Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 11, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistai Marrask 11 — Tuesday Nov 11
No 44
2
YKSILÖLLISYYDELLE ARVONANTOA
(Jatkoa ensimälseltä sivulta)
löitä joista jokainen on oikeutettu
vaatimaan täysipitoista -
Kaikkialla näemme ja kohtaamme
väärinkäytöksiä myrkkyä ja rikka
ruohoja Mutta moitteen ja syytök
sen koko karvautta ei voi kohdistaa
yksinomaan yksilöitten vastattavak
si On aina muistettava että olem
me kehityksen ja olosuhteitten tulos
Mikä vähemmän välittää yksilölli
syydestä ja ihärkäilemättöminAnin
polkee ihmisarvoa ihmisissä itses
sään kuin vanha kapitalistinen jär
jestelmä? Se korottaa kyllä kunkin
aikakauden ylimys- ja rahayksilöit
ten harvalukuisen jptfkon jopa epäju
malanomaiseen korkeuteen asemaan
jossa noitten yksilöitten pieninkin
ofkku mieliteko ja toive tyydyte
tään ylen auliisti ja runsaasti mutta
samaan aikaan syöksee tuo sama jär
jestelmä lukemattomat saman yhteis
kunnan jäsenet epätoivoon ja kurjuu
teen vähääkään välittämättä näiden
yksilöitten sydäntäsärkevinimistä
kään hätähuudoista Sen luoma nur
ja taloudellinen tilanne joko suoras
taan paltoittaa' tai ainakin totuttaa
luomakunnan valtijaan milloin ylem
piensä edessä matelemaan niska ku
marassa kui lyöntejä odottaen mil
loin vertaistensa tai muka alempien
sa joukossa tunkemaan eteenpäin
kyynärpäillään sysien välittämättä
miten muiden käy useimmiten jopa
vetäen itselleen etua näiden vahin
goista ja vastoinkäymisistä
Jollemme niin ollen suurin piirtein
katsottuna voi tässäkään nykyhetkel
lä sanottavasti muuttaa vallitsevaa
epäkohtaa on meidän itsekunkin teh
tävä voitavamme sen seurausten lie
ventämiseksi Se on muuan vapaa
ehtoisista velvollisuuksistamme Me
naiset Joiden ainakin väitetään ole
van vaistoiltamme herkempiä ja
huomiokykylsemplä kuin miehet pyr
kikäämme omaamaan puheena ole
vassa kysymyksessä Anatole Fran
cen ylevä elämänkatsomus — Pirkko
KUOLEMAN VOITTOKULKU KES-KI-EUROPASSA
(Jatkoi ensimäiselti sivulta!
osa heistä oli tullut kurjuudesta mie
livikaiseksi ja kaikki he olivat lähellä
kuoleman rantaa"
Ihmiset tappelevat kuin pedot
ruuasta
Eräs korkeassa asemassa oleva vir
kamies joka on hiljattain palannut
Puolasta ja Liettuasta kertoo näke
miään siellä "Sadat tuhannet ihmi
set eivät saa päivän ravinnokseen mi
tään muuta kuin pienen kupin lien
tä joka on keitetty vedestä ja peru-
noista jokaista liemikuppia kohden
annetaan noin kolmas osa tavallisen
kokoista perunaa Joskus joku onnel
linen heistä saa leipää kun sattuu
sitä jollakin tavalla saamaan viran
omaisilta Mutta yleensä on leivän
saanti epävarmaa Eräässäkin kyläs
sä oli oltu kahdeksan viikkoa ilman
leipää" Pinskyssä jota voi pitää
tyypillisenä sikäläisistä kaupungeista
kävin kouluissa sekä muissa yleisissä
laitoksissa ' joissa näin kuinka naiset
ja lapset tappelivat ruuasta kuin vil
lit pedot He seisovat toisinaan 1 2
tuntia ruokalinjassa ja sittenkään he
eivät aina saaneet mitään Yksityi
sissä kodeissa tapasin miehiä naisia
ja lapsia aivan alastomina vaatteiden
puutteessa he makasivat vuoteilla
sillä he olivat liiaksi heikkoja liikku
akseen ja osa heistä oli kuolemaisil
laan tai jo kuollut nälkään Jos ky
syi heiltä heidän nimeään tai teki
muita kysymyksiä ainoa vastaus min
kä heiltä tavallisesti sai oli LeipääJ
Leipää I
Tuhansia kuolee nälkään
"Unkarissa on tuhansia kuoleman-
tapauksia johtunut myöskin poltotui-
neiden' puutteesta sekä taudeista jot
ka leviävät liasta sillä saippuaa puh
taita vaatteita ja muita puhtaudelle
välttämättömiä tarpeita ei ole saata
vissa Lapsia kuolee siksi että he
eivät saa maitoa sillä heidän nälkiin
tyneiden liiallisen raadannan kuihdut
tamien äitien rinnat ovat kuivuneet
Lapsukaiset kuolevat kehdoissaan sil
lä ei ole vuodevaatteita suojelemaan
heidän hentoja ruumiitaan vilulta
Heidän ruumiinsa ovat niin heikko
ja että he eivät kestä vilun kouris
tusta ja kuolevat heti kun kylmä il
manhenkäys käy yli heidän kehto
jensa He kuolevat myöskin saastai
sen ilman myrkytyksestä sillä Buda
pest on sanoin kuvaamattomasti lika
nen syystä että siellä ei ole edes
olkia millä ruokkia likakärryjä ve
täviä hevosia eikä hiiltä joista ka
dunkastelulaitokset saisivat käyttövoimaa"
Juttua unesta
(Suom Physical Culture julkasusta)
Me kulutamme kolmannen osan e
lämästämme nukkumalla ja kun
näin on asia niin totta se silloin on
sen arvoinen asia että kannattaa
harkita mitä on uni — ja kuinka saa
da siitä mahdollisimman suuri hyöty
Unesta itsestään on olemassa mon
ta eriävää mielipidettä On olemas
sa kemiallisia teorioita fysiologisia
biologisia morfiologisia psykologisia
ja muita teorioita Epäilemättä laa
jimmalle levinnyt mielipide unesta
on se että se on kemiallinen Ilmiö
joka on sukua väsymykselle ja että
samoin kuin väsymys johtuu lihas
toon kerääntyneestä myrkyllisestä
väsymysaineesta jotka täytyy siivo
utua pois ennenkuin lihakset voivat
jälleen toimia täysikuntoisesti sa
moin on harkittu että uni johtuu vä
hittäin vereen kokoontuneista myr
kyistä jotka puhdistuvat pois nuk
kuessa Viime vuosina on ikuitenkin synty
nyt vastustusta tätä yksinkertaista
selitystä vastaan unen nyt tiede
tään olevan monipuolisemman ilmi
ön uni on se mikä erotaa elävän
olennon kaikista muista mekaani
sista kappaleista höyrykone ei tar
vitse unta mutta ihminen tarvitsee
Tämän kirjottajan teoria on että ih
minen on enempi sähkö-moottorin
kaltainen ja että lepotuntien ja u
nen aikana kokoo hän enerkiaa eli
mistöönsä — samoin kuin sähkö
moottorin patterit täytetään Tajut
tomuustila olisi seurauksena tajulli
suuden ruumiista poistamisesta vaik
kakin epäilemättä on olemassa vis
sejä fyysillisiä suhteita kaikkiin näi
hin henkisiin asemiin ja olotiloihin
Useat ihmiset ihmettelevät mistä se
johtuu että vaikka he menevät levol
le tuntien itsensä virkeiltsiä niin he
räävät he aamulla väsyneillä —
enemmän uupuneina kuin olivat nuk
kumaan mennessä Tähän on ole
massa montakin syytä Pääasiallisin
syy on se että ruumis on läpeensä
myrkytetty huonosti sulatetulla ruo
kaatneella ja tämä virraten ve
ressä jää nukkuessa lihakudoksiin ja
erittäinkin kaikkiin ruumiin jäse
niin että ihminen herätessään tuntee
itsensä väsyneeksi ja kankeaksi Mi
tä tässä tapauksessa on tehtävä tä
män olotilan poistamiseksi on syö
misen vähentäminen ja olla koko
naan syömättä myöhään illalla sekä
syödä runsaasti hedelmiä — siten
välttäen ummettumisen Tämä ja
runsas veden juominen poistaa ajan
oloon tuon aamuväsyrnyksen
Huono ilma nukkumahuoneessa on
toinen suuri syy tuohon väsymyk
sentunteeseen aamulla Kun keuh
kot hengittävät myrkkyä sisään ko
ko yön täyttävät ne myöskin ruu
miin myrkyllä samalla kun veri kär
Bii hapen puutteessa On saatu sel
ville että ihmisen nukkuessa tapah
tuu hengityksessä vissi muutos ja
että hetken kuluttua hiiliaineksia ka
saantuu ruumiiseen sen sijaan että
poistuisivat ruumiista Siis liian pit
kään nukkuminen aamulla on yksi
syy siihen väsyneenä heräämiseen
Liian paljon peitteitä vuoteella es
tää ihohuokosten eli hikihuokosten
vapaan toiminnan ja saattavat ihmi
sen väsyneeksi Tiedetään että ihmi
sen iho todella hengittää — eläimis
sä lähes yhden seitsemännen osan
siitä määrästä mitä keuhkot hengit
tävät Benjamin Franklin kun hän
el voinut nukkua nousi vuoteelta
ja käveli huoneessaan yövaatteissaan
— huolimatta siitä kuinka kylmä yö
oli — kunnes hän tunsi itsensä täy
sin jäähtyneeksi ja virkistyneeksi
Hän sanoo että - tämä auttoi hänet
aina heti virkistävään uneen vuo
teelle palattua
Myöhäset illalliset tekevät pal
jon vahinkoa Makuulla ollessa ei
vatsa ole siinä asemassa että se voi
si sulattaa ruokaa ja erittäinkin on
sen toiminta vaikeata jos makaa se
lällään Tässä asemassa täysinäi
nen vatsa painaa sydämelle ja hen
gityselimiin sekä selkärankaan es
täen niiden normaalitoiminnan Ede-1
leen: verenkierto on nukkuessa hi
taampaa jolloin ei ole ruumiillista
liikuntoa ja kuten jo on mainittu
hengitys muuttuu Näissä olosuh
teissa ruoka pilaantuu vatsassa sen
sijaan että se sulaisi terveellisellä
tavalla ja täten tietysti ruumis y
leensä myrkyttyy Ja asian panen
tamiseksi syödään tavallisesti vielä
vahva aamiainen ennenkuin vatsa
on saanut tilaisuuden tyhjentyä en
tisistä Onko siis ihme että vatsam
me joskus kapinoi sellaisen kohte
lun alla?
Paljon on kirjotettu ruumiin asen
nosta nukkuessa Selällään nukku
minen ei todellakaan ole terveellis
tä vasemmalla sivulla makaaminen
painaa sydämelle oikealla kylellä
makaaminen on vaihteeksi hyvä
mutta epäilemättä parhain asento on
terveelliselle nukkumiselle maata
vatsallaan pää sivuun käännettynä
Tässä asennossa kaikki elimet ovat
lähimmin luonnollisessa asennossaan
kuin missään muussa makuu-asennossa
ollessa Toinen käsi voi olla tyy
nyn alla jos nukkujalle tuntuu niin
mukavammalle
Haukotteleminen on väsymyksen
merkki — usein uneliaisuuden merk
ki Tosiasiassa kuitenkin haukotte
leminen rflerkitsee ainoastaan sitä
että keuhkot vaativat enemmän hap
pea ne vaativat ilmaa ja virkistystä
ja luonto täyttää tämän 'vaatimuk
sen haukottelulla ~~
Nukkuminen on suuresti riippu
vainen tavoista Me voimme totut
taa itsemme nukkumaan lyhemmän
tai pitemmän aikaa vuorokaudesta
Mutta se on myöskin riippuvainen
kustakin ihmisestä itsestään — ih
misluonteesta Jotkut luonteet tar
vitsevat enemmän unta kuin toiset
vaikka todellisuudessa ruumiin si
säisten elimien puhtaus ja muut sen
kanssa sopusoinnussa olevat seikat
lyhentää tuntimäärän mikä tarvi
taan nukkumiseen Esimerkiksi he
delmä ja pähkinä ravinto parin vii
kon tai kolmen viikon ajalla vähen
tää tuntimääriä nukkumisessa taval
lisesti yhdeksästä ja kahdeksasta
tunnista seitsemään ja kuuteen tun
tiin Kaikenlaisessa sairaloisessa tilas
sa tarvitaan enemmän unta sen yk
sinkertaisen syyn takia että myrkyt
tynyt elimistö tarvitsee pitemmän
lepoajan puhdistuakseen ja hermo
sellien virkistämiseksi On hiljak
koin todistettu että hermosellit jot
ka myrkyttyvät verestä ovat ei ai
noastaan suoranaisesti vaivatut ja
niiden toiminta vaikeutettu mutta
ne myöskin saavat aikaan myrkkyjen
erityksen jotka myrkyt sekottuvat
vereen
Lapsuudessa ja vanhuudessa tarvi
taan enemmän unta kuin keski-iassä
Lasten
Joulu
ON JO'
VALMIS
Hinta 25 senttiä
Tilataan osotteella:
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Unella epäilemättä on se tehtävä et
tä se täyttää hermosellit energialla
ja hyödyllinen mielessä pidettävä
"vertaus on tämä: hermosellimme o
vat kuin lukematon joukko kuppeja
jotka tyhjentyvät päivän aäkareidem
me kuluessa ja jotka täyttyvät jäl
leen nukkuessamme ja niin kauan
kuin me joka yö otamme takaisin
sen määrän minkä päivällä olemme
kuluttaneet niin kauan pidämme
terveytemme yllä mutta jos kulu
tus on alituisesti suurempi kuin kor
vaus niin hermojen antautuminen on
välttämätön seuraus Tästä syystä
on pitkä lepoaika vuoteella tarpeen
hermosairaille ja myöskin jonkun
ankaran henkisen tai fyysillisen kola
uksen jälkeen Viimeksi mainitussa
tapauksessa energia tyhjentyy nope
asti melkeinpä yhtäkkisesti
Nukkuessa tajunta -keskeytyy mut
ta tajuton henkielämä on alituisesti
toiminnassa Tässä toiminnan pii
rissä tapahtuu unien näkeminen ja
näiden unien vaikuttimina kuten tu
lemme myöhemmin näkemään ovat
fyysilliset olotilat yhtä hyvin kuin
henkisetkin tilat ja ne tilanteet joi
ta kutsutaan henkisiksi "moninai
suuksiksi" Unella on vissi rytmi
ruumis on rytmillinen kaikissa toi
missaan mutta jos nukkuminen siir
retään sivu vissin rajan niin uneli
aisuus tavallisesti häviää hyvin sa
malla tavalla kuin nälkä häviää jos
emme syö visseillä ruoka-ajoilla
Tämä on antanut aihetta monenlai
siin otaksumiin Professori William
James esitelmässään: "Ihmisen e
nergiat" huomautti siitä seikasta
että jos ihminen sivuuttaa uneflai
suusaikansa niin näyttää hän saavan
energiaa toisesta lähteestä samalla
tavalla kuin juoksija saa uutta voi
maa sen jälkeen kun on ensimäisen
väsymyskohtauksen sivuuttanut Tä
tä hän kutsuu '-reservi energiaksi"
josta ihminen ottaa kun ensimäinen
loppuu (Jatk)
'l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"i"l"l''l"l"l"l"l"l"l
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
li ti fTitn1 [Ti
n i III r
t-M-l-M-t-t-M H H-l-H I 1 1 1 i H"M
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN
i OSUUSKOTI t
+ JA PA!KANVLITYS-TOIMISTO +
241 Lenox Ave & 122 St +
+
4- Telefooni: 813 Mornlng tlde +
I -l-I -I 11 'M hl 1 M"H"H-1"H"H-M-H-