Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 04, 1919, Page 6, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Tiistaina Marrask 4 — Tuesday Nov 4
No 43
Siihen ei sentään jätetty etsiskelyä tuu on tietämätöntä todellista syytä sijaan päätettiin evästää edustajamme W"OTJJT f)QA Sf TY)
vaan heti seuraavana päivänä lähdim- ei kellään pitäisi olla nyt olevaan s s-järjestön edustaja- AYJUlll JkJ£kJ J J
me uudemman kerran josta oli nä-' Ompeluseuran käsitöitä valmistavat kokoukseen siten että me menisimme
kyviä tuloksia Kun löysimme suo- emännät kovulla kiireellä marrask joukkona kaikki siihen puolueeseen Palovammain hoito
malnisia niin hätäkös oli haalia löy- pidettäviin myyjäisiin minkä enemmistö yleisäunestyksellä Palovammojen hoitotapa riippuu y-
tää joten ei ensikerralla ole vastus- No mistäpä farmari muusta kuin päättää Tällaista menettelytapaa sil- leensä siitä kuinka pahasti henkilö
ta sen etsinnässä Everettissä on vuodentulosta I Kesä oli sateinen ja mälläpitäen nähtiin olevan ainoan on palanut Lievemmissä tapauksis
U3eita suomalaisia vaan he asuvat yk- perunakolera turmeli puolet perunois- mahdollisuuden säilyttää järjestöm- sa punottuu iho Tällöin on hyvä
si siellä toinen täällä Tapasin jou- ta Omenia kuuluu myöskin tulevan me Osasto puolestaan ehdottaa koi- käyttää esim kalkkilinjementtiä Pa
kos?a Toverittaren tilaajankin vaan vähän näille paikoin manteen lnternationaleen yhtymistä hemmassa tapauksessa taasen syntyy
muistaakseni en ole nähnyt ainakaan Mrs ja Mr Rannalle tulla tup- Toverin kannan suhteen päätettiin rakkoja Näitä ei pidä rikkoa Jos
pitkään aikaan yhtään uutispätkää ahti pieni tytön tyllerö Tytär voipi että se järjestö mihin me mahdolli- tällaisessa rakossa syntyy pingotusta
Everettistä tämän lehden palstoilla hyvin ja vanhemmat iloitsevat onnes- sesti yhdymme määrää toimituskan- Voi sen silloin puhkaista terveen ihon
On se siksi iso kaupunki että jotain taan — Muter nan — Valittiin kolme edustajaa reunasta käyttämällä neulaa jonka
voisi tapahtumista ilmotella meille toi- _ länsipiirin 2 :n aluekokoukseen nim kärki on poltettu
sje BUFFALO N Y Leino Lehto ja Enholm Päätettiin Pahimmassa palamistapauksessa syn
Lähellä tätä Arlingtonia onFloren- Osastomme kokouksessa viimekuun luovuttaa haali osuustoimintaluentoja tyy palohaavoja tällöin on syytä
ce kämppä No 3 ja tällä kämpällä a]u9sa päätettiin m m! että aletaan varten tov Wm' Marttilan käytettä- 0Ha hyvin varovainen varsinkin poti
kuoli toinen lootari 19 p tätä kuuta periä sisäänpääsymaksu iltamiin kai- vSksi' vaan ei voitu mennä rahalH' lasta riisuttaessa Jos nimittäin vaat
ijältään 19 v Hänet haudattiin 24 kita 6 vuoUa täyttäneiltä osaston seen vastuuseen hänen matkastaan teet ovat hiiltyneet tarttuvat ne hei
p Naapurin akka kertoi että kolme jäaeniltH muuta " kuin minkä kolehti' tuottaa pos kiinni palokarstaan Väkivaltai-
pappia oli siunaamassa hänet hau- Buffalon osasto on ostanut oman Toveri Marttila on selvillä osuustoi- nen vaatteiden repiminen taas särkisi
taan ja se kirkko johon vainajan ta]on ja pelastuu siis vahdoinkin vuok mintaperiaatteista ja hyvä luennoitsi- rakot ja poistaisi suojelevan palokars
vanhemmat kuuluvat oli ollut ahdin- rakiskurien riistännältä Vaikka koh- ia' j°ten Auralaanpa lehtiä milloin tan mikä vaikeuttaisi palovammojen
koon asti ihmisiä täynnä Seppeleitä a meinä on paljon voitettavana mut- nänen mokansa tänne järjestetään paranemista Tämän vuoksi kaikki
myös oli useita laskettu haudalle ta toivomme ja uskomme kuitenkin Enkä meille suomalaisillekin jää jo- kiinnitarttuneet vaateosat leikataan ir
Kovin olivat vanhemmat- murtuneen suoriutuvamme voittajina Olkoon kunen siemen osuustoiminnasta lta- muusta puVusta ja jätetään paikoil
näköisiä kun menettivät parhaassa medän kaikkien tunnuslauseenamme: maän' eikä olisikaan liian alkata- leen
ijässä olevan poikansa kapitalin uh- Oma koti loistakoon ja työn raskaan silla °lemme Pa'j" jalessa amerika- Palovammojen aiheuttamiin kipua
rialttarille raatajille valoa antakoon laisesta osuustoimintaväestä täällä — voidaan parhaiten lieventää jollakin
Terveisiä jokaiselle Toverittaren Rautasulimotyöläiset ovat täällä oi- Kokouksessa myös täydenneltiin en puhtaalla rasva-aineella kuten hoori
lukijalle Toveruudella lect lakossa samoin kuin muuallakin toimikuntia ja keskusteltiin osaston salvanai ruokaöljyliä tai muu i puut-
Saaren muori Vaatimuksena on union tunnustami- sinisistä asioista — Tov: tees8a auoattomalla voilla Vähin
nen lyhempi työpäivä ja korkeampi Esther Heino goittuneen ruumiinosan lepo on myös-
CHESTER MASS palkka Näihin työläisten vaatimuk- kin tärkeä
„ „ siin eivät teräsporhot tietenkään suos- J° koko ruumis on palanut on
Ihanneluon laosdla v k 19 P oh Uet¥Bnnn tarf hot OVBl „ parasta panna potilas kylpyyn (Laka-
ohjelma-ltama Ohjelmassa oi soit- julUlllk KlYU SUOmeStd ' nan voi pingottaa kylpyammeeseen
1'0a'!!ulua:rUnT 'kT™ T6' tyl8iel jotka eivät marraskuun ' _ ja panna potilas siihen jotta palanut
ka Tietäjä a lopuksi leikka Ta- ( mennessä aa tuee W„at _ 920-19 kohta ei koskettaisi reunoja) Veden
rna oli lasten taman syksyn toiminta- 7 „„
t yhtiö häätämään pois yhtiön omista- lampo pitaa olla 5 -astetta ja on pi-
kauden nlkajaisi lanvietto I oivotta- Nvt alkaa heti perunain kaivami-
„ mistä asunnoista Yhtiön hurtat ovat 1Nyl aK H dettava huoli etta se koko ajan py-
vasti tulevat Ihannelnton lapset näyt- „ nen On sentään hauska kun ne
täälläkin murhanneet useita lakkolai- neru un """"" syy samanlampoisena
telemaan useita lasten kappaleita sil- nvat niin hvvin kasvaneet ja hyvin on di i utä
sia jotka ovat olleet lakkovahteina ovat mln nvvln =" ' Palovammat ovat yleensä vnkeita
lä o emmehän saaneet taas keskuu- w kaikki villakin kasvanut Ei nyt siis Q „
Mutta kaikista huolimatta ovat lakko- kaikki vujamn Kvau" - i Pintapuolinenkin palaminen on suo
leemme entisen lasten opettajan ja tää]likn olUet vaatimua tarvitse peljätä jos vain on rahaa hengenvaara!iinen jo pala
kappaleiden ohjaajan Mrs Tyyne Sa- _ M milla viijaa ja perUnoita ostaa nut a]a on niin uuri kuin kolmas
ion Täällä on siksi paljo isoja tyt- ' iulöl
1 11 — osa koko ruumiin pinnasta JVlikau
töiä ia Doikia iotka Uvllä kvkenevät Kerronpa hieman veljeni kokemuk- ™
to a ja poikia joka kyllä kykenevät SEATTLE WASH f K „„ Daa9: en- mahdollista on lääkärinapua varsin-
es ntymään suuremmissakin kappa- sista vankileirillä Man paasi sen „ „„
' i u- l j ut„l kin vaikeimmissa tapauksissa aina
leissa kun vain on halua ja innos- Osaston kokouksessa lokak 24 p taan elavana pois sieltä kidutuslaitok- tava
tustu jota toivottavasti on Lapsilla päätettiin seuraavista asioista: Osas- seita Kyllä se oli liikuttava hetki j
tulee olemaan voimisteluseurakin toomme yhtyivät Chas Sivunen ja kun hän tuli meitä tervehtimään En „
Huugo Valeniuksen ohjaamana Voi- H Wallen Kaupungin keskuskomi- tahdo jaksaa kertoa hänen muistel- jQg Olet' tietälTlättO
mi3telu tekee iltamat myöskin moni- tean taholta ilmotettiin että Seattlen miaan niin kauheita hän ja kaikki jyjrjjj tOVörisi todöllinBIl
puolisemmaksi Toivottavasti jokai- sosialistit pitävät yhteisen neuvote- toiset vangitut punaset ovat saaneet i" " -niin fllflflt hä
nen isä ja äiti pitää velvollisuutenaan lu- ja keskustelukokouksen 28 p tä- kokea Kyllä hän sanoi Valkosten ySUlVa LIlatb Ha
tulla lasten toimeenpanemiin iltamiin tä kuuta' Tilaisuuteen on myös han- tehneen kaikista vangituista täydelli- nGllG TOVGrittärGIl
Muistakaamme aina että lastemme kittu puhujia selvittämään puolueen siä bolshevikeja Jos he eivät kaikki — — — -— — — — —
on tulevaisuus nykyistä kriisiä Toivottavasti osas- olleet ennen sitä niin kyllä he nyt- Vfiiv T?cilif QTi511VliL
Raivaajassa oli täältä kirjotus jos- tomme jäsenet joukkona menevät ti- ovat selvillä siitä mitä heidän on teh- - XMIX IVdUldJJ1 IllCl II
L j u n- lok Ihmeelllneu lääke yleiseen helkon-
sa sanottiin etta yhteisymmärrys on laisuuteen — Toisen alueen edusta- tava He kyllä muistavat lahtarien tumgeen ja väsyneeseen tunteeseen:
kasvanut täällä suomalaisten kesken jakokouksen pöytäkirjan päätösten hirmutyöt silloin kun meidän maksu- aialculoisuU8 pahat unet hermostu
mutta kyllä täällä on vielä sellaisia suhteen keskusteltiin vilkkaa3ti Koh- vuoro tulee ja se on kerran tulevat mlnen huono ruokahalu heikko ruu
suuria sieluja joiden ymmärrys ei ta että suomalaiset säilyttäisivät kie- Lahtarit ovat itse viitottaneet sen anSUlatUS umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa paantauti
kasva yhteisymmärrykseksi osaston Iijarjestonsa vaikka osastot nyt ole- tien jota myöten meidän tulee kayda N Rautapllleri ylösrakentaa TOi-
jäsenten kanssa Kun esim kaupa- vassa s s -järjestön edustajakokouk- Veljenikin oli saanut kokea sydä- m!L& ja elinvoimaa
taan pääsylippuja osaston toimeenpa- sessa hajautuisivatkin eri ryhmiin mettömien lahtarien pampun iskuja Nux rautapilleri on varmasti taat-
hemiin iltamiin näille suursieluille sai ankaraa vastusta Osasto ei näh- Hän sanoi joutuneensa myöskin ker- tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
iiiin aa vastauksen että en minä tule nyt mitään mahdollisuutta toimia ran vankilan ruoskapenkkiin Siitä oypatu lasipurkkiin3
Chesterin osaston haalille Täällä on työväenluokan taistelua kapitalisteja kidutustavasta hän kertoi seuraavaa: marjaa purkissa hinta $100 yhden
iiseita jotka eivät käy naatillamme vastaan sen päätöksen tultua käytän- Mie komennetaan suulleen makaa- kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
eivätkä antaisi toistenkaan käydä töön sillä se synnyttäisi vaan järjes- maan pitkälle penkille ja päällikkö kuuden kuukauden hoito
Mslä tällainen Utkeramielisyys joh- tössä mitä suurinta hajaannusta Sen pitää ladattua revolveria ruoskittavan Saatavana ainoastaan
' — ohimon kohdalla että jos hän panee
Hellbergin Apteekissa
Voitte aada hyvää koti- f)l J1TT A P"' maltaista ja huma- vastaan ruoskimista on päällikkö vai- AfnTia OrP
tekoista täyipitoista ViiU l M i loista maksaen ainoastaan 20 mis laskemaan kuulan ruoskittavan 7 7' Y '
„„„ „ii„_ „ i i oi Klrjevaihto voi tapahtua:
: ÄLKXS OLKO HUOLISSANNE TEHKXX OLUENNE KOTONANNE PääHän Ruoskittavaa lyodaan 22 Hellberg Drug Co
Mei?n rikoisesti valmistetut humalamme ovat parhaita kotivalmitulc kertaa mottipalmkolla Vankeja ruos- Wejt Bjnd gfc & Coumbia Aye
een Silta tulee paras ravitseva juoma ja lääke Se on tehty parhaista ja kitaan niinkin pienistä syistä kuin n
tyydytlävimmitä aineksista kirjeiden lähettämisestä salateitä y " A't0n'
toterett°ZrdänyvSn!iVukr k"T PSiviUiiin takBuOU jok m saniaisista pienistä "rikoksista" HUOMAUTUS! Tarvitessann e ap-
' aj" KI"Jan J0K yyoytUa teitä parhaiten nen selkänsä ja hartiansa olleen mus- ---ntnl
amm!kni Tn! "S? F J"} kietSS mnnin iäIkeen ta"a- Ne ruoskittavista jotka olivat " P°atikHlUt
ka näiän heik— jak- inc m vttv vmi
tamme aineet joista tulee viisi gallonaa oikeaa tavaraa joka tyydyttää joka neet kestää P!inauta ja heittivät ruos- JJJj ULIj 1 IL UllLi
tätä ouTtta """"" ' My'6Mn lahe'a""ne ohjeet kuinka valmistaa kittaessa henkensä Nämä kauhun Pyytäkää VAPAA f-
TXMÄ ERIKOISTARJOUS KESTÄÄ AINOASTAAN 30 PÄIVÄÄ kt°mukaf t°ia ne eivät ole LÄÄKEKIRJA - No O
Aineet 20 callot 1 e„ o- ' va he ta e kä oite tuja Kyllä tämä Sllnll on j-li r „i~tc!- i n-!ston tautia solt-
Aineet tv gallonan valrniitamiseen ainoastaan $250 Säästätte $150 - „ tottj-nit Kuin mj-öskln täjdemiipn lurttilo suo-
ti ole lakia vielä joka estäisi meidän "kotitekoisen" lähettämisen Se ei ti- on Suomen sivistyneen yläluokan maialxlxta kotiläiikkctstil Mistä jukslmn voi
ietma mÄiiSeioite:n"inraan va!mUM" k'i ™id™ -ssri- ™-yyt i °ik-al - k="an SÄÄnS"11"' mnmtea
mk ""t" IV i ?!EP0 eurata- tästä täytyy tulla loppu! Tätä ei Liläkkpt eivät olo mn-nttlllitkMtl vaan tos!-
V" I takaa tilauksenne tanaan saadaksennu pikaisen lähetyksen ia me i i i t nomslalsla vnlmistrita Jolta Suomessa on Jo
TAKAAMME TÄYDELLISEN TYYTYVÄISYYDEN työväenluokka jakaa enaa kauan kar- käytetty monia kymmonlit vuosia
I
Kirjasemme sisältäen ohjeita kaikenlaisten kotitekoisten valmistukseen
lähetetään Dostivanaaati St OH knnkfa k i-: j -
r
281 Farnworth Ave
Osot takaa: postinne: Michigan VVholeale Home Br r„
™ "'"troiaen
Detroit Mich
sia'
Inkak 7 n on taa ntasvvni
Taalä otetaan taasen uusi väliaika!-
i~
nen otaväki 20 vuotta täyttäneistä
olla jokaisessa suomalaisoHsa kodissa sillä otte
koska K'ä tnrvits tt' varokaa liumlmukl-
lääkkiltii ja liunibinikltobtorplta
-Suom Apteekkiliike VMjsvalloissa-
— rJirm-IVin Antvkkl on a n n r
p A LIGNELL CO Superior WiS