Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 14, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistai Lokak 14 p— Tuesday Oct 14
Kamppailun jälkeen
(Suomennos ranskasta)
Istuen suuren aluksen keulas
sa jollaisia Tonkinin alkuasuk
kaat käyttävät jokimatkoilla
katseli Pierre Villiers nuoren
vaimonsa kera uneksivin -silmäyksin
muukalaista rantamaise
maa joka vieri heidän silmäinsä
editse aluksen kiitäessä eteen
päin pitkin joen kirkasta vesi
peiliä Siinä vasta kaunis pari Nai
nen oli pieni ja vaalea kulta
tukkainen ja "charmante"' (ihas
tuttava) kuten ainoastaan parii
sitar saattaa olla Heidän avio
liittonsa oli rakkausavioliitto ja
he olivat olleet naimisissa tus
kin ''vuottakaan Sen sijaan et
tä olisivat tehneet tavanmukai
sen häämatkan oli heidän täyty
nyt lähteä pitkälle matkalle Ton
'kiniin jonne hallituksen mää
räys kutsui Pierren joka kuu
lui Ranskan siirtomaahallintoon
Hetkistäkään epäilemättä oli
Marcelia seurannut puolisoaan
Ilanoliin saakka
Nuoren parin onnettomuudek
si ahdistivat rannikkoa meriros
vot ja kuvernööri oli määrännyt
Pierren viemään muutamia pika
sanomia ja pari niuhottavaa ju
listusta rannikkoväestölle
Ei ollut muuta neuvoa kuin
totella kuvernöörin käskyä
Pierren käydessä ahdistetuissa
seuduissa piti Marcellan odottaa
hänen paluutaan heidän pienessä
sievässä talossaan Ilanolissa
'Eräänä iltana sai hän s?no
tiiian joka mitä ankarimmin jär
kytti häntä Pierre oli sairastu
nut ilmastokuumeesen ja ma
kasi Phu-Longin asemalla Säh
kösanoman rivien välistä luki
Alarcelle paljon sellaistakin mis
tä hänen toverinsa ei puhunut
] fän näki hengessä kuumesai
raan miehensä makaavan lavit
salla jossain Phu-Longin olki
kattoisissa hökkeleissä vailla tar
peellista hoitoa ja huolenpitoa
Luonnollisesti oli sairaan tila
paljoa huonompi kuin mitä hän
tohti vaimolleen ilmaista Hä
nen henkensä oli vaarassa ja
ehkä saattaisi Marcelia kadottaa
hänet! m
— 'Ei ei minä pelastan hä
net! huudahti hän innostuksen
hurmassa joka luo sankaritta
ria Jo seuraavana päivän mat
kusti hän huolimatta ympäris
tönsä arveluista ja rukouksista
Phu-Lontfiin Häntä eivät voi
neet pidättää matkan vaarat ei
vätkä vaivat jotka hän oli u
nohtanut samassa silmänräpäyk
sessä kun hän astui siihen ma
jaan jossa Pierre taisteli kuo
leman kanssa
Kokonaisen kuukauden kesti
Marcellan kamppailu viikatemie
hen kanssa jonka saaliin hän
onnistui lopulta riistämään jäl
leen itselleen Eräänä aamuna
selitti aseman lääkäri että Pierre
oli päässyt kaikesta vaarasta
Hän sanoi Pierrelle :
— Teidän on kittäminen rou
vaa siitä etä olette vielä jou
kossamme Lääkäri ei olisi mil
loinkaan voinut aikaansaada sel
laista ihmettä Mutta niin pian
kuin voimanne ovat palanneet
takaisin on teidän palattava
Ranskaan Sen ihanan sinisen
taivaan alla saa vaimonne päät
tää työnsä
'Niin pian kuin mahdollista o
livat he jättäneet Phu-Longin ja
lähteneet kotimatkalle "sampa
nilla" jota souti neljä alkuasu
kasta Kevyt alus kiisi kuin
nuoli vettä pitkin ja keulassa
oli tonkinilainen luotsi joka
tuon tuostakin lyhyellä huudah
duksella ilmaisi suunnan jota oli
seurattava jotta väistettäisiin
hietasärkät joita kohosi suuret
joukot veden pinnan alla
Kokonaan syventyneinä muis
toihinsa ja tulevaisuudensuunni
telmiinsa eivät Pierre ja Mar
celia edes katsahtaneetkaan
Sahn-Changiin Villiersin _ palve
lijaan joka oli järjestänyt jon
kunmoisen teltan venheen keu
laan suojatakseen siten herras
väkeänsä helteeltä ja makasi
nyt teltan suupuolella kuin us
kollinen koira vartioiden heitä
Äkkiä kuultiin luotsin viheltä
vän hiljaa päästäen samalla nenä-äänen
: "Tahno !'' (vasemmal
le) Soutajat tottelivat ja nuoleni
jätti alus joenväylän ja ajoi suo
raan eräälle mahtavalle hieta
särkälle joka pisti esiin vedestä
kymmenkunnan metrin päässä
vasemmasta rannasta Ankara
sysäys oli herättänyt Pierren ja
Marcellan heidän haaveistaan ja
kun edellinen huomasi sampanin
tarttuneen kiinni antoi hän mää
räyksen hakata kaikin voimin
että päästäisiin jälleen väylälle
Irvistäen kuin hyena vastasi
luotsi hänen käskyynsä ja sa
malla tuo petturi hyökkäsi hän
tä kohti kädessään pitkä kris
(malaijilainen tikari) Vaikkakin
äärimmilleen tyrmistyneenä o
dottaniattomasta hyökkäyksestä
koetti Pierre kuitenkin riistää
mieheltä aseen ja ankara taisttlu
alkoi Europalainen oli kyllä
voimakkaampi mutta hän oli sai
rauden heikontama ja päästäen
villin kirkunan pakotti tonkini
lainen hänet polvilleen
Pierre näki olevansa mennyt
tä miestä sillä Sahn-Chans oli
joutunut taisteluun soutajien
kanssa joita vastaan hän piti
puoliaan pitkällä kaksiteräisellä
veitsellään
Aasialaisen ase kohoni jo uh
kaavana Pierreä kohti
— Sinä olet kuoleva sinä val
koinen perkele huusi hän raa'
asti irvistäen paljastaen eläimel
liset 'hampaansa
Pierre oli huomaavinaan eitä
taistelun viime 'vaiheessa oli jo
ku siepannut revolverin hänen
vyöstään ja nyt kuului laukaus
joka melkein hipasi hänen pos
keaan ja sattui tonkinilaista kes
kelle rintaa Tämä teki äkilli
sen liikkeen ja syöksyi jokeen
Virta vei häntä nopeasti kappa
leen matkaa ja sitten löi vesi yli
hänen päänsä
Pierre oli noussut ylös Mar
celle seisoi kalpeana mutta sil
mät loistaen rohkeutta ja päät
täväisyyttä aivan miehensä vie
ressä vielä savuava revolveri kä
dessään — Oletko haavottunut? kysyi
hän tuskallisesti
— Ei en vähääkään kiitos si
nun !
— No siinä tapauksessa voim
me alkaa tehdä tiliä toisten kans
sa sanoi hän karskisti
Mutta soutajat eivät uskalta
neet ryhtyä taisteluun Kaikki
neljä olivat hypänneet veteen ja
uivat kohti vasenta rantaa jon
ka miehenkorkuiscen ruohistoon
he pian katosivat
— Luojan kiitos olemme pe
lastetut! sanoi Pierre Marcelle
heiltäysi hänen syliinsä ja puh
kesi jännityksen lauettua kiivaa
seen itkuun Mutta toinnuttu
aan jälleen tasapainoon lausui
hän :
— TIvvänen aika Tierre mi
ten suloista on elää!
KIRJE SUOMESTA
Eräs 62-vuotias työläismummo kir
jottaa Susovaaralta Tohmojärven pitä
jästä tyttärelleen tässä maassa m m
seuraavaa:
Kysytte katuvatko porvarit työläis
ten murhia ja muita pahoja tekojaan
Ei ne eivä kadu Poivari ei kadu mi
tään Hänellä on joka kylässä suo
jeluskuntia joiden jäsnt saavat teh
dä mitä hyvänsä Kyllä oli elämä ras
kasta toissa talvena Jokainen joka
uskalsi porvareita vastaan sanoa van
gittiin armotta Kaikista punasista he
sanoivat: tuokin on yksi punikki sen
kin saisi viedä vankilaan Minut ja
Arttu käskettiin pois saunasta jossa
asuimme aivan talvisydämellä ja Art
tu oli vielä silloin lavantaudissa Mut
ta me — minä vanha ihminen ja hän
heikko sairas — olimme vaarallisia
punikkeja joita ei kannattanut ihmi
sinä kohdella niin että olisi saanut
edes saunassa asua Kuumetta ja muu
ta sairautta on ollut paljon Kyllä
kaikki elintarpeet ovat niin kalliita
ettei tiedä millä tässä elää Kyllä on
palkkatyöläisen elämä vaikeaa mutta
kylläpä rikkaat ja talolliset sensijaan
voivat hyvin Ne nyt kokoavat kaikin
keinoin ja säästävät tuhansia ijäkseen
Kukaan jolta on talopahanen ei jää
köyhäksi
Kyllä se oli kauheaa se sisällissota
Tuhansia naisiakin oli viety Viipurissa
santakuopan reunalle ja ammuttu kuu
laruiskuilla Silminnäkijät kertovat et
tä se oli sanoinkuvaamattoman kauhe
aa Menihän täältä näitä porvareita rik
kautta hankkimaan sinne Aunuksen
matkalle ja moni heistä on tuonut siel
tä suuria saaliita Eräänkin talon isän
nän ja emännän varastoista oli löyty
nyt useiden kymmenien tuhansien
markkojen edestä tavaraa vaatepakko
ja y m Kyllä aitä sanotaan että pu
nikit ne ryöväävät mutta kyllä porva
rin vertaista rosvoa ei ole olemassa
kaan Näyttää tulevan hyvä sato heinää
viljaa ja perunoita Täytynee koet
taa saada 200 mk lainaksj että saam
me lehmän talveksi
Käyhkön Fanny joka oli Amerikas
sa on täällä Häneltä on mies nimel
tä Westey sieltä Amerikasta Hän 'oli
sisällissodan ajalla työväen johtaja ja
hänen täytyi paeta Jos porvarit oli
sivat saaneet hänet kiinni olisivat ne
hänetkin tappaneet
YSTÄVÄNI MUISTOLLE
Sinua ei ole enää olemassa Usko
mattomalta se ensin tuntui mutta lo
puksi täytyi ry yt vu kylmään totuu
teen Yksin jatic laivallurtaan elä
mäntoverisi pienen poikasi keralla
joka olisi kipcnsi ka iv-nr ui äidin
hellää hoitoa Julma sä'''rmätön
kohtalo ei nuorta onneasi fäälinyt —
ei säästänyt Juuri kun kotinne oli
tulemassa täydelliseksi rakkauden pik
ku pyhätöksiä ryösti kuolema sinut
— kodin sydämen
Vaikka olenkin kaukana kotisi ja
hautasi tanhuvilla näen kuitenkin
henkeni silmillä selvääkin selvempään
surun murtaman murheen lyömän
puolisisoi kulkevan alaspainunein päin
ja raskain mielin Ei tuo unhoi
tusta työkään: Parahin vietiin — kal
lehin riistettiin Näen pikku palle
roisen Marttisi joka nimensä sai
jo kauan ennen syntymäänsä Hän
ei vielä tajua mitä ja kenen on ka
dottanut — Näempä kotisikin tuon
äsken suloisen t onnen pesän Siellä
puhuu jokainen esine sinusta — si
nusta joka vielä äsken siellä liikuit
hiljaa kun hyvä haltijatar ja jonka
pehmeä käsi niin aistikkaasti kaikki
järjesti pienimmästä suurimpaan asti
Sinun ihanteesi olivat jalot ja kauniit
Pyrinnöissäsi sinä tähtäsit kauvas ' —
kansojen uuteen aamuun — tulevai
suuden kirkkaaseen päivään Työvä
enaatetta harrastit suuren ylvään sy-
Siskolle
Kirj M L
Elon aamusi kirkkaana sarastaa
nuori sielusi toiveita luo
Ehkä lempi rinnassa hiilostua
ehkä vuotavi kaihojen vuo
Mutt' elosi vaikka suli' hymyää
ja onnesi aurinko loistaa
varo kuitenkin elämän kareja
ne pian sun onnesi poistaa
Varo unelmics' laineilla tuutiessa
ne pian sun johtavi harhaan
varo toiveita suuria laatimasta
ne usein vain muiston tuo kar
vaan dämesi koko voimalla ja harrastuksel
la Tälle aatteelle tahdoit uhrautua
sen alttarille kortesi kantaa
Paljon paljon sinulla olisi vielä ol
lut tehtäviä Sinulla olitaito valaa
lämpöä ja henkeä kun omakin povesi
i 1 L_
ympansioosiKin iumubiuubgii "i
uhkui virkeätä elämää ja lämmintä
LUnna LniLlroa IrAllniatA IA Oi
keata kohtaan — Mutta sinulla oli
niin kiire poia — ehkä halusit lepoon
Olet kylmä — ijäksi poissa I — '
Katkera on kaipaukseni — Vieköön'
tuuli tervehdykseni viimeisen hiljaisel
le hautakummullesi — Muistojeni
lippaassa säilytän kuvan sinusta kuin
kirkkaan kalliin helmen — K M
Philadelphia Pa 20-9-19
M1LFORD N H
Ompeluseura piti myyjäiset syysk
13 p josta oli tuloja $6039 Nätti
raha näin pieneen yleisöön verraten
kun ottaa huomioon että se sama pie
ni yleisö saa aina uhrata osaston kai
kissa toimeenpanemissa iltamissa ta
vallisesti meidän ompeluseura on jo
ka vuosi myyjäisten jälkeen nukku-'
n ut koko talven keväällä herätäkseen
toimimaan vaan nyt se päätti olla
hereillä ja seurata tätä mailman myl
lerrystä riihoäkseen ja kuullakseen
kun ajan aalioi min ankarmh lyö
vät ja myrsky kaikkialla käy Ja
tätä kaikkea seuratessa päätettiin pan
na toimeen kahvikekkerit joka toinen
torstai-ilta Toivomme näihin kek
kereihin runsasta osanottoa Siellä
saa juoda kahvit kotitekoisten lei
vosten kera ja siellä saa esittää oh
jelmaa keskustella päivän tärkeim
mistä asioista leikkiä ja lopuksi pis
tetään tanssiksi Näillä tuloilla on
teta?tn ompeluseuralle käsitöitä ensi
kesän myyjäisiin Käsitöiden osta
jaksi on valittu Valma Salo ja Sai
mi Hasu Näiltä henkilöiltä saatte
ottaa mitä käsitöitä haluatte
Pieni huomautus niille osaston jä
senille jotka ovat mm amenkalaistu
neet että eivät enää käy edea osas
ton toimeenpanemissa iltamissa pu
mattakaan siitä että täyttäisivät pie
nessäkään määrässä niitä tehtäviä
joihin ovat lupautuneet ennen tätä
amerikalaistumista Tämän kirjotta-'
ja toivoo että jättäisitte nuo kymppi-'
sentin elävätkuvat ja kaikki porvurien
humpuukit Vai onko todellakin so
sialistien toiminta mielestänne muut
tunut niin ala-arvoiseksi eitti sinne
muka viitsi mennä edea iltamatilai
suuksiinr Sokerin puute on ollut kylässämme
taas pitkän aikaa Nyt juuri kun oli-'
si pitänyt ihmisten säilyttää hedelmiä
talven varaksi niin herrut ei ole
kaan antaneet sokeria onhan sitä
tänne tullut vähän päästä vaan se on
pantu parempiin suihin Meikäläisil
le on annettu silloin tällöin yksi pnu
na ja onpa toisinaan pistetty kali-'
sikin paunaa pussiin Sopii tällä sit
ten maustaa ruokala jo kannuttaa
hedelmänsä — Kyllä todellakin sen
työläisäidin kärsivällisyyttä koetel
laan — — Lasten äiti