Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 04, 1919, Page 5, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
No 43 Tiistaina Marrask 4 — Tuesday Nov 4
on veniijäksi Ketherina — me näim- shakin sotilaat en marssimalla ky- eversti Ivanoff Rynoff yksi amiraali Jff tlQlSCt
me kolme ruumista riippuvan paaluis- [iin tappaen työmiehiä ja talonpoi- Koltshakin upseereista oli mennyt _
sa radan varrella Näihin oli kiinni- kia - Naisiakaan ei säästetty ja lap- vankilaan väärennettyjen asiapaperien ' QIRQVQ1 lHYtLlCL
tetty taulut joissa sanottiin että he siakin murhattiin raakain sotilaiden kanssa vaatien näiden 36 miehen _
olivat bolshevikejä Se oli varotus välinpitämättömän ampumisen kaut- luovuttamista hänen sotilailleen ja Calcutta India lokak 28 p — -'
toisille Ruumiit riippuivat nuoran ta Viranomaisten puolelta on myön- että heidät otettiin ulo ilman min- Indiankin naiset alkavat kehitellä har
päässä Se oli nykyaikainen kuva netty että 3000 kapinoitsijaa tapet- käänlaista oikeudenkäyntiä asetettiin rastuksia joiden tarkotuksena on
jonka Hugo olisi saattanut luoda bar- tiin mutta minä olen varma että mitä julmimman kidutuksen alaiseksi hankkia naisillekin sananvaltaa yh
baarisesta menneisyydestä Katia ei heidän lukunsa oli paljon suurempi ja sitten lopetettiin pajuneteilla Fo- teiskunnallisissa asioissa Viralliselta
saattanut sitä ymmärtää Me tie- "Omskissa sattui tämän jälkiseu- mini ruumiissakin oli 8 pajunetin taholta alituisesti tulevista esteistä t
simme ja toiset matkustajat tiesivät rauksen aikana ilettävä tapaus Van- """ huolimatta naiset muodostelevat ääni
että se oli ainoasaan yksi keino joi- klaasa siela 0 36 en perUtulaki Rikoj tuoM yUnnyken -oikeusyhdistyksiä ja toimeenpanevat' (
la koeetaan pelotella kansaa kurista- kotuksen jäsentä jotka bolshevikit kokouksia joissa keskustellaan tästä
maan heidät ja saattamaan valtaan 0jjvat hajottaneet aikuisin v 1918 Myöhemmin asetettiin eversti Ry- asiasta
tsaarin hallituksen jäte j_(e 0vat päässeet pakenemaan Eu- noff tästä raakamaisesta työstä ni- Eräs sellainen huomattu kokous
K 1 AMJ mn ropan Venäjältä Siperiaan jossa bol- mellisesti syytökseen ja vapautettiin pidettiin äskettäin Bombayssa erään
Koltshakin urkkjain seuraamana paniyat heidat kinni y Sittemmin kaotettiin hänet Primors- Mrs Petitin johdolla Mrs Petit sa
"Minä en voinut ilmaista kauhun 9I8 kapinan aikana vapautettiin kajan kuvernementin sotilaskuvernöä- noi lähettäneensä parlamenttikomis-
tunnettani sillä vaikkakin minä olin kaikki Omskin vankilan vangit nämä k"- sionin puheenjohtajalle loordi Selbo
Amerikan kansalainen täytyi minun 36 perustuslakikokouksen jäsentä "Minä näin yhden naisen joka renelle seuraavan kirjelmän luettu
pitää oikea nimeni salassa ja esiin- muiden muana Joitakin näistä irti- kantoi eväskoria miehelleen kaatu- aan Southboroughn 'todistuksen" In
tyä venäläisenä Minä työskentelin päässeistä vangeista tapettiin ja jot- van näiden 36 ruumiin joukossa va- tan naisten äänioikeusasiassa : '
bolshevikien kanssa opettaen heitä kut menivät vankilaan vapaaehtoises- hingossa miehensä ruumiin päälle Naisten äänioikeutta puolustavat
ja kuten myöhemmin ilmeni vahti- ti säästyäkseen murhaamiselta Nä- Tapaus oli niin järkyttävä että se naiset Bombayssa ovat ikävällä ja ih- '
vat Koltshakin hallituksen agentit mä 36 poliittista vankia olivat niiden tappoi hänet paikalla Hän kaatui metelen lukeneet loordi Southbo
minua epäillen minua vanhaksi vai- joukossa jotka antautuivat vapaaeh- suulleen miehensä verentahraamille roUgh'n todistuksen teidän valiokun
lankumoukselliseksi Koko Siperias- toisesti odottamaan kuulusteluaan kasvoille natsanne hän kun sanoo että Intian i
a oloni ajan minä kuljin eri nimillä Vankien vaimojen tapana oli ku- ri ennen kuin minä lähdin naiet il" eivat haua aani°ik"a-
"Kun minä jätin maan tapahtui Uttaa vangeilIe ruokaa vankilaan He vangittiin Irkutskissa 80 henkilöä sen Se el ole l°tta- Suu" 'n"an
se entähden että ystävät olivat saa- aivat hyvi„ vahä„ muua vBtävää tahdeni e„a he pitivät kokousta yk- ten kokou' Bombayssa äskettäin n-
neej selville että hallituksen agentit r- li m nl nokkaasti vaati äänioikeutta Useita
-v Yhden vangin nimeltään Fomin sityisasunnossa jälkeen klo IU illal- i
tutkivat minun menneisyyttäni ja mi- v v I7 „„„: samanluontoisia naisten esityksiä ja-
' vaimon mina tunsin hyvästi Kaksi Ia Yksi heistä oli nuoi 1 vuotias
nä olin vaarassa tulla kaapatuksi mii- „:la „ lettiin Southborough n valiokunnalle
paivaa senjalkeen kun hänen puoli- tyttö Kaikki toiset olivat miehiä ja =
lä hetkellä tahansa Mitä se olisi ii- i- i „ T„tK„ Naiset eivät pyydä mitaan suosion-
sonsa oli antautunut vankilaviran- kaksi heistä oli juutalaisia lyton r'J i i
merkinnyt sen tiesin hyvästi Se L-„ _i: osotusta vaan vaativat oikeuksiaan
' ' omaisille meni han viemään hänelle minä tunsin sentahden etta han oli
tarkotti tulla heitetyksi vankilaan so- „„ i„_ Jos naisilta kielletään äänioikeus tu I
' ruokaa Vahti sanoi hänelle ettei juuri päättänyt alemman koulun ja
taoikeuden määräyksellä tulla kuu- t 1 t ! T zn- lee se vakavasti estämään Intian nais-
j ola 81e]a ja teki irvistävän luk- tuli minun luokseni kysymään neu-
lusteltua syytettynä Koltshakin hai- e Fomin yliopistoon Hantä ten edistymistä - '
Iituksen vihollisten avustamisesta ja kin ja mukanaan vangittuja miehiä iuREXA CALIF
mestattua suoranaisesti tai kuten at- tereilaanj „aapui teräksiselle ovelle syytettiin bolhevitisuudesta '
tui joissakin tapauksissa tulla -heite- Niin oltiinhan sitä niissä ukko-
' f Hänellä myöskin oli ruokaa puolisol- n
tvksi vankilaan odottamaan kuulus- _ t— u Minä tiesin ettei han' ollut sita juhlissa v k 18 p ja oikein suurella
leen hommin kumppanille Hänen- „ u t~ 7
telua ia sitten tulla vedetyksi ulos ja eikä useat toisistakaan olleet ne joukolla Lurekan naytelmaseura
kaan miestään ei ollut siellä sanoi i i r-
mestatuksi eerhdyksessä ennenkuin „L v olivat kaksi viikkoa vankilassa ja slt- esitti kappaleen tsikoinen enn-
vahti Naiset itkivät Kahdeksan v i -i
sotaoikeus ehtii kuulustella juttusi _ ten tuli kuulustelu Vangit laskeu- omaisen sujuvasti Kappale on sisal-
muuta naista tuli tuoden aamiaista ' rr
"Se oli saattanut oUa niiden koi- : u tuivat polvilleen oikeushuoneessa ja löltään hyvä ja jännittävä bunnun-
vankina oleville miehilleen Heille r i l i
men miehen kohtalo jotka riippui- v huusivat etteivät he ole bolshevikejä tainna 19 p oli vaihteleva ja sisalto-
annettnn käsky poistua Kymmenen i- i
vat paaluissa radan varrella Irkutskin t i Heitä vastaan ei ollut mitaan muuta rikas ohjelmailtama Luulin olevani
naista ja puolen tusinaa lapsia itKi t N
ja Krasnoyarskin välillä „ armollisesti saada tietää mi- to'tuksia paitsi se etta he pitivät j„ entuudestaan selvillä näiden ukko-
r kokousta Syyttäjälakimies vaati et- juhlain merkityksestä mutta avaus-
_ „ ta oli tapahtunut heidän aviopuoli- ' n
Syyttää Koltsbakia verilöylyistä tä heidät on kaikki mestattava LI- puheesta pääsin tietämään etta en ol-
soilleen ja jsilleen Viimein juoksi "
„ - „ i i i i leivät he ole bolshevikejä on heidät lutkaan Mieskoorin johtaja oli se-
Pian direjktona Piatin (viiden poikanen taman surun valtaaman pik- ' _
i -i j- l -n ' tapettava yhdistymisestä juutalaisten pittänyt ylistysvirren ukkomichisth
miehen hallinnon) kukistumisen jal- noi: teidän miehenne ovat torilla ' ' r
K n kanssa sanoi hän Huolimatta hei- hyvä oli virsi Rattoisasti kului
keen oli Omskissa ja monissa muissa Nama naisparat juoksivat torille ja
v i i i i i n dän väitteestään etta he ovat syytto- ]ta vaihtelevassa nautinnossa
paikoin kapina Koltshakia vastaan kuryhman luo vankilan ovella ja a- i u
„ i- i miä huomattiin heidät kaikki syylli- Juhlista puuttui kuitenkin jotakin
Viiden halu -to oli kansanvaltainen siellä he tapasivat aviopuolisonsa ha- ' ki i i u
„ n i i j e- " siksi bolshevistisuuteen INuon kou- „m toveri Lucas perheineen He
hallitus jc ika Avksentieff perusti jallaan maahan kaadettuina Siina
c „ lutyttö marssitettiin ulos loisten kans- ovat muuttaneet täältä pois tehden
itäisissä maakunnissa ja Siperiassa oli 36 ruumista He olivat perustus- '
v i i i i 1 i- sa ia ammuttiin toiminnassamme seka seurdpur9sa
Sen kukisti Koltshak Joitakin en lakikokouksen jäseniä jotka olivat "
„ t j _ „ suuren aukon keskuuteemme Hel-
jasenia ammuttiin ja toisia ajettiin vapaaehtoisesti antautuneet odotta- 'Tällä tavalla syylliseksi havaittu- i
vi- iii - i dänlaistensa henkilöiden menettami-
maanpakolaieuuteen Kun kapina maan kuulusteluaan en vankien mestaaminen ja sellais- - -
t v n i i i i „- „ - J sestä kärsii meidän osastomme IVTuis-
puhkesi myöhemmin kukistivat Koit- Bolsheviki-pureissa kerrottiin etta vankiloista kaappaaminen ji mur-
tamme teitä toverit!
I 1 1 M M D 1 1 1 E 1 1 f : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIHIIIItlillllllll haaminen joista vastaan ei o lut mi- Tervendva tovereille kaikkialla
— tään muuta kum paljas epäluulo ko t- Vähin joukosta
NAISTEN KANSAINVÄLINEN KQN- päässä pienempii reformeihin jotka shakivastaisista mielipiteistä olivat j
GRES3I KOKOONTUNUT kylläkin tärkeitä ja käytännössä ter- melkein jokapäiväisiä - tapauksia nii- ARLINGTÖN VVASH
Naisten kongressi jota sanotaan vetulleila eivät voi kokonaan pois- den 22 kuukauden aikana mitkä ml- kaupungin ensin Mi-
työläisriaisten kansainvälisekui kon- taa silä katkeraa orjan osaa missä nä olin Siperiassa t„ huomannut täällä oloajallani
gressiksi kokoontui Wa-hin(toiiis!a koko mailman palkkatyössä raatavat — ni ntäma Arlington on yksi pimeim-
D C lokak 28 p Kokoukseen on naiset elävät piä paikkoja johon ei ole päässyt o-
saapunut 50 naista 11 maasta paitsi — — HaUSkail 00610 &t sialismin aurinko paistamaan Vuosi
Yhdy valtoja josta on useita edusta- SAADAAN SE TOVERILLE JA TO- ' 1 w -Iäisten kont
iia Kokouksen on kutsunut koolle VERITTARELLE OMA KOTU ryMllStaVat ykdeSSQ %T iTlL iSl Uä
Amerikan naisten ammittiunioliitto Näin täytyy huudahtaa kun näkee tvjilähtptl kaUSSQ maalliiet hajottivat saaden apua so-
neuvottelemaan työläisnaisia koske- niitä numeroita joita lehtemme kr- 101011 KUIlOOii
vista kysymyksistä kaikissa maissa jeenvaihtajat mainitsevat San trn- T]„i säkämpillä Senjälkeen ei ole jul-'
Kokousta ei mielestämme voitane a- ciscon Calf osasto on lähettänyt kista kokoontumispakaa ollut Luu-'
noa varsinaiseksi työläisnaisten nim $500 aluks Fort Braggn Calf o- "' ivatkohan herrut että koko järjesty-
kansoja pohjakerrosten naisten ko- sasto neljättä taa aluki Atoran „ USta koul Xille C t mistyö i ai kuoliniskun kun huo-
koukseksi enempää kuin sitä kan- Ore osasto $1000 a samanlaista kojl ja mj mtamlhU 1C11IC ua
sainvälistä "työn kongressia" jolle kaunista numerolueteloa voisi jatkaa kettä heidän OmCS aan Ul(- neen po ottivat
tLä naisten kokou laatii naLn jo pitkälti Kaikki osastot idässä VUttuaatl Kaiisal Uteli kansakoU- Suomalaisia e ole minun eaak-
tama naisten 6okous iui u e j H u 1nnnpttaiien vlld stvs on paat- sen Arlingtomssa muita kuin me
puolesta evästyksiä voidaan sanoa lännessä ja keskivaltiolssa ovat paat- luiiopettajlt 1 nMMyh !: i h-- „„=„=„
p ' x :_ tänvr li ittvä Ranskan 1 vovac - joten tulee joskus ikava seuraelämän
todelliseksi työläisten kongressiksi täneet ryhtyä kohottamaan Toverin taiijt 1111X3 a Everet-'
' 1 n lirrnon ia tullaan SC tasta la1 1- peraan Luin loverista etta tveret-
Edustaiien joukossa on etupäässä oman talon kurkihirttä ja sellaisella Hilloon ja uuman si ( i a v -„
caustajien jouko - „ te 11 tunteillaan todellisella am- tm suomalaisilla on iltama ja naytos-
lääkäreitä ja mu„a verrattain hyvas- voimalla se nouseekin £attijärjc8tnä Opettajat ovat kappale s -osaston haalilla 25 pai
sä yhteiskunnallisessa asemassa ole- Ohrasest se kav meidän antar- J C I J _
via naisia jotka vaikka heillä olis memme ja muiden Toven tapp- n J O P - £
kuinka paljo hyvää tahto toimia työ- jen touhulle kun enlja n ea - maidcn kanSakouljcn O- tään ainakin pitkästä aikaa haalile
läisnaisten alhaisen senian paranta- le oh pidetty hautajaiset valmiste - jstuttamaan !asten uie- Uhdimm siis Everetiin lauanai-il-
miseksi he eivä kuitenkaan tunne laankn sille kureen kaupalla komer- tavastaisia oppcja UU vaan e oli paha puoli asiasai
työläisnaisen asemaa hänen omalta ta tupaantuliaisia a lähetetään dolla- kun emme tienne)rt missa OB
luokkakannaltaan eivätkä he siis voi reita oman talon ostoa varten kautta Opettajia ktlll syytettiin Silta Kujimme yl8# ja aaJ-
toimiakaan sen mukaisesti Englan- koko maan että he rivat muka olisi sym- pitäyimme kysymään
nin naisten ammattijärjestöjen edus- Niin joka toiselle kuoppaa kaivaa paattsla Ranskan I yovaenhlty 1 myymäläitS vaan kukaan ei
tajat lienevät ainoat radikaalia e- hän siihen tise lankeaa ja niin käv periaatteita kolttaan n im £
dustajat koko kongressissa Kon- tämänkin kylän antarmiroikalle leh- päättivät 10 aalldla 4j X 11111 ' pahemmalla mielellä:
toiminta sia rajottunee etu- tineen iixaivayu i"' '-"'j'
pressin