Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 18, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
TIISTAINA MARRASKUUN 18 P— TUESDAY NOV 18
No 45
Onko tarho
tus hävittää
Eilen illalla peräytettiin To
verilta $11000 arvosta palova
kuutuksia Tämä peräyttämi
nen epäilemättä johtuu joiden
kin tätä piiriä hallitsevan palo
vakuutusyhtiöiden piiriagenttuu
rin toimesta ja määräyksestä
käynyt kuten olivat odottaneet OH
vissiin unohtanut puhua niistä tuhan
sista vankilakidutuksista joista puni
keilla on ollut seurauksena taivaa-
lähtö Paljon oli puhunut mut-
gynpeitto tyynyliinat ja piironkiliina saavat olla aivan rauhassa vaan ai-
Nämä kaikki saa yhdellä iskulla Tä- nakin agitatsionikomitea otti sanasta
hän "settiin" tulemme myymään etu- vaarin ja laittaa ohjelmailtaman niin
käteen lippuja Siis koettakaapa jo- pian kuin kerkiää Muistakaa vara-
seen lahto raljon oli puhunut mut- kainen onneanne ta ohjelmaa se on kaikkien velvoi
ta en tiedä mitä silla en minä ollut ' Huomautus naisille Aberdeenissä Hauus Myöskin oli Peurasen ehdo
kuulemassa Saapukaa välttämättä joka torstai haa- tus että perustetaan puhumaklubi ja
Ei luulisi jollei omin silmin näkisi Iille valmistamaan töitä että se ei sen alkuunpano jäi myös agifUsioni
todeksi — Mitä sitte? — No sitä jäisi vain muutamien hartioille sillä komitealle
kuretta mita voi olla yhdessä kylas- joukolla työskentely on hauskaa ja
sa yksiä myyjäisiä hommatessa Näi- innostavaa varsinkin kun se työ jota
hin myyjäispuuhiin on sekaantunut teemme tulee joukkojen hyväksi eikä
koko kaupunki sillä liikemiehetkin o- yksilöiden Siksipä toivoisin että
vat nahkääs pitäneet velvollisuute- kaikki työläisnaiset tulisivat jouk-
ehdä
ystäviäni
Eva
ja viholliseni
M Hakala
Palovakuutusyhtiöillä tietysti naan pistää lisää siihen voittokokoel- koomme toimimaan
PALISADE MINN
on oikeus sanoa vakuutuksensa
ylös milloin haluavat eikä tä
mä tavallisina aikoina mitään
merktseisikään Mutta tavallisi
na aikoina ei vakuutuksia myös
kään sanottaisi ylös eikä ole sa- vokkaista
nottu Mutta nyt kun länsi
rannikon porvariston kiihkoile
vat ainekset ovat yleensä alka
neet kaikkia työväenlaitoksia
vainoamaan se tehdään ja meis
näitä myyjäi- Työtötmäin armeijaa on paikkakun- Salamon Rajala yksi paikkakun-
maan mikä on varattu
siä varten Kateus ei ole mikään nallamme runsaasti lisätty viimeisten tamme vanhimpia asukkaita kuoli lo
kiitettävä ominaisuus mutta minussa viikkojen aikana Laivaveistämöltä kakuun 18 p Duluthissa t:ri Lindgre
se saa aivan väkisin vallan kun minä on sadottain vänennettv miehiä työt "n sairaalassa sairastettuaan viikon
ajattelen että kutka pääsevät osalli
siksi niistä kaikista kauniista ja ar-
käsitöista joita ompelu
seuramme näppäräsormiset naiset o-
vat valmistelleet jo pitemmän ajan
Jaa-ah ! Ainoastaan 25 sentillä voi työt uudestaan ja otetaan heidät työ
saada monien dollarien arvoisia esi- hön sellaisilla palkoilla jonka he su
neitä ja näin kalliina aikana Näi- vaitsevat maksaa
den myyjäiskemujen pitäisi alkaa soi- Mutta työläiset tulkaa jo vihdoin-
kuuluvat olevan jo lopussa Herroil- paivat keuhkokuumetta
la on heidän omat keinonsa saada Lunta ja pakkasta on saatu taval-
tyÖläiset tahtonsa alle taivutetuksi liat runsaammin Maa on jo noin
Nyt pannaan työläiset talveksi näi- jalkaa paksun lumipeiton alla ja ilmat
kiintymään ja sitten keväällä alkae
p:n iltana samassa paikassa missä yksimielisyyteen ja lujittakaamme rin
muulloinkin suurella joukolla ollaan tamamme kaikkialla tulevia taistelui
ja silloin on ensimäinen tilaisuus os- ta varten että heidän määräämisval
taa näitä 25 sentin lappuja joilla saa tansa ja yliherruutensa joskus vapi
— kuten sitte tulette näkemään Ja see!
seuraavana eli Kiitospäivänä on päi- Siispä jokainen nainen ja mied in-
vällinen Sen nyt tietää mitä silloin nokkaasti lietsomaan yksimielisyyden Ptaisi oi
syödään Se on huminaa ja kohinaa tulta jokaiseen rintaan sillä tieto on
ja kovaa touhua sitte tuonne aamun valtaa ja yksimielisyys on voimaa!
korviin — A — o W-
Toveruudella
R I
tä näyttää siltä että sillä olisi ton säestyksellä tanssin tahdissa 26 kin ymmärtäväisiksi ja pääskäämme
ikäänkuin tarkotus sanoa meille
teidän omaisuutenne on vaaras
sa Samalla se on myöskin ikään
kuin viittaus siitä että joiden
kin vakuutusyhtiöiden asiain
hoitajat ja ne edesvastuuttomat
ainekset jotka tavallisesti hävi
tysretkiä tekevät olisivat hy
västi tietoisia toistensa toimin
nasta ja aikeista
Oli miten oli Vakuutukset täällä
on kaikissa tapauksissa uudis
tettu toisissa yhtiöissä ja me
jäämme odottamaan mikä on
seuraava porvariemme toimen
pide liikettämme vastaan toi
voen ainoastaan sitä että vas
tustajamme käyttävät menette
lyssään laillisia menettelytapo
ja joita mekin noudatamme
MONESSEN PA
TerästyÖläisten lakko yhä jatkuu
Lakkolaiset ovat pysyneet lu
jina lakossaan ainakin kaikki jotka
ovat uniossa Tosin on täällä Pitts
burgh Steel Co myllyssä ja Page Wi
re myllyssä ollut muutama rikkuri
vaan eivät he ole kyenneet mitään
työtä tekemään paitsi laittamaan sa
vua että luultaisi myllyissä hyvinkin
työskenneltävän Monessenissa ovat
skääpit melkein kaikki mustia On
muutamia suomalaisia jotka hakivat
sen häpeällisen nimen kun menivät
yhdeksi päiväksi työhön Ei ole ta
ISHPEMING MICH pahtunut mitään erikoista häiriötä
Sanotaan että svksv lamaannuttaa lakkolaisten eikä myöskään kasakoi-
elamää kaikkialla — niinpä kai °e"
niin kylmät kuin talvella konsanaan
Sain juuri tänään paikkakuntam
me osotevedokset Työmiehestä ja sil
mäillensä niitä ja pari kuukautta ai
kasemmin tulleita osotevedoksia täy
tyy pakostikin tehdä kysymys : mi
kähän nyt on syynä kun Työmiehen
tilaajamäärä on niin huomattavasti
laskenut kylässämme) Ennen lakat
tiin tilaamasta Työmiestä sen vuok
si kun siinä oli liian usein tämän paik
kakunnan uutisia mutta nyt kai ei
11a sekään syynä Siispä to
verit ottakaapa oikein sydämenasi
aksi uusia Työmiehen tilaus sillä
meillä metsäkylän asukkailla ei ole
juuri mitään muuta mahdollisuutta
pysytellä aikamme tasolla olevina ih
misinä kuin tilaamalla puoluelehtiä ja
niitä lukemalla seurata yhteiskunnal-
nnnpa
Mutta meidän osastomme naisten e
nempää kuin miestenkään hommia ei
ole syksy pystynyt lamaannuttamaan
Ei vaan päinvastoin on asianlaita
Naistemme keskuudessa innostus kas
vaa sen huomaa siitäkin että täällä
ole
kesken — Union kokouksia ei
vielä saatu pitää Monessenissa
vaan on täytynyt pitää niitä naapuri
kaupungissamme Charleroissa Ei ole
myöskään vielä saatu lupaa pitää mi
tään naalilla Tosin viime lauantai- maamaan
na sai August Sunell laisingin kaut-
Toverittaren lukumäärä on kohonnut ta Pltää osastomme talolla naytanto-
oikein "Porvoon mitalla" ja valittiin- iään- Mutta lujaan se otti kun täy-
pa oikein omalle lehdelle kirjeenvaih- y pulittaa ensin $900 ennenkuin
tajakin) Näin kun valveutuminen sai luvan ja poliisit naalille vahtiin
alkaa näyttää oireitaan naisten kes- Ei ole ""en puhettakaan että saisi
kuudessa ja samalla kodissa ollaan Pitää osaston iltamia Toivottavasti
HANNA WYO
Nyt sitä siis jo on oltu lakossa nel
Jättä päivää Ei ole tähän mennessä ]sen kehityksen kulkua
Mikähän on syynä kun ei Toveri
tar jonka tilasin kesäkuun 1 3 p
1919 osotteella : Mrs Emma Haan
pää Koskenkorvan asema Ilmajoki
Vaasanlääni ole mennytkään Suo
meeni Sain kirjeen mainitulta Emma
Haanpäältä lähetetty Ilmajoelta syys
kuun 27 p 1919 jossa hän kirjot
taa: "Lupaamaanne Toveritarta olen
odottanut niin hartaasti ja kuiten
kaan en ole saanut yhtään ainoata
Ei numeroa Olisin sangen iljnen jos
sanonut nuori mies katuvansa Arne- Toveritar vihdoinkin alkaisi tule-
rikan reisuansa arveli vaan että kaik- maan" Onkohan niin että valko-
kien "toljanoiden" olisi pitänyt tulla sen Suomen musta sensuuri pitää To-
tahän maahan vähää ennen ennen- veritartamme niin vaarallisena lehte-
kuin rupesivat Suomen työläisiä lah- nä että ei yhtä ainoata numeroa us-
taamaan että täällä toki tulee huo- kalla laskea tilaajille Jos niin on
ko työläinen on ihmi- niin silloinhan on parempi ettemme
ja taistele tilaakaan 1 oventarta Suomen sen
oikeuksien suuriviraston roskakorien täytteeksi
sillä siihen on lehtemme liian hyvä
vielä ainakaan ilmaantunut lakonrik-
kureita Eikä mitään lakkomellakoi
ta ole tapahtunut Täällä on siis
rauha maassa Miehiä vaan menee
isoissa joukoissa peuran "hunttauk
seen" kun on kerrankin Hyvää ai
kaa Ei ole kuulunut sovinnoista vie
lä mitään Saadaan nähdä kuinka
kauan tätä piisaa
Suomea kohden matkustamaan läh
ti täältä t k 1 p Eino Pajunpää
ollen matkansa määrä Lohtaja
josk
nen (Jnnea siis matkaili
sorretun työväenluokan
puolesta
Osaston toiminta on ollut kokolail
la vilkasta tänä syksynä Joka lau
antai on ollut jotain hommaa jos ei
muuta niin ainakin on tanssia jyryy-
TOT
Koetamme ottaa
ika — Toim
Jenny Trast
clvän missä on
silloin alettu mennä eteenpäin oikeaa saamme kohta luvan
rataa sillä juuri nainen — äiti ko
tona vaikuttaa tuloksellisesti lapsiin m
enemmän kuin kukaan muu Siis
valveutunut nainen on tavallaan tule
vaisuuden määrääjä vaikka ei sille
useinkaan anneta tunnustusta
Hyvin onnistuneen kahvi-illan piti
ompeluseuran hyväksi t k 5 p:nä
naalilla Mrs John Matkala
Vvälttämättömien esteiden vuoksi
ei voitu näytellä "Appiukkoa" t k 2
p:nä kuten oli määrä vaan näytel
lään se t k 16 p:nä Kuuluu ole
van pitkä ja hyvä kappale
Viisaustieteen professori aina van
hasta maasta asti on käynyt täällä
puhumassa täkäläisille suomalaisille
Kuten arvonimestä voi päättää on
Pysykää kaik- fcetty Onhan sekin toimintaa vai
lujana lakoBsa sillä kohta saam- miten? Viime lauantaina oli nuor
lisää lakkorintamaamme kun ten miesten tanssit ja tunnustaa täy-
mainarit ja rautatieläiset yhtyvät mei
hin Sitten on voitto melkein varma
Monessenin näytelmäseura vieraili
Glassportissa viime lauantaina lokak
5 pnä jossa näyteltiin kappale "Siu
nauksen toivo" nelinäytöksinen —
Glassportilaiset tulevat myös vasta
vierailulle kun saadaan haalit täällä
kin auki — Hauskaa syksyä toivoo
toveruudella:
Tyyne
tyy vanhankin että se on jotain kun
pojat hommaavat Ilon ollessa ylim
millään alkoivat pojat komentaa
kaikkia vapaasti kahville jota he
nimittäin pojat olivat itse laittaneet
Mrs Kotilan komennuksen alaisena
Ukkomiehet supajaa että jos tä
mä lakko voitetaan ja he rupeavat
toimeen niin sitten se vasta on ren
toa meininkiä ettei saa tulla naaliin
kaan jos ei voi juoda kolmea kuppia
: kahvia kerralla Akat ja pojat ovat
ABERDEEN WASH taitonsa näyttäneet siis vuoronsahan
Suuremmoista on tulossa täällä A- e tulee ukoillekin
berdeenissä Akat ovat oikein hir- Ensi lauantaina näytellään kappale
muisessa kiireessä Heillä on aikomus "Kunnia" ja sitte 1 5 päivä on naa-
hän sivistynyt mies ainakin pitäisi hommata suuret juhlat tomun kuun miotanssit joissa saa palkiinen ken
olla Hänen nimensä on Holmberg lopussa Ja olenpa vamrn ttä ne on voinut parhaiten onnistua e3ittä
Takälaiset itseään parempiarvoisiksi eivät jää aikomukseksi vuan tulee mää n jotain aihetta En nyt muista
luulevat suomalaiset olilvat odottaneet noista juhlista muodostumaan sellai
hänen puhuvan punikkien raakuuk- set joita ei ole vielä tällä paikkakun
sista mutta heidän kummakseen ei nalla kuultu eikä nähty Juhlien yh-
— — teydessä tulee myöskin myyjäiset
Leminen
Salaisuudet
Kirj W Palomaa
on ainoa suomenkielellä ilmes
tynyt teos jossa rakkaus- ja su
kupuoliasioita käsitellään luon
nonomaisessa alkuperäisessä puh
taudessaan Hinta 50c sid 75c
FILOSOFINEN K Y
) Sepä on ilahduttava uutinen jossa myydään arvokkaita naisten val
Kunpa kuuluisi samaa kaikkialta — mistamia käsitöitä Töittemme jou-
Tervehdys teille entisille kotikyläläi- kossa on meillä
sille — M N aistikas "setti"
arvokas ja sama
johon kuuluu sän- muistavat
paljoko oli palkinto ja josko niitä
jaetaan muuta kuin yksi
Viime osaston kokouksessa saivat 3730 Wilton Ave Chicago III
kovasti "mokenssia" toimensa laimin-
lyöneet toimihenkilöt nimittäin ne j I I I I"I"M 'M"1MM 1 t I 1-1"I"H- l"I--l-fr
jotka harvat käyvät edes kokouksis- _
sa sillä ne onn eiliset jäsenet jotka Kannattakaa niitä liikkeitä jot
Ha
edes pois kokouksissa ka ilmoittavat Toverissa