Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 11, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls Issue of the Toveritar eontains no artlcles auch as requlre an afflrmed translatlon accordlng Act of Oct 15th 1917
TOVEBTP&t
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOMEN IN AMERICA
Painos 8I23
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
XX N E N K ANNATTAJA
No 44
Tiistai Marrask 11 — Tuesday Nov 11
1919— Yhdeksäs Vuosik
Pieni pikakuva Ameri
kasta (Louise Bryant kertoo erään tapa
uksen jonkalaiset ovat Amerikassa
nykyään jokapäiväisiä suurkaupun
geissa ja lakkoalueilla)
Jouduin todistajaksi hiljattain häpe
allisimpään näytäntöön mitä olen e
läissöni nähnyt vaikka minä olen
nähnyt miesten kuolevan kahdella
-rinamalla minä olen ollut barrikaa
deilla ja olen elänyt Venäjän vallan
kumouksen synkimpien päivien läpit
se Mikään tapahtuma missään
maassa ei voi vetää vertoja sille raa
kuudelle jolla New Yorkin ratsasta
va poliisi kohteli Venäjän saartoa
vastaan proteateeraavaa kulkuetta
New Yorkin Viidennellä avenuella
Kun minä seisoin siellä ja katselin
tuota raakalaisuuden inhottavaa näy
telmää tuntui minusta että minä hal
kean häpeästä Mielessäni uudistui
alati kysymys: Siis tähänkö on tultu
Amerikassakin I
Minä en tiennyt edeltäpäin mitään
kulkueesta Sattumalta jouduin to
distajaksi ja osanottajaksi tähän hir
veään tapahtumaan Olin Kahdek
sannen kadun raitiotievaunussa Vau
nu pysähtyi Viidennellä avenuella ja
me näimme mielenosotusliput
Katseeni osui yhteen niistä: "Pelas
takaa Venäjän nälkään kuolevat lap
set 1" Minä poistuin vaunusta Si
vukäytävalle oli jo kerääntynyt vä
kijoukko Keskellä katua kulki jouk
ko huonosti - puettuja työläisiä Se
olikin seikka joka erikoisesti pisti mi
nun silmääni sekä että he olivat ul
komaa laiaaynty isiä Kulkueessa oli
kaikenikäisiä ihmisiä siinä oli mie
hiä ja naisia vanhoja nuoria hyvin
nuoria poikasia ja ykäinpä lapsiakin
Lauseet noissa mielenosotuslipuissa o
livat mielestäni hyvin laimeita esi
merkiksi: "Saarto on epäamerikalais
ta — ae on vastoin perustuslain kaik
kia periaatteita"
Me syrjästäkatsojat luimme mielen
osotuslippujen lauseet ja tarkastelim
me marssijain vakavia kaavoja Kuu
lin erään lähelläni seisovan miehen
sanovan: "Toden totta tämä on vai
kuttavaa" Hän puhui englantilaisel
la murteella Minä käännyin katsoak
seni häneen ja samalla kuulin hevos
ten kavioiden kopsetta kuulin huuto
ja ja iskuja väkijoukko ympärilläni
alkoi liikkua saartoi minut ja vei mi
nut mukanaan Sain kiinni vuokra
auton ovenrivasta ja riipuin siinä kiin
ni Sen jälkeen seurasi villi häm
mennys Poliisiratsut loukkasivat pit
kin sivukäytäviä ja väkijoukcfh ei ol
lut paikkaa minne paea
Toiset juoksivat kahvilaan johtavia
hotellin portaita alas toiset ylös sen
eteiseen ja toiset koettivat piiloutua
pienen rautaportin taakse mutta pii
lopaikkaa ei löytynyt kaikille Polii
seja juoksi paikalle joka puolelta is
kien nuijillaan oikealle ja vasemmalle
ja siviilipukuisia vahteja riensi myös
kin joukko paikalle asestautuen kul
kueessa kannettujen lippujen tangoil
la joilla he alkoivat iskeä väkijouk
koon Heidän menettelynsä oli seu
raava : He raastoivat jonkun piilou
tuneen henkilön esiin piilopaikastaan
käytävälle jossa alkoivat häntä hak
kaamaan Uhri tietenkin koetti ensin
puolustautua mutta huomasi sen pian
i :haksi Joukko varsinaisia sekä si
viilipukuisia poliiseja ahdisti häntä jo
ka puolelta ja jos uhri pääsi karkuun
ajettiin häntä takaa ja hakattiin min
kä ehdittiin
Erä's miesparka yritti päästä pa
koon vaimonsa avustamana Mies oli
niin rääkätty että hän ei jaksanut
paeta vaan vaipui maahan voimatto
mana Vaimo joka oli vielä melkein
tyttönen ei voinut sietää näytelmää
ja hän heittäytyi kasvoilleen keskelle
tietä ja alkoi itkeä hysteerisesti
Minä olin nähnyt jo niin paljon
kuin suinkin voin sietää Juoksin ka
dulle odotin joutuvani saman koh
talon alaiseksi mutta ajattelin: mitä
pä siitä Eräs suuri salapoliisi joka
oli asestanut itsensä kahdella nuijalla
hakkasi maahan kaatunutta miestä
Minä menetin malttini kokonaan ja
huusin hänelle: "Minä olen amerika
lainen miksi et pieksä minua sinä
saastainen pelkuri I" Joku juoksi
alas hotellin portaita ja yhtyi minun
huutooni: "Pieksä minua myöskin si
nä pelkuri I" Se oli tuttavani Flo
rence Raugh Katsoin häneen häm
mästyneenä silla olin aina pitänyt
häntä arkana Kyyneleet vierivät pit
ki nhänen kasvojaan "Minua hävet
täisi jos minua ei vangita" hän sa
noi kiihkeästi "Vangitse minut sinä
pelkuri!"
Salapoliisi kääntyi meihinpäin jol
loin miesparka jota hän oli rääk
käämässä pääsi pakenemaan "Oh
menkää tiehenne I" hän sanoi mel'!e
"Tehän olette amerikalaisia"
Eräs nainen oli heittäytynyt kadulle
pitkälleen ja oi iaivan pois suunnil
taan "Aivan kuten kasakat! He
tallaavat meitä maahan kuten kasa
kat 1" valitti nainen venäjänkielellä
Florence ja minä talutimme naisen'
portin taakse suojaan Hotellin par
vekkeelta katseli erää lihava nainen
jolla oli kädessään suurin kulta'an
goista kudottu kukkaro minkä olen
kenelläkään nähnyt Kylmästi hy
myillen sanoi nainen: "Ei hän ole
loukkaantunut hän vain teeskente
lee" "tarkottaen "meidän suojaamaa
naista Sitten hän alkoi katselemaan
kuinka erästä venäläistä miestä hakat
tiin ja todellakaan minä en ole näh
nyt niin raakaa hymyilyä kenenkään
kasvoilla — en edea härkätappelussa
Sitten eräs salapoliisi tuli minun
luokseni ja käski minun mennä ko
tiin Hän tirkisteli minua läheltä kas
vojani viekkailla eläimellisillä silmil
lään ja sanoi: "Minä tahtoijin- lähet
tää sinut sinne minne sinä oikeastaan
kuulut!" Silloin eräs keski-ikäinen
herrasmies tuli luokseni ja leukansa
mielenliikutuksesta " värinen kysyi
olenko syntynyt Amerikassa Hän
olisi tahtonut vangita minut mutia
poliisi kielsi häntä saneen: "Ei hän
on amerikalainen" Mulia iihen se
litykseen ei säilynyt kaikki Minulla
oli ylläni hyvät vaatteet
Minä olen kertonut niitä vaikutel
mia joita mellakan keskelle joutunee
na tunsin — mellakan jonka poliisit
yksinään alottivat ja jota he yksin
ylläpitivät
Kun henkilö sattuu keskelle tais
telua ei hän tietenkään voi kertoa
muuta kuin sen mitä ympärillään nä
kee ja niin minäkin Mutta saman
laisia näytelmiä kuin edelläkerrottu
tapahtuu parhaillaan Pittsburghissa
sekä muualla — Tähän siis on tultu
Amerikassakin Mitä me amerikalai
eet jotka vielä uskomme vapauteen
aijomme sen suhteen tehdä?
"Iske häntä päähäni Lyö siltä ai-
Yksilöllisyydelle arvonantoa
"Älkää naurako: jokainen e
limiä olipa se vaikka pienen
koiran on tapahtumain mail
man keskus
Anatole Franco
Miten tuiki vähiin osaavatkaan ih
raiset yhteisessä elämässä niin julki
sessa kuin yksityisessäkin kiinnit
tää oikealla tavalla tarkkaavaisuut
taan toinen toisensa henkilöön ja
antaa arvoa toinen toiselleen omaver
taisinaaö yksilöinä Osaksi sokeu
desta osaksi itsekkyydestä kohtelem
me toisiamme enemmän tai vähem
män nurjasti: milloin loukkaavan vä
linpitämättömästi milloin — ja sil
loin ainoastaan omien pyyteillemme
vuoksi — eräänlaisella ajoittaisella
huomaavaisuudella milloin tahalli
sen kierosti ja ilkeästi Hyvät poik
keukset ovat verrattain harvinaisia
Miten toisenlaisen pitäisi keskinäi
sen suhteemme kuitenkin olla!
"Jokainen elämä olipa se vaikka
pienen koiran on tapahtumain mail
man keskus" sanoo kuulu ranska
lainen Ttirjailijanero Mitä hän sillä
tarkottaa Hän joka näkee jokai
sessa olennossa yhtä mielenkiintoi
sen tuntevan elävän yksilön omine
iloineen kärsimyksineen tuumineen
hän tahtoo huomauttaa myös kaikil
le toisille tuosta samasta havainnos
taan: "jokainen elämä olipa se vaik
ka pienen koiran" hyvin tietäen "et
tä jos nuo toiset oppisivat jakamaan
hänen katsantotapansa olisi moni
sikhde elämässä muuttuva parem
maksi hienommaksi kauniimmaksi"
Mistä johtuvat monet ikävyydet
harmit jopa katkeruus esim perhe
elämässä? Eikö juuri siitä ettei ote
ta huomioon eikä anneta mitään ar
voa toisilleen Mitenkä paljon vä
littävät usein puolisot toisensa yksi
lökohtaisista henkisistä tai aineelli
sista elinehdoista tunteista tarpeis
ta tai toivomuksista? Seurataanko
kyllin usein rakastavalla? huomaavai
sella osanotolla pienokaisten sielul
lista ja ruumiillista kehkiämistä hei
dän pieniä ilojaan Ja surujaan puu
hiaan ja tuumiaan PJfni lapsi on
yhtä hyvin "tapahtumain mailman
keskus" kuin - aikaihminenkin Oi
vähällä sentään voitaisiin välttää
monta arkipientä mutta silti kirve
levää neulanpistoa monta kyyneltä
ja monta katkeruuden hetkeä
Ja niiden jotka puhuvat ja kirjot
tavat olisi aina muistettava että he
lähestyisivät yksilöitä Olipa kuulija-
tai lukijakuntaa sitten 10 100 tai
1000 henkeä kenties vähemmän tai
enemmän on aina otettava huomioon
että jokainen tuossa joukossa aset
taa esiintyjän tavallaan edesvastuu
seen siitä mitä tämä hänelle tarjoaa
Siellä saattaa olla arvostelukykyisiä
ja arvostelukyvyttömiä yksilöitä tor
juvia ja vastaanottavia mutta yksi-
'TatW„s toivlla siTulla)
vot ulosl Tapa hänet!" Kuuluu
raskaiden nuijien kauheita iskuja
kun ne sattuvat pehmeään ihmisli
haan kuuluu huutoja kirkumista it
kuja Tällaisia näytelmiä uudis
tuu uudelleen ja uudelleen Voivat
ko nuo yksinkertaiset hyvät merten'
takaa tulleet ihmiset jotka ovat tul
leet Amerikaan löytääkseen tuulta
rauhaa ja vapauttaa unhottaa kaik
kea tätä?
Kuoleman voittokulku
Keski-Europassa
Manchester Guardian kertoo että
koko Keski-Europa on nykyään kuo
leman vallassa Siellä kulkevan kuo
leman voittokulku ei ole tyyntä elä
män auringon iltaan vaipumista kus
ten vanhoilla ihmisillä eikä se ole
uljasta elämän uhrausta kuten san-
karien kuolema sotatantereella Se
ei ole kuolemaa jolla olisi mitään
kauhista arvokasta ja merkityksellis
tä tarkoitusta se on vain rumaa elä
män raastanlaa ihmislasten käsistä
jotka ovat liian hentoja ja toivotto
mia sitä vastustamaan Lapsia kuo
lema kaataa kuin luokoa kaikkialla
Keaki-Europassa Miljoonien lasten
elämä heitetään hukkaan heitetään
pois olemassaolon näyttämöltä kuten
kourallinen kulhkuneita kukkasia
Lapset ovat kuin luurankoja
"Kerrottakoon muutamia tosiksi to
distettuja kertomuksia jotka kuvaa
vat olosuhteita edellämainituissa seu
duissa" jatkaa lehti
Eräs englantilainen matkustaja
kertoo vierailustaan Colognen suu
rimmassa kunnan sairaalassa 'Sai
raalan lääkäri näytti minulle sellai
sia olentoja joita minä en milloin
kaan enään toivoisi näkeväni Sai
raalassa ' oli useita tapauksia tuota
kauhistuttavaa tautia — luunpehme
nemistä Siellä oli kuudenvuotiaila
tyttöjä ja poikia joiden pääkallon
luu oli aivan pehmeä ja joiden sääri
luut olivat niin pehmeät jotta niitä
saattoi taivutella Lasten jäsenet oli
vat taipuneet monenlaisiin epämuo
dostuneisiin mutkiin ja heidän kuu
luneita ruumiitaan peitti omituisen
värinen kuivettunut nahka M:iä
näin siellä M kuukautta vanhan lap
sen joka painoi ainoastaan kolme
paunaa Eräs viiden kuukauden' ikäi
nen lapsi painoi neljä ja puoli pau
naa Eräs kuusivuotias lapsi oli ai
noastaan 2 jalkaa 9 tuumaa pitkä
— Nämä tällaiset olivat tyypillir-ä
Kolme pientä lasta kolmen ja neljän
kuukauden ikäistä oli hiljattain tuotu
sairaalaan Ne olivat kuin kynitty
jä lintuja tuskin suurempia Minua
aivan värisytti noiden näkeminen ja
pyysin ettei minulle enää näytettäisi
lisää
Lapset täitfen työmiä
Eräs Hooverin seurueen mukana
kulkenut matkustaja kertoo näkemi
ään Erzgebirge-nimisessä kylässä Buö
missä "Minä näin siellä lapsia joi
den pieniä kasvoja ja suuria tylsiä
silmiä varjosti turvonneet risatauti
aet otsat joiden pienissä käsivarsissa
ei ollut muuta kuin luut ja nahka
joiden sääret olivat vääristyneet ja
jäsenet epämuodostuneet ja joiden
vatsat olivat turvonneet hirveän suu
riksi kuten on ominaista nälästä sai
rastuneille Ainoastaan muutamat
näistä lapsista kykenivät pitämään
päätänsä pystyssä
"Kylän opettaja kertoi minulle seu
raavaa: 'Neljätoista minun oppilaista
ni on sananmukaisesti ilman vaattei
ta he makaavat kotonaan alastomi
na olkien päällä Heidän vanhem
piensa on täytynyt vaihtaa viimeinen
kin vaateriekale nauriisiin ja perunoi
hin' Myöhemmin me näimme noita
lapsia Täit olivat syöneet heidärv
kuihtuneet ruumiinsa aivan ruville ja
(Jatkoa toisella sivulla)