Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 2
L A P S I L L E JA
m NUO Rl S OLLE
r
Tieto vahaa on tieto voimaa on
Tieto yön lapset yhtehen kerää
Se nuoriso vahva on voittamaton
Joka tiedon hengessä herää
Tiistaina Tammikuun 13 p — Tuesday January 13
M
mi
PUHE
jonka piti Ashtabulan lasten juhlassa
Alli Naaralalnen
Pienet toverini! On tietysti joh
donmukaista että koska 'minä itse
kin' olen vielä lapsi myöskin puhun
etupäässä teille pienille tovereille
sille kasvavalle joukolle joka kerran
tulee jatkamaan vanhempien työtä
taistelussa ihmiskunnan puolesta
Mutta koska tämä tilaisuus on sellai
nen erikoisuus niin otan lähtökoh
dan siis siitä Me olemme kuulleet
ja itsekin lukeneet eräästä tänäpäi
vänä — jouluna — syntyneestä hen
kilöstä Tämä henkilö jonka nimi
on ollut Jesus syntyi meidän käyt
tämämme ajanlaskun alussa eli 1919
vuotta sitte
Monenlaisia esityksiä on tehty
tuon silloisen Jesuksen toiminnasta
ja tarkotuksista silloisena aikana
Nykyinen kirkko silloisen kirkon
välityksellä on tehnyt hänestä juma
lan pojan ja mailman vapahtajan
synneistä toiset taas- tieteellisesti
ja tutkimusten perusteella väittä
vät hänen olleen ihmisestä synty
neen ihmisen joskin hänen tarkoi
tuksensa olikin vapahtaa mailman
kurjuutta kärsivä työväestö siitä
sorrosta ja riistosta mihin silloi
nen omistava luokka jo oli työväes
tön puristanut ja polkenut On to
distettavissa että tuo silloinen Jesus
jo puhui ja toimi sitä huutavaa vää
ryyttä ja riistoa vastaan jota silloi
nen omistava luokka harjotti työtä
tekevää luokkaa kohtaan ja" hän kai
ken mahdollisen toimintansa kohdis
taa köyhien eduksi ja heidän tilan
sa selvittämiseksi kuin myöskin o
sotti rikkaiden riiston pohjattomuut
ta Lukiessamme tuon Jesuksen toi
mia selvittelevää kirjallisuutta vaik
kapa testamentista lähtien niin nä
emme kuinka tuo Jesus oli alituisesi
sa taistelussa juuri rikkaita riistä
jiä ja heidän uskollisia kätyreitään
— pappeja — vastaan joka taistelu
lopulta maksoi hänelle hänen hen
kensä Hänet mitä raa'immalla ta
valla murhattiin Tällaisen palkan
hän -sai kun uskalsi julistaa ihmis
oikeuksia köyhien puolesta eikä
myynyt itseään rikkaitten kätyriksi
Näin jo silloin riistäjät pappiensa
avustamana murhasivat henkilöt jot
ka uskalsivat lausua totuuden ja tuo
mita sen aikuisten riistäjien menet
telyt työtätekevää luokkaa kohtaan
Mutta ei siinä vielä kylliksi fettä he
hänejj tappoivat vaan vielä pitem
mälle he konnuuksissaan menivät
he vielä ryöstivät hänen työnsä tar
kotuksen omaksi edukseen mutta
totuutta ei voida hävittää Vaikka
nämä samaiset riistäjät pappien a
vulla peittääkseen mikäli mahdol
lista tuon Jesuksen työtä ja toimin
taa tekivät hänestä Jumalallisen eli
yliluonnollisen olion ja nyt vieläkin
uskottavat että tuo Jesus tekikin
työtä täällä maan päällä tulevaisen
tuntemattoman elämän hyväksi —
he täten tahtovat peittää jälkensä
ja narrata meitä työläisiä voidak
seen pitää yhteiskunnallisen aseman
sa Ja siksi hekin muodollisesti
juhlivat Jesuksen syntymäpäivän
muistoksi
Meillä on niin paljon selviä esi
merkkejä kuinka juuri kohdistetaan
viha ja vaino sellaisia henkilöitä
kohtaan riistäjien taholta jotka us
kaltavat nousta puhumaan totuuksia
työväen puolesta niin että el mei
dän tarvitse olla epäuskoisia siitä
kään etteikö Jesuskin ollut vaan
yksi tavallinen sen aikuinen työväen'
liikkeen esitaistelija
Tänäkin päivänä meillä on nähtä
vissä ' niin selvästi miten riistäjät
kohtelevat niitä jotka uskaltavat
nousta vastustamaan nykyistä riisto
järjestelmää Me tiedämme kuinka
vankilat on täynnä työväenliikkeen
puhujia ja toimihenkilöitä Me olem
me kuulleet ja lukeneet kuinka mo
nia satoja totuuden puhujia on ris
tiinnaulittu ja tapettu kun he ovat
uskaltaneet seurata Jesuksen totuuk
sia ja toimia työväestön vapautta
miseksi Olemmehan kuulleet kuinka Suo
messakin tuhansia on tapettu ja rää
kätty ainoastaan sen tähden että
uskalsivat vaatia oikeutta Itselleen
Ja sama se on tilanne tässäkin
vapauden maassa Luemtaehan joka
päivä niistä teurastuksista ja rääk
käyksistä joita harjotetaan työväen
toimitsijoita ja kaikkea työväkeä
kohtaan
Pienet toverini Minä vetoan tei
hin! Luvatkaamme että mekin kai
kesta huolimatta uskallamme kuulua
siihen joukkoon joka tahtoo taistel
la työväenluokan oikeuksien puoles
ta Luvatkaamme pyhästi että nyt
jo pienestä lapsesta lähtien toimim
me ainoastaan orjuuteen syöstyn työ
väestön vapautuksen puolesta (hei
dän sekä meidän etujemme puolesta
ihmis-etujen puolesta Luvatkaam
me se meidän rääkättyjen ja riistet
tyjen isiemme äitiemme meidän
itsemme ja kaikkien ihmisten hyvin
voinnin ja onnellisuuden saavuttami
seksi että kerran saavutamme olo
tilan missä el ole riistäjiä eikä riis
tettäviä ei rikkaita eikä köyhiä
vaan missä kaikki ovat ihmisiä jot
ka todella elävät vapaudessa tasa
arvoisuudessa ja veljeydessä keske
nään Luvatkaamme pienet toverit
taistella sellaisen yhteiskunnan saa
vuttamiseksi missä ei opeteta ihmi
siä murhaamaan toisiaan eikä to
tuuden puhujia ristiinnaulita' vaan
jossa on rauha maassa ja ihmisillä
hyvä tahto Silloin kun liitymme
työväenpuolueeseen ja toimimme sii
nä niin silloin olemme tehneet to
dellista työtä ihmiskunnan hyväksi
ja silloin voimme tällaisiakin juhla
hetkiä viettää veljeyden vapauden
ja tasa-arvoisuuden muistojuhlana
Lupaattehan sen pienet toverini?
Tieteen Keijukaismaa
Suom Selma Jokela-McCone
(Jatkoa)
Tämän puron historia kertoo meil
le koko paljon siitä mitä vesi tekee
Kerran oli se vaan pikkunen vako
vuoren laidassa jota pitkin sadevesi
juoksi ohuena nauhana Mutta ajan
oloon kun vesi kuletti vaon laidoil
ta ja pohjasta mutaa pois kävi se
loväemmäksi ja syvemmäksi ja lai
dat alkoivat halkeilla ja murentua
kun päivänpaiste kuivasi maan Ja
sitten talvella kun vuoren laidat
olivat märjät syksyn sateista tuli
pakkanen ja jäädytti veden tehden
vaon vieläkin leveämmäksi ja sitten
tulvainen virta tullen alas tarttui ir
tonaisiin kiviin ja kuletti ne virran
pohjaan Täällä ne vyöryivät eteen
päin hinkaten toisiaan kuluttaen si
ten toisiaan pienemmiksi Ja pienem
miksi kunnes kävivät aivan pienik
si ja pyöreiksi ja niistä irtaautnut
hiekka ja somero kulkeutui edem
mäksi veden mukana Ja niin ajan
pitkään muodostui tästä jokilaakso
ja kun virta leikkasi yhä syvempää
uomaa itselleen alkoi laidoilla olla
tilaa kasvullisuudelle Siihen alkoi
kasvaa sammalta ja sananjalkoja ki
vien päälle ja pienet puut ottivat
juurensa äyräille ja tämän uuden
kauniin maiseman veisti vesi vuoren
laitaani
V
Ettekö tunne uutta mielenkiintoa
nyt kun katselette laaksoja puroja
ja vuorensolia kun mielessänne ku
vittelette mitenkä vesi on ne sellai
Biksi muodostanut kuin ne rTyt ovat?
Näissä löydätte myöskin monia kum
mallisia eriäväisyyksiä joita voitte
itse tutkia Jotkut laaksot ovat ta
saisia ja leveitä ja siellä täällä ovat
fcivet olleet pehmeitä ja helposti
kuluvia ja vesi joka on valunut alas
ensimäisen puron laitaa on syövyt
tänyt vihdoin toisen laakson ristiin
ensimäisen kanssa Toisissa pai
koissa näette kapeita puroja missä
kivet ovat kovia eivätkä kuluneet
pois vähitellen vaan lohkeilivat isoi
na möhkäleinä jättäen jyrkät kallio
seinät kummallekin puolen Tällais
ten jokien ' varsilla löydätte myös
kin kauniita vesiputouksia missä
vesi syöksee korkean kallioseinän
päältä alas ja on syövyttänyt itsel
leen uoman Ikäänkuin sahaamalla
Tällaisessa vesiputouksessa on pa
ri huomioon otettavaa seikkaa En
siksi ikuinka vesi kuohuten iskee
pohjaan mihin se putoaa ja alitui
seen hieroo ja jauhaa pieniä kiviä
kalliota vasten Tällä tavalla syö
vyttää se kallion alaseinän sisään
ja siten pitää seinän aina kohtisuo
rana sen sijaan että se kävisi kal
tevaksi yläpäästä ja tulisi vihdoin
vaan puroksi Toiseksi te usein
löydätte pieniä kuppimaisia koloja
kallioseinissä pitkin matkaa putouk
sen vierellä ja nämä' myöskin ovat
veden tekemiä Tavallisesti löydätte
pari kolme pientä kiveä kussakin
kupissa ja näette te tässä kauniin
esimerkin siitä mitenkä vesi käyt
tää kiviä aseinaan syövyttäissään
maamuodostumia Vesi on kaiverta
nut nämä kupit syösten alituiseen
yrnjpäri kalliokolon sisässä ja sa
malla hieroen pieniä kiviä laitoja
vastaan Vähitellen on kolo laajen
tunut ja syventynyt ja vaikka ensi
mäiset jauhinkivet ovat mahdollises
ti kuluneet hiekaksi tai pudonneet
alas on vesi tuonut uusia kiviä mu
kanaan ylempää ja vihdoin on vesi
täten kaivertanut pyöreän ' Mijän lä
pi kallion
'Laajimmin tunnettu ja yksi mer
killisimmistä veden töistä on Niaga
ran putous tässä maassa Niagara
joki ensin virtaa läpi tasaisen mai
semari ja tapaa sitten Erien järven
tasangon syvänteessä 'siitä lähtien
joki käy asteettain jyrkemmiiksi ja
kuohuisemmaksi kunnes se syöksyy
Niagaran putouksen yli Putous on
vaan 1G5 jalkaa korkea mutta lähes
puoli mailia leveä ja ei vähempää
kuin 670000 tonnia vettä putoaa sii
tä alas jokaisessa minuutissa teh
den samalla mahtavan suuria vaali
topilviä (Jatk)
SPENCER N Y
Kerronpa pienille tovereille mei
dän "joulun vietosta täällä maaseu
dulla Me olimme joulujuhlilla Van
Ettenissä ja vaikka olikin kova pak
kanen oli siellä paljon ihmisiä Siel
lä oli paljon ohjelmaa lauluja runo
ja näytöskappale ja kuvaelma
Meillä oli kotona joulukuusi jonka
me koristimme joulukelloilla ja muil
la kaunoilla koristeilla Sillä aikaa
kun isä ja äiti olivat lypsyllä nave
tassa kävi joulupukki ja toi isälle
ja äitille suuren postikorttialpumin
veljelleni eläinkokoelman ja rengas
pelin ja minulle maalia ja maalaus
kirjan Sitten isä sanoi meille että
menkää kamariin piiloon ja kun hän
sitten kutsui meitä hetken perästä
oli kuusen juurelle tuotu lisää lah
joja Siinä oli lahjoja isälle "ja äi
dille veljelle ja minulle Me saimme
veljen kanssa enimmin Veljeni sai
pankin ja auton ja tankin ja minä
sain astioita ja nuken ja pankin Se
oli kauska joulu mutta en kerro
siitä enempää
Täällä on Jonkun verran lunta et
tä on hyvä rekikeli ja pakkasia on
usein
Hauskaa talvea tytöille ja pojille
toivoo:
SYLVIA ALLI FRAKIE
SPENCER N V
Minäkin kirjotan pienen kirjeen
Lasten Osastoon
Minusta ei talvella ole mikään niin
hauskaa kuin lumihuoneideh raken
taminen mutta siihen tarvitaan pal
jon lunta Minulla on pieni automo
piili josta on paljon huvia Kun ul
kona leikkiessä tulee kylmä niin tu
len huoneeseen jossa hyvlttelen ku
vakirjaani katselemalla ja leikkimäl
lä rengaspelillä Hauskaa talvea po
jille ja tytöille
HJALMAR FRAKIE
H-M I fHWH 1 I M-I-H M l"H"l
$ +
SUOSITTELEMME AJURI- +
+ LIIKETTÄMME!
+
Olemme aina valmiit palve- +
lemaan teitä kaikenlaisella +
+ ajuriliikkeen alaan kuuluvalla +
+ työllä " +
+ SEABORG TRANSFER CO +
+ Puhelin 466 Aetorla Ore +
M I 1 1 H 1 I I I I 1 M"M"M"H l-l-l-I-
NAISET
HUOMATKAA!
Naisten takkia ja leninki
ommellaan
858 Besscmore yläkerta
EMILIA HIIRONEN
DETROIT MICH
PAULILLE SYNTYI
SISKO
joulukuun 28 p 1919 jota
aloimme kutsua nimellä:
ANJA MARIANNA
MARY JA EMIL KUULA
102 Karr Ave
HOQUIAM VVASH