Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 28, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f No 42
Tiistaina Lokak 28 — Tuesclay Oct 28
5
eivät uskalla yhtyä uuioon tai
mennä lakkoon ainoankin elä
miskeinon menettämisen pelos
ta Nuoret naiset jotka ovat
'halutumpia raatajia muillakin
työaloilla vaihtavat-: mieluum
min työalaa kuin rupeavat vä
hemmistönä sillä alalla taistele
maan' parannuksia Kun työläi
set jollakin työalalla ovat järjes
tymättömiä eivät he luonnolli
sesti kykene vaatimaan työoloi
hinsa parannuksia paremmin
kuin palkankorotustakaan Siksi
pä pesulaitoksissa varsinkin on
käytännössä vasta perin vähän
sellaisia ' välineitä mitkä teke-
vät työn tervecllisemniäksi ja
helpommaksi Tällaiset välineet
ja muut työläisille terveelliset
mukavuudet maksavat ja mik
sipä työnantajat niitä laittaisi
vat kun työvoima ori halpaa ja
kun työläiset eivät itse niitä
vaadi" Jos työläisiä tuhoutuu
vaikka kuinka paljo epäterveel
listen olojen tähden-mitäpä se
liikuttaa työnantajia toisia sa
' manlaisia orjia on kylliksi pyr
kimään entisten tilalle
Nyt kun koko työväenluokka
on " liikehtimistilassa jolloin
työväestön "kerma-kerroskin"
(opettajat konttoristit" poliisit
ym) jo tekevät lakkoja muista
puhumattakaan niin jopa alka
vat pesulaitoksissa raatavat or
jattaretkin osottamaan levotto
muuden oireita Kautta maan
he tekevät lakkoja ja perusta-
vat unioita Parhaillaan on
1'ortlandin Ore pesulaitostyö
läisillä lakko joka alkoi mel
kein järjestymättömien työläis
ten alotteesta mutta jonka ajal
la melkein -jokainen" lakossaole -va
nainen on yhtynyt unioon
New "Yorkin pcsutyöläisten u
nio n:o 1 johon kuuluit useita
tuhansia jäseniä on kutsunut
jäsenensä lakkoon vaatien 44
tunnin työviikkoa ja elinehtoja
vastaavia palkkoja
New Yorkin pesulaitoksissa
toista vuotta sitten tehdyt N
V -terveyslautakunnan tutki
mukset odottivat että noin 30
prosenttia niissä työskentelevis
tä naisista työskentelee 10 tun
tia päivässä vaikka valtion lain
mukaan tehtaissa ja pesulaitok
sissa työskentelevillä naisille pi
täisi olla y-tuntinen työpäivä
Työnantaja ei suinkaan välitä
noudattaa työpäivälakia jos ei
vät työläiset itse sitä vaadi Sii=
hen aikaan kun noita tutkimuk
sia pantiin toimeen laskettiin
työläisnaisen tarvitsevan $1170
viikossa elääkseen kunnollisesti
se on : pysyäkseen tuottokun
toisena mutta unioiden järjes
täjät tapasivat pesulaitoksissa
naisia joiden viikkopalkka oli
ainoastaan $500 viikolta Eräs
vanha nainen ' ansaitsi ainoas
taan $750 viikolta jolla palkalla
hänen täytyi elättää itseänsä ja
keskenkasvuista tytärtänsä Yk
si jokaisesta neljästä tytöstä an
saitsi ainoastaan $600 viikolta
ja ainoastaan joka viides an
saitsi $1000 viikolta Palkat
New Yorkin pesulaitoksissa '-eivät
'ole luultavasti paljoa ko
honneet sen jälkeen kun noita
tutkimuksia niissä tehtiin
Ainoastaan 17 kaikista niistä
42 pesulaitoksesta cli käytän
nössä koneita vaatteiden pudis
teltu varten Kicrtokoneessa
lujiksi kääröiksi litistyneet mä-
iät vaatteet kaikki suuretkin
kappaleet kuten vuodepeitot
viltit lakanat ym täytyi nais
ten pudistella käsin kuivausta
varten Se on tavattoman ras
kasta työtä käsivarsille harti
oille ja selälle Ainoastaan
muutamissa pesulaitoksissa oli
uudenaikaisia helposti käytettä
viä siiltyskoneita -Ne olivat e
nimmäksecn vanhanaikaisia joi
den poikimien käyttämiseen si
littäjän" täytyy käyttää' koko
ruumiin painoa ja tarmoa Täs
tä on seurauksena kaikenlaisia
vatsa- ja sisäelinvikoja niitä ko
neita käyttäville naisille Kes
kensynnyrykset pesulaitoksissa
työskentelevien naisten - keskuu
dessa ovat hyvin lukuisat N
Y terveyslautakunnan tutki
muksissa kävi selville että pesu
laitoksissa työskentelevien nais
ten keskuudessa tapahtuu 316
prosenttia keskensynnytyksiä
Liian raskas ja epäterveellinen
työ heikontaa niissä 'työskente
levien naisten terveyttä" 'Kai
kissa pesulaitoksissa ei ollut e
dcs vaatteiden merkkauskonetta
vaan täytyi se saastainen työ
suorittaa käsin eikä kaikissa ol
lut edes kunnollisia pesulaitok
siakaap joissa työläiset Voisi
vat puhdistaa kätensä ja siistiä
itsensä Tutkimuksissa New
Yorkissa sekä muualla on käy
nyt selville että pesulaitosten
omistajat eivät välitä myöskään
yleisiin terveydestä niin paljoa
että työntekq järjestettäisiin ter-
veysperiaatteita noudattaen ja
tarttuvien tautien leviämistä va
roen Herikilö joka on vijkori
alussa merkannut kaikenkaltai
sia vaatteita saattaa huolellises
ti peseytymättä ja samoja vaat-
teitä kaytäen lopulla viikkoa
lajitella puhtaita vaatteita Jär
jestyneet työläiset kykenevät
turvaamaan yleisöäkin pakotta
malla pesulaitoksissa otettavak
si käytäntöön uusia keksintöjä
ilmanvaihdon ja koneiden alalla
sekä järjestämällä työläisille
kaikkia välttämättömiä puhdis
tusvälineitä' Tutkimukset muuallakin e
sim Kansasin valtion pesulai
toksissa osotta vatt-- että edellä
mainitunlaiset työläisten olosuh
teet vallitsivat jokseenkin kaik
kialla ja työpalkat ovat yhtä
kurjat 'kuin New Yorkin pesu
laitoksissakin Niitä voidaan
pitää jokseenkin tyypillisinä ko
ko maassa ' Parannukset olisi
vat siis mitä kiihkeimmin -toivottavia
"
Järjestyneet : työläiset antavatkin-kaiken
apunsa 'Pörtlan-:
din sekä New Yorkin ' lafco&a
olevjlle pesulaitostyöläisille ' ja
ilman toisten työväenjärjestöjen
apua he eivät voisi kauan tais
tellakaan varsinkin kun heidän
heikkoja voimiaan on vasjtassa
trustiittuneet pesulaitosteil o-mistjat-
kuten esim- Portlandis
sa ' : ' "
H I I 1 1 1 1 1 I I M l l-M-H-M I I K
NAI8TEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAb!
3627— 16th St "
Telefooni: Market 3968
SAN FRANCISCO
JL!f
TTTr
I H-M-M I I I I M M I I I I M I I
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN
OSUUSKOTI
+ JA PAIKANVXLITYS-TOIMISTO +
+ 241 Lenox Av A 122 8t +
- - +
+ Telefooni: 813 Mornlng ilda
H „1„„ mill M ! I I I I I I I l
TOSSUN %
SEURAA VA NUMERO
ilmestyy marraskuun puolivälissä suurena komeana TUPLA
NUMERONA joka sisältää Tossun numerot 21 ja 22 ja
—on— -
EDUSTAJAKQK0US1MER0
Te tiedätte että ilmassa on tavallista runsaammin sähköä joka järjestömme
edustajakokouksessa on purkautuva salamanleimauksena ja jyrinänä mikä kuu
luu iististä hamaan länteen Ja heti tämän järjestöämme tutisuttavan myrskyn
päälle seuraa Tossun EDUSTA JAKOKOUSNUMERO kuin virvoittava sade
innostaen lamaantuneita ja jäähdytellen niitä jotka liiaksi ovat innostuneet
Tossun EDUSTAJAKOKOUSNUMEROSSA esitetään sanoin ja kuvin kaik
ki edustajakokouksen jännittävimmät kohtaukset Puheenvuoroissa esiintyvät
älynväläykset kannetaan Tossun EDUSTAJAKOKOUSNUMEROSSA lukijain
eteen kuten tarjottimella Ja erittäin kiperät käänteet asiain setlauksessa esite
tään viisuina joita jälkeläisemmekin tulevat hymyillen hyräilemään aina kol
manteen ja neljänteen sukupolveen saakka " ' „
Ihminen! Tilaa sinulles Tossu tästä historiallisesta juhlamme
rosta EDUSTAJAK0K0USNUM alkaen Tässä on tilauslippu
' Tossu olisi pantava tulemaan allekirjottaneelle vuodeksi alkaen
siitä EDUSTAJAKOKOUSNUMEROSIA Rahaa seuraa $v
Nimeni
Osotteeni
HU0MJ Hinta toistaiseksi $125 koko vuodelta puol vuod 75c