Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 21, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Tiistaina Lokak 21 — Tuesday Oct 21
No 41
TOVERITAR
Amerikan stiomaUistea tydliisnatatea U
enkannattaja ilmestyy Astoriaua -reL i°
ka tiistai The Western Workaien'a Pub
roci?ty'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
2 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
CANADAAN JA SUOMEEN
1 vuosikerta $176 Puoli vuotia $100
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORI
Entered as second-clast niatter July 13th
1911 at the Post Office at As toria Oregon
nder the Act of Match ird 187?
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADtt)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES
One ycir$150 C moaths t3c
IN CANADA:
One ypar $175 6 months 1100
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year 9175 6 months $100
A'lvcrtising rates 50c per inch per tnsertion
Huoncusto sijaitsee lOtnnen ja Du ane ka
tujen kulmassa Puhelin 365
Ilmot ushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmotuksista $100 ensimii seiti ttiu-
naita
lisää
ja 50 senttiä jokaisetta seuraavalta
Box 99
TOIMITUS:
Maiju Nurmi
Astoria
remmin sopiikin — sillä me oli
simme hallinneet olla kuulemas
sa tuota kuulustelua Se on mie
lestämme todellakin kunniano
sotus järjestöllemme että Lusk
komitea 'pitää meitä kyllin ra
dikaalisina käskeäkseen meidän
edustajiamme kuulusteluun O
lisi ollutkin häpeäksi meille jos
komitea olisi sivuuttanut meidät
kaikkien niiden väkivaltaisuuk
sien jälkeen mitä se on harjot
tanut Rand koululla ja niiden
tsaarimaisteu kotitarkastusten
jälkeen joita se on pannut toi
meen Venäjän Soviettivirastossa
New Yorkissa Sellainen htto
maamattoinuus olisi voinut syn
nyttää ajatuksia että järjestöm
me on poikennut oikealta polul
ta ja kääntynyt "luskilaiseksi"
Nyt kun meillä on Lusk ko
mitean radikaalisen union valta
kirja me voimme pitaa paam-
Ofegon
TOVERITTAREN TILAA J AMÄÄRÄ
OSOTTAA:
UUSIA 103
UUCMSTUKS1A 61
KATKENNUT 127
KATSAUKSIA
Niin tekevät luokkatietoiset
naiset
Teräskorporatsiouiu yksi kei
nu lakkolaisten rintaman murta
miseksi on ollut koko lakon ajan
kertoa lehdissään amerikalaisten
työväenjärjestöjen olevan muka
välinpitämättömiä teiästyöläis
tcu lakon tukemisen suhteen!
Jos asianlaita olisi sellainen o
iisise omiaan synnyttämään e
pS+oiyoa ja hajaannusta lakko
laisten joukossa mutta todelli
nen asianlaita ci ole sellainen
niin mielellään kitin (lary ja te
rästrusti niin toivoisikin Use
fit työväenjärjestöt ovat päättä
neet luovuttaa kassoistaan tai
verottaa jäsenistöltään lakkoa
vnstusta terästyöiäisille Ensi
mäisten joukossa on Naisten (pu
hetyöläisten kansainvälinen jär
jestö Järjestön toimeenpaneva
neuvosto neljännes v uosikokouk
sessaan joka pidettiin hiljattain
ruTfalossa päätti luovuttaa nel
jännesmiljoonaa dollaria teräs
työläisten lakon avustamiseksi
Naisten pukutyöläisten järjes
tö on vksi- maamme suurimpia
ja parhaiten järjesteltyjä järjes
töjyrä luokkatietoisuudessa se
fisuni kaikkien tiiman maan työ
väenjärjestöjen eturivissä Sen
johtajissa eli toimitsijoissa ' on
useita sosialisteja ja muita jyr--l:-'in
luokkataistcliikannan omak
Sii ia miehiä ja naisia
Sopisipa kaikkien Amdrikan
työväenjärjestöjen -seurata näi-'
dfi! luokkatietoisteu naistyöläis
tei' esimerkkiä
me pystyssä Jos joku nyt te
kee sellaisia viittailuja että jär
jestömme presidentti ei vastaa
jyrkän radikalismin vaatimuksia
me voimme ylpeydellä viitata
että hän on luskerien listalla
"epäilyttävien" joukossa Joo
me olemme suuresti kiitollisia
Lusk komitealle Me emme tien
neetkään kuinka radikaalisia me
oiKcastaan olemme Aleille on
osotettu suurta kunniaa sillä "et
tä meidän edustajia on kutsuttu""
komitean kuulustelu un Me toi
vomme että sihteerinime joka
myöskin on saanut "kutsun"
saapua komitean eteen ei suin
kaan tee mitään sellaista mikä
osottaisi että tuo kutsu on lä
hetetty väärälle henkilölle Me
toivomme että hän saattaa lus
kerit iloitsemaan siitä että he
ovat osuneet kipeimpään koh
taan ja että meidän ipyhiä lai
toksiamme ei -uhkaa ainoastaan
muutamat bolshevikit muuta
mat leppymättömät punaset tai
muutamat i v vv däiset vaan
kokonaiset järjestöt sellaiset
kuin esim meidän järjestömme
johon kuuluu yli sata tuhatta
jäsentä joka järjestäK suuria
lakkoja tuon tuostakin ja vaatii
että sen jäsenet eivät työskente
le enempää 44 tuntia viikossa
eivätkä ansaitse $4400 'pienem
pää viikkopalkkaa ja että he
nauttivat vapaudesta ja itsenäi
syydestä työpaikoillaan
Kun Lusk komitea tulee tietä
mään kaikki järjestömme yksi
tyisscikat se on aivan oikeutet
tu julistamaan että se on löy
tänyt vallankumouksellisten kes
kustan johon verrattuna komi
tean tutkimat jo ennen punasik
si tunnustetut järjestöt ovat
vain vaarattomia suositeltavia
naisia 21 Reussin pienessä e-
duskunnassa on naisia suhteelli
sesti enimmän siellä kun niitä
on kolme ja miesedustajia kah
deksantoista Gallian eduskunnassa on kak
si naista ja 19 miestä ja Hampu
rin eduskunnassa on 17 naista
edustajia kaikkiaan ollen 184
Kahdeksantoista eri valtion e
duskunnissa on naisedustajia ja
nyt on enään seitsemän sellais
ta valtiota joiden eduskunnassa
naiset eivät ole edustettuna On
merkille pantava seikka että so
sialidemokraattisia naisia on e
nimmän edustajina eri eduskun
nissa niitä ollen kokonaista 64
demokraattipuolueeseen kuulu
via naisia on eduskunnissa 37
katoolilaiseen keskuspuoluee
seen kuuluvia 19 itsenäiseen so
sialistipttolueeseen kuuluvia 13
taantumuksellisten vanhoillisten
puolueeseen kuuluvia 9 kansal
liseen liberaaliseen puolueeseen
kuuluvia 5 ja kommunistipuolu
eeseen kuuluvia kaksi
Miljoneerinaikkoset ovat kai vä
syneet koirapäivällisiin
koska he alkavat nyt leikki
mään "työn ja pää-oman sovitte
lupolitiikalla" Onhan se luon
nollista että he tahtovat olla
-muodinmukaisia ja kun tuollai--set
työn ja kapitaalin yhteisym
märrykseen saattamisyritykset
ovat hallitsevan luokan keskuu
dessa nykyään päivän kysymyk
senä niin armolliset rouvat lait
tavat piskilaumansa nyt lomal
le leikkiäksecn hekin hiukan uu
della leikkikalulla — työväen
luokalla 'Morgan firman jäsen
Henry P Davidsonin eukko ou
kutsunut palatsiinsa Long ls-landiin-
työnantajia taloustietei
lijöitä ja työväenjohtajia päiväl
liselle ja sen yhteydessä pidettä
vään yhteiseen neuvottelukoko
ukseen Charles M Schvvab on
pyydetty kokouksen puheenjoh
tajaksi "Justice" joka eukon
hommasta kertoo ei tiedä ketkä
"työväenjohtajista" ovat ne va
litut jotka saavat tulla istumaan
Schvvabin jalkain juurella Jaa
koska useita huomatuita miljo
neerinaikkosia "parhaan seurae
lämän" johtajattaria tulee pitä
mään seuraa kongressin osanot
tajille niin eiköhän ne monet
työn ja paa-oman väliset risti
riidat ala tulla sovituiksi
Lakonjohtaja Lefkovitshin
mukaan New Yorkin naisräätä
lit ovat nyt 100 prosenttia jär
jestyneitä Voiton' johdosta
vallitsee työläisten keskuudessa
riemuisa mieliala sillä työn teet
täjien täytyi kaikissa kohdissa
antaa myöten Pääasiallisimmat
saavutukset ovat:
1 Viikkotyö koko ammatti
alalla 2 44-tuntinen työviikko
3 S0-dollarin minimi viikko
palkka 4 Suljettu työmaa ja union
tunnustus
Yllämainittu minimi viikko
palkka on huomattava lisäys en
tisestä Se on $12— $16 korke
ampi kuin keskimääräinen palk
ka ennen lakkoa
Siis naisräätälicn palkan lisä
ys viikkoa kohden on suurempi
kuin monessa valtiossa on nai
sen koko viikon palkka Esim
Oregonin valtiossa on naisten
minimivalkka vain $1320 vii
kolta Järjestymisellä ainoas
taan voivat työläiset itseänsä
auttaa
Naisten
huvitteluyhdistyksiä
Saksalaisia naisia eduskun
nissa 1S3
Lusk
komitea ia radikaaliset
uniot
Naisten pukutyöläisten kan
sainvälisen järjestön äänenkan
nattaja "Justice" kirjottaa "liis
terien" tutkimuksista pukutyö
läisten järjestössä seuraavaa:
Ttuinemmepa itsemme oikein
imarrelluiksi ei vaan ylpeiksi
scu johdosta kun -Lusk komitea
ei ole sivuuttanut meidänkään
jirj?stöä etsiessään ' kapinalli
suutta vaan on kutsunut sen e
dustajia kuulusteluun
Ikävä puoli asiassa ou ain
se että kuulustelu tapahtuu sul
j "Itujen ovien takana — kuten
"luskerjen" inkvisitsionille pa-
Saksan suffragentit ovat vä
hääkään vitkastelematta ruven
neet käytänössä 'hankkimaan if
selleen samoja oikeuksia mies
ten kanssa jotka heille taataan
uudessa perustuslaissa Suur
Herliinissä valittiin äskettäin en
si kerran nainen kaupunginval
tuustoon Berliinin esikaupun
gissa Köpenickissä valittiin val
tuustoon yltiö-radikaalinen itse
näinen sosialisti rouva Emelie
Ehtn' Potsdamissa niinikään on
ensi kerran valittu nainen val
tuustoon: neiti ' Krosen joka
työskentelee lennätinkonttorissa
Tilastot osottavat että Sak
san lainlaatijoista on lähes 7
prosenttia naisia joka on huo
mattavan suuri luku Saksan e
diiskunnissa on naisia kaikkiaan
153 Kansalliskonventsionissa
on naisia enimmän : 38 Preussin
perustavassa kokouksessa on
A(merikalaiset prinsessat palaa
vat kotiin pahalla päällä
Useita amerikalaisten miljo
neerien tyttäriä jotka ovat osta
neet itselleen pappojensa miljoo
nilla köyhtyneitä saksalaisia
unkarilaisia itävaltalaisia y m
aatelismiehiä ja prinssejä korei
lle titteleilleen on nyt palannut
takasin Aunenkaan Kovasti o
vat nuo arvoisat prinsessat ia
paroonittaret kiukuissaan kai
kille vallankumouksellisille Eu
ropassa erittäinkin Unkarin
komunisteille jä liela Kunille
syystä että heidän kalliilla hin
nalla ostamansa miehet ja titte
lit ovat mokomienkin kumouk
sellisten takia menettäneet arvonsa-
Mokomatkin vallanku
moukselliset kun pilaavat tois
ten suuret unelmat ! Niin niin
Kuningattarien ja prinsessojen
titteleitä saadakseen täytyy mil
joneerieryökkinäin tästälähin
turvautua Afrikan ja etelämeren
saarten alkuasukkaiden kunin
kaisiin ja prinsseihin
äänistä tehdään kaup-
paa
Naiset odottavat sellaisen
puolueen ilmestymistä joka voi
osottaa olevansa käytännöllinen
Se poliittinen ryhmä joka ky
kenee käytännöllisimmän ohjel
man laatimaan tulee saamaan
miljoonia naisten ääniä mel
keinpä kaikkien naisäänestäjäin
äänet — Näin ennustelee Ohion
naisten äänioikeusliiton presi
dentti ja vakuuttaa puhuvansa
naisten tuntemuksen perusteella
"Naiset antavat kannatuksensa
sille puolueelle joka vastustaa
sotaa ja militarismia ija korkeita
elinkustannuksia Naiset — ja
lapsetkin — tietävät että trus
tit ostettujen potitikoitsijoittensa
avulla tallaavat kaikki kansan
oikeudet jalkoihinsa Ne pitä
vät yllä korkeita elinkustannuk
sia suurten trustiutumisten avul
la ja vaikka on olemassa anti
trustilaki ei sitä panna käytän
töön kuin korkeintaan joitakin
maitokauppiaita vastaan ja si
ten annetaan muutamille miehil
le maassa tilaisuus mielivaltai
seen riistoon Naiset eivät tule
antamaan kannatustaan sellai
sille miehille jotka ovat osotta
utuneet trustien palvelijoiksi
Jos nykyiset poliittiset puolueet
eivät voi toimiä" erossa liha- tai
tcrästrustista ne saavat kuolla
naiset eivät ainakaan niitä kan
nata Naisia ei narrata sikaa
reilla eikä ilotulituksilla eikä
melulla ja soitolla kannattamaan
jotakin puoluetta he vaativat
halvempaa leipää lihaa ja hal
vempia asuntoja '
"Naiset ovat jyrkästi sotaa
vastaan He eivät kannata kan
sainliittoa koska se ei voi taata
pysyväistä' rauhaa päättäen sii
tä etä sotasihteeri vaatii suurta
seisovaa armeijaa pakollista ase
velvollisuutta suurta laivastoa
ja muita suuria laitoksia Se
puolue joka ohjelmallaan kyke
nee osottamaan olevansa todel
lisen rauhan kannalla on saapa
naisten äänet" 'Näin jatkaa tuo
ohiolainen - naisjohtaja ja samaa
sanovat muutkin poliittiset nais
johtajat jotka ovat ottaneet teh
täväkseen naisäänestäjien joh
dattamisen euimimän tarjoavalle
puolueelle
Naisten äänet tulevat siis ole-
New
v " ' ' maan samanlaista kauippätava-
Yorkin naisräataht voitta- ] :„„t„i:
- 1 'lUi W 111 IC? LolItV 1 11 dell ICL U VclU
: tieet lakkonsa olleet Ovelat johtajat ja j-hta-
New orkin naisräätälicn lak- jattarct aikovat siis hnrjottaa
ko on päättynyt ja työläiset o- naisten äänillä samanlaisia koni
vat voittaneet kaikki vaatimille- kauppoja kuin kaikenlaiset po-stmsa-
" - tuot ja johtajat ovat miesten ää-