Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 02, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 47
Tiistaina Joulukuun 2 p — Tuesday Dee 2
ii
Porvariston kaikki ponnistukset o
vat koskeneet valtion ottamista sen
haltuun : tämän kerran väkivallan a-
vulla tapahduttua on porvariston pyr
kimysten ' määränä ollut keskittää tä
hän valtioon joka on sen etujen eh
doton ruumiillistuma kuikki mahdol
linen voima ja määräämisvalta
Kolme suurta mauta ovat toteutta
neet kapitalistisen diktatuurin: Suur
Britannia Ranska ja Saksa
Olisi helppo osoittaa kuinka niin
yhdessä kuin toisessakin näistä mais
ta on käytetty valtiosääntöä ja ylei
sen mielipiteen muokkausta yhdessä
laajentamaan sen salaperäisen terro
rin aluetta joka porvarilliselle Valtiol
le o kehittyäkseen ollut tarpeeton
Itse lähteneenä kunnioituksen puut
teesta ja häikäilemättömästä kritiikis
tä julistaa se lain kaikkivaltiaaksi
majesteetiksi Porvarillinen moraali
saa laissa paikan minkä uskonnolli
nen moraali varasi jumaluudelle La
ki on tullut yliluonnollisen kunnioituk
sen esineeksi
Hallinnolliselle vallalle keskitään
kaikki porvarillisen tyrannian tehtä
vät Porvarillisten ministerien käsky
valtaan alistetaan näissä maissa kaik
ki jotka tahtovat elää ja hengittää
Sodan loputtua sai porvaristo käsiin
sä suunnattoman määrän pakkovallan
ylläpitämisvälineitä — tankkeja kuu
laruiskuja kranaatteja syöksytulta
myrkyllisiä kaasuja
Minkä näytelmän todistajaksi siis
joutuisimmekaaij kansannousun ensi
mäisessä oireessa? Valtio koettaisi
käyttää hyväkseen kaartejaan ja tur
vautua myöskin sotaväkeen
Mutta jo ensimäinen yhteentörmäys
riittäisi sille osoittamaan' etteivät po
liisijoukot enää ole varmoja ja että
sen armeija on vallankumouksellisen
propagandan turmelema Se opetus
han on saatu tsaarietisen Venäjän ja
imperialistisen Saksan romahduksista
äskettäin lakkoilivat juuri Englannin
poliisit ja Pariisissa käyttäytyi jalka
väki tavalla sellaisella että lakkolai
silla oli täysi syy osoittaa sille suosio-"
taan
Ensimäinen seuraus sodasta oli se
ettei kapitalistinen diktatuuri enää voi
luottaa vahvimpaan laillisen sortonsa
välineeseen Mutta ei se mieli silti
antautua Se etsii itselleen toisen a
ntisen tilalle Mutta tämä toi
nen ase on luonnostaan sellainen et
tä se itsestään osoittaa porvarillisen
valtion romahduksen nykyisessä muo-
dosaan
Yhtäkkiä näet huomatessaan itsen-'
sä kykenemättömäksi tukahduttamaan
vallankumouksen niillä voimilla jotka
ovat olleet sille kylliksi niin pitkinä
ajanjaksoina (käksi ja puoli vuosi
sataa) ei porvarillinen valtio keksi
muuta keinoa kuin nostattaa vastaki
pinän ennen kapinaa ohjata vasta
vallankumous vallankumouksen fielle
Porvarillisen valtion puolustajat se
litettyinä laillisiksi ryhtyvät toimeen
panemaan tarkoituksellisia murhia
turvautuvat' valkoiseen terroriin
Porvarilliset sanomalehdet antavat
meille tässä yhtenään todistuksia
Niinpä tiesi Temps-lehti heinäk 3 1
pnä kertoa mieltäkiinnittäviä asioita
Barcelonasta
Tempsin mukaan oli syndikalistinen
kiihoitus siellä kehittynyt sille asteel
le että se alkoi vakavasti huolestut
taa hallitusta Ammattijärjestöt oli
vat muodostaneet yhteisen paikallista
neuvostoa muistuttavan tuistelujärjes
tön joka oli vallankumouksellisen
hengen läpitunkema
Vaaran torjumiseksi olivat poliisi
voimat riittämättömät Kutsuttiin so
taväkeä paikalle ja kaupunki julis
tettiin piiritystilaan Kum flä oli
kestänyt kaksi kiulautta selittivät
lakkolaiset etteivät he lainkaan pel
kää sotaväkeä ja ettei' se tottelisi pääl
lystön käskyä
Sotaväki on vallankumouksen tar
tuttama Silloin kiinnitti porvarillinen valtio
huomionsa somateneihin Nämä ovat
samanlaisia valkokaarteja kuin suo
jeluskunnat Suomessa Saksassa ja
Itävallassa Ne ovat virallisesti tun
nustettuja ja järjestettyjä ja kuuluu
niihin yksistään Barselonassa -18000
miestä
Hallitus asetti niiden johtoon ken
raalin Jokaisella kadulla on oma
somatenikorpraalinsaf jonka komen
nettavana on 40 miestä Kadut ovat
yhdistetyt korttelittain korttelit kau
punginosittain Valtuusto uoritaa
puolet somatenien menoista sekä va
rustaa lisäksi 'patrullijoukot autoilla
On olemassa täydellinen autoyhteys
minkä tarkotuksena on saada nope
asti siirretyksi joukkoja uhatuille pai
koille jä taata kaupungin muonitus
yleislakon aikana Kaupungin puhe
linverkko on asetettu sen käytettä
väksi Barselonan valkokaarti kerskuikin
jo saaneensa suurlakon murskatuksi
(mutta kuitenkin tietää Temps-lehti
viime elok1 5 p:nä "kertoa ettei tilan
ne siellä — - huolimatta piiritystilasta
ja poikkeustoimenpiteistä taikka eh
käpä juuri riippuen niistä lain
kaan parantunut)
Tämän järjestön saavuttaman me
nestyksen johdosta on hallitus aika
nut järjestää niitä myös muihin väes
tökeskuksiin kuten Madridiin Sevil
laan y m Ja etteivät somateinit ole
olleet toimettomina sitä todistavat
ammuttujen työläisten ruumiit joita
on korjattu pitkin Catalonian teitä
(Temps 58) Ne ovat muuten kiin
nittäneet huomiota maan rajojen ul
kopuolellakin: Sveitsistä ja Italiasta on
käännytty erään catalonialaisen kan
sanedustajan puoleen pyynnöllä saada
valkokaartin järjestelyä koskevia oh
jeita Mutta on ainakin yksi maa jonka
porvariston ei ole tarvinnut pyytää
ohjeita espanjalaisilta Tarkoitan Yh
dysvaltoja -
Taistellakseen I W W:tä vastaan
ei porvarillisen valtion ole siellä tar
vinnut turvautua poliisiin enempää
kuin kansalliseen miliisiinkään sillä
on suojanaan kumouksellisia työläisiä
vastaan omat valkokaartinsa joiden
nimenä 'on valvontakomiteat
"Yhdysvaltain yhtyessä sotaan
ja I W W:n äärimmäisen rauhan
propagandan johdosta asetettiin ko
miteat ja viskattiin ne ympäri Ameri
kan kuin mitkä murhamiesjoukot kyl
lästymättöminä verilöylyihin ja intohi
monaan levittää terroria ympärillään
Nämä joukkueet kävivät ajojahtia val
lankumouksellisia vastaan ja lahtasi
vat niitä kuin mitkä mielipuolet Val
vontakomitean jäsenet kiduttivat van
giksi saatuja työläisiä mitä raakalais
maisimmalla julmuumella v Puolustuk
sekseen sanoivat he: On totta' että
me piemme Jynchanneet näitä ihmi
siä mutta emme ole tehneet sitä en
nenkuin he ovat (kidutettuina) tun
nustaneet rikoksensa" 4 ~
"Vallankumoukselliset jotka huo
masivat olevansa komiteoiden vainoa
mia etsivät turvapaikkaa vankiloissa
Itse poliisilaitoskin tahtoen kunnioit
taa lakia ja tuomiten murhaajain me
nettelyn vangitsi kaikki industrialistit
joita se piti uhattuina Mutta komi
tealaiset tunkeutuivat miesvoimin van
kiloihin raahaten niistä ulos etsimän
sä uhrit ja tappaen ja kiduttaen näi
tä omalla julmalla tavallaan Tällai
sen kohtalon sai osakseen m m to
veri Little suurten kautsukkiUkkojeil
veteraani ja Teollisuus-Unionin kes
kuskomitean jäsen"
Lainaus on tehty eräästä kuvauk
sesta jonka muudan näiden vainojen
uhri on kirjoittanut canadaluiseen La
Bataille-lehten
Valvontakomiteat Yhdysvalloissa
somatenit Espanjassa valkokaartit
Baijerissa Itävallasta ja Suomessa ne
kaikki ovat yhden -ja saman poliitti
sen tilanteen ilmiöitä — - sts epätoi
von keino päästää uhatun porvaris
ton diktatuurin varjossa irralleen vas
tavallankumouksen voimat
On luonnollista että nämä taiste
lujärjestöt ovat kehittyneet ensimäi
seksi maissa missä kapitalistinen dik
tatuuri ei ole vielä loppuunsuoritta
nut hallinnollista kehitystään (kuten
Yhdysvalloissa ja Venäjällä) taikka
missä se ei ole koskaan onnistunut
sitä täysin toteuttamaan (kuten Es
panjassa) taikka vihdoin maissa jois
sa sotahäviö on tehnyt tyhjäksi tä
män keskityksen vaikutukset (kuten
Saksassa ja Itävallassa)
Yhtä luonnollista on nimikään et
teivät ne ole ehtineet juuttua maihin
missä vallan diktaattorinen keskitys
on jo aikoja sitten laskettu- lujalle
pohjalle ja joissa sotavoitto lisäksi on
sitä lujittanut kuten Ranskassa ja
Englannissa
Ja kuitenkin voimme me maissa'
jotka ovat pikkuporvarillisen kapita
lismin paratiiseja havaita samanluon
toisia tunnusmerkkejä
Liverpoolissa muodostettiin poliisila
kon aikana aseellinen vapaaehtoisten
kansalaisten järjestö joka ei arkail
lut hyökätä väkijoukon kimppuun)
Ja Pariisissa muodostetaan paraillaan
Ententen komppaniapäälliköiden seu
raa joka ilmeisesti tulee toimimaan
Ranskan porvariston valkokaartina
Siihen kuuluu jo useita tuhansia jä
seniä ja toimii sen johtajana muuan
sveitsiläinen palkkapäällikkö Seural
la on varma yleisohjelma ja toimin
tasuunnitelma eikä siltä tullene puut
tumaan enempää aseistusta kuin mui
takaan apukeinoja
Voimme niinmuodoin vähin erin
piirtää joitakin tulevan vallankumous
taistelun hahmoviivoja
Entisen kahakan sijasta johon toi
selta puolen otti osaa kapinalliset toi
selta puolen poliisijoukot jn ermeija
tulemme me kaiken todennäköisyyden
mukaan toteamaan luokkntastelun
kahden eri ryhmän välillä
Valtio menetettyään tavanmukai
set laillisen kuristuksensa välineet tu
lee näköjään vetäytymään taistelusta
jättäen kadut alttiiksi eri ryhmäin
väkivallalle siten kylmäverisesti syös
ten maan sisäisen kouristuksensa raa
deltavaksi Mutta me olemme nähneet luke
mattomia levottomuuksia joiden rie
huessa porvaristo on epätoivon vim
malla tarrautunut järjestelmään jo
ka takaa sille oikeuden mitään kam
moamattomaanj riistoon
Minkälainen Dante tarvittaisikaan
tekemään Jcuolemattomaksi sen näy
telmän näytelijät ja uhrit jonka sil
minnäkijöiksi me ja meidän lapsem
me joutuvat
Kapitalistinen diktatuuri on tukeva
valkokaartejaan kaikkine-voimineen ja
kaikkine apukeinoineen Mutta on
tuleva sellainenkin aika jolloin se al
kaa peljätä palkkapäälliköirlensä vnl
kokaartikenraaliensa vaikutusta On
tuleva hetki jolloin valkokaartit tila
päisten voittojensa huumaamana koet
tavat syöstä vallasta diktatuurin jo
ta niiden juuri tuli puolustaa Lyö
tämän diktatuurin kieltämishclki Ja
sinä hetkenä demokraattinen suur
porvaristo kädet ristissä rukoillen
pyytää punakaartin harvennettuja ri
vejä avukseen Pariisin kommuunin
taistelut Dreyfus-häväistysjutlu tai
spartacus-murhenäytelmä tulevat tI
män hirvittävän luokkasodan jälkeen
näyttämään vain pienen pieniltH sivu
kohtauksilta La Vie Cuvriere-Iehdessä
Jean-Richard Bloch
) Tässä yhteydessä on muistetta
va Englannin rautatielakon aikana hal
lituksen kehoituksesta perustetut "kan
salliskaartit" — Toim
MUISTATHAN
Muistathan syksyn
kun lempemme syttyi
vaikk' tuulet ja vihurit vinhasti
soi
jolloin sydänsäveleet
sointuina yhtyi
ja kuu niin kaameita vanjoja loi?
Muistathan silloin
kun syysöiden tuulet
Niin tutusti nurkissa vinkuelce?
Muistathan silloin
kun syksyiset tuulet
aaltoset rannoilla vaahtoelee?
Tiedäthän varmaan
mit' sielussani liikkuu —
Siell' myrskyää myöskin — Oi
muistathan?
— Tyyntä mä kaipaan
ja turvaa etsin '
Se lohtua tois jos muistaisit
vaan
Hilma Lander
UKUNIEMEN P1EKSIJX-OPETTAJAN
ASIA
Kouluhallitus määrännyt toimitetta- -vaksi
tutkimuksen
Kun sanomalehdissä on - näkynyt
kirjotuksia siitä että Uukuniemer
kunnan Ristlahdon kansakoulun opet
taja M Väkiparta olisi pahoinpidel
lyt erästä ojpilasta sillä seurauksella
että sanottu oppilas on kuollut on
kouluhallitus kehottanut asianomaista
kansakouluntarkastajaa viipymättä tut
kimaan asiaa sekä ryhtymiiän sellai
siin toimenpiteisiin kuin heinäk 30
pnä 19 18 annetun asetuksen 136 py
kälässä säädetään ja sittemmin ilmot
tarnaan mainitulle hallitukselle tutki
muksen tuloksista
Uudista tilauksesi a
joissa ettei keskeytystä
lehden lähettämisessä
tapahdu
Sosialistisia
VA-POSTI-
KORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos-
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVE Rl
Box 99 AstoriaOre
CANCER
Ei veistä ja verenhukkaa
EI LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNNITTA1N TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
pukamat kupu kaulassa
Naisten taudit iho vatsa suolisto
Neljän vuoden tutkimukset Europassa
Yli kolmikymmenvuotinen kokemus
PORTLAND PHYS1CAL THERAPY
LABORATORIES
4 I 2-4 I 7 Journal Bldg- Portland Ore
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA (
LäaKEKIRJA — No O
Rlinil on yli 25 micston ja naisten tuulla golf
tettvnli Kuin myöskin tiiyilHllnen IupUpIö huo
iiialufriKta kotniikki'lt M ltii -Jokaln™ v
itne villitä nupi vh n iiiukkeeil laialillwn suuinte
myöskin liiäilikfitten Itlnnat y m
Liliikkvt eiviit olo pntrnUniltikMfil Taan tutjiv
Riioiuulalniu Taimistolta jolla Suomensa un jo
käytetty monia kymnioiiiil vuonia
Tiimiin kirjan nsiattt vn pännii Ja pifitist fp'
nila jokaiscHHU Kiiomalutspmi kouluna hHIk tt'
tieilii koski irii ta r vi tuetti' varokaa humlniuKli
Jiiiikkeltil Jn ii u muiiuki-tohtoroi ta
— Iignc 11'in Apteekki on n n n r I n—
— Suom Apteekkiinko Vliuyt)valloiti&—
P A LIGNELL CO Superior3 W-