Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 13, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls Jssue of the Toveritar contalna no artlcles such as requlre an affirmed translatlon accordlng to Act of Oct 15th 1917
TOVERIT AB
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOMEN IN AMER'" &
Painos 8201
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
X X N E N K ANNATTAJA
No 2
Tiistaina Tammikuun 13 p — Tuesday J 13
1920 — Kymmenes Vuosik
Kuoleman linjalla
Kirj Helmi M — n
On kuoleman linjalla kulkijoita
niin monen monta
Toinen esiin astuu toisensa
perään
nousten puoltamaan sukua
sorrettua onnetonta
iSaa vihanleimunsa katketa
kuuliin miekan terään
Se ei estä nousua uuden
kuoloon tuomitun kansan
vaan kuolemanlinja on täysi
Ei aatetta tappaa taida!
Taisto vain riehuu
kukin "vihassansa
vainossa toistaan vastaan kiehuu
Aina kuolemanlinja on täysi
1o Lempi Tuomi Alma Aaltonen Uset edustajat aina ole muistaneet ke-
Hilda Seppälä ja Ellen Mäkelin tä he edustavat Asia lähetettiin
Kunnallisasiain valiokuntaan: Anni kunnallisasiain valiokuntaan
Huotari Paula Saari Olga Nyberg
Fanny Ahlfors Anna Rinne Loviisa Tervehdys vangittuna oleville tove-
Tiainen Mimmi Uskali Hilja Piirai
nen ja Anni Rytkönen
Edustusvaliokuntaan: Miina Sillan
pää Hilja Nousiainen Anna Kärki
Hilma Laine Laina Westerlund Ro
sa Lindeman Aino Siltanen ja Riik
ka Koskinen
Yleisasiain valiokuntaan: Olga Tai
nio Ellen Mäkelin Elin Fagerholm
ja Fiina Pietikäinen Olga Leinonen
Hilma Viitanen Olga Kanto Aino
Lehtokoski ja Fiina Laiho
Valistusasiain valiokuntaan : Mimmi
Kanervo Lydia Kallio Anni Suomi
nen Anni Suometsä Hilda Oksanen
Aino Tuomikoski Sandra Tarvainen
Emmi Huttunen ja Lempi Heinonen
Toiminta- ja tilikertomukset
reille
Hämeenlinnan kuritushuoneella o
leville tovereille päätettiin lähettää
seuraava kirjelmä:
"Pucluetoverit Ida Aalle-Teljo Hul
da Salmi Anni Savolainen Emmi
Murto Ida Vihuri y m y m
Kokoontuneena sos-dem naisten
liittokokoukseen runsaslukuisena jouk
kona kaivataan teitä toverimme jot
ka aina ennen olette olleet kokouk
sissamme mukana myötävaikuttamas
sa sos-dem periaatteiden selventä
misessä ja tulevien toimintaohjeiden
suunnittelussa Tervehdämme Teitä
toivomuksella että pian koittaisi päi
vä jolloin taas saamme nähdä teidät
joukossamme Siihen mennessä ke
tävvvttä ia rohkeutta onnellisemman
Luttotoimikunnan toimintakertomus tulevaisuuden toivossa
lähetettiin raha-asiain-
Sos-dem
Marttyyrikruunua toiset
jos tavoittaa koittaa
on toisia jotka totuuden eestä
voi henkensä antaa
eikä nimeä marmoriin lyödä
Eivät palkkion toiveessa
tfitif#t +vnfä
' itä knnni"nn fnivpisi fcnnsann joata lyntyi laaji
He edestä nousevan nuorison
toivossa vapauden koiton
uhrasi kaikkensa kaiken
mi hellää ja rakasta heillä
niin edestä voiton !
Vaan kuoleman linjassa
vieläkin käydään
Lappeenrannassa oleville entisille
kansanedustajille päätettiin lähettää
hyväksyttiin ji
valiokuntaan
Tilikertomus hyväksyttiin niinikään seuraava sähkösanoma:
ilman keskustelua sekä myös lähetet
tiin raha-asiainvaliokuntaan
Tuli sitten esille kysymys
eduskuntaryhmän toimin
nasta
Vankilan johtaja Lappeenranta
Pyydämme saattamaan seuraavan
tervehdyksemme entisten kansanedus
tajien tietoon :
Rohkeutta kestävyyttä ja reipas
ta mieltä toivotamme teille I Järjes-
syntyneessä keskustelussa keraävat ympärilleen yhä enemmän
voimia päämääriensä toteuttamiseksi
joista tärkeimpiä on teidän vapautta
misenne!' Sos-dem naisten liittokokous
keskustelu
Asiasta
lausuttiin mielipiteitä että kaikk
kompromissi porvariston kanssa on
jätettävä ja esitettävä asiat jyrkem
min kuin tähän asti ' Painostettiin
myöskin ' jyrkällä luokkataistelukan
nalla pysymistä mutta olivat eräät
puhujat taas sitä mieltä että edus
kunnassa olisi kaikessa tapauksessa
Valistuskysymys
Tämän jälkeen otettiin keskustel-
Katselen edessäni kuoleman
listaa _
— Kaatunut uljasta poikaa '
monta
Äidit! Ylpeät olkaapa siitä
että kerran kannoitte heitä
Sanani kylliksi kiittämään ei
riitä
iheitä — ja teitä
Kunnia heille kuin kuolivat
hurmeissa vapaustaiston !
pysyttävä jotta edes siellä saataisiin tavaksi valistustyön järjestäminen
puhua sen muualla ollessa hyvin es- jonka oli alustanut mttotoimikunta
tettyä Huomautettiin myöskin siitä Alustuksen ponsissa mainitaan että
että kansan pohjakerrokset ovat toi- sellaisissa paikoin jossa nais-osasto-
sella kannalla kuin puoluelehdistö ja j=n toiminta on keskeytynyt ja heik-
johto Myös lausuttiin mielipide et- koa on järjestettävä sekä kertapu-
tä jollei mitään parannuksia saada heitä että luentokursseja joita var-
amnestia-asiassa on eduskunnan sos- "n ° kartutettava vaiistusranastoja
dem naisten poistuttava eduskunnas
ta Asia meni valiokuntaan
Äitien ja lasten huolto
Ajan myrskyissä
Kirj Fanni Virtanen
Työläisnaiset raatavaiset
- Joukot taistoon kerätkää
Kuohuu myrskyt yhkaavaiset
Huuto kaikuu : herätkää !
Ulapalle myrskyisälle
Aatteen laiva laskekaa
Ankkuriksi purrell' tälle
Itsetieto hankkikaa
Kompassina tietä johtaa'
Idän aamun sarastus
Sieltä merkkivalot hohtaa
Loistaa kansan vapaus
Idän tuulet purjeisihin
Puhaltelee — ärähtää
Lisää vauhti voimallisin
Viell' ei saada levähtää
Oikeuden pyhä lippu
Mastoon nosta liehumaan
Korkealle että vilkkuu
Yli koko kurjan ' maan n
Mutta älä yksin souda
Uhmaellen ulappaa
Turha vaiva kohta joudat
Kallioita vastahan
Liitä purtes laivastohon
Jok' on kansainvälinen
Raatajien järjestöhön
Min' lippu puna värinen
Tulkoon sitten vastatuulta
Raesade vihmokoon !
Joukkovoima ompi suurta —
Yksin mielin voittohon !
Piiritoimikuntien on myös asiaa edif
tettävä Alustusta kannatettiin ja li-
sättiin että olisi valistustyön edistä- menettelytapoja sosialismin lopullisen
miseksi kannettava I mk ylimääräis- päämäärän saavuttamiseksi
liitolle vakinai- Alustuksen ponnet hyväksyttiin
järjestäytymistä
Kieltolain noudattaminen
Kieltolain noudattamista koskevan
SIIOIN SOS-DEM NAISLII
TOIN 9:S EDUSTAJAKOKOUS
ap
ta veroa ja asetettava
nen Duheeniohtaia
Useampien ' naisosastojen alustuk
sen perusteella otettiin keskusteitä- Naisten ammatillista
vaksi turva omien äitien ja lasten kysymyksen oli alustanut Fiina Pieti
yhteiskunnallinen huolenoito vnnä so- koskevan kysymyksen oli alustanut ' A1
ta-6rpojen ja leskien taloudellinen Hei silittäjäin ja kylvettäjäin a o
turvaaminen Alustuksessa lausutaan toivomus et-
Asiasta oli jo v 1911 liittokoko- 'ä naisosastot ryhtyisivät perusta
uksessa laaditut ponnet joissa pai- maan sekatyöntekijäin osastoja sekä
nostetaan kuntien ja valtioiden vei- muuten edistäisivät ammatillista jär-
vollisuutta turvattomia äitejä ja lap- jestaytymista missä se suinkin on
sia kohtaan Koska nämä vaatimuk- mahdollista Keskustelussa kannatet
set ovat vielä nykyään samat vaadi- n alustusta ja asia lähetetflin va
taan na#alustuksessa hyväksyttäviksi listusasiain valiokuntaan
------ ninia usayKsiua jona vaani Kansa- -— Uinu m-
Kokouksen avasi liuon puneen om laisodan judosta aiheutunut turvat- kusteltavaksi
Elin Fagerholm ja lausui kokouksen „ Iukumgärgn _ _
suuri lisääntyminen Tynkäeduskun- 1 yovaenlanadanlo
ta turvasi kyllä valkoiset turvattomat
mutta jätti punaiset apua vaille Alus-
ii _"_ _ ° — ä eno
un IH11HRJ iiiiuviiM luo syuuLiTi uviioiuii jumau i u --iu u rna n rra VA T If If A ltinuan 9in1nurlnn n a
naisosastoa 60 edustajalla ja 10 nais- päätettäväksi etta sos -dem eduskun- kapitalismin vallitessa pysyy pienenä „„„ „KkJ„ „L„ „vat avvtetvt vk
taryhman on kaikilla käytettävissä reformityönä ja näinollen ei takaa eityi3I„ontoisista rikoksista Asian
olevilla keinol la vaikutettava niin et- työväelle tarpeellista taloudellista jojosta syntyneessä keskustelussa
ta saadaan hehmk24 pna 1919 hy- henkistä ja terveydellistä suojelusta pohdittiin onko vai eikö tyydyttävä
vaksytty laki koskemaan punaisten- ja vaikka työväki ei Iopulis„ voi ker(aa e!aiseen amne„aan j„
kin orpoja Lisaksi tulee eläkkeiden ratkai8ta työväen yhteiskunnallista ky- a eduskunnan suuri valiokunta esit-
olla riittäviä Kunnat velvoitetaan vmvalä reformeilla vaan vhtpislc un- I Tn k in lnnai:of i-L_
namseiia vallankumouksella niin paat- kaa vaatimusta että kaikki
lusmattia Kuin nuLeiiun sijuueiuiaia tää kokoU8 että
maksetaan Un järjestettävä lasten- 1 tätä näämSSrää nnnnittnmatta
Ensimäinen kokouspäivä
alkoi Helsingissä eilen klo 10
työväentalolla A-sahssa
osanottajat tervetulleeksi
Valtakirjain tarkastus
Edustettuina
ammattiosastoa V edustajalla
Virkailijat
Kokouksen puheenjohtajiksi valit
tiin Anni Huotari Fanny Ahlfors ja
Miina Sillanpää sihteereiksi Olga Tai
nio ia Elin Fagerholm Anni Huotari
astui puheenjohtajaksi
Kysymyksen oli alustanut ed Ol
ga Leinonen Alustuksessa maini- ehdonalaisille: että laillinen puoluee-
käinen Alustus päättyy ponsiin jois
sa vaaditaan kieltolain noudattamista
ja salakuljetuksen ehkäisemistä Osas
tojen on tehtävä vakaumuksellista
raittiustyötä Asia lähetettiin edus-kunta-asiain
valiokuntaan
Valtiollisten vankien yleinen
armahdus
Asiasta oli laatinut alustuksen Sör
näisten t y :n nais-osasto Ponsissa
ehdotetaan kokousta vaatimaan että
kaikki kansalaissodan johdosta van
gitut on sieltä vapautettava Kansa
laisoikeudet on myönnettävä kaikille
vangit
on saatava pois
Liiton suhteesta sos-dem puoluee-
- f -II ' hillun uillCChltt
Kutsuvieraiden tervehdykset koteja- ja päiväkoteja niille lapsille on työläisnaisten tehokkaasti vaiku-een lausui kokous
joiaen aioit Kayym iyua tettava todellista työväkeä turvaavan
Asiasta
wiga i-einonen icfvciil vuwu yKsnyisnn perneisun sijoiuamisia van- tyoväenlainsaädännön syntymiseen
osanottajia eduskuntaryhmän puoles- tustetaan sekä tuettava sosialistista eduskunta-
ta seka luki INorjan ja lanskan nais
liittojen tervehdykset ja onnittelut ko
koukselle Englannista oli yksi to
veri lähettänyt kokoukselle onnitte
lun samoin Englannin kansainvälinen
naiskomitea
Toinen kokouspäivä
etta sos-dem naisliitto säilyttää
suhteensa puolueeseen ennallaan ja
ii- I 11™— Uwuuwu vuu vuoni aauiaua eno uuuimiu un
aytettun kolmisenkym- „Lmyi 0::„i Imll-!- !„Ll„-
menta puheenvuoroa jonka jälkeen se käyp yhdistynyttä porvariluokkaa taistelun kannalla'
se lähetettiin eduskunta-asiain valio- vastaan työväenlainsäädännönkin puo- Kieltolain - noudattamisen valvon-kuntaan-
lesta nasta lausui kokous:
2) tukiessamme sosialistista edus- etta sos-dem eduskuntaryhmän ja
kuntaryhmää sen vaikeassa ja edes- kunnanvaltuustojen sos-dem jäsenien
Toinen kokouspäivä aloitettiin lau- vastuullisessa tehtävässä vaadimme on tarmokkaasti ja tinkimättä toimit
etta sen on tinkimättömästi ajettava tava kieltolakivalvonnan tehostami-
Keskusteltavaksi otettiin kysymys työväenlainsäädäntöä koko laajuudes- seksi silla tietoisuudella että rikos
Työläisnaiset ja kunnalliset vaalit saan ja hyljättävä sellaiset porvans- kieltolakia vastaan on samalla rikos
josta alustuksen oli laatinut 1 ampe- ton lainsaadantopuunat joista ei nay- työväen yleista tahtoa vastaan
reen t y:n naisosasto Alustus paat- ta työväelle olevan toaeiiista nyotya
tw nnnsim loissa kehoitetaan naisia i f Kokous velvoittaa työläisnaisia
pitämään huolta että paikkakunnal- yli maan tarkasti seuraamaan edus
Ia kaikki niin naiset kuin miehetkin kuntatyötä sekä siellä saavutettuja
ottavat osaa vaaleihin ia koettavat työväenlainsäädännÖHisia tuloksia saa-
saada kykeneviä edustajia kunnan daksemme vastaisen varalle kokemuk- toimikunta joka ottaa kieltolain val
valtuustöihin Keskustelussa kanna- sia parlamentaarisesta toiminnasta vonnan erikoishuolekseen Naisosas-
tettiin ponsia yleensä ja valiteltiin sekä sen hyödyllisyydestä suunnitel-
Miina Sillanpää toi muutamin sa-
m L-i an minha l-in mlrn VR ItlfftPf -
"j J i l J } Jamalla ba lippu puhdas punainen
nUUCIl lUVCMCH jcaivuM-=oa jumia m-
ruvat Hämeenlinnan vankilassa että
he mielenkiinnolla odottavat mitä
tässä kokouksessa tullaan päättämään
Valiokuntain vaalit
Äänestysvaliokuntaan valittiin 5 jä
sentä: Edla Peltola Alma Jokinen
Miina Tuominen Aura Nurminen ja
Hilma Manninen
Raha -asiain valiokuntaan 7 iäsen-
tä: Siiri Louhi Anni Pöysä Mia Sa- etteivät sosialidemokraattien kunnal lessamme tulevaisuuteen tähtääviä
että työn käytännöllisestä puolesta
huolehtimaan niillä paikkakunnilla
missä ei ole saatu syntymään sos
dem raittiusliiton osastoja olisi työ-
väen järiestöien yhteisesti valittava
(Jatkoa toisella sivulla)