Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Tammikuun 13 p — Tuesday January 13
No-2
kun siitä on tullut tähden toisi- vain lasten kulkea tie voimat- vartiotaistelu" on työväennäytermä ettei tiedä koska tulee ostaja ja saa
aan rakastavan ja toisilleen us- kaan elämänhaluisen ja iloisen Jota kannattaa katsella ja näytellä vuokralainen laputtaa silloin ulos
köllisen sielun ylevä yhteys jo- nuorison astua nuorison joka Siinä kuvataan todellisuutta työ- Onnellista uutta vuotta kaikille
ka takaa jokaiselle työmiehelle on vapaä tunteissaan ja intohi- Iäisten elämästä Sitte oli se riita- tutuille ja tuntemattomille ystäville
ja työläisnaiselle joka päivä yhä liioissaan Kas siinä kommuiiis- kysymys siitä ison korin sisällöstä ja viliamiehille toivoo:
suurempaa iloa korkeammaksi tiscn yhteiskunnan tunnuslause Ja tämä riita ratkaistiiii sillä että " MUTER
tyydytykseksi niin sen omaan Yhdenvertaisuuden vapauden ja kaupunkilaiset söivät siinä ensi
olemukseen kuin ympäröivään vapaan rakkauden nimessä kut- pöydässä joten metsämiehet söivät MAYNARD MASS
elämään nähden Vapaa liitto summe me kaikkia työläisiä toisessa Näin jakaantui tämän il- Koska täältä Maynardista ei näy
muuttaa kuitenkin siinä vallitse- naisia ja miehiä talonpoikia ja lan taistelu ja tulot olivat niin suu- 0]evan mitään kirjotuksia eikä uu
talonpoikaisnaisia ryhtymään ret etta kiitoksen lausuminen ei ole tlsiia Toverittaren palstoilla ja enkä
rohkeudella ja uskollisuudella Uikaa tovereille Tulot nousivat yli tiedii jos on vakituista kirjottäjaa
inhimillisen yhteiskunnan uu- kuusitoista sataa Sitte näyteltiin vaikka pitäisi kai se olla vaan hän
dclleeiirakentamistyöhön pitäen se ihana "Salon ruusu" kauniine lau- näkyy väsyifeen toimeensa Niin jos
silmamaarana etta se tulisi mita lumeen neisoa du lupamme iay mmä nyt sitten otan sen paikan ja
'van toverillisen 'henkensä kaut
ta 'luja vapaa entisen avioliitto
orjuuden sijasta — kas siinä
mitä tarjoo tuleva kommunisti
nen -yhteiskunta miehelle ja nai
selle Ja työehtojen kerran tur-
täydellisin niitä oiketldenmukai- si Näyttelijämme saivatkin tun- kirjotan vähäsen
vattua" työläisnaisten aineellisen sin ia mitä soveliain taatakseen nustuksen ahkerasta työltään Kät- Täällä riehui- tuo ammattilakko
varmuuden ja loistavan kirkolli- ihmiselle ansaitsemansa onnen ten taputus se on mielisuosio sekä kokonaisen viisi viikkoa Se oli sit-
sen avioliiton joka pitäisi olla Yliteiskunnallisen vallanl-rumo- uuueiuuivuiub umbiui 'iuuiuuijuuw ten hulluin lakko mita maa paanaan
'liltrkamaton mutta joka pohjal- uksen punaliput jotka Venäjän yleisöltä Niin ne joulujuhlat ku- on koskaan kantanut Lakko johtui
1 ' 1 _ 1 _ liilan- GlA1rt li t1ntll TVTiVK -
taan on vain petos — taman a-
antamaa esimerkkiä seuraten ko- luivat Sievät oli tulotkin Mikä siitä itml kalkki kutojat eivät kuu-
viouton luovutettua paikkansa tioavat mailman karkissa maissa ""' °B eua ei uum käu- imeet a f oc l unioon Siihen
mielien ja naisen ystävän ja to- kuuluttavat meille ja sen lähei- pungissa niin vapaita viinakauppiat- kuuluvat henkilöt lähtivät ulos pa-
verin vapaalle ja kestävälle lii- sen maanpäällisen paratiisin tu- ta kuin ennen vaikka olihan niitä ottaakseen niitä kutojia yhtymään
tolle annetaan samalla ratkaise- loa jota ihmiskunta jo vuosisa- sellaisiakin joiden jäsenet oli tuosta UUioon tai työstä ulos ja veivät vaa-
va isku toiselle häpeälliselle toja on niin kiihkeästi kaivan- aineesta pehmeät timuksen komppanialle että komppa-
maanvaivalle toiselle surkutel- nut Helmikuun puolivälissä taasen on luan täytyy erottaa pois ne -henki-
tavalle yhteiskunnalliselle saira- i°tain suurta ennen kuulumatonta iöt jotka eivät maksa A F of h
udelle' joka on häpeäksi ihmis- SYLVAN LAKE ALTA CAN meidän kylässä 14 päivä helmi- Unioön Mutta komppania ei erot
kunnalle ja koskee nälkiintynyt- Tervehdys Toverittaren suurille ja kuuta näytelmäseura esittää taasen tanut Nämä henkilöt kuuluivat' jä
tä työläisnaista nimittäin 'prosti- pienille lukijoille! Koko sillä ajalla 'sotl kappaleen "Nummisuutarit" seninä Amalgamated Textile Work
ttitsionille Tämä lailliseksi elin- kun minä olen lukenut Toveritarta sltte 15 P- on suurl soitto- ja laulu- era unioon unioon joka on teolli
keinoksi vahvistettu pahe 011 yk- en ole nähnyt yhtään kirjettä siinä konsertti Toveri-tuvalla silloin täy- sena pohjalla eikä vaan amroatit
sityisomistuksen tuote Yksi- täältä joten katkaisen tuon -äänettö- tetään tuhannet taasen ääriään tain — Siis se oli täydellinen hä
tyisomistuksen loppuessa katoaa myyden ' ' myöten Me suomalaiset olemme Vi0 ammattiuniDlaisille Kun nyt
vuorostaan naiskauppakin ' Haalia meillä ei ole mutta osas- soiton ja laulun harrastajia Kyllä sitten lakon loputtua käy silmäile
"Kuinka huolissaan ovatkaan tonime toimii hiljalleen Jouluna et silloin sitä saadaan täysin siemauk- maan tuota hirvittävää vihaa min
työväenluokan naiset nähdes- meillä ollut mitään' iltamia vaan tlc sln- Ohjelmassa on orkesterin soit- kä lakossa olleet kohdistavat niitä
sään että nykyinen perhe on 2 p olivat naamiotanssit En voi t°a ja köörilaulua sekä yksityisiä työläisiä kohtaan joita eivät saaneet
tuomittu katoamaan ja kuiten- tietää mikä oii vikana kun osaä- lauluja vielä näytöskappale nimeltä: työstä pois taikka oikeammin sa
kin pitäisi heidän kernaammin ton kokouksissa käy" ainoastaan mie- "Uunin takana" jossa myös on köö- noen he tahtoivat ryöstää leivän
riemulla tervehtää uuden yh- liiä ja niitäkin vain vähän Kylläpä rnauiuja lama on Kaumsia ia- tyoläistovereiltaan
teiskuniiTin aamunsarastusta 10- kylämme nuoret näkyvät olevan ha- [uu Ken el 016 smom lasna tassa
ika 'vapauttaa naisen kodin or- lukltaita menemään tansseihin kun tilaisuudessa Kaikki mukaan!
jutldestä joka keventää naisen vanhat miehet vain laittavat kaikki
aiti)rdcn taakkaa ja jossa vihdoin valmiiksi heille -naaliin sisaan astua
loppuu tuo hirvittävä naista pai- — ja samoin näkyy olevan emäntä-
nava kirous jota kutsutaan pro- väenkin kanssa Kaikkien toimin-
slittttsioniksi
Naisen joka 011 kutsuttu tais- hommat
telmin työläisten vapautuksen Toveruudella E
suuren asian puolesta tämän 1
naisen on ymmärrettävä että INDEPENDENCE VVASH
uudessa valtiossa ei tule ole- Onnellista uutta vuotta kaikille
maan mitään entisen karsinoita: Toverittaren lukijoille niin 'salaisil-
' nämä tässä ovat minun lapsiani le kuin julkisillekin Minä ilmestyin
heille heille koko minun rakkau- taas niinkuin Uusi Kotimaa ennen
teni ja huolenpitoni Nuo tuos- vanhaan
sa ovat sinun lapsiasi naapurin Osastokin alkaa jo vähän toimia
lapsia nc eivät mjmia liikuta tällä perukalla tahi paremmin sano-
Mimtlla 011 kyllä omissani Yas- en osaston jäsenet Tahtoo olla
CHESTER MASS
Mitäs nyt ajattelette Maynardin
suomalaiset työläistoverit ettekö jo
S- K- ala saada silmiänne autti? Ettekö
jo näe mihin ammattiyhdistykset
teitä johtavat? Minä en kiroa teitä
työläistoverit vaan minä kiroan tet-
taa kaipaisi' meidänkin osastbmme uus dän johtajianne jotka johtavat teitä
työläisille se on aivan sama vuoden
vaihtuessa kuin eilinen -ja huominen
päivä aina samaa työ raskaan raa
tamista vuoden alkaessa kuin sen
loppuessakin Ja aina vaan elintar
peiden hinnat kallistuvat Eiköhän
jo työläisten silmät aukene näke
mään tämänkin vuoden ajalla sen
kapitaalin rautakouran joka aina
vaan enemmän ja enemmän heitä
puristaa
harhaan Miksi te annatte pettää
itseänne? Miksi ette seuraa aikaan
ne miksi ette seuraa noita gomper
silaisia lakkoja muualla mailmalla
jotka eivät ole vielä koskaan voitta
neet? Voitte kysyä: miksi ne eivät
ole sitteir voittaneet? Minä vas
taan siihen teille: siksi että sen
johtajat ovat ostettavia raukkoja
he eivät pyrikään puolustamaan työ
läisiä vaan se kyllä ottaa teiltä
vastaan miljoonat dollarit vaan sit-
taisuudcssa tävtvv tehtävästään niin monta "Internationalea" kuin on "avl tänne tuli ja oikein pohjolan nä kaikki Se voi kutsua teidät
tietoisen työtätekevän äidin ko- jäseniäkin osastossamme ja niitä on talvi tulikin Niin on pakkasta että lakkoon ja sillä tavalla toimien se
Jiota tätä kantaa korkeammalle yli parikymmentä Ei kohta tiedä lumi narisee kenkien alla Saivat kiristää ja näännyttää työläisiä
olla'kscen tekemättä eroa sinun onko kala vai lintu kivenhakkuritkin yhden viikon joulu- Työläistoverit oletteko koskaan laa-
lastesi ja minun lasteni välillä Paikkakunnallamme vieraili Ed- loman kylmän takia keneet miten paljon kerääntyy dol-
Hänen 011 käsitettävä ettei ole vvard Lindgren Hood Riveriltä Ore Joulujuhlaa vanhan tavan mukaan lareita sinne Gompersin ja Goldenin
olemassa muita kuin meidän lap- kuukauden päivät — mutta kaikki- vietettiin aattoiltana osaston haalii- päämajaan vaikka henkilö maksaa
siamme : kommunistinen valtio valtias näki hyväksi hänet kutsua la ja suorittivat Ihanneliiton lapset vain 15 senttiä viikossa? Jos siinä
on 'kaikkien työläisten yhteinen pois joukostamme nimittäin kotiin- seniltaisen ohjelman niin kuin aina uniossa on neljä miljoonaä jäsentä
Työläisten valtiossa vaaditaan sa — ei taivaaseen ennenkin Se olikin nyt niin kaunis- niin se tekee kuusisataa tuhatta
uutta sukupuolien välisten suh- Kuulin eitä se unitauti on jo osan- ta ja arvokasta että ei ole ennen dollaria yhdessä viikossa ja kun sen
teiden muotoa Äidin ahtaan ja nut Itochesteriinkm Ihmiset 'nuk- jouluna täällä vielä ollutkaan var- laskee 52 kertaa niin siltä tulee hui-
yksipuolisen hellyyden lapsiinsa kuvat monta viikkoa niinkuin enti- sinkin laulu Tyyne Wiljaselta "Sua kea summa jonka työläiset joutuvat
täytyy kehittyä -käsittämään set unikeot lähde kaunis katselen" pianon jä maksamaan — ja mitä he sitten saa-
kaikki suuren proletaariperheen Olisihan sitä pakisemista kaiken- viulun säestyksellä kuului oikein vat Eivät mitään muuta kun kur-
lapset Naisen orjuudelle perus- laista potaattien paleltumisesta ja kauniilta jaa pettymystä ja noita kurjia petok-
tuvan purkamattoman avioliiton lasten syntymisestä jne mutta mi- Sitten oli kuvaelma ''Onnen maa" sia ovat työläiset aina saaneet osak-
sijalle ön synnytettävä vapaa nä katson parhaaksi sanoa morjens- ja näytöskappale "Jouluaattona" ja seen Seuratkaamme nyt aikaa noin
liitto jonka lujuus johtuu kah- ta — MUSTERI viimeksi joulupukin tulo se vasta kolmekymmentä vuotta taaksepäin
(Ien työn-valtion jäsenen keski- : nosti lasten riemun korkeimmilleen niin näemme minkä verran A P of
näisestä rakkaudesta ja kunnioi- FORT BRAGG CAL sillä he tiesivät ennestään että jou- L liitto on tehnyt työläisten eteen
ttlksesta oikeuksien ja velvolli- Nyt taas ne joulujuhlatkin ovat lupukki ei tule tyhjin käsin minkä verran ovat työläiset voitta
stltiksieil 1 tasasuhtaisuudesta olleet ja menneet Nuorisoliiton il- Kerran luin Toverittaresta jonkun neet sen liiton toiminnan kautta
Yksilöllisen itsekkään perheen tamrtT joka oli ensimäiseksi onnis- kirjotuksen jossa oli että joulupukki Olen seurannut melko tarkasti kaik
tilalle 011 nouseva suuri kansain- tui hyvin siihen katsoen kun niin olisi jätettävä pois joulujuhlissa kia lakkohommia mitä sillä liitolla
välinen työläisperhe niissä kaik- kovasti satoi sinä iltana siitä huo- Mutta minä en ainakaan näe siinä on ollut niin on lopputulos ollut
}:i raatajat naiset ja midiet ovat limatta olt yleisöä saapunut nuorten mitään pahaa ja lapset kaikki pitä- aina -sama että johtajat ovat myy
ennen kaikkea veljiä ja tovcrei- toimeenpanemiin iltamiin vät kovasti joulupukin tulosta neet työläiset komppanialle vaan hy
ta Sellaisten tulee olla miehen 'Ompeluseuran iltama onnistui oi- Puualkohooli myrkytyksen on tääl- vin pienestä prosentista Eikö ole
'ja naisen välisten suhteiden tu- kein hyvin Myytiin naisten vai- läkin ja saanut yksi "iikka" Kyllä totta että kaikki hommat ovat näin
levässä kommunistisessa yhteis- mistamia käsitöitä sekä viiliä ja he- on miehet paras teille että tyydytte menneet? (
kunnassa Nämä uudet suhteet delmiä Rahallinen tulos oli $26910 vaan farmarien tekemään "saite- Minä voin rauhassa odottaa sitä
'takaavat ihmiskunimlle kaikki Tällaiset iltamat innostavat naisia riin" sillä nykyaikana ei tiedä mitä aikaa jolloin kaikki Maynardin suo
vapaan rakkauden riemut ra k- töitä valmistuissa kun miestoverit kaikkia teille "hiirin" ja "viskin" malaiset alkavat järjestyä teollisuus
kauden jonka 'puolisoiden väli- antavat noin suuren arvon heidän asemesta juotetaan unioon ja kun ovat nähneet selvästi
nen yhteiskunnallinen yhdenver- töilleen Tämä on kaunista tällai- Hugo Walenius on kuulemma osta- että ammättiuniot eivät voi järjes
taisuus jalostaa mutta jonka Be"a innolla kun toimimme yhteisen nut talon itselleen ja parasta se on- tää työläisiä niin ne heittää pois ko-
riemut kapitalistinen järjestel- asian eteen niin saamme toveri- kin sellaisille jotka aikovat paikka- ko vanhan ja lahon union ja yhty
män kamasaksayhteisktinta e- tupamme velattomaksi Silloinhan kunnalla olla enemmän aikaa sillä" vät teollisuusunioon
päsi on toimintamme helpompaa Näy- vuokrat aina vaan kallistuvat ja jo Teollisen vapauden puolesta
Tie -hyvinvoivani kukoista- tös-iltama myös meni hyvin "Etu- melkein kaikki talot on myytävänä TARMO