Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 11, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistai Marrask 11 — Tuesday Nov 11
No 44
6
SVENSEN ORE on tov Bessin farmilla t k 20 p
Klubillamme oli kokous t k 2 p Saapukaapa taaskin joukolla I
jossa tilaisuudessa luettiin Toverista T k 15 p on sitten roimat van
tullut kirje jossa selostettiin miten hanmaan tanssit Klubimme haalilla
tärkeätä on nyt juuri avustaa leh- Sopii naapurienkin pistäytyä tilaisuu
teämme että e saa suojan talven teen Koettakaapa emännät myöskin
kylmiltä myrskyiltä johon se aijo- pitää varanne että siellä olisi vieraal
taan häätää ilman minkäänlaista uo- lekin vähän suuhun saatavaa että ei
jaa Klubimme onkin ottanut tämän niin käy kuten nyt että ei ollut edel
asian huomioonsa sillä jo ii me koko- täpäin mitään varattu
uksessa päätimme lähettää $10000 Unohdin alussa mainita että muut
MyÖ3kin valittiin osakkeita myymään tokortilla yhtyi Klubiimme Astorian
yksityisille tovereille tov A Lindfors Klubista toverit Mary ja T Bessi
Kuulinkin jo kuiskeita että on use- Tervetuloa! Enemmän näin niin sil
ampia osakkeita sitouduttu ostamaan loin on meillä työvoimaa suurem
Siis hyvä alku kun vaan muistetaan päänkin toimintaan
jatkaa Mrs ja Mr Haglund ovat ottaneet
Myöskin valittiin uusia virkailijoi- ottolapsekseen Olga ja A Vainion
l „! muuttaneiden neliän vuoden vanhan tyttären Hei
la uaiinsav"""""- f
tilalle nim M A Palolan piiriko
miteaan tov O Männistö ja Tove
rittaren kirjeenvaihtajaksi tuli kolme
nim Mrs Mary Bessi Edla Lahti ja
Ida Lindfors Perästä kuuluu sanoi
torventekijä
Ompeluseuralla oli myymiset koKo-
1
uksen loputtua johon oh aapunut
yleisöä runsaasti vaikka on mita epa
edullisin ilma Mutta mikäs se on
hätänä tulla satoi eli paistoi nyt kun
Astoriastakin on Svenseniin asti n s
"spituliini"-päällystäinen tie Asto
rialaiset olivatkin runsaslukuisesti e
dustettuina myyjäisissämme Kaikki
tavarat menivät hyvin kuapaksi jois
ta rahallinen tulo oli $5490 ravinto
lasta $390 Menoista en saanut vie
lä lopullista tietoa mutta ne eivät
kumminkaan kovin uuret ole joten
i unfn vrittaa colsieKin
saunana "= -
Ensimäinen
ompeluseuran kokou
—
111 ITI I_I-lt-i"-' — '
HUMALA-MALLAS
KOTITEKOINEN JUOMA
Sen ovat kokeneet mienel erlKO Nämä sankarit eivät ole Kynä mei
sesti valmistaneet ja suosittelevat sitä j„n osa8ton jäseniä joten he saavat
oikeaksi kotijuomaksi Se X™ ahaista t älaän jatkaa lman että ku
vaahtoavaa hyvänmakuista ja ta- '
kaamme sen antavan tulokset Ai- kaan heille raukoille edes suta huo
neet joista voi tehdä 5 galloonaa mauttaisi Voi teitä skääpitl Maan
saatte heti lähetettyänne meille $100 mat0etkin teitä nhoavatl Teitä juu-
50 "S A i" Völäistoverienne ve
lähetämme täydet neuvot Koettakaa ta ja hikeä ja joudutatte vaimoille ja
että voitte uskoa Varotus ÄLKAA lapsille nälkäkuolemaa Työnne jo-
KAYTTÄKÖ JÄSTIÄ SE ON LAKI- saastaista 'joka teidän
VASTAISTA Saatuamme $100 la- '
iossa neuvotaan vielä kerran panee rapisemaan tove-
c-kemään kaikenlaisia kotijuomia
i Interstate Distributors
27 East Grand "River Ave
DETROIT MICH
CANCER
Ei veistä ja verenhukkaa
El LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNN1TTA1N TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
nukamat kupu kaulassa
haisten taudit iho vatsa suolisto
Neljän vuoden tutkimukset Europassa
Yli kolmikymmenvuotinen kokemus
PORTLAND PHYS1CAL THERAPY
412-47 JounÄTpEoSrlandOre
Voitte saada hyvää koti
tekoista täytipitoista
OLUTTA
XLKXX OLKO HUOLISSANNE TEHKXÄ OLUENNE KOTONANNE
Meidän erikoisesti ralmistetut humalamme orat parhaita kotivalmistufe
een Siitä tulee paras ravitseva juoma ja lääke Se on tehty parhaista ja
tyjrdyttävimmistä aineksista
Luettelomme tyytyväisistä ostajista kasvaa päivittäin tuhansilla joka
toteaa että meidän valmistuksemme on parasta Sen orat ralmistaneet ko
keneet miehet jotka ovat työskennelleet sen eteen pitkiä aikoja valmistaak
seen teille kaljan joka tyydyttää teitä parhaiten
Midän myyntiaikamme on rajotettu Laki kieltää myynnin jälkeen
tammik 1 p 1920 siksi käyttäkää tilaisuutta hyväksenne "kotitekoiselle"
niin kauan kuin se kestää ja pankaa varastoon Saatuamme $100 lähe
tämme aineet joista tulee riisi gallonaa oikeaa tararaa joka tyydyttää joka
vaahtoaa ja maistaa oluelta Myöskin lähetämme ohjeet kuinka valmistaa
tätä olutta
TXMÄ ERIKOISTARJOUS KESTXX AINOASTAAN 30 PÄIVÄÄ
Aineet 20 gallonan valmistamiseen ainoastaan $250 Säästätte $150
K ole lakia vielä joka estäisi meidän "kotitekoisen" lähettämisen Se ei si
sällä alkoholia Se tulee ainoastaan valmistaessa kaljan meidän määräys
temme mukaisesti joita on helppo seurata
Lähettäkää tilauksenne tänään saadaksenne pikaisen lähetyksen ja me
TAKAAMME TXYDELLISEN TYYTYVXISYYDEN
'Kirjasemme sisältäen ohjeita kaikenlaisten kotitekoisten valmistukseen'
lähetetään postirapaasti $100 hinnasta raha tai moneyorderi
Oiottakaa: postinne:
281 Farnsworth Ave
Michigan
vm Lapsen luovutusKirjat aueitir
jotettiin v k 28 p
Olga Vainio
GLASSPORT PA
Pitääpä täyttää velvollisuutensa —
KosKa taman jooin mune iukkivbi
okak 20 p
keskusteltiin ja päätettiin seuraavista
asioista: Mariins Ferryn osuslon kir
jeeseen suhtaannuttii'i niin etä osas
toa edustetaan kirj !eliincli mainitun
osaston vuosijuhlassa Päätettiin an
taa haali 1 0 dollarin vuokralla Sunel
lin voimanäytteille t k 28 p Va
littiin johtokuntaan uusia jäseniä
poismenneiden tai oikeammin paikka
kunnalta poismuuttaneiden toverien ti
lalle: W Hauta Y Kauppila J
Miettinen varalle J Partanen ja alle-
"j-"""
Terästyöläisten lakossa me suoma-
laiset on oltu yksimielisesti lukuun
IHMEELLINEN ottamatta kahta mustasieluista heimo
laistamme He ovat raukat vielä niin
valottomia olijoita että ovat menneet
alnm raillaiin VniTYlAn SUOiaa-
mina "terästyöläisten hikeä syömään
reidenne edessä
Lakkokahftkka paikkakunnal'amme
Kun lokak 24 p piti olla union ko
kous Glassportissa Indiana avenuen ja
Kuudennen kadun kulmassa olevassa
"Polakkien" haalissa niin olikin haa
li viranomaisten taholta kielletty
Lakkolaiset menivät pitämään koko
ustaan kaupungin laidassa obvalle
lehmälaitumelle jonne hyökkäsi joi
takin hurttia ampuen ihmisjoukkoon
sen minkä kerkesivät Nyt lakkola
setkin innostuivat sima maann ettn
ottivat varatut aseensa ja alkoivat
ampua va8tustajiaan Siitäkös syntyi
sellainen luotisade että hurtat lähti-
Parhaista maltaista ja huma
loista maksaen ainoastaan 20
senttiä gallona
Wholesale Home Brew Supply Co'
Detroit Mich
vät käpälämäkeen On harvinaista
että kapitalistin rautaiset kynnet ir
rottuisi vastustajistaan ilman voitotta
Yhtä hurttaa oli luoti vähän pyyh
käissyt mennessään koska oli pitä
nyt mennä lääkäriin Myöhemmällä
samana iltana olivat ratsupoliisit sei
sauttaneet joitakin suomalaisiakin
miehiä kadulla ja tarkastaneet taskut
että josko he muka siellä kokouspai
kalla ampuivat mutta kun eivät löytä
neet piippua vaarallisempaa esinettä
niin vapauttivat heidät Tällä taval
la kapitalisti yllyttää rauhallisemman
kin työläisen kapinaan ryöstämällä
heidän vapautensa niin tarkoin että
he eivät saa keskustella asioistaan e
des metsässäkään
Osastomme kokoukset ja iltamat
ovat käyneet kuiviksi syystä että to
vereita paikkakunnaltamme on men
nyt työtä hakemaan toiset puutteen
takia ja 'toiset taas siksi että eivät
jouda lakon loppua odottamaan jou
ten ja menevät siis vaikka "moker
rustöihin" kun kerta Amerikoissa pi
tää rikastua
Monessen näytelmäseura käväsi
täällä vierailemassa t k 25 p ja
esitti meille kappaleen "Siunauksen
toivo" Yleisöä oli kohtalaisen pal
jon tilaisuudessa Tulkaa toistekin
vierailemaan
Naisten voimisteluseura harjottelee
kuin tuskassa En epäile etteikö
meistä tule oikein rivakoita "mui
jia" jos vaan innostusta riittää
Miesten voimisteluseura se on niin
rempallaan että pahoin pelkään ettei
vaan kupsahtaisi kuulumattomiin —
Mutta me naiset emme saa vaan mis
sään tapauksessa jäädä pois harjotuk
sista" sillä meitäkin on niin vähän
että jokainen tarvitaan tärkeästi mu
kana — Samoin muusta toiminnas
sa syrjään vetäytyminen on rikos sil
lä meidän tulee muistaa aina että
olemme sodassa kapitalistien kanssa
ja että meidän pitää tehdä työtä köy
hälistön riveissä kaksinkertaisella in
nolla voittaaksemme kapitalismin
rautaiset sormet päämme päältä uh
kaamasta — Anni Kauppila
HERMAN MICH
Työmiehessä kirjottaa täältä joku
joka ei ole halunnut panna nimeänsä
kirjeeseen Kirjottaja -paheksuu sitä
että alaikäisiä tyttöjä käy työväenta
lolla viipyen siellä myöhään Myös
kin kirjottaja paheksuu sitä että sa
mat alaikäiset tyttöset käyvät auto
ajelulla Tahdon ensinnäkin kysyä:
onko siinä sen pahempaa jos alaikäi
set käyvät työväentalolla kuin siinä
että siellä käyvät aikuiset Tietääk
seni siellä ei ole mitään ketään luok
kaavaa Miksi siis kieltää nuorisolta
samoja iloja kuin aikuisilta) Sitä
paitsi työläisillä ei ole aikaa päivisin
huvitteluun joten miedän huvittelum
me tapahtuu illalla jatkuen usein yö
hön Kirjottaja syyttää meitä lasten
vanhempia väärästä kasvatustavasta
Niin eihän kasvatuksemme tieten
kään tyydytä meitä itseämmekään
mutta kuinka paljo ehtii äiti jolla on
tusinan verran lapsia kuten minulla
kin kasvattamaan heitä Suuren per
heen äiti sekä isä on niin leivän han
kinnassa ruumiillisesti sekä henkisesti
väsynyt että lapsille he eivät voi an
taa paljo muuta kuin niukan leivän
henkisestä kasvatuksesta puhumatta
kaan Mutta lapsemme jotka käyvät
työväentalolla eivät tietääkseni ole
millään törkeillä retkillä Työväen
talo on heidän paikkansa niinkuin se
on meidän vanhempienkin paikka
Ja ihmettelen että henkilö joka vie
lä sanoo olevansa sosialisti pallotte
lee sitä että nuoret tytöt käyvät mei
dän omalla työväentalolla
Huomauttaisin näistä seikoista ar
voisaa kirjottajaa persoonallisesti
mutta koska hän ei ole suvainnut pan
na nimeään kirjotuksensa alle en voi
sitä tehdä muuten kuin lehden pals
toilla — Toverillisesti Maria Kulju
LAURIUM MICH
Käsityöseura perustettiin osaston
alaseuraksi lokak 16 p tarkotuksella
kartuttaa osaston aineellista puolta
niilläkin tuloilla mitä käsityöseura voi
saada kokoon Alkuvarojen saami
seksi oli käsityöseuralla iltama mar
raskuun 2 p — Nyt siis ruvetaan oi
kein repäsevästi töitä paiskomaan
Tulkaahan vaan kaikki mukaan sillä
työtä on paljon vaan työväkeä vä
hän Toistaiseksi pidetään käsityö
seuran kokoukset joka torstaina puoli
kaksi iltapäivällä Silloin voi päästä
jokainen joka vain haluaa kunhan en
sin totutaan siihen ajatukseen että
silloin on käsityöseuran kokous eikä
sovi muuta menoa laittaa siksi aikaa
Kiitettävästi ovat sentään niin mie
het kuin naisetkin uhrautuneet osas
ton toimiin joka todistaa sitä cl':ä
yhteisedut tunnetaan ja tunnustetaan
välttämättömiksi joukkoliikkeessä
Toinen alaosasto vielä tarvitsisi pe
rustaa kipeästi ja se on näytelmä
seura Näytelmät ovat siksi halut
tua tavaraa että käy ylivoimaiseksi
pärjäillä niillä voimilla mitä tähän
asti on näytelty tai ainakin että hu
vitoimikunta voisi saada näyttämölle
kappaleita kyllin usein Nyt on ai
noastaan yksi kappale harjotuksen a
laisena joka luultavasti näytellään
marraskuun 9 p Olisi jo asetettava
toisia kappaleita luettavaksi että jo
ka pyhä edes voitaisiin esittää pieni
kappale Mutta kuten sanottu pi
täisi olla henkilö joka alustaisi tai
toimisi sillä alalla Parhain keino
siihen on näytelmäseuran perustami
nen ja sille johtajan valitseminen tai
henkilöt jotka alustuksesta huoleh
tivat Talvi on tulossa toimintaa on voi
mistutettava Kannatus on kiitettävä
siis taotaan kun rauta on kuuma
Lunta on satanut jo monena päi
vänä eikä näytä sulamisestakaan vä
littävän jotkut kyllä ennustavat
"intinkesää" mutta saa sitte nähdä
tuleeko se vai joko tuli pysyvä talvi
Terveisiä vain kaikille tuttaville
Anni
Toverittaren tilaaja
määrä kymmeneen tu
hanteen! Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tnmlseen ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu
minen huono ruokahalu heikko ruu
ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux Rautapilleri ylösrakentaa roi
maa ja elinvoimaa
Nux rautapilleri on varmasti taat
tu Täydellinen tyydytys Eliel niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta
pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore
Kirjevalhto voi tapahtua:
Hellberg Drug Co
West Bond St & Columbia Ave
Astoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvltessann n" ap
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak
san postikulut
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LAAKEKIRJA — No O
Silnft on yli 55 mlnnten Iti Maten tautia seli
tettyni Kuin niyttskin tiiytlrllinen luettelo suo
malaisista kotiliUlkkeiHtii Mistä" jokainen vnl
itsi valita sopivaa litiikkeen taudilleen samaten
myöskin Hiilkkeitten hinnat y m
Ltiitkkeet eiviit ole patenttiluäkkeitä' vaan tosi
suomolaiala valmisteita jolta Suomessa on jo
kiiytetty monia kymmeniä vuosia
Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitiUst bph
olla jokaisessa suomalaisena kodissa illii etto
tiedil koska ett il tarvitsette varokaa humbuukl
lii iik ket tii Ja hiiiHbuukl-tohtoreita
— IJBiieirin Apteekki on s U U r i n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL CO Superior Wls
n
?
r5
V
t'l
et