Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
KIRJOITUKSEN "TILKKUTÄKKI"
JOHDOSTA
En voi olla vaikenematta luettuani
tästä lehdestä Icirjotuksen "Tilkkutäk
ki" silla siinä arvostellaan suurinta
osaa meidän päiviemme työläis- jä
kaikkia naisia hyvin loukkaavalla pu
hetavalla — Onkohan tuon kirjot
taja todella niin tarkottanut en sitä
tiedä mutta niin ainakin tuntuu mi
nusta ja varmaan monesta muusta
kin — - Tuntuu juuri kuin olisimme
puulla päähän lyötyjä me jotka aina
luulimme osaavamme kopioida virk
kauksen mallin niinkuin 'se pitikin
ja olemme aina luulleet sievistäväm
me kotimme kaikenlaisilla käsitöillä
Eikö meitä voida arvostella edes vä
hän lievemmin täSsä asiassa? Sillä
minun ainakin täytyy sanoa että tä
mä on ensi kerta kun kuulen tuollai
sen arvostelun ja olen varma että
'ei moni muukaan olisi sellaista odot
tanut Minä myös tiedän sen että
en minä eikä moni muu jotka ovat
virkanneet aikansa kuluksi ole teh
neet sitä muussa kuin hyvässä tar
kotuksessa niin ei minun mielestäni
'Hiirileijonan"' naisena saisi meitä
näin soimata — Hänen taiteen ma
kuunsa' (käsitöistä) sisältyy ainoas
taan "tilkkutäkki" joka kyllä ansait
see tunnustuksen kaikilta Mutta
emmehän voi noita virka tuita käsi
töitämme nakata uuniin joka on
ainoa keino seura ta ksemme "Hiirilei
jonan" taiteen janoa Hän ajatel
koon hieman sitäkin että emme ole
ennen tienneet kuinka hukkaan aika
kuluu noiden virkkausten Jtanssa
vaan aina luulleet niiden tulevan o
lemaan sieviä ja mallikelpoisia Mei
dänkin joukossamme löytyy joitakin
jotka luulevat ihailevansa hienointa
taidetta ja sen puhtainta luonnosta
ja pitääkö meidän nyt tyytyä ajat
telemaan että emme kykene ihaile
maan oikeata taidetta tuon vian ta
kia kun rakastamme virkkausta jou
tohetkinämme jos ei nimittäin satu
olemaan sukkien parsimista paikka
usta' nappien neulomista t m s
Minun mielestäni "Hiirileijona
melkein liian itserakkaasti puhuu o
rhan taiteensa janosta vaikka se voi
si olla pääkallaankin mutta me van
hat ihmiset olemme sitä mieltä että
"oma kiitos haisee" Hän sanoo ole
vansa nuori vielä Se on hyvä että
hän jo nyt huomaa sen että ei ole
tarpeellista tuhlata aikaa tuollaisiin
joutaviin nypläyksiin kuin virkkaus
ori Mutta minä vanhana ihmisenä
tunnen itseni syvästi loukatuksi hä
nen taholtaan
Pyydän toimitukselta anteeksi kun
jouduin arvostelemaan persoonia tä
män lehden kautta mutta tuntuu
että ei muuten voi olla 'Arvostelija"
— Esim täällä Friscossa on eräs pu
serotehdas jossa käy työssä noin
100 naista Alin palkka on yhdeksän
ja korkein neljätoista dollaria viikol
ta Enemmät kuin puolet näistä nais
työläisistä ovat mexicolaisia Teh
taan omistaja on juutalainen joka ei
salli kenenkään työläisistään kuulua
mihinkään järjestöön ja siis näillä
hänen työläisillään ei ole minkään
laista järjestöä tehtaassa eivätkä he
voikaan saada työläisiä yhtymään jär
jestöön silUi mexicolaisia ei voida
saada ymmärtämään järjestön mer
kitystä Alin palkka valtion lakien mu
kaan pitäisi olla $1350 viikolta nais
työläisillä jotka työskentelevät teh
taissa pesulaitoksissa y m työpai
koissa Mutta miten tätä lakia nou
datetaan siitä on edellä mainittu
työpaikka hyvänä todistuksena
Kylläpä onkin korkeat työpalkat
työläisillä tässäkin kaupungissa I Vaik
ka nyt esim nainen saisikin tuon
laissa määrätyn palkan viikolta niin
eipä siitä riittäisi rahaa uusien ken
kien ostoon Kyllä se menee kaik
ki ruokaan ja asunnon Vuokraani ei
kä se palkka mihinkään riitä
Tämän edellä mainitun miljoneerin
kaltaisia kunnianhimoisia loiseläjiä on
tässäkin maassa tuhansia jotka ovat
riistäneet ja rosvonneet nuo huikeat
summat itselleen Jotkut heistä saa
vat olla miljoonineen omissa palat
seissaan ilman että heitä suuresti ai
na ylistettäisiin joten heidän täytyy
keksiä jotakin muka ihmeellistä jo
ka saattaa heidän nimensä tunnetuk
si maan joka puolella Niinpä sai
tämäkin miljoneeri nimensä ja sen
arvokkaan mielipiteensa ma il ma He
tiedoksi koska hänen edellä mainittu
merkillinen havaintonsa sähkÖsano
matietona julaistiin tämänkin kau
pungin porvarilehdissä ja varmasti
monet uskoivat että miljoneeri ei voi
ostaa kenkiä kun ne ovat niin kal
liita mutta kyllä työläisten rahavarat
kenkienkin ostoon riittävät
Leijona kotieläimenä Sellainen
ihmeellinen kissansukuinen leikki
kumppani on eräällä tässä kaupun
gissa asuvalla pariskunnalla Leijona
on noin kahden vuoden vanha ja
yhtä kesy kuin kissakin saattaa olla
Kuitenkin tuo uudenaikainen koti
eläin on saattanut vähäsen riitaa pa
riskunnan välille Sillä nainen ha
lusi nukkua leijonan kanssa joten
miehelle ei riittänytkään tilaa ja hän
joutui hakemaan nukkumatilansa
muusta paikasta talossa Viimein
mies kyllästyi kodin oloihin ja jätti
vaimonsa ja leijonan sekä jättäen
ainoastaan 80 senttiä talon ulosmeno
ja varten Nainen tuumaili että kyl
lä aillä rahalla ensiksi pitää leijo-
nalle ruokaa ostaa ja -sitten vasta it
selleen jos siitä rahasta sattuu jää
mään Nainen ei aijo millään hinnal
la luopua leijonastaan jonka hän on
pienestä kasvattanut Myrkytän en
sin leijonan ja sitten tapan itseni jos
täydyn siitä erota sanoi hän — Ai
noastaan harvinaisuuden takia on tä
mä asia tämän lehden palstoilla ker
rottu Nyt kun olen tämän lehden kir
jeenvaihtajan toimen ottanut vastaan
vakituisena niin samalla alan myös
kin asiamieheksi — Jokainen frisco
lainen suomalainen nainen tai mies
joka tilaa kauttani Toverittaren niin
sen saapi vuodeksi kun maksaa $125
Tämä tarjous kestää yhden kuukau
den siitä päivästä alkaen kun tämä
on luettavana tässä kaupungissa Tä
mä alennus koskee vaan uusia tilauk
sia Jojca ei ' ole saanut rahansa
edestä hyvää tietopuolista lukemista
hänelle maksan takasin minulle anta
mansa rahan tilauksen loputtua —
Ei tämä alennus ole siksi että Tove
rittaren vuosimaksu olisi litan kallis
se on ainoastaan aentähden että lah
joitan asiamiespalkkion lehden tilaa
jalle — U L
BAHANLÄHETTÄJHLE!
Me emme ilmoita dollarihintoja joita emme maksa Me ainä maksamme kansalaisillemme
kunakin päivänä Suomen Pankin virallisen myyntikurssin Niinmuodoin saatte dollareista
Korkeimman hinnan
Yllämainittua tapaa seuraten me maksoimme dollarista
Smk
$3280
Tammik 3 p
Smk
$3280
Tammik 5 p
Smk
$3300
Tammik 6 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
SAN FRANCISCO CALIF
Muutama kuukausi sitten eräs Chi
cagossa asuva miljoneeri sanoi että
"Tänä aikana jolloin esim kengät
ovat niin kalliita en tule ostamaan
uusia kenkiä Korjautan vanhat ken
käni ja pidän niitä Ostakoot työ
läiset uusia kenkiä sillä heillä on
_ niin korkeat palkat" Voiko kukaan
tehdä pirullisempaa ivaa työläisten
palkoista kuin feki tämä miljoneeri?
~~C ANCER
-Ei veistä ja verenhukkaa
EI LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNN1TTA1N TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
pukamat kupu kaulassa
Naisten taudit iho vatsa suolisto
Neljän vuoden tutkimukset Europassa
Yli kolmikymmenvuotinen kokemus
PORTLAND PHYSICÄL THERAPY
LABORATORIES
412—4! 7 Journal Bldg Portland Ore
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
! SAN FRANCISCO
i-1 1 1 1 1 1 mm-M"M-1"M4
Lähettäessänne rahanne meidän kauttamme
AUTATTE SAMALLA KOTIMAATANNE
"sillä dollarinne käytetään täällä ainoastaan Suomeen 'menevien tavaroitten ostoon
Liikkeemme on todellisesti suurin suomalainen pankkiliike Amerikassa Takeena
toimistamme on paitsi pääomaamme- ja vararahastoamme $65000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
ainoa asiamiehemme-Suomesse Sen omaisuus on
YLI 60 MILJOONAA MARKKAA
Keskuskunnan kannattajajoukko lähes puolet koko Suomen väkiluvusta ja niiden jou
kossa varmasti joku teidänkin omaisistanne kuluttaa Keskuskunnan hankkimia elintar
peita ja kulutustavaroita He saavat suoranaisen hyödyn niistä dollareista jotka lä
hetätte meidän kauttamme
Vastaanotamme
myös
Rahoja Talletustilille
myönnjmrneg
Kunnioittaen
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworth Building Room 1104 ' 233 Broadway New York City
ii