Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 18, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TIISTAINA MARRASKUUN 18 P — TUBSDAY NOV 18
No 45
2
NAISET JA TERÄSLAKKO
(Jatkoa simaiselta sivulta}
ta kaunista kuin omien lastensa
suloiset kasvot Sellaisia naisia
kuin edellämainittu on _ lakko
alueella satoja ja tuhansia jot
ka ovat päättäneet että he tu
levat toimeen vielä viikon tai
kaksi ennenkuin he turvautuvat
lakkoavustukseen jotta joku
paremmin apua tarvitseva saisi
sitä ennen heitä Jos naiset ei
vät jaksaisi kestää näin uljaasti
ei lakkoja voitaisi voittaa
Kaikkien muiden lakoissa o
minaisten vaikeuksien lisäksi on
naisilla lisänä työnantajien har
jottama terrori ja pelko snta
miten heidän miehilleen kulloin
kin käy Ja puute on muun li
säksi vielä heidän ainainen to
verinsa Kuinka he oikein _ ei
vät niin kestäviä ja urhoollisia?
Jokaisessa kaupungissa lakko
alueella vangitaan lakkolaisia
yhtenään Kasakkain varjo seu
raa alati lakkolaisia Työnantajat
kulkevat talosta taloon yrittäen
käyttää hyväkseen vaimojen pel
koa ja herkkäuskoisuutta ja kui
tenkin tapaa heidät — kuten
noiden nauravien lasten äidin
kin — valmiina odottamaan a
pua vielä kaksi tai kolme viik
koa jotta joku enemmän apua
tarvitseva saisi ensimäisen ti
laisuuden Kulkiessa teräslakkoalueella
näkee joka päivä asioita jotka
sattuvat sydämeen 'Erään ker
ran kuljin Homesteadin kurjia
likasia kujia pitkin joissa ihmi
nen on ainoa olento jota sen
saasta ei ole turmellut Kaiken
tuon lian ja saastan keskellä
loistivat minua vastaan slova
nialisten ja kroatialaisten nais
ten ystävälliset leveät kasvot
Kulkiessani ohi erään asunnon
sieppasi portailla istuva äiti
vaaleatukkaisen pikku lapsen
maasta syliinsä ja alkoi tuudit
taa sitä laulaen ja heilutellen
ruumistaan sillä tavalla mikä on
osa äidin vaistoa Tuossa nai
sessa oli jotakin niin erittäin
suloista ja perinpohjin hyvää
Hän oli tullut tänne kaukaisesta
kotikylästään jossa hän oli syn
tynyt seuratakseen tänne jo en
nemmin tullutta miestänsä ja
täällä hän nyt värjyi saastaisel
la Hnmpsteaflin kuialla laulaen
kroatiankielistä laulua vaalea
tukkaiselle lapselleen sellaisella
lämmöllä ja hellyydellä että la--hellä
istuvat kortinpelaajatkin
katsoivat häneen hymyillen 'Lä
hellä naista oli puitteisiin kiin
nitetty valkonen uudin kuivaa
massa auringonpaisteessa _ Noi
hin Valkosiin uutimiin joita te
rästyöläisten vaimot pesevät ja
valkasevat sisältyy paljon Jo
kainen köyhinkin heistä tahtoo
pitää yllä tätä pientä ylellisyyt
tä Puhtaat valkoset uutimet
kaikissa ikkunoissa puhuvat kai
kille jotka tahtovat ymmärtää
että nämä naiset rakastavat puh
tautta ja kauneutta niin suures
ti että he kaiken saastan ja lian
keskellä voimiaan säästämättä
tahtovat pitää edes yhden sym
boölin kaikesta puhtaasta ja
kauniista — Valkosten ikkuna -uudinten
muodossa
Lakko on olemassa siksi että
nämä ihmiset tahtovat parempia
elämänehtoja Se on äitien ja
lasten tähden se on tuoan kroa
tialaisen äidin ja hänen pellava
tukkaisen lapsensa tähden tuo i
pimeällä takapihalla elävän nau
ravan lapsilauman tähden
Kuten aina taistelu vapaudes
ta ja paremmista elinehdoista
niin tämäkin taistelu perustuu
lukemattomiin uhrauksiin ja kiel
täytymyksiin Kaikki ne tun
netaan kodeissa kaikkialla äidit
uhraavat ja kieltäytyvät jotta
oikeus voittaisi Teräskorporat
sionitkaan eivät voi hävittää
näistä ihmisistä niitä lahjoja
joita he ovat tähän maahan tuoneet-
vaikkakin näiden satojen
tuhansien naisten ja miesten toi
veiden ja unelmien kirkkaat aar
teet ovat haudattuina likakujien
kolkkoihin sokkeloihin He ovat
tulleet tähän maahan etsien va
pautta ja parempia elämänmah
dollisuuksia Terästehtaiden jul
ma jyrinä on tehnyt heistä kuu
roja ja kaivantojen mustat sy
vyydet ovat tehneet heistä so
keita mutta vain hetkeksi ia
sensijaan että he etsisivät' unel
moisivat oikeutta ja vapautta
he taistelevat sen saavuttami
seksi Se taistelu ehkä voidaan
hetkeksi estää mutta sitä ei voi
da lopettaa ennenkuin vapaus
on voitettu
Juttua unesta
(Jatkoa)
Nukkuessa ovat aistit suurimmaksi
osaksi toimettomina kuuloaisti ollen
ainoa joka toimii ja sekin vain epä
suorasti Ruumiin liikuntovoimat ta
vallisesti ovat levossa myöskin vaik
kakin joissakin tapauksissa ne tule
vat kiihotetuksi jonkun sisäisen toi
minnan tai ajatusjuoksu:i kautta ja
silloin tapahtuu "unissa kävely" jol
loin nukkuja nousee vuoteelta ja kä
velee ympäri huonetta ja joskus te
kee uhkarohkeita ja vaarallisia teko
ja jotka kysyvät taitoa ja tasapainoa
On kuitenkin erehdys otaksua että
unissakävelijät ovat suojattuja tapa
turmilta — monessa tapauksessa on
unissakävelijä syössyt kuolemaansa
kävelemällä vaarallisiin paikkoihin
Uni näyttää omaavan verrattoman
ylösrakentavan voiman jolle ei löydy
vastaavaa tilannetta tai asemaa elä
mässä Täten tapahtuu että kun ih
minen saavuttaa äärimäisen väsymyk
sen niin vaan hetken tajunnan pois
taminen kuten päänsä rinnoille pai
naminen poistaa ruumiillisen väsy
myksen Tässä yhteydessä on mie
lenkiintoista ottaa huomioon että ai
noastaan ne osat ruumiista väsyvät
jotka ovat suoranaisesti tietoisen hal
linnan alaiset Näyttää siltä kuin se
osa energiaamme jota kutsumme ta
junnaksi kuluttaisi ruumistamme
Puhtaasti tajuttomat ruumiin toimin
nat kuten hengitys sydämen tyky
tys ruuan sulatus jne jatkuvat kat
keamattomasti silloinkin kun nukum
me Tämä on tärkeästi merkillinen
asia ja on se johtanut moniin mie
lenkiintoisiin filosofisiin kirjotelmiin
asiasta
Kun vaivumme uneen niin melkein
heti olemme syvimmässä unessa ja sii
tä lähtien uni ohenee yhtämittaisesti
kunnes se on hyvin kevyttä aamu
tunneilla Heräämme paljon helpom
min ulkopuolisten vaikutelmien joh
dosta aamulla kuin illalla ja tämän
johdosta on esitetty että mahdolli
sesti voitaisiin keinotekoisesti "sy
ventää" unta ja siten lyhentää nukkuma-aikaa
Jos tämä voitaisiin teh
dä että voisimme saada yhtä paljon
lepoa kahden ja kolmen tunnin unes
ta kuin seitsemän ja kahdeksan tun
nin unesta — olisi se suuri ajan
säästä On tehty useita kokeiluja
laskemalla eräitä kaasuja makuuhuo
neeseen ja myöskin sisäisten eli hen
kisten keinojen avulla käyttämällä
"tajutonta" tahdonvoimaa jne Eräs
pappi Liverpoolissa oli jo viimeksi
mainitulla tavalla onnistunut lyhen
tää unituntinsa kolmeen ja neljään
tuntiin mutta sota keskeytti hänen
kokcilunusa toistaiseksi
On merkillinen tosiasia että nuk
kumaan mennessä voimme määrätä
vissin ajan milloin haluamme herätä
ja jos vaikutin minkä tähden herää
minen sillä tunnilla on tarpeen on
kylliksi voimakas niin heräämme täs
mälleen määräajalla Tämä näyttää
toteavan että meissä on vissejä hen
kisiä eli järjellisiä prosesseja jotka
laskevat tunnit nukkuessamme ja he
rättävät nukkujan määräaik-ra Tä
mä on tapahtunut monta kertaa vaik
ka kaikki kellot ovat poistetut huo
neesta missä nukkuja oli Yleensä
ollaan sitä mielipidettä että sydä
men tykytys jollain tavalla mittaa tai
merkitsee ajan Tämä kuitenkin on
vaan pelkkä teoria ja paljon mahdol
lista on että tässä voi olla jokin
enemmän mystillinen psykologinen te
kijä toiminnassa
Useat ihmiset kärsivät unettomuu
desta joka on mitä onnettomin vai
va sillä se kuluttaa sekä ruumiilliset
että henkiset voimat tehden ihmisen
kokonaan avuttomaksi niin kauaksi
kuin unettomuutta jatkuu Unetto
muuteen on monta syytä yksi ja pää
asiallisin syy ollen ruuansulatinelin
ten häiriötila Ylempänä jo mainit
sin mikä on seurauksena siitä kun
menee nukkumaan täysinäisellä vat
salla ja sellaisissa tapauksissa missä
unettomuudella vaivattu henkilö on
pitänyt tapanaan syödä vahvasti en
nen levolle menoa on ensimäiseksi
siitä tavasta luovuttava Mutta mo
nessa tapauksessa vaivaa unettomuus
vaikka ei illallista ole syöty ollen
kaan ja silloin on etsittävä unetto
muuden syy muulta taholta Huono
ilmanvaihto makuuhuoneessa liian
paljon peitteitä ja muut samankaltai
set fyysilliset syyt ovat unettomuu
den aiheuttajia mutta sisäiset eli hen
kiset syyt ovat myöskin unettomuu
den aiheuttajia Syyllinen omatunto
on yksi syy myöskin huolet kiihottu
nut mielentila henkinen eli tunteel
linen kuohunta tai mikä mielentila
hyvänsä joka estää ihmisen henki
sen olemuksen rauhoittumasta Uni
suureksi osaksi johtuu yksitoikkoi
suudesta ja kyllästyneisyydestä Jos
ulkonaiset vaikuttimet ovat kylliksi
kiihottavia tai huvittavia uni voidaan
sivuuttaa pitkäksi aikaa ilman että
henkilö tuntisi mitään halua nukkumi
seen vaikkakin sellaisissa tapa iksissa
on pitempi uni tarpeen sen energian
palauttamiseksi mitä kului tämän hen
kisen tai tunnetoiminnan aikana Rau
hallisen unen aikaansaamiseksi on hy
vä pitää pää viileänä ja jalat läm
pöisinä täten poistaen liiallisen ve
ren päästä
Sellaiset unen houkuttelut joita
usein neuvotaan kuten lampaiden las
keminen jne ovat kokonaan hyödyt
tömiä ja pikemmin saattavat pysy
mään hereillä sen sijaan että panisi
vat nukkumaan Hyvin hyödyllisek
si kokemukseksi olen havainnut sen
että kuvittelen mielessäni mustan sa
mettiverhon ulottuvan mittaamatto
man kauas joka suunnalle !os nyt
kaikki muut ajatukset poistaa mieles
tään ja keskittää ne tuon mustan ter
hon näkemiseen niin on sillä tyyn
nyttävä ja rauhoittava vaikutus joka
pian houkuttelee unen tulemaan Sy
vä hengittäminen on myöskin hyvä
apu ja lasillinen tai pari lasillista rai
tista vettä juotuna nukkumaan men
nessä Mutta sellaisissa tapauksissa jolloin
unta ei voi houkutella tulema-Jn on
viisainta nousta ja tehdä jotain työtä
kuten lukea tai kirjoittaa sen sijaan
että kääntelehtii vuotellaan On to
dettu että ruumiillisten sekä henkis
ten voimien hyödyllinen käyttö ei vä
sytä ihmistä läheskään niin paljon
kuin niiden tuhlaavainen ja sopima
ton käyttö Viimeksi mainittuun on
luettava huolehtiminen murehtimi
nen ja muut samanlaiset mielentilat
jotka usein aikaansaavat unettomuut
ta ja jotka kuluttavat ihmisen voimia
enemmän kuin jokin rauhallinen hen
kinen työ Ruumiillinen lii unuto
myös saa veren virtaamaan pois ai
voista lihaksiin kaikkialle ruumiissa
ja siten antaa 'unenlystiä"
Kaikissa sairaustapauksissa uni on
hyvin tärkeä — enemmän tärkeä kuin
mikään muu tekijä yksistään joten
missään tapauksessa ei saisi sairasta
häiritä silloin kun hän rauhallisesti
nukkuu Monet lääkärit ja sairaan
hoitajat herättävät sairaan monta ker
taa yössä antaakseen hänelle lääket
tä jne mutta se on äärimäisen va
hingollinen toimenpide Sairas saa
enemmän hyötyä häiritsemättömästä
unesta kuin mistään määrästä hoitoa
ja lääkkeitä Samoin tulisi sairas
huoneen olla mahdollisimman rauhal
linen sillä lepo ja uni ovat ne kaksi
tärkeintä tekijää sairaan nopealle pa
rantumiselle f
On tuskin tarpeellista huomauttaa
että makuuhuoneessa tulee olla run
sas määrä raitista puhdasta ilmaa
nukkuma-aikana ja että nukkuissa tu
lee hengitys tapahtua sierainten eikä
suun kautta Mitä lämpimämpi on
makuuhuone sitä vähemmän tuleea
nukkua Tästä syystä tulee nukkua
vähemmän kesällä kuin talvella vä
hemmän eteläisessä ilmastossa kuin
pohjoisessa Lämmin heikentää vis
sejä kudoksia ihmisen ruumiissa
Liian pitkään nukkuminen tekee sa
moin Tämä selittää sen miksikä
nenänvuoto ja muut verenvuodot ai
heutuvat usein nukkuessa ja lämpi
mässä ilmastossa sillä kumpikin seik
ka heikentää nenäseinämien kudok
sia j atekee puhkeamisen herkäkfi
Niiden henkilöiden joita vaivaa u
nettomuus on pyrittävä siihen että
levolle mennessä ja levolla ollessa
liiallinen veri virtaa pois aivoista
On todettu että nukkuessa veri pois
tuu aivoista Mutta olisi väärin otak
sua että veren vähentyminen aivoista
aiheuttaa tajuttomuustilan Mieluum
min on otaksuttava että tajuttomuus
tila aiheuttaa veren poistumisen ai
voista Turinissa tehdyn kokeilusar
jan kautta saatiin todetuksi etiä ta
jullisuus palautuu pari kolme minuut
tia ennen kuin veri virtaa aivom i
Nämä kokeilut toteavat sen seikan
että yksi tärkeimmistä tekijöistä ter
veen normaaliunen saavuttamiseksi on
järjen toiminnan levolle laskeminen
Osoite-ilmoituksia
ABERDEENIN S S CLUMN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 t
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokous
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Atajolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash
MULLAN S S 0 ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-naalilla kello
S fpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseura
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimätsenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp X V
via kokouksen loputtua
1iiJih]ii'1"1i41ii1"1"11"1m1"1"T"I"I"1"I"I"1'
NAISTEN 0SUU5K0TI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
l"H"I"M"I"M"M"M H"I 1"! I I M l i M-
1-l-M'M 1 1 I 1 1 I I II WI I IIH-H
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN 4
t
OSUUSKOTI t
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO 4
4 241 Lenox Ave & 122 SL +
+ 4
4 Telefooni: 813 Morning (Ida 4
H 1 I 1 M-M 111111 1"H 1 I 1 1 I I I I