Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 23, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiist Syysk 23— Tuesday Sept 23
No 37
Nuorisotovereille
Kirj Veli
" Pois porvarihenki meistä
pois 'kateus kauna pcjis!
Käsi kätelien tiukasti lyökää
v että rintama ehjänä ois
1
Pois luokat ja kastit meistä
pois kurjuuden alku ja syy!
Älä välkytä peikkojen peistä
älä sorrolle sieluas myy!
Jos veljesi nousee — sä nouse
ja nosta siskosi myös
lEespäin käy rohkein rinnoin
v auta toistasi aattehen työss'!
Tuo lahjasi alttarille
älä estä jos toinenkin tois
Niitä kehitä korkeimmille
sulia paljonkin niitä jos ois
- Ole yhtä se yhteistyössä r
i valon kaipa jos voiton saa
Sitä välkytä sorron yössä
pian päivä jo sarastaa
Pois porvarmenki meistä
pois kateus kauna pois!
Käsi kätehen tiukasti lyökää
i että rintama ehjänä ois
Työläisnuorisosta
Kutsu nuorisolle
"' (Suomennos)
Tänä historiallisena aikana
jolloin työväenluokka kaikkialla
kamppailee päästäkseen oikeuk
siinsa jolloin jokainen päivä
nousee 'eilistä kirkkaampana työ
väenluokan voitolle on olemas
sa vielä paljon nuoria jotka eivät
käsitä yhteiskunnallisen vallan
kumouksen merkitystä sitä suur
ta muutosten aikakautta missä
me elämme eikä sitä tehtävää
mikä heillä tulisi olla sen uuden
yhteiskunnan luomisessa jossa
jokaisella joka tahtoo tehdä työ
tä bn oikeus tietoon hyvinvoin
tiin ja rauhaan
Me Voimme puhella aivan tyy
nesti niistä vallankumouksista
joita Eitropassa tapahtuu Me
voimine puhua niistä uhrauksis
ta Joita veljemme ja siskomme
noissa maissa saavat kokea suo
rittaessaan osaansa siinä näytel
mistä suurimmassa minkä mail
ina on vielä milloinkaan nähnyt
Tämän kaiken kyllä oivallamme
mutta nie puhumme vallankumo
uksesta tässä maassa kuin josta
kin kaukana tulevaisuudessa ta
pahtuvasta Taikka jos me luu
lemme sen voivan piankin ta
pahtua me emme kuitenkaan näy
käsittävän kuinka tärkeä on että
nuoriso valmistautuu ottamaan
vastaan tätä suurta yhteiskunnal
lista muutosta varustautumalla
ottamaan paikkansa siinä työläis
arineijassa jonka tulee ottaa hal
tuunsa hallitusohjakset koneet ja
tuotanto valmistamalla itsensä
kyekeneväksi istumaan työväen
hallituksen neuvostoissa ja edus
taakseen niissä tietoisesti oman
luokkansan — työväenluokan e
tuja Me emme enää saa tyytyä
vähempään kuin täydelliseen työ
väen hallitukseen jossa ainoas
taan työläiset hallitsevat työläis
ten hyväksi Meitä on sorrettu
jo liiankin kauan voitoilla elä
vän luokan diktatuurin alla Me
vaadimme ja saamme kaiken
Viimeisessä taistelussa työväen
luokan täydellisen vapautuksen
puolesta ei saa olla mitään sovit
teluja Käyttäköön nuoriso kaiken voi
mansa hävittääkseen tämiärt jul
man riistojärjestelmän Nuori
son tulee seistä jo rintamalla o
levien tovereiden kanssa olka ol
kaa vasten] sillä lapset ja nuoret
lie ovat jotka kärsivät enimmän
kapitalistisen ludkkavallan alla
Se on heiltä riistänyt lapsuuden
leikit elämänsä laulunpäivät Se
on heittänyt heidät jo 8 — 10 vuo
tiaina riistäjäluokan tehtaisiin e
telässä ja suurkaupunkien teolli
suushelvetteihin ja kauppapuo
teihin jo paljo ennen kuin he o
vat täyttäneet edes 16 ikävuot
tansa He ovat saaneet taistel
la ankaraa kamppailua elämästä
riistäjien hallitsemassa julmassa
mailmassa jossa ainoa jumala
on kulta
Ihmiskunnan varhaisemmista
ajoista asti on luotettu nuorisoon
kun on rakennettu uusia yhteis
kuntamuotoja Jokainen aate
suunta on etsinyt nuorison jou
kosta oppinsa levittäjät Kaik
kien! aikojen edistykselliset ja
kumoukselliset liikkeet ovat löy
täneet nuorisossa innokkaimmat
kannattajansa sillä he ovat aina
yhteiskunnallisen ja henkisen ke
hityksen edelläkävijöitä
Vallankumouksellinen sosialis
tiliike myöskin kutsuu mukaan
sa palkkatyöläisnuorisoa Tove
rit kuulkaamme sitä kutsua!
Vallankumouksellinen sosialisti
liike tunnustaa sen historiallisen
osan mikä nuorisolla on sosialis
tisien ihanteiden toteuttamisessa
Se tahtoo opettaa nuorisolle että
ilo sivistys tiede taide tiedot
kehitys rakkaus yltäkylläinen e
lämä ja rauha ovat välttämättö
miä ihmisten onnellisuudelle ja
että nykyinen riistojärjestelmä
kieltää kaikki nämä työväenluo
kan nuorisolta Sosialistiliikkeen
historiallisessa tehtävässä: luoda
luokaton yhteiskunta joka muo
dostuu ainoastaan työntekijöistä
täytyy olla apuna kaikkien niiden
voima joiden eduksi tuo uusi
yhteiskunta luodaan Nuorison'
tulee opettaa ymmärtämään täy
dellisesti kaikkien aikojen luok
kataistelua Heidät pitää opet
taa hylkäämään kaikenlaiset en
nakkoluulot kaikki 'perityt ja
väärät ajattelutavat ja heidän tiir
lee oppia tietämään että ainoas
taan tosiasiat eikä väärät ajatus
tavat tekevät tällaisen tietoisuu
den mahdolliseksi Nykyään jol
loin sodat rotuviha kansalli
suusviha ja kansojen parhaitten
nuorukaisten uhraaminen kaup
pakilpailun alttarilla kuuluvat
päiväjä r j estyk seen ty rkytetään
myöskin nuorisolle monenlaisia
oppeja ja aatteita jotka ovat
vaarallisia heidän aineelliselle
hyvinvoinnilleen ja henkiselle ke
hitykselleen Ainoa tietoisen a
jattelun jp terveen yhteiskuntao
pin koulu joka kykenee ohjaa
maan ja palvelemaan nousevaa
nuorisoa on marxilainen vallan
kumouksellinen sosialismi So
sialistipuolueen tulee olla tämän
koulunkäynnin välikappale ja
nuoret sen tietoiset harjaantu
neet toimitsijat Nuorison tulee
tuntea sosialistisen liikkeen his
toriallisen tehtävän jotta tule
vassa vallankumouksessa voitai
siin välttää ne monet murhenäy
telmät joihin Europan toverit
olivat osallisia
Nuoret toverit! Ymmärtä
käämme oikein Trotskyn sanat:
Vallankumousta johtaa proleta
riaatti ja proletariaattia- johtaa
sosiali-demokratial
Nuoret kootkaamme kaikki
voimamme tarmomme ja intom
me työväenluokan taisteluun !
Koko mailman proletariaatti o
dottaa meidän nousuamme Nuo
riso! Valmistaudu suorittamaan
Liian myöhään
- Viljo nojautui äitinsä vuoteen
ylitse jotta paremmin kuulisi hä
nen hiljaisen kuiskeensa '
— Tule rakas Viljoni ensi
sunnuntaina ehkä silloin jo o
lcn parempi Mutta tule aamu
päivällä silloin on minun hel
pompi En jaksa nyt pu
hua Pistos kyljessäni Oih !
Älä rasita itseäsi äiti rakas
Tulen sunnuntaina jo aamulla
Ehkä jo silloin olet parempi
Kunpa pian paranisitkin ! Kun
pa edes tuo pistos lakkaisi !
— Ah ! ethän tiedä Ole val
mis kohtaamaan pahintakin ()
Ien heikompi kuin olen siskoillesi
sanonutkaan Joka yö saan kam
feriruiskeen Se pitää sydämeni
toiminnassa muutoin se py
sähtyisi — Äiti rakas!
— Älä ole huolissasi Mikä on
välttämätöntä se tapahtuu Me
ne nyt mene En jaksa
— Menen äiti! Tulen sun
nuntaina Viljo suuteli äitinsä kuumeista
otsaa
— Hyvästi !
Hellä ilme taudin hivuttamilla
kasvoilla katsoi äiti poikaansa
joka poistui painunein päin
Hänen rakkaimpansa oli tuo e
sikoinen ainoa poikansa Lem
pensä ensi hedelmä aviollisen
onnensa — joka oli niin lyhyt —
valoisampana muistona Hän ra
kasti poikaansa enemmän kuin
tyttöjään Hänen kaikkensa oli
hänen poikansa — Vaikealta
tuntui ajatella että kohta täytyi
erota rakkaammastaan
' Viljo katsoi kelloaan Jo yk
sitoista! Ja tänä aamunahan hä
nen pitäisi mennä äitiä katso
maan Miten hän oli kevytmieli
nen ! Äiti on kuoleman sairaa
na! Ja hän vain nukkuu Täy
tyikin taas eilen valvoa niin myö
hään Ja aivan aiheetta
Ulkonakin on noin ruma ilma
Ei tuollaisessa räntäsateessa ole
hauska kävellä sairashuoneelle
Olisi kaiketi selvintä jättää käyn
tinsä iltapäivään Ehkä sade
kin jo lakkaisi siksi Kun on
muutenkin jo näin myöhä
Eihän äiti voi olla pahoillaan
vaikka niin tekisinkin Näkee
hän hänkin tuon sateen ja ym
märtää Marikin eilen sai
rashuoneella käytyään sanoi äi
din olleen jo paremmissa voimis
sa Ehkä tuo kamferttirniske oli
vain varokeino
Viljo päätti mennä lltapaival-
varsinamen
a Niloinhan on
vastaanottountikin
Satoi lumiräntää Se kurasi
syystalvisen tien Viljo katui
sitä ettei kuitenkaan ollut lähte
nyt sairashuoneelle aamulla
niinkuin oli äidillekin luvannut
Hän tunsi rikkoneensa enemmän
kuin oli aikasemmin osannut aja
tellakaan — Äitikin on odotta
nut ja turhaan Omatunto kol
kutti Tuo viheliäinen sadekin jatkuu
vhä! Viljo kiirehti askeleitaan
Miksi ei hän lähtenyt aamulla _
Hän avasi oven miettien mi
ten selittäisi
Mitä? Äidin vuode tyhjänä!
(Tatkoa seitsemännellä siviilin)
kunnialla osaisi vallankumouk
sessa joka kerran on vapauttava
koko ihmiskunnan!
Nuori ihminen
on persoonallinen siinä määrin
kuin hän kieltäytyy rakastamas
ta kunnioittamasta uskomasta
tottelemasta ja harrastamasta
muita siveellisiä arvoja tai ole
masta imuissa toimessa kuin sii
nä minkä hän 'Cu itse valinnut
Harjottautumalla rakastamaan
vahvemmin ja vihaamiaan ( tuli
semmin hän tulee eläväksi voi
maksi joka tahtoo ja saa jotain
aikaan joka nauttii omasta voi
mantunnostaan Silloin on m}'ös
varmaa että hän on muuttanut
'elämää ja kehittänyt ympäristö
ään ennenkuin hän sen jättää
Kaikki kauaskantavat äänet o
vat puhuneet ' uhman sanoja :
kaikki mailmaa vallottavat aja
tukset ovat olleet kapina-ajatuksia
Ihmiskunta on nähnyt pilk
kasanoja jotka ovat olleet ar
vokkaampia kuin ylistyshymnit !
Mutta ennenkuin nuoret ehtivät
todistaa " vaatimustensa oikeutuk
sen unohtavat vanhemmat että
nuorisolla täytyy olla vähän lii
ankin korkeat ajatukset itsestään
jotta he vastaisuudessa tulisivat
edes jotain merkitsemään Indi
vidualisti — olkoon 'hän vanha
tai nuori — ei voi ottaa mitään
toisten käsistä tai toisten _ ohja
uksesta kun elämän suuria ar
voja ratkaisevat alat ovat kysy
myksessä Korkeimman persoo
nallisen kehityksen saavuttavat
ne jotka ahnain käsin tempaa--vat
itselleen1 suuret elämänar
vonsa niinkuin kekäleen tulesta
ja kantavat niitä sitten kuiir tuli
soihtua lujassa kädessään!
Mutta nuoren tulee ymmärtää
mikä kapinoiminen kasvattaa
häntä ja minkä ' oikeuden hän
saa ottaa huomattuaan ensin o
mat kehitystarpeensa
Ellen Key
H II I f f I 1-1 ! 1 I I I 1 1 1 I I 1 I I 'H
fr SUOSITTELEMME AJURI-
fr LIIKETTSMMEI 4
+ t
fr Olemme aina valmiit palve- +
fr lemaan teitä kaikenlaisella +
fr ajurlllikkeen alaan kuuluvalla
+ työllä
fr 8EAB0RG TRANSFER CO +
fr Puhelin 466 Aitorla Ore -
M IIII I H I I I I 1 11 1 I I 1 l"H-l-H
Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tumiseen la väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu
minen huono ruokahalu heikko ruu
ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux- Rautapillerl ylösrakentaa voi
maa ja elinvoimaa
Nux rautapillerl on varmasti taat
tu Täydellinen tyydytys ' Ellet niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta
pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito 4
Saatavana ainoastaan'
Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore
Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellberg Ding Co
West Bond St & Columbia Ave
Astoria Ore
' HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak
upa postikulut
+ 7
fr NEW YORKIN SUOM NAISTEN 4
OSUUSKOTI $
frJA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO +
-fr 241 Lenox Ave & 122 St
fr +
fr Telefooni: 813 Mornlng ilde +
HU I H-frl"H IIII H I I I l"H"H"H