Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Tammikuun 13 p — Tuesday January 13
No 2
4
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten Ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen s Pubi
Bociety'n kustantamana '
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
1 vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
TOVERITAR
30x gg Astoria Ore
Entered as second-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
nnder the Act of March 3rd 1879
~~ TOVERITAR '
(THE VVOMAN COMRADE)
SUnSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $150 6 months 90c
IN CANADA:
One year $175 6 month $100
' [ TOIMITUS: ~~
MAIJU NURMI
Box 99 Astoria Ote
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Uusia
70
Uudistuksia 68
Katkennut I36
KATSAUKSIA
SUOMAL S S-JÄRJESTÖ SIIS JÄÄ
EDELLEENKIN SOSIALISTI
PUOLUEESEEN Kielenkääntäjäsihteerin antaman
tiedon mukaan on 8 -järjestö suu
rella äänten enemmistöllä päättänyt
jäädä sosialistipuolueeseen Enem
mistöponnen puolesta on annettu ai
noastaan 2100 ääntä ja vähemmistö
ponnen puolesta 3600 Myöskin on
järjestön jäsenistö suurella äänten
enemmistöllä päättänyt poistaa piiri
järjestöt joten järjestön toiminnan ja
kasvatustyön järjestely ja valvonta tu
lee jäämään osastojen aluekomite
oin ja järjestön toimeenpanevan ko
mitean tehtäväksi
Järjestömme jäsenistön keskuudes
sa vallinneet suuntaerimielisyydet ei
vät ole johtuneet suoranaisesti periaate-erimielisyyksistä
vaan on va
kavasti harkittu miten parhaiten voi
simme kulettaa järjestömme eheänä
en kaaostilan yli johon sosialisti
puolue on joutunut Järjestömme
eheys on ollut kaikilla — niin on
ainakin vakuutettu — rehellisenä sil
mämääränä järjestömme itsenäisyy
den kannattajillakin Nyt kun jär
jestön jäsenistö on perinpohjaisen
harkinnan perästä yleisäänestyksen
kautta päättänyt parhaaksi järjestöl
lemme pysyä sosialistipuolueessa niin
itä päätöstä on noudatettava Se on
päätös josta ei voi enää tässä asias
sa vedota ja niinollen kaikkien jot
ka kunnioittavat joukkopäätöksiä ja
todella harrastavat järjestömme ja
työväenliikkeen parasta tulisi sitä to
tella sekä sen mukaan toimia
VALTION HUOLENPITO ÄITIEN
SUHTEEN
Yhdysvallat on ainoa johtava teol
lisuusmaa niissä ei ole minkäänlaista
valtion tai kansallista äitiysvakuutusta
sanoo Dr H J Harris kirjassaan
"Äitiysvakuutukset eri maissa" Jo
ennenkuin sota oli osottanut välttä
mättömäksi valtion suojeluksen äi
deille ja lapsille olivat useat Euro
pan maat hyväksyneet jonkunlaisen
äitiysvakuutusjärjestelmän Sellainen
oli olemassa Australiassa Itävallassa
Bosniassa Tanskassa Ranskassa Sak
assa Suur-Britanniassa Unkarissa
Herzegovinassa Italiassa Hollannissa
Uudessa Seelannissa Norjassa Ru
maniassa Ruotsissa Sveitsissä ja Ve
näjällä "
Avustukseen tavallisesti sisäl
tyy joku summa rahaa joka makse
taan viikottain tai kuukausittain ja
tavallisesti' myöskin vapaat lääkkeet
ja lääkärinhoito synnytyksen ajalla
Australia ja Ranska ovat ainoat maat
missä valtio yksinään maksaa koko
äitiysvakuutuksen Vuonna 1913—
14 maksoi Australian hallitus $3
285839 avustusta äideille ja Rans
kan hallitus maksaa vuosittain noin
$1000000 ja eri kunnallishallituk
set siellä maksavat samaan tarkoluk
seen saman verran Australilassa an
netaan tuota avustusta viiden kuukau
den ajan Kaikissa muissa maissa
paitsi nykyisin Venäjällä on äitiys
avustus jonkunlainen työnantajain
valtion ja työntekijäin keskinäinen
vakuutusyhdistys eli sopimus johon
tavallisimmin työntekijä joutuu mak
samaan suurimman osan ja työnan
taja pienimmän "Venäjä on nykyi
sin ainoa maa missä valtio yksinään
huolehtii täydellisesti kaikista äideis
tä ja lapsista Äitien terveys ja toi
meentulo on niin tärkeä tälle työ
läisten hallitsemalle maalle että en
simäisiä parannustoimenpiteitä mihin
hallitus ryhtyi oli äitien ja lasten
terveyden ja hyvinvoinnin turvaami
nen ' "Äitiyspalatseja" synnyttäviä
naisia varten perustettiin Venäjällä
jo v 1918 useampia joissa äideille
ja lapsille annetaan kaikista puut
teista huolimatta parhainta ravintoa
ja hoitoa mitä saatavissa on
Kapitalistisen yhteiskunnan yksi
vuotuinen vero Yhdysvalloissakin on
16000 äidin kuolema synnytyksissä
joka kauhea ihmiselämän tuho johtuu
etupäässä köyhyydestä ja kunnollisen
hoidon ja ravinnon puutteesta Niin
kauan kuin valtio sälyttää kaiken e
desvastuun äidin ja lasten hyvinvoin
nista aviomiehen niskoille ja valtio
antaa vain pienen almun suurimman
hädän aikana eivät äidit voi toivoa
aikaa jolloin heidän ei tarvitse kär
siä itse ja nähdä lapsensa kärsivän
kunnollisen hoidon ja ravinnon puu
tetta Tilastot osottavat että missä
perheenisän vuositulot ovat pienim
mät siellä on pienten lasten kuole
vaisuus suurin ja äitien kärsimykset
ja huolet lukuisimmat
YLEINEN SÄÄSTÄVÄISYYSVIIKKO
alkaa t k 17 p Yhdysvaltain väes
tö — tietenkin etupäässä työväestö
— on tullut niin tuhlaavaiseksi vii
me ailkoina että hallituksen on täy
tynyt ryhtyä toimenpiteisiin joiden
avulla koetetaan kasvattaa säästäväi
syyden tärkeätä merkitystä "Mei
dän täytyy 'pidättäytyä tarpeettomista
ja ylellisestä'- tuhlaamisesta jos halu
amme saada hinnat laskeutumaan"
sanotaan hallituksen tiedonantotoimis
ton bulletinissa "Järkevä ja järjes
telmällinen säästäväisyyden harjotta
minen kasvattaa yksilöitä ja lisää
maan taloudellista voimaa"
Säästäväisyysviikon ohjelma jonka
selostamisesta ja tarkotuksesta sano
malehdistö tietenkin tulee pitämään
huolen on suunniteltu seuraavaksi:
Lauantaina tammikuun 1 7 p y
letnen kansallinen gäästäväisyyspäivä
Silloin aletaan yleinen "säästä ensin
kuluta sitten"-liike Kaikkien on sil
loin otettava järkähtämättömästi oh
jelmakseen käyttää nykyhetkeä tule
vaisuuden turvaamiseksi tekemällä
säästöjä vastaisen varalta
Sunnuntaina' tammikuun 18 p
saarnataan kaikissa Amerikan kirkois
sa taloudellisen ttlämän suhteista us
konnolliseen hyvinvointiin ja lähim
mäisen avustamisen tärkeydestä
Maanantaina tammikuun 1 9 p
on yleinen henkivakuutuspäivä jol
loin teroitetaan mieliin tarpeellisuut
ta turvata perhe henkivakuutuksen
kautta
Tiistaina tammikuun 20 p omakotia-päivä
jolloin tehdään selkoa o
man kodin hankkimisen merkitykses
tä Keskiviikkona tammikuun 21 p-
testamenttipäivänä muistutetaan kaik
kia tekemään testamenttinsa ja siten
ajattelemaan perheen tulevaisuuden
urvaamista
Torstai tammikuun 22 p omiste
taan säästäväisyydelle teollisuudessa
ja painostetaan pääoman ja työn yh
teistoiminnan taloudellista tärkeyttä
Perjantaina tammikuun 23 p ke
hoitetaan kaikkia ottamaan käytän
töön tulo- ja menoarvio perhetalou
dessa Lauantaina tammikuun 24 p te
roitetaan mieliin laskujen maksami
sen moraalista velvollisuutta
Noin neuvoilee meitä hallitus ja
ainahan hyvät neuvot ovat tarpee
seen mutta pahinta vain tässäkin
neuvomisessa on se kun niiden to
teuttamiitmahdollisuuksien suhteen on
niin monta niksiä
TOTEUTUUKO ROUVIEN TOIVO?
Jos matkustajain avustusyhdistyk
8en erään toimitsijan neiti Elizabeth
Moyhihanin tiedonantoihin voi luot
taa niin taitaa se vielä koittaa ame
rikalaisille rouville se kultainen aika
jolloin palvelijattarista ei ole puutet
ta ja jolloin $600 ja $700 viikko
palkalla voi saada vaikka kuinka pal
jon "piikoja" jotka siivoavat huo
neita hoitavat lapsia päivät ja illat
kuuraavat lattiat tuulettavat ja hak
kaavat lattiamatot ym ja vielä väli
töikseen maalaavat eli kalkkiavat keit
tiön tai kellarin seiniä kantavat pui
ta tai hiiliä kellareihin tai suoritta
vat muita samanlaisia pikku askarei
ta Neiti Moyniha knertoo sanotun
yhdistyksen avustaneen suuria jouk
koja skandinaavialaisia irlantilaisia
italialaisia ja englantilaisia tyttöjä
pääsemään tähän maahan Kaikki
Europasta tulevat laivat tulevat ole
maan täynnä näitä tyttöjä jonkalai
sista amerikalaiset rouvat ovat aina
saaneet palvelijattarensa ja joista
sodan ajalla on ollut puute
"Minä oletan että kolmen tai nel
jän kuukauden perästä ovat entiset
olosuhteet palanneet" sanoo eräs
new yorkilainen paikanvälittäjä "ja
jälleen tulee olemaan saatavissa pal
velijattaria $600 ja $700 viikko
palkalki palvelijattaria jotka
suostuvat tekemään ' työtä tuon ra
han edestä jotka eivät ole kuten
nykyiset palvelittaret hienon hieno
ja "sisäkköjä" jotka suostuvat kor
keintaan avustamaan taloustöissä $ I 5
viikkopalkalla" (II) s
Saa nähdä toteutuuko rouvien toi
vo nöyrien ahkerien ja halpapalk
kasten palvelijattarien suhteen vai
saavatko he Europasta sellaisia pal
velijattaria jotka vaativat työpäivän
vähintään 1 0 tuntiseksi ja puolen
kuukauden loman joka vuosi täy
dellä palkalla kuten palvelijattaret
Englannissa vaativat
MITEN ENGLANNIN PALVELIJAT
TARET TURVAAVAT ETU-
JANSA
Kun sota päättyi ja sotatarveteol
lisuudet lopetettiin ja miehet pala
sivat jälleen entisiin töihinsä joissa
naiset olivat sodan ajalla olleet
joutui satojatuhansia työläisnaisia
työttömiksi) Mikä olisi tällaisesta ' asi
antilasta seurauksena näille työläis
naisille? Ei voinut tulla kysymyk
seenkään että he palaisivat entisiin
töihinsä ja perhepalvelukseen ja mui
hin naisten töihin ennen sotaa vallin
neilla palkoilla eikä ollut mitään kei
noa suojella heitä alhaisia palkkoja
pitkiä työpäiviä ja kurjia olosuhteita
vastaan Perustettiin siis perhepal
velijattarien työvälitystoimisto joka
otti välittääkseen palvelijattarille työ
paikkoja sekä ajaakseen käytännössä
palvelijattarien hyväksymiä työehtoja
jotka ovat seuraavat:
1 Palvelijatar joka asuu työpai
kassaan tulee maksaa 1 2 s 6 d vii
kolta tai 2 10 s kuukaudelta (30
puntaa vuodelta) ja tulee palkkaa li
sätä kokemuksen mukaan
2 Palvelijattarella tulee olla mää-
rätyt ateria-ajat: puoli tuntia aarni"
aisaikaa- yksi tunti päivällis- ja puo
li tuntia tee-aikaa
3 Palvelijattarella tulee olla kun
nollinen makuupaikka sekä tulee hä
nelle myöntää vissi summa vaatteiden
pesua varten
4 Palvelijattarella tulee olla kaksi
tuntia vapaa-aikaa joka päivä sekä
puoli päivää vapaata viikossa
5 Palvelijattaren työpäivä tulee ol
la 1 2 tuntinen siihen luettuna vapaa-aika
ja ateria-ajat
6 Työnantajan tulee varusta pal
velijattarelle työssä tarvittava univor
mu sekä maksaa sen pesusta
7 Palvelijattaren tulee saada puo
len kuukauden loma kerran vuodes
sa täydellä palkalla
8 Molemminpuolinen ylössanomis
aika tulee olla yksi kuukausi jos
palvelijatar on kuukausipalkalla jos
hän on viikkopalkalla tulee ylössa
nomisajan olla yksi viikko
Englantilainen naistyöläisten lehti
"Woman Worker" kertoo että pal
velijattaret ovat hankkineet palvelus
paikkansa enimmäkseen oman työtoi
mistonsa kautta joka on pitänyt hy
vän huolen siitä- että emännät eivät
saa rikkoa näitä sopimuksia
HYVÄN AJAN KUVIA
Samalla hengenvedolla kun porva
rilehdet haukkuvat työläisiä tuhlaa
vaisuudesta ja ylellisyydestä no ker
tovat työttömyydestä mikä vallitsee
yli maan Tosin nämä jälkimäiset
uutiset 'ovat pienillä otsikoilla ilmo
tusten joukossa lehtien sisäsivuilla i
käänkuin vahingossa sinne livahtanei
ta Portlandin Ore yksi pienempi
päivälehti kertoo että suuret joukot
perheiden äitejä kulkee työnhaussa
valmiina ottamaan minkälaista' työtä
tahansa josta he vain voisivat ansai
ta leipärahoja lapsilleen ja työttö
mille miehilleen: "Monelle näistä
äideistä on päivän tai kahden työ suu
reksi siunaukseksi niin suuressa puut
teessa he ovat" sanoo kunnallisen
naisten työvälitystoimiston hoitaja
Miehiä on niin paljon työttöminä
että työvälitystoimistoissa käy useita
satoja työnkysyjiä päivittäin mutta
työpaikkoja ei ole kuin ainoastaan
muutamia
Jaa — sellaista se on tämä "hyvä
aika" jolloin työläiset tuhlaavat ja
elävät niin ylellisesti että se alkaa
käydä vaaralliseksi koko maan talou
delliselle hyvinvoinnille I
TYÖLÄISTEN TUHLAA
VAISUUDESTA
"Jos työläiset eivät olisi niin
tuhlareita ei elinikustannukset
olisi niin korkeat"
"Työläiset tahtovat tuhlata ra
haa" sanovat kauppiaat "Kun
me tarjoamme tavaroita koh
tuullisilla hinnoilla kysyvät he
jotakin parempaa ja kalliimpaa
Me merkitsemme samat tavarat
kalliimmiksi ja niin niiden me
nekki lisääntyy- Siksi ovat kaik
ki tavarat niin kalliita"
Tuollaisia lauseita käyttävät
porvarilehdet ja ipolitikoitsijat
m m ylisyyttäjä Palmer todis
tamaan työläisten tuhlaavaisuut
ta josta muka johtuu elintarpei
den kallistuminen
Lapsellekin on" selvä että
elinkustannuksien kallistuminen
johtuu voittoilusta eikä siitä et
tä työläisten vaatimukset ovat
kasvaneet siinä määrin että he
eivät eirlä 'tyydy juutalaisten
halvennrsmyyntien roskatava
roihin vaan ostavat jos suinkin
voivat niitä kauniita 'hienoja-ja
aistikkaita tavaroita joita puo
tien näyteikkunoilla ja sanoma
lehdissä heille ilnotetaan ja tyr
kytetään Työläiset alkavat vaatimaan
enemmän elämän mukavuuksia