kuul-
listi# teurastus purkautui v Internationalen Ympärille Yh- akat niin mielellään teettäisivät laan koskaan julkisuudessa sai-
Jyi4 Ja kaikki vanlian virallisen ta yksimielisesti on ilim inter- p0yta- ja snvoojatytolla ylulclla '""""j""""-" ""'''„
sosialidemokratian johtajat ka- nationalen ympärille työläisnais- ne" molemmat työt yhtä hyvin 'huonoja olosuliteitaan silla lie
valsivat työväenluokan olivat tenkin ryhmityttävä kuin että olisi kummallakin työl- 'samoiiHkuui opettajattaict ja
työläisnaiset ensimäisiä " jotka ]ä eri tekijänsä Pistänpä tähän' "1" ' vaBcokau us-oriat ovat
nainm asti eianeei sen iianiaiuu-
olin vuodetta aittamassa niin ' l '""'7'
hän katseli tietysti sivusta' ja "nettelyt kuin jarjes yn ne
t kysyi että enkö minä iäännä ja "f1 kautta ~ mahlollisesti
- polstäreita joka aamu "En koilla - olojensa korjaaminen
jvuiivm vat v ao iaiauju uinui m Vtlill KIHU CDHHCiiviii v v
tä hirvittävää petoa vastaan Ja rää„ lievän yhtöentbrnäyksen ? vallassa etta he kuuluvat
mnntnman kitirkanr pn imneria- T% I 17 T7 tnnatnni L-nnscn — Kim nutia _vJl u v -
listisen teurastuksen alkamisen raMma il!7 I OrRlSia oHn vuodetta laittamassa niin ei sovi sellaiset roskatyovaen
jälkeen kokoontui Bernin kau-
puncissa Klara Zetkinin toimi- Minussa on kauan kaivellut
essa puheenjohtajana kansain- a:nt„c mikä koskee meidän mer- :nolstareita iöl
välinen työläisnaisten konferens- hepalvelijoiden jokapäiväistä e- käännä!" sanoin minä Hän Kuitenkin on sairaanhoitajat-'
si joka ensimäisenä kohotti Jämää Ajattelen että eiköhän tiukkasi miksi? "Siksi" sanoin tarien riistäntä etenkin pitkällä
kansainvälisen taistelun lipun meidänkin sopisi tässä kun si- "että minä teen jo kahden hen- oppiajalla tullut niin tunnetuksi
imperialistista teurastusta vas- ta hyvää parasta odotellaan vä- kilon työn ilmankin ja jos minä että sille alalle pyrkijöitä on vii
taan ' _ _ hän niinkuin jutustella keske- vielä kääntelisin polstarit joka me aikoina ollut niin vähän et
Ja kuka ei tietäsi pietarilais- nämme miten me voisimme e- aamu ja tekisin muut pikku teh- tä sairaaloiden täytyy kuuluttaa
ten ja moskovalaisten työläis- ces piena väliaikaisia parannuk- tävät mitkä kuuluvat siivoojalle oppilaita ja_ hoitajattaria sensi
naisten suuresta osuudesta Ve- sa saac]a oloihimme Kaikkien niin ei suinkaan kenelläkään o- jaan kun niillä oli ennen yalit
näjän proletaarisessa vallanku- muiden alojen työläiset taistele- Iisi tarpeellista pitää eri henki- tavana lukuisista pyrkijöistä
mouksessa -Kun heinäkuussa vat ja voittavatkin me vaan löä siinä toimessa ollenkaan" parhaat
v 1917 porvariston palkkalainen 0)emme hiljaa aivan kuin kaikki Emäntäni lähti eikä sanonut Eräs entinen sairaanhoitajatar
Kerenski toi rintamalle takapa- 0]s ensiluokkaista meihin näh- sanaakaan enempää Tuollaiset fcirjottaa sairaanhoitajattarien o
juisia sotajoukkoja teurastaak- cjen_ huomautukset kun niille tekee losuhteista seuraavaa:
seen Pietarin bolsheviki-työläi- arvokkaasti ei rähisemällä niin "Useissa suuremmissa sairaa
siä niin Viipurin puolen työläis- 'Minä ajattelen että nyt kun ne nlonta kertaa punastuen pois- loissa pidetään sairaidenhoidon
naiset lähtivät kymmenittäin ja ei ole meitä vielä palvelijatar- tUvat Mutta se johtuu usein ohella myöskin koulua sairaan
sadottain kasarmeihin näitten unio turvaamassa ei_kä_ järjestä- tytöistä miten rouvat menette- hoitajattaria varten- Ennenkuin
sotajoukkojen keskuuteen ja pu- mässä niin me voitaisiin kes- ]evät ja ens silmäyksellä ne sairaalaan pääsee sairaanhoitaja
heillaan - agitatsionillaan saa- kenämme keskustella olosuhteis- tarkastavat tytön että miten pai- oppilaaksi täytyy olla täyttänyt
vuttivat sen että jo kuukauden tamme tarkotan että meidän jQn ]le vojvat sjtä tallata ja o- 18 vuotta eikä yli 35 vuotisia o
kuluttua nämä sotajoukot olivat pitää hommata sellaisia keskus- maako hän yhtään tietoisuutta teta huomioon Hoitajatar-koke-työväen
vallankumouksen puo- telutilaisuuksia Se käy mai- Mn usk0n että tytöt mielel- laalla ei saa olla ketään omaisia
lella Ja otetaan esimerkki vii- niostj päinsä New Yorkin suo- j—n iUOpUisivat niistä liioista joiden toimeentulo on hänestä
me päiviltä: kun illalla marras- malaisessa osuuskodissa On se t5jstä jotta heille jäisi aikaa lu- riippuvainen ja hänen tulee olla
kuun 5 päivänä jättiläiskokouk- yhtä tärkeätä kuin ne monet kemiselle ja kehitykselle Mutta korkeakoulun läpi käynyt tai
sessa Uritskin palatsissa käsitel- muut janttailut mistä siellä mö- mei]lä sictäisi olla vähän yhteis- aiakin omata vastaavan koulu
tiin kysymystä joukko-mobili- nasti iltakaudet janttaillaan tä tuumaa että toinen ei saisi sivistyksen Oppiaika tavalli-
soimisesta eteläiselle rintamalle Agitatsionitilaisuuksissa _ yksi teldä encnlpää kuin toinenkaan sesti on kolme vuotta jolla ajal
lähettämistä varten niin tämän hyvin tärkeä_ asia olisi tämä: nn sjtten me ei oltaisi mitään la annetaan opetusta sairashoi
kirjottajalle lähetettiin yli kak- perhepalvelijoiden työn määrit- skääppejä Kyllähän ne rouvat dossa sekä teoriassa että käy
sikymmentä työläisnaisten ir- teleminen se on mitä ja min koettavat aina toista kehua että tännössä Ensiksi tulee hoita
jottamaa kirjelappua joissa kä verran kuuluu tavallisesti ge tck nn ja njiin paijon ja jattaren suorittaa koeaika joka
kiukkuisesti pantiin vastalause tehdä tytön joka on paikassa i1yVn Kyllähän siinä on pe- kestää ensimäiset kolme tai
sitä vastaan että rintamalle ei missä on vaan yksi palvelija rääkin että tytöt yrittävät kuusi kuukautta jolla ajalla hän
lähetetä naisia mita la mitka tvöt kun on k ah- nnltta paij0n ne rouvat valehte- joutuu suorittamaan kaikenlai
Ei ole kulunut puolta vuotta- den tytön paikassa ja aina snta fankin että saisivat vain ny- sia raskaita ruumiillisia töitä
kaan siitä kun Moskovassa syn- ylöspäin Tämä synnyttää use- ]yjsenkjn piikansa tekemään kuten lattioiden pesua huonei
tyi Kommunistinen Internatio- asti katkeruutta kun tytöt eivät jkki mitä hän suvaitsee mää- den puhdistusta ym raskaita ja
nale mutta jo tämä vähäinen tiedä mikä se kuuluu tehdä ja rätä ja sciiaisjn heidän huoman- likasia töitä Tältä koeajalta
aikamäärä osottautui riittäväksi mikä tekemättä jättää Rouvat tuksnnsa vo sanoai että "se ei hän ei saa palkkaa ollenkaan
kommunistiselle Internationalel- kai ne hyvin harvoin panee ra- o]e tiennyt paremmin mutta Ensimäiseltä vuodelta hänelle
le kasvaakseen suurvallaksi joja töille teettävät vain sen min- gatun tietämään" maksetaan $500 kuukaudelta ja
Kommunistiseen Internationa- kymmenet työt mitka eivät lSitten yhdestä seikasta minä toiselta ja kolmannelta vuodel
leen kuuluu nvt jo lähes 50 puo- lainkaan kuuluisi mutta tytöt o- vie]ä ta1l(on tässä huomauttaa ta $1000 kuukaudelta Tähän si
luetta yli miljoonan jäsentä on vat hölmöjä ja tekevät Ja se taJ 0jken pain0staa että pai- sältyy myöskin ruokar asunto ja
järjestynyt kommunistisen In- johtuu juuri siitä kun meillä ei kassa mjssa on enempi palveli- puhtaus Sopi
ternationalen riveissä Kaikissa ole koskaan ollut mitaan kes- —
mukseen tavalli-
Ternaiionaicn riveiböa aaiMaoa — - -
Suuremmissa Europan ja Ame- kllSteula missä Olisi tehty SOpi- (Jatkoa kolmannella sivulla) (Jatkoa kolmannella Ilo)