Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Tammikuun 13 p—Tuesday Jannary 13
No 2
ROCKY MTN HOUSE ALTA CAN
Tervehdn Toverittaren lukijakun
taa pitkästä aikaa Piirrän Jonkun
rivin Frisco koulunpiirin hommista
Meill äon täällä iHatsut" tulossa Ai
komuksemme on mennä Eckviileen
näytelmäretkelle Meillä on harjo
tuksen alaisena näytelmäkappale ni
meltä "Turma" Kappale on murhe
näytelmä eikä ole vielä näillä ym
päristöillä näytelty "Turma'' on 3
näytöksinen draama Joka varmasti
on katsomisen arvoinen' Harvoin
näkee näin Jännittävää kappaletta
kuin ''Turma" on
On siellä hauskaakin Siellä näy
tellään oikein naurettava 'humoo
rinen hauska kappale nimeltä "Se
tä" Voi sitä herra Airolaa kun se
Dn nätti neiti Ja vannaa setää ne
nästä vetää Ja maalaisukolle ''tijat
taria pelloo" Ja — " Jaa mitäs muuta
sltte se hullunkurinen ilveily Jossa
tehdään naisesta mies Olen mon
ta kertaa ajatellut että kuinka se
on mutta — 'käykää kaikin katso
maan jotka olette omaan sukupuo
leenne suuttuneet Se mylly kyllä
leipoo miehestä naisen Ja naisesta
miehen En voi päivänmäärää ea
noa vielä kun emme ole saaneet
vielä tietää josko ja koska saamme
haalin käytettäväksi Jos saamme
luvan haalista niin luulen tämän
kuun" loppupäivinä tämän tapahtu
van Sanon tässä minne tulot lan
keavat että ei tarvitse olla epä
varma Tämä on pienten lasten
koulun rakentamista varten Viime
vuonna oli meillä arpajaiset koti
kylän naalilla johon naiset neulo
vat ja myöskin kerättiin Luulen
ainakin ihmisten olevan myötätun
toisia tälle asialle
Mr Aron Haglund on ostanut
maan Echvillesta ja muuttaa sinne
asumaan tämän talven aikana sa
moin Mr K Hiltunen osti jo viime
suvena Sylvan Lake'lta maan jon
ne muutti heti asumaan
Mr Israel Humalamäki on osta
nut puoli seksuunaa maata myöskin
Sylvan Lakelta kerrotaan että iän
muuttaa asumaan ensi keväänä uu
delle maatilalleen Toivon onnea
vuodelle 1920 Toverittaren lukijoille
Hanna Ahlström
— Tahdotko tietää mitä
työläisnaiset toimivat ja ajat
televat — Tilaa Toveritar
REUMATISMI
Kotiparannus itsesairasta
neen antama
Keväällä 1893 sairastuin lihasreumatis
miin Minä kärsin kolme vuotta kuten
ne ainoastaan tietävät joilla -se on ollut
Koettelin lääkettä ja lääkäriä toisensa
jälkeen mutta saamani apu oli ainoastaan
väliaikaista Vihdoin löysin lääkkeen jo
ka paransi minut täydellisesti ja pysyväs
ti Olen antanut sitä useille aina vuo
teen omana olleille reumatismia sairasta
ville ja joka tapauksessa on se paranta
nut Minä haluan kaikkien reumatismia sai
rastavien koettavan tätä ihmeelistä pa
rannusta Alkaa 1 lähettäkö senttiäkään
lähettäkää vain nimenne ja osotteenne
niin lähetän kokeiltavaksenne Kun olet
te käjttäneet sitä ja huomanneet sen ole
van kauan ikävöidyn lääkkeen reumatis
millenne voitte lähettää sen hinnan 1
doll mutta huomatkaa minä en tahdo
rahaanne ellette ole täysin tyytyväinen
Eikö tämä ole rehellistä? Miksi kärsit
te vielä kun varma parannus tarjotaan
teille täten vapaasti? Alkaa" viivytelkö
Kirjottakaa tänään
Mark H Jackson 293 F Gnrney Bldg
Syracuse N Y
Mr Jackson vastaa ylläolevan lausun
non todenperäisyydestä
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LÄAKEKIRJA-— No O
RiinJi on yli 25 miesten ja naisten tautia Bell
tettynft Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista koti] liUkkolstii Mistä jokainen voi
Itse valita BOpivan lääkkeen taudilleen samaten
myöskin Ittiikkeltten hinnat y ra
Liikkeet eivät ole iiatenttiläilkkeitä vaan tosi
suomalaisia valmisteita joita Suomessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosia
Tiimiin kirjan enatte vapaasti ja pitHisl Ben
olla jokaisetpa euomn luisensa kodissa fdllil ette
tiedä" koKka stta tarvitsette varokaa iiumbuuki
liiiikkeltit ja Iiumbuuki -tohtoreita
— LIgnell'in Apteekki on suuri n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL CO Superior Wla
Evlyrsky-yön lapsi
Kirj Helmi Mattson
Jatkoa
Koe elämän kovat
Ne opiksi ovat —
Astu ohitse harhain
Se tie on parhain
Mi suoraan johtaa
Jos kompastut kiveen
— Se usein kohtaa
Kulkijan tiellä —
Älä säikähdä vielä
Valotorni hohtaa
Tienohessa siellä
Mi polulle jälleen
Ja turvaan saattaa '
Taasen kuljet
Oikeaa suuntaa
Missä näköala aukee
Ja määränpää puuntaa
— Jouluaatto I Nytkö on joulu
aatto? — Se sana toi Dagmarille
mieleen herttaisia muistoja lapsuu
den ajoilta — Joulu armas joulu I
Miten hauskaa oli vielä viimeisenä
jouluna ollut miten hauska koko se
joulunaika menneenä vuotena Pal
jon sai sieviä lahjoja tuttavilta
rannerengaskello 'isältä ja äidiltä
kultaneula Urholta Hän itse oli
lahjottanut ystäville muistoesineitä
sekin sievä neulos jonka hän oli
Urholle valmistanut Ohi Mahtoi
ko sitä Martta nyt' siellä olla katse
lemassa Missä hän — Dagmar — oli nyt?
Tyttö kulki ympäri suurta taloa —
Mikä paikka tämä on jossa hänen
piti olla vankina vartioida taloa
kuin kartanokoira että kaikki pysyisi
paikoillaan
— Miten vierasta ja kolkkoa!
Paljon kallisarvoisia esineitä mitä
pä ne kuuluivat hänelle — Dag
mar katseli ja kosketteli joka esinet
tä aikansa kuluksi
— Tuossa kallis kristallimaljakko
kukkavaasi käsin maalattu
hienoa tekoa Ranskalaisia eng
lantilaisia kuvia Tuntemattomien
ihmisten kuvat tuojottelivat -häneen
seinällä Ohi miten kalliita ver
hoja kuka lienee nekin valmis
tanut Hän käveli kuni varpaillaan ym-
pan
huoneita Niin pehmeää jal-
kain alla
ei kuulu askeleiden ää-
ni ei narina
— Kaunis kotil — — Koti!
Niin mutta ei hänen
— Jouluaatto! huokasi hän taas
— Mitä kummaa kun eivät tule jo
kotia? Aivan yksinkö hän saisi viet
tää joulun tyhjässä talossa Lu
pailivat tulla kotiin puolipäivän ai
kaan Jos ei kuulu eivät tule illak
sikaan Herrasväki siis pn kutsuttu
illalliselle myös
— Nyt on jo koko myöhä iltapäi
vä Olisi jo kiire illallisen laitossa
Eivät luultavasti enää tule — Ei
suinkaan jouluillallista laiteta niin
yks kaks
Rouva oli hymyillen sanonut läh
tiessään: — Dagmarille taitaa olla mieleen
kun menemme pois kotoa — saat
vapautta I Tuskin tulemme kotiin
joulupäiväksikään Saat käydä ter
vehtimässä tuttaviasi
— Tervehtimässä tuttaviasi! Oh!
olisikin edes tuttavia
Hän oli pari viikkoa sitten tullut
kaupunkiin Ei vielä ollut kunnolli
sesti käynyt edes kaupunkia tarkas
tamassa Toinen tyttö jonka - kanssa Dag
mar tuli oli myös perheessä palve
lemassa Sinne ei näin jouluna so
pinut mennä häiritsemään
— Mitä on tällainen vapaus! —
Sekin rouva saituri ei kai jättä
nyt tuskin ruokaa joulupäiväksi
Tyhjällä ilmallako se luulee tytön
elävän Paljasta teetä ja korp
pua! Kun eivät itse tule kotiin ci
tarvitse muka ruokaakaan
Dagmar oli nyt jo kolmannessa ta
lossa Ensimäisessä työpaikassa hän
ajatteli että ei suinkaan se joka pai
kasta tällaista liene Itkien hän
sieltä lähti Kirosi syntymäpäivän
säkin harmissaan
Rouva häntä oli ruvennut var
kaaksi syyttämään Häntä joka ei
nuppineulaa ollut eläissään varasta
nut saati sitten rahaa!
Pikku tyttö oli rahan piilottanut
mutta se saatiin selville ja raha löy
dettiin Rouva pyyteli muka an
teeksi Dagmar ei heltynyt vaan lähti
pois
Toisessa paikassa alku näytti hy
vältä Rouva oli kohtelias ja hyvän
näköinen Hyvin vähän kävi keit
tiössä kun sai tytön oppimaan talon
tavoille
Siinä paikassa Dagmar oli koko
syksyn Ennen joulua oli taas ta
pahtunut jotain
Rouva lähti matkalle Lupasi vii
pyä viikon kaksi
Dagmar oli hyvillään Tiesi työn
vähentyvän melkolailla kun rouva
lapsen kanssa lähti pois
Pari päivää meni onnellisesti Tyt
tö tunsi aivan kuin huojennusta saa
dessaan hetkenkin olla niinkuin tah
toi Kolmantena yönä puoliyön aikaan
heräsi Dagmar hienoon koputukseen
— Kuka siellä?
— Minä minä ' ' älä pelkää
aukase!
— Kuka minä?!
— Älä huuda ole hiljaa
aukase!
— En aukase!
— Aukase
— Enll
Hieno koputus kuului yhä '
Dagmar vapisi pelosta
— Herra kanalja! Kuinka hänen
ei tullut mieleenkään että nyt tuo
— Minä tahdon nukkua! sanoi
hän vihaisesti
Vihdoin herra meni pois
Dagmar ei saanut unta silmiinsä
— En voi olla tässä talossa kau
empaa hän ajatteli — Kahdenkes
ken tuon hylkiön kanssa
Seuraavana päivänä hän kokosi
tavaransa ja lähti
Hän oli päivän pari jouten Ei
saanut työpaikkaa
Eräs tuttava tyttö oli jouten myös
— Muutetaan kaupunkia! päätti
vät tytöt
Niin he tulivat keskivaltioihin e
rääseen sievään kaupunkiin
Iloitsivat kun heti onnistuivat saa
maan työpaikat
Kaupunki jossa he nyt olivat
näytti miellyttävältä Suuri se ei
ollut mutta hyvin puhtaan näköinen
Edellisessä paikassa ihmetteli Dag
mar sitä huonoa siivoa joka oli val
lalla joka paikassa
— Kämppäkyliä ne ovat nuoret
amerikalaiset kaupungit oli vastattu
Toinen tyttö oli kokolailla tyyty
väinen työpaikkaansa
— Ei tietysti kaikinpuolin kun
nollista saa ollenkaan mutta taitaa
olla mukiinmenevä sentään hän
päätteli
Dagmar ei tiennyt vielä paljon mi
tään sanoa Hän oli kahdessa edelli
sessä paikassa saanut mielestään niin
katkerat kokemukset että uskoi nyt
kin taas sattuvan jotain erinomaista
— Täytyy koettaa olla niin kauan
kuin voi lohdutteli hän sitten
— Niin ja Amerika on avara!
sanoi toveri
— Olisi se muuten mukiinmene
vää ainakin alussa mutta rouva on
niin kitsas ruuanlaitossa Kyllä
silla on rahaa hienouksiin panna
Joka hengenvedossa hokee että kaik
ki maksaa rahaa Niinpä tietenkin!
Mutta minkä piika sille voi Ruo
kaa tuodaan ja valmistetaan niin vä
hän että hän tavallisesti saa nuolek
sia loppuja ja ruuan puutteessa tyh
jiä lautasia Ja mokomista annok
sista joka - kerta siunataan Milä
ranskalaisia lienevät
Ahneudessaan varmasti läksivät
vierailulle että ei tarvitse jouluruo
kia itse valmistaa
Tyttö meni katselemaan ruokava
rastoa — Niin totisesti! ei ole jouluksi
yhtään mitään
Ei niillä tietysti ollut aikomuskaan
tulla kotiin Pian on jo ilta Mitä
nyt enää ehtii valmistaa
Hän yksin suuressa huoneustossa
saa viettää joulua puolinälkäisenä
hienouksien keskellä
(JatkJ
HOQUIAM WASH
No nyt on taaskin alettu uusi
vuosi ja ne joulut on jo ohlv mai
nitsen kumminkin että ne ompelu
seuran myyjäiset onnistuivat oikein
hyvin Yleinen tulos oli $28970
Myöskin lasten joulujuhlat onnistui
vat hyvin ohjelmiakin oli kokolailla
tyydyttävää joten kaikille niille
lapsille j'3tka suorittivat ohjelmaa
aatto-iltana saan lausua kiitokset
sekä toivomuksen että tulevaisuu
dessakin esiintyisivät Olkoon se
vain sanottu koska nämä asiat on
jo viime vuotisia Käyn siis käsiksi
uusiin ja tulevaisiin asioihin Om
peluseuran kokouksessa tk 6 p va
littiin virkailijat tälle puolivuosikau
delle joiksi tuli seuraavat henki
löt: emännöitsijäksi Mrs Koski ra
hastonhoitajaksi Mrs Helmi Laino
ja kirjuriksi Mrs Elma Poukkula'
Ja kun nyt taas alkaa uusi toimin
takausi niin toivoisin että kaikki
Hoquiamin naiset rupeaisivat käy
mään työkokouksissa säännöllisem
min Silloin vasta jne teemme pi
kein täydellistä työtä meidän ompe
luseuralle Ei se oikein rittäisi mie
lestäni että me vain kotona teemme
jonkun tuukin jne ja emmekä tie
dä mitään mitä siellä kokouksessa
päätetään Olisi oikein hauskaa et
tä aina kaikin oltaisi koolla siellä
meidän ravlntolakyökissänune Ko
koukset ovat aina joka torstai kello
2 ip haalilla olette kai sen kaikki
tienneet ja tiedätte Taasen uutta
ja ensi kerran tänä vuotena on om
peluseuran ohjelma-iltama tk 18 p
sunnuntai-iltana ' Siniie kuuluvat
naiset hommanneen yhtä ja toista
ohjelmaa josta mainittakoon m m
runoja lauluja näytöskappale "Isät
tömän äiti" Kappale on kaksi
näytöksinen murhenäytelmä — On
han sitä nyt viime vuoden loppiai
siksi nauraakin saatu humoorikappa
leilla että jos nyt taas oltaisi 'vä
hän jännityksessä kuinka käy siilo
isättömän äidille loppujen lopuksi
En halua pitää tästä pitkiä saarnoja
enkä niin' sanottua puhvia sanon
vaan että -tulkaa katsomaan ette
sitä tule katumaan Sisäänpääsykin
on vain halpa näin vuoden alussa
me emme halua ottaa kallista si
säänpääsyä ainoastaan 35c
S S Osaston hommista kai kir
jottolee Toveriin kirjeenvaihtaja Si
vumennen voin huomauttaa teille
Hoquiamin yfeisö että tulee pian
taas kappale: "Kotia tulo" näyttä
mölle jolloin taas saatte nauraa ai
van vatsanne kipeäksi Sitten seu
raa kappale "Valkeat Orjat" uusim
pia kappaleita Sitten "Täällä tulee
morsian'' "Etu- ja takapihan kun
nia" ja "Punakaartilainen" ym ym
Seuratkaa ilmotuksia ja uutisia että
vaan ette tulisi jäämään pois näis
tä tilaisuuksista
Lopuksi toivon onnellista ja tar
mokasta taistelu-intoa vuodelle 1920
kaikille Toverittaren lukijoille —
Elma
M-M I I I M 1 1 1 1 M I I 1 I I I " '"H
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
l OSUUSKOTI t
+ JA PAIKANVÄUTYS-TOIMISTO +
+ 241 Lenox Ave A 122 St +
+ ' t
Telefooni: 813 Mornlng Ida +
hrfH+HI I IIII I IM-I I 1 I 1 M '"