Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 02, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls isue of the Toveritar contalns no artlcles such as requlre an afflrmed trans!at!on'accordlng to Act of Oct 4' 391?
TOVERITAR
GsU
Painos 32 f 0
Ji° -rtlKAN SUOMALAIS-
£N TYÖLÄISNAISTEN
X Ä N E N K ANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
No 47
Tiistaina Joulukuun 2 p — Tuesday Dee 2
1919— Yhdeksäs Vuosik
TIETO ON VALTAA!
Vallassaolevan luokan valta teen käytettävä raha Tuohon
on mahdollinen ainoastaan sik- puoleentoista tuhanteen dollariin
" si että työväenluokka kaikkien siis sisältyy ainoastaan ne vält-
kansojen enemmistö ja rikkauk- tämättömät elämäntarpeet mitkä
sien luoja on tietämätön omas- tarvitaan pelkkään henmssäpy-
ta voimastaan Sikäli kun työ- symiseen ja työkuntoisuuden säi- loppusuoritukseen
vaeniuokan luokkavaisto ijeraa lyttamiseen vaan ei mitaan nu- jjs tieto on valtaa
sikäli kun sen luokkatieto kas- tä välttämättömiä mukavuuksia '
vaä sikäli kasvaa se voima jon- joita vähemmänkin sivistynyt lh
uudelleen Se on jättiläistehtä- minä uskon että julminkin ty
vä jonka suorittamiseen kokb ränni hallitsee vain hallittaviensa
työväenluokan sen jokaista yksi- suostumuksella Jä Minä siis
löä myöten on varustauduttava uskon että jos työläiset kaikki
kasvatuksen kehityksen ja jär- valveutuneet sekä nukkuvat työ
jestymisen kautta Niiden kaut- Iäiset näkisivät tämän seikan
ta sen taloudellinen ja valtiolli- syyttäisivät he enemmän" i-tse-n
en voima johtaa heitä sen his- ään kuin kapitalismia he ktmli
toriallisen tehtävän onnelliseen ' sivat sen äänen pensaasta' jonka
Abrahanukin kuuli
ka avulla se katkasee palkkaor1- niinen kaipaa — eli toisin sano- TclEl 3L 13 tVjl"
Jtiin-lti I-q li 1 nn cn i'i m nn ittfn a n n fiifilirm 1- vaivuin ittnn v v
itsensä ja ottaa kasiinsa yhteis- maan sisältyy työmiehelle ja ha- 11131 tVOlcilSGL k0ksista tahansa eivät saa kapi
" ' taiismia pois satulasta niin kauai
Minä en suinkaan tahdopUoi
lustaa kapitalismia mutta minä
tiedän että syytökset yksinään
olivatpa ne kuinka julmista ri-
kunnan johdon ja 'hallinnon
nen perheelleen ainoastaan sc
heidän valtansa
enluokan tietämättö:
luokkatiedottomuudelle Heille
on tärkeä saada vaiennetuksi ne
heikot ja harvat totuuden julis
tajat — työväenlehdet — jotka
herättävät työväenluokan -näkemään
ja ymmärtämään luokka
asemansa oikeassa valossa Sik
sipä on Amerikan porvariston ta
holta alettu oikein entisentapai
nen ryssälähien vaino kaikkia
työväen sfanomalehtiä vastaan
Niiden hävittämisellä uskovat
pois
kun me työläiset olemme sen
i i i -n_
ir„ii„„ i::„i ±vZi- nuiva Kuuiuu muuicine a inume sr: :
v aiiaaMuiijai ui-cavav iu „ - vam annuu voin - voin iiiKca __falin_ n::ti„:„s l„i[ri:'
perustuu tyÖVä- RU" ilT Toveritarta En voi- tilata sitä ™ r
ättömyydelle a ™" 77" 1'"™ y? itselleni syystä että minulla ei Ei kapitalismi vaai
iiiu u„iio n ei ole ihme jos työläisetkin J ' „ C:1 1
alkavat käydä tyytymättömiksi
sillä muulikin tekee tenän jos
se ei saa vatsan täydeltä ruokaa
Siis tyytymättömyyttä työväes
tössä ei aiheuta työväen sano
malehdet eikä akitaattorit vaan
tuo puuttuva $50000 ja muut
elamta yläpuolella olevan 111 Hii
vaan me työ-
ole vakituista olinpaikkaa 'Sil- Iäiset — me kannamme pieno-
loin tällöin jotkut hyväntaiitoi- kaisemme mammonan polttonv-
set toverittaret lähettävät minul- violle — me uhraamme rtmiia
le numeron pari ja suurella ha- veljiä ja sisaria ja sitten etshn-
lulla minä ahmii n niiden sisil- me sielullemme rauhaa syyttä-
lön Olen juuri lukenut Toverit- mällä kapitalismia siitä että se
taren numerot 34-35-36 ottaa vastaan nöyrät palveluk-
M seinine Ja me olemme tähän
Noissa numeroissa osotctann _
sen tarvikkeiden' ja nautintojen kapitalismin aiheuttamaa kur- l""" tu" nK
to ' 1 tunne omaa voimaamme me cm-
puute luutta a syitä ihmiskunnin kar- '
1 i 1 me nae etta me olemme se voi-
Qberimm y hopston professori simyksnn niutta sittenkin esim- „„ - „
~ — ~ — — - t"u' 1 + 1 ~ hui iiiirvci iiutiiiiiiiii iviuavai mi-
porvarit voivansa pelastaa ase- vv m ny vv nnanus jok onnar- yy oiuu ty„ ny y u- ne rittaa_ Me olemme leijona mut
inansa ja valtansa — ainakin les Hellmanin nimellä tyosken- tunnustus Esiin kirjotuksct t( mejl]ä (n hjjren syJ(in' -Ka_
toistaiseksi Kapitalistiluokan nellyt viimeiset kuusi kuukautta 'Sodan jalkeiseurauksia "Lap- i(alisnli on hiir} mnUl &m m
vallan turvaamiseksi heräävältä Pennsylvanian tehtaissa ja huh- sikurjuus Europassa ja Lah- leij0lan dän
työväenluokan luokkatietoisuu- kaivannoissa saadakseen selville jotettua tavaraa mita ne ovat
delta esittää ylisyyttäjä Palmer niitä työläiset ajattelevat yhteis- muuta kuin meidän luokkamme' Miksi syyttäisimme kapitalis-
uusia kuristuslakeja Nykyiset kunnallisista kysymyksistä 1 Iän nolouden tunnustus? Meidän mia? Minjin mielestäni se tm
lait joiden avulla työväenlehtiä sanoo: ''Minä olen saanut selvil- luokkammehan se 011 joka on yhtä lapsellista kuin ipuujumaluiv
on ' lakkautettu ja töväen agi- le että levottomuuteen työläis- tehnyt kaikki nuo kapitalismin palveleminen
taattoreja teljetty vankiloihin — ten keskuudessa on pääasiassa julmuudet mahdolliseksi Eli '
nim vakoilulaki ja syndikalisti- kolme syytä nimittäin: korkeat toisin sanoen m-eidan luokkani- a "i iot
laki — ovat Palmerin mielestä elinkustannukset tieto siitä että me tyhmyys 011 ne tehnyt mah- i nl!d ?w" aiieji jot-
riittämättömät tukahuttamaan heiltä nyletään hirveitä voittoja elolliseksi Onko oikein että "0f™™ "'W '
TTwif ia a ituinen tvottnmvvr on np kn tvoiainen DclastaaKsecn oman — -"" ''" " "' V":"1'"' y'"3
u Lmtt j" ~j j j i " 1
kuristuslait jotka estäisivät kai- Pitkillä työpäivillä on myöskin nahkansa suostuu murhaamaan v' ' TjS"?
kenlaisten työväen sanomalehti- osansa tähän levottomuuteen" karsimystovereitaan? loi onko jJ"? ]StaIi'Sm hiv"
en ja kirjallisuuden ilmestymi- Siis akitaattori joka nostat- inhimillistä etta äidit pelastaaK- niinljn swl Edeltäjä hoiikt-
sen uskotaan estävän työväes- taa levottomuutta työväestössä reen henensd' d11tavat lastensa nriunskin tävii ( „„iii„
ton tyytymättömyyden oleviin ja irtu kanitalistiluokka" niin e
oloihin puhkeamasta ilmi Ku- kää on kapitalistisen järjestel
ristuslakien laatijat ovat kniten- män itsensä luoma Ja sen aki
kin tehneet suuren virheen luul- taattorin ääntä ei voida vaientaa
lessaan niin Jos työväestön sillä se on luonnollinen ja välttä
tyytymättömyyden ja radikaali- mätön tulos riistolle ja luokka
suuden syynä ja aiheuttajana o- vallalle perustuvassa yhteiskun
lisivat vain työväen sanomaleh- nassa Kapitalistiluokkakaan ei
det ja akitaattorit 'olisi työväen- voisi vaikka tahtoisikin tuon a
luokan nousun uhka helposti tu- kitaattorin hävittää ellei se sa
kahutettu työväenlehtien lakka- maila hävitä itseään se on : pois
uttamisella ja muutamien kyni- ta riistoa ja vääryyttä
menien tuhansien "radikaalien" Tvöväen sanomalehdet voi
vankiloihin sulkemisella ja hei- daa„ vaicntaa 'osottamästa tvö
dau julistamiensa oppien tilalle ]äisU]c njita yhteiskunnallisia
asettamalla porvarillinen sano- itä) mitkä h(ita rasittavat se
iiiaienuisio van ciiccu luomaan ka 0pettamasta heille
Olen tuntenut useita kaniralis- ajaruksianime ei pimnasi su
teja jotka ovat olleet niin luok- manIane" taikausko kartalla
katietoisia että kun he ovat Iiii- lni" niahrlista kum muinaisia
leet sysätyiksi köyhyyden kui- hakalaisia _ uskonsa miau luo-
luun kapitalismin kukkuralta "ansa puujumalan voimaan mm
niin hr ™t mi1immin innm he tuntisivat olevansa mailina
työväestön mieliin kapitalistien nljen nil0
olemassaololle turvallisia mieli
piteitä - Mutta tyytymättömyy
den syyt ovat olevissa oloissa
kuten porvarien omat yhteiskun
tatieteilijätkin ovat osottaneet
neet henerestään kuin ovat ru- herroja ja valtiaita
venneet entisten luokkatoverien- Me olemme orjasuku omasta
sa astinlaudaksi tahdostamme
"Julius Ceasarissa" Casea sa- Minä en tunne sääliä sellaisia
noo' jokaisen orjan kantavan kä- äitejä kohtaan joka' syyttää kä
dessään sen voiman joka lopet- pitalismia rikoksista joihin 'hä
tää hänen orjuutensa Casca cli "e" tyhmyytensä ja raakuutensa
ylimys Hän oli viisas ovat vikapäitä '
Työläinen pelastaakseen oman - En suinkaan ole "raaka
itsensä suostuu murhaamaan päinvastoin — minä pidän lapsis-
keinoja ehkä satoja tovereitaan Voiko ta Ja jos minulla o!isi lapsi
j" "ti n :i oiiirfmn:ii ruik-kna k-11111 -innL-n hvtiv L-jriii n- l-mi 111111
heuttavat syyt voidaan poistaa moineii kapitalismin orja? " 'minä hankkisin hänelle riittäväs
Mutta kun tyytymättömyyden Taj äiti) joka „äkce pienokai- ti leipää hinnajla millä tahansa
syitä ei poisteta syntyy _ edel- se1lsa kuihtuvan päivä päivältä Jos olisin njies niin en olisi
leenkin tyytymättömyyttä ja lh- kuitenkin tyynesti suostuu pai- niin raukkamainen että rupcai--
inisten ajatuksia ei voida vaniri- v„i„nn:ln cit:i Af-nlnHin innl™ cin v5r„„ui l-! tni
Tyotoinuston tilastot osotta- ta eika aatteita karkottaa maas- „llriksi haU(n täytyy kantaa pie- timeksi — en edes oman hen-
vat' että viisihenkisen perheen ta suta on mailmalla esimerkki- mkaisensa Moiseen raakuuteen keni pelastukseksi!
alm vuotuinen tulo pitäisi ny- na Venäjän -entisen hirmuhalh- ei 0c mikää„ muu synnyttäjä Kapitalismi 011 viisas Se käyt-
kyisten elinkustannusten aikana tuksen epäonnistuneet yritykset Syylijnen tää hyväkseen " meidänkin hiok-
olla vähintäin $1500 Toiset ti- sima suhteessa Silloin kun ihmiset kantoivat kamme järjen meitä hallitessaan
lastat kuitenkin- osottavat etta Kapitalismi 011 ajanut kaikkien lapsensa 'koskien jumalille tai Me työläiset olemme tyhmiä ja
viisihenkisten amenkalaisten maitten yhteiskuntaelämän se- kun Abraham vei ainoan poikan- raakoja sillä me sallimme meitä
perheitten keskimääräinen vuosi- kasortoon ja vararikkoon Eikä sa oman sielunsa pelastukseksi hallittavan sorrettavan ja riis-
tulo on noin $1000 Työtoimis- kapitalistiluokka ole kykenevä olivatlkaikki ihmiset vielä raaka- tettävän — vapaaehtoisesti : me
to ei ole suinkaan laskenut lii- saattamaan -aikaan senkäänlaista laisia — ja siitä kai seurasi että sen teemme Marx sanoi: "Työ-
koja' laskiessaan viisihenkisen taloudellista tasapainoa Cjos sei- jumalankin täytyi ostaa ihmisten Iäiset liittykää yhteen teillä ci
perheen tarvitsevan $1500 vuo- laista uskoisimme olleen) mikä sielut oman poikansa verellä ole muuta kuin kahleet menetet-
dessa 'Siihen on_ laskettu esim oli olemassa ennen sotaa Mutta kuinka kauan tulevat tvö- tävät" — Mutta me suutelemme
huvituksia ja virkistysmatkoja Työväenluokalle kaikissa mais- Iäiset ostamaan oman pelastuk- kahleitamme ja jotkut meitii-
varten ainoastaan $4000 Siihen sa alkaa selviämään se totuus sensa lastensa ja työläistoverien- nuolevat vielä verisen piiskansa
summaan on laskettu myöskin että se ainoastaan on kykenevä sa verellä? kin
perheen vuotuinen kirjallisuu- järjestämään yhteiskuntaelämän Voin olla porvarillinen vaan ' "iliirileijona"