Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 21, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Lokak 21 — Tuesday Oct 21
No 41
KATKELMIA KIRJAVASTA
ELÄMÄSTÄ
(Jatkoa ensfmäiseltä sivulta)
pelko tuppaa mieleen Muistuu
mieleen lapset he olisivat ilman
isää ilman turvaa Niin 'se
'hellyyshän täisikin olla heidän
tähtensä sillä eihän heidän kah
den tylsän orjan välillä olekaan
muita siteitä Oh ettemme me
orjat edes toisiamme ymmärrä!
Mutta onhan minulla toki lap
set joiden eteen kannattaa elää
joiden tähden ponnistella on
han siinä kylliksi " elämän sisäl
töä Niin mutta voinko minä
heitä edes käsvataa ehdinkö
siihen? Alituinen jatkuva raa
danta ei jätä äidille aikaa kehit
tämään itsensä 'kunnollista kas
vattajaa lastensa läheistä tove
ria Onkohan kaikkien työläisten
elämä tällaista? hiiettii ajatuk
siinsa syventynyt työmiehen
vaimo Jos he "tuntevat itsensä
orjiksi imrksi he eivät pyri siitä
vapautumaan ? Yhäkö he salli
vat sielunsa kullaksi myrrtättä
vän ja kotinsa murheen tyys
sijaksi? Eivätkö lie kaipaa elä
mältä kauniimpaa ja parempaa
sisältöä vai siihenkö he tyyty
vät mihin he kurjiksi orjasie
luiksi vajonneena voivat alistua?
Kasvaakohan orjäin lapsistakin
vielä matelevia orjia vai kas
vaako heissä kapihan laiho kyp
säksi hedelmäksi niin jaksavat
kohan hekään 'nostaa itsensä
ylös palkkaorjuuden yöstä ja
luoda elämisen arvoisen elämän
vai tyytyvätkö hekin elämän ir
vikuvaan kuten me Ei he
kyllä nousevat heistä ei tule'
orjia Työväenaate — se joka
on tämän päivän orjan ainoa
toivontähti se mikä ainoastaan
kykenee luomaan valoa ja in
nostusta ja yhteisymmärrystä
niin moneen palkkaorjuuden
raastamaan kotiin — se kohot
taa orjain lapsista mailman val
tiaita uuden elämän luojia
TODELLINEN NAISTEN
LEHTI
(Jatkua ensimliselt sirulta!
esineistä Sehän olisi kuin työ
läisnaisen elämän ymmärtämät
tömyyttä Sama jos lähtisimme
kertomaan metsästä emmekä
kuitenkaan mainitsisi mitään
puista' kukista tai nurmesta
Minua katkeroittaa se että si
nä joka olet pitävinäsi kodis
tamme et sallisi että siitä mi
tään mainittaisi kirjotuksissa
— Mutta liyvä ystävä ethän
sinä ole tuota moittimaani kir
jotusta kirjottanut
' — En ole mutta joku toinen
nainen joka ttinsi kodin ja sen
yhteydessä olevat esineet ja kai
ken rrtuunkin osasi niin hyvin
kuvata että oikein ihailin sitä
Ja kuulin niin monen" lukeneen
toverin arvostelun että se oli
kiitosta ansaitseva juuri sentäh
den että siinä ilmeni tekijän
naisellinen sielu Naisen joka
osasi (ellei muutoin olisi ollut
kaan) ainakin mielikuvituksis
saan olla hyvä kodinhoitaja
Hän valoi rakkauttaan jokai
seen esineeseen kuten pieneen
kukkastaimeen jota hän huo
lella hoiteli koska se oli myrtin
oksa hänen morsiuskruunustaan
Hän säästeli monet viikot muu
tamia kymmeniä senttejä saa
dakseen liinalankoja joista om
peli tyynynpäällisen miehelleen
syntymäpäivälahjaksi Ja sitten
vielä hän kieltäytyi elävistä
kuvista säästäkseen rahaa ipie
nen poikansa viuluun Monet
vuodet hän säästi Ja kun vih
doin poikansa oli jo soittaja ja
ansaitsi hiukan rahaa pääsi hän nivat vankilan muurien sisällä ' Valitsimme tämän illan jolloin
vasta 'sitten eläviin kuviin Ja huutaen sieltä: "Älkää kulutta- palvelustytötkin ovat vapaita Siis
myrtti oli kasvanut isoksi mel- ko aikaa hiustenhalkomiseen kaikki yhteisen pöydän ääreen viettä-
keinpä se oli jo pieni puu jon- vaan saattakaa jokainen sekunti mään hupaisia iltoja
ka varjossa väsynyt viulunsoit- aikaanne jokainen atoomi ener- Maakuntavaalirahastoon päätettiin
taja varsinaisesta raskaasta giäanne nukkuvien herättämi- tiin antaa 25 dollaria seuran kassas-
työstä palaten lepäsi ennen van- seksi ja välinpitämättömien toi- ta osottaaksemme myötätuntoa To-
haan ommellulla tyynyllä Nuk_- mintaan johdattamiseen" samal- dellisia työväen edustajia siellä ei ole
kuvan kasvot olivat paljon sa- la aikaa meidän pikkumaiset joten emme voi lovoa heidän toimin
manlaiset kuin silloin 'sen tyy- johtajamme persoonapolemiikil- nastaan paijoa
nyn omistajan pojan isän joka la koettavat mustata toisia toi- Ehdokkaik8 ' oimeenpanevaan ko
nyt oh maan povessa' saatuaan mihenkiloita ja estaa heitä toi- miteaan tu]ivat } L } s s_
kuolemansa työpaikalla Sano munasta yhteisen asiamme eteen „ D _ „
' ' K Peltonen r Keinonen M Hytti
eiko tuossa kaikessa ollut enem- pelosta etta he ovat etevämpiä „ D T v
män mitä näille esineille vieras tietoisempia ja kyvykkäämpiä Ahlqvist B Toukomem K
nim mies olisi voinut paperille kuin he ovat Maukonen A Grunten A Kesk
panna? Ei pidä aina etsiä sei- Samalla aikaa kun me voi- nen' A Tmra Ja Al N'eminen- "
laista kirjotusta joka olisi kir- simme tehdä - sosialistista valis- Lasten sunnuntaikoulu on jo alka
jotettu juuri samalla tavalla tustyötä sanomalehdistömme vä- nut j°en j°kainen aiti tietää tehtä
kuin kaikki muutkin Pitää lityksellä lähettelevät meidän vänsä Iman pitempiä puheita ja lait
oppia etsimään kirjotuksesta si- virkailijamme 'persoonasölVausk taa lapsensa kouluun Sillä -niistä
tä mitä tekijä on koettanut ker- sia lehdissä julaistaviksi milloin nuorista niistä nousee se valo joka
tomukseensa sisällyttää yksilöinä milloin johtokuntana polttaa kaiken sen mädännäisyyden
— Suo anteeksi että kiusasin Ja samalla aikaa kun me voisim- joka nyt niin suuresti ihmiselämää va
sinua Minä suotta vaan Halu- me olka olan vieressä seisten hingoittaa Kukapa äiti ei toivoisi
sin vain nähdä jos voit olla ka- olla kaikki tovereita sosialistisel- lapsestaan nousevan rohkean luokka
teellinen sen onnistuneen ro- la luokkataistelurintamalla kukin taistelijan — taistelijan ihmisyyden
maamn jonaasta Kinoiiajane
— Minähän olin yksi niistä
arvostelijoista jotka kiittelivät
kirjottajan kykyä ei kielen tai-
mima muu icKciccu mujua
— Ja taman jälkeen mina ha-
J
lUclll sila ny vaa iivdlivia juict tl
ole ennen osannut keittää en-
kuin tilasit sen naisten leh-
den
Klaudie Parkkonen
Saivartelijoille
Lauriumissa ja ympäristöllä
"Milioonain 'palkkaorjain sil
mät odottavat avaamista Älkää
kuluttako aikaa hiusten 'halkomi-
seen mutta saattakaa jokainen
sekunti aikaanne jokainen atoo-
mi energianne vaikuttamaan
nukkuvien herättämiseen ja va-
linpitämättormen toimintaan joh-
dattamiseen Vankilan muu-
rien sisälle teljetty toverimme
Eugene Debs lausuu ylläolevat
vanät niille sosialisteille jotka
saivartelevat muissa tehtävissä
kun sosialistisissa luokkatehta-
vissa
Nämä toveri Debsin sanat pi
täisi saada mahtumaan meidän
kin joukossa saivartelevain päi
hin Meidän osastomme suur
päisimmät henkilöt ja haaliyh
tiömme virkailijat ovat todellisia
saivartelijoita sanan täydessä
merkityksessä Heidän saivarte
lutaitonsa näyte on julaistuna
Työmiehen 235 numerossa 'Sa
malla aikaa kun koko mailma
vapisee työn ja pääoman väli
sesia Kamppailusta nmuiicvai
meidän sosialisteiksi itseään
nimittävät noUSltkkaamme koko
Sivun laajuisia saivarteluprotes-
teja työväestön sanomalehtiin
Samalla aikaa kun muissa O-
sastoissa yritetään saada lisää
iäniä nsistnni mpkPin „i
jasenia osastoon meidän liadll-
yhtiömme presidentti arvommes-
tään humaltuneena koettaa saa-
da mustaa valkean päälle voi-
dakseeil erottaa osastosta eilti-
i ' c n 1 1 -1 „ „
Siaklll asema Samalla aikaa
kun Calumet & Heclan palka-
tllt urkkijat käyvät meidän ko-
i i- 'l_:i il —
kouksissamme iltamatilaisuuk-
sissamme ja kaikkia liikkeitäm
me pitävät silmällä samalla ai
kaa meidän diktaattorimme pu
novat hirttonuoraa toisten to
veriensa kaulan ympärille Sa
malla aikaa kun toiset meistä
tulevat kokouksiin valistamistar-
kotuksissa kynä ja kirjapinkka
kailialossa meidän presidenttiin-
rn'p fcäv aQPQrprrmin tnfqin fnvp
refta vLtaaif mlriin öllsi sota-
rintamalle lähdössä (katso Työ
miehen numeroa 205)
samana ancaa Kun niKUlsat SO-
SiallStlset taistelutoverimme vi-
xenuen sna minin parnanen Ky-
kenemme kansojen valistamis-
työssä meidän saivarteluamme
koettavat hajottaa meidät kah
icu u "H'""-! ij-
maan ettemme huomaisi mtta
n-
] mpai uinuiiuv tavaillun
Kuinka kauan aijotte saivar
rella te suuripäiset tällä lailla?
Kuinka kauan te osaston jäse
net sallitte tällaista tapaa har
jotettavan sosialistisessa jouk
koliikkeessä?
On jo kaikkien aika painaa
mieleensä toveri Debsill SailSt
ja ryhtyä todelliseen ja tarmok-
kaaseen valistustyöhön käsiksi
sillä pääoman Omistajat eivät O-
]e Joutilaina 'lie nunovat itiöni
aan lakkaamatta työväestöä vas-
taan Heittäkää siis pois turha
pröystäily ja juonien punominen
joisia tovereita vastaan Sillä
yksimielisinä ollen me kestämme
vaan erimielisinä ollen sorrum-
me
öiette jQ kyllin paljon tehneet
tvhmyyksiä ja jokainen rehelli-
nen toverj teidän toimintaanne
halveksii Siis pysähtykää jo
:a nävrtäk-ää mihin muuhun t
pystytte kun saivarteluun
Annie Mäkinen
Laurium Mich
TORONTO ÖNT CAN
Suomalaisen seuran työkokouksessa
5 p lokak keskusteltiin aluksi seu
ran sisäisistä asioista Herätettiin
henkiin jo toista vuotta nukkunut
ompeluseura Sen johtokuntaan va-
Iittiin seuraavat henkilöt: Anna Jär-
via lrn lindam A Unhola -A Vir-
- — riOTTTTOITTiTT +
ta Hanna Lindvall Tilda Peltonen UöUIJölvUlI +
Helenius Nieminen ja K Rahko- JA PA1KANVXLITY8-T0IMIST0
nen Selvää on että jokaisella on 241 Lenox Ave A 122 St
sydämen asiana saapua ompelemaan + Telefooni: 813 Mornlng Iida +
Ompeluseura kokontuu joka torstai- 1 I I I 1 I M"l"l I I 1"I"H 'I
— — -— — — __ TTT : „
Voitte saada hyvää koti- )f I ITT A Parhait maltaista ja huma-
ek ta täyipitoista ULU l l A loUta maksaen ainoastaan 20
- enttiä gallona
ÄLKÄÄ OLKO HUOLISSANNE TEHKÄÄ OLUENNE KOTONANNE
Meidän erikoisesti valmistetut humalamme ovat parhaita kotivalmistuk-
een- Siitä tulee paras ravitseva juoma ja lääke Se on tehty parhaista ja
tyydyttävimmistä aineksista
Luettelomme tyytyväisistä ostajista kasvaa päivittäin tuhansilla joka
toteaa että meidän valmistuksemme on parasta Sen ovat valmistaneet ko-
keneet miehet jotka ovat työskennelleet en eteen pitkiä aikoja valmistaak-
seen teille kaljan joka tyydyttää teitä
Midän myyntiaikamme on rajotettu Laki kieltää myynnin jälkeen
tammik 1 p 1920 siksi käyttäkää tilaisuutta hyväksenne "kotitekoiselle"
niin kauan kuin se kestää ja pankaa varastoon Saatuamme $100 lähe
tämme aineet joista tulee viisi gallonaa oikeaa tavaraa joka tyydyttää joka
vaahtoaa ja maistaa oluelta Myöskin lähetämme ohjeet kuinka valmistaa
tätä olutta
TÄMÄ ERIKOISTARJOUS KESTÄÄ AINOASTAAN 30 PÄIVÄÄ
Aineet 20 gallonan valmistamiseen ainoastaan $250 Säästätte $150
E! ole lakia vielä joka estäisi meidän "kotitekoisen" lähettämisen Se ei si
sällä alkoholia Se tulee ainoastaan valmistaessa kaljan meidän määräys-
temme mukaisesti joita on helppo seurata
Lähettäkää tilauksenne tänään saadaksenne pikaisen lähetyksen ja me
TAKAAMME TÄYDELLISEN TYYTYVÄISYYDEN
Kirjasemme sisältäen ohjeita kaikenlaisten kotitekoisten valmistukseen
lähetetään postivapaasti $100 hinnasta raha tai moneyorderi
Oottakaa: postinne: Michigan
281 Farnsworth Ave
ja oikeuden puolesta
Elinkustannukset täällä yhä vain
nousevat Maitolippuja sai kesällä
15 dollarilla vaan lokak aleni nu-
den uku 3 tave„a Ma M
„ _
dollarilla Kivihiilet ja vuokrat
myöskin yhä vain nousevat vaikka
meillä onkin Board of Commerce —
kauppaneuvoston alakomitea paraikaa
tutkimassa syitä korkeisiin elinkus
tannuksiin Tällä komitealla kuuluu
olevan suuri valta asettaa syytteeseen
ja langettaa suuria sakkoja elinkus-
tannuksilla keinottelijoille -vaan eivät
sano löytävänsä keinottelijoita I Yh-
den syyn he arvelevat vaikuttavan e-
Hnkustannusteri nousuun nim kun
työvoimaa ei saa nykyään niin hal
valla kuin ennen I Selväähän on it
sestään etteivät tällaiset komiteat tah
dokaan katsoa työtätekevän luokan
etua vaan edelleenkin tahtovat tu
kea jo pian ehkä hajoavaa riistojär
jestelmää — K R
Nimileimasimia kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
MM IIII l "l IIII I I M-H11 M M
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
H"I"1"1"1"H"I"H"I 't"M I l "l M M"lvM
„
{ NEW YORKIN 8U0M NAISTEN +
V
parhaiten
Wholeale Home Brew Supply Co
Detroit Mich