Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 23, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Tiist Syysk 23 — Tuesday Sept 23
No 37
vöön nyrpein mielin vaan toivo elä- berryn naiset -hommaavat ompelu- rahallanne osuuskaupasta? Rahalla Säästäkäähän nyt tekin poika
hyttaa että jo sattum olemaan ensi seuran avajaisjuhlat lokakuun 5 päi- ostaen ei teille tule- niitä turmiollisia lantteja noita myyjäisiä varten
uni iän vaKsi isnjeimassa on näytöskappale ve koi
vuonna parempi
vuonna on ollut
Suomalaiset farmarit tuo- eivät
miehet
myyjäisiä varten että
menisi niin nolosti kuin
"Naisorja" neljässä näytöksessä ia kaa kaikki in i i -i
Meillä on ollut täällä vuoren rin- „in„n h!- „li:ill : " 7 ' ~ "° " - - ipu jolloin ukot
jaassa
HOII- llmxn liinat amaH Rfl s 1 s _ 1 _ _ a
k I — h — -vwaB iiiujcn Kanssa
olmena viime ta maan nuori taiteina Siam M n L: ~: n
yona Siellä muualla mailmassa tai Tn lBnna 'nL]U l _ ik 1 i
detaan käydä vielä uimassa ja otta- luokan naiani- n HlkM„ „iu t ' ' rastl p°nJoIaisia joka
- 4 — - — iivnuiiiaiaiti- vanua Käyttävät
n™ BUimivuiVYiuy Oi aail IIII LH 3 farkun nnhm k-arrnaran _ 1
- ' " ituiiMiriiiBia 1C1- BAiiranlir b- „ I_
wi nucicuu bhhiib nvsrvvn -
linjaa" puut ovat jalkaa pitkiä ja ia huolien raatamana OtaVa Xi™™™: ™ T P u
— imen un maiKUScanut DOIS
että
on naisten mitä Newbe
Ha jolloin ei ole kuumakaan
Hauskaa syksyä kaikille toivoo:
Ines
teellä jo vesi
harjottelee ahke-
esitptÄän
jotkut niin pan kum ehJlsan Vnimitl-
meistä jotka olemme lähellä "timperi- lapsiparven ja alituisten puutteiden
un en-
Koetta
ewberryssä on missään kau- LL _lm-- '
L„ I o " "J" unieiujai treenailla
j- — r aooo iis xannairakaa omaa luket- talvm „„ll
tänne L_:
I iiaiimna
'o yyii- mw taasen Kulen kakki timm „„ Mrs ia Mr Kuti IC„S„ ~ :
Mii- fossAmm uaotf-Ai mikkiä fni-L-o Ua tänriA Mnrntifkftiai-o M k l_T_
" jUna ivuvi- 1 -"t ~l MC UVdl
loinkahan se minun toiveeni toteutuu =„Qf Uma „:„:„ n11t
luiuuuiiun luiiiiiiHaaiiuuc Iliai" —- — uuni puuiuuisia VUOllB _ „
että saisimme lehtemme tijaalamää- liseia diktaatturimaisuudellaan ja he Tervetuloa takaisin Me tarvitsem- FORT BRAGG CAL
rän edes 10000 Sen ei pitäisi olla ovatkin nnnihm! n„„ L„l„ me kvkeneviä ia innlli 1 '
„ i - unpa on kuin oltaisiin nukuksis-
maan nasten hommat aivan alkuun- taistelijoita- Fort Braggissa hiljaisuude8
sa Samoin tekivät nyt kun lähetim- MuniingIiet kävivät täällä ja ta päättäen mutta ei sinne päinkään
me ompeluseuran säännöt hyväksyt- antoivat vierailunäytännön "Pappi Ompeluseuralla oli iltama v k 30
taviksi niin katsoivat parhaaksi hyi- pulassa" p joka onni8tui hyvm ijhen nähden
jata ne a käskivät laata uudet Mut- Mr Matt HAlalta kuoli vaimo mitä oli yleisöä sillä osa tavallisista
ta me taas pidimme kokouksen ja neljäs päivä syyskuuta hivuttavaan iltamavieraista oli Eurekan juhlilla
paahmme koittaa toista tietä nimit- keuhkotautiin Vainajalta jäi viisi Nuorisoliitolla oli Illanvietto t k 6 p
tain siten etät lähetimme johtokun- lasta joista vanhin on yhdeksän vuo- joka mvöskin onnistui hvvin ki„„'
evästyksen että emme laadi tias Suuri Isku työläisisälle ioka siihn „„„ :Ha _i:
— on-ua un vaon'
yksin joutuu uurastamaan kaksin ker- ottajia Jieni joukko oli nuorisoin-
roin enemmän niin että voimat mur- ton jäseniäkin iltamissa ollenkaan
tuu raadannassa liian aikuisin puhumatta nuorten vanhemmista
niaiKaa toveritar allekirjoltaneel- Lasten vanhemmilla näyttää olevan
3 jalkaa paksuja Niin ovat sieviä ki nyt huomioon
kuin olisi niitetty latvat poikki ilti
f Juoskaahan Toverittaren tilausten jä- kerran
lessä aika kyytiä että saataisi
numerot hiukan kohoamaan
mahdotonta ja tuossa se vain rimpui
lee 7 ja 8 tuhannen välillä Pois
velttous ja ripeään toimintaani To
verittaren tilaajamäärä jouluksi 1 0
000:een Toveruudella
Muori H — i
MONESSEN PA
nalle
Pennsylvanian alueen syysjuhlat sääntöjä enään vaan' toimimme osas
Vietettiin Classportissa Pa tk 6 ja ton sääntöjen mukaisesti Ensi ko
7 päivinä Lauantaina 6 p esitti- kouksessa nähdään olemmeko tasa
Vät glassportilaiset kappaleen "Etu- arvoisia toimimaan En tiedä onko
yartiotaistelu" joka o nneljänäytök- miehillä todellinen tarkoitus sortaa
sinen Tov Richard Pesola Detroi- meitä naisia siksi vain että niin on
tista puhui mys lyhyesti ja sattuvas- aina ollut ja että ovat saaneet sei
ti Suomen luokkasodasta Iltama on- laisen kasvatuksen että nainen val
mistui hyvin ja kappalekin esitettiin jetkoon seurakunnassa Toivon kui
tavallisen hyvin — Sunnuntaina 7 tenkin että asia on päinvastoin ni
päivänä oli kenttäjuhla Ohjelmaa mittain siten että miehet lietsoo mei
oli runsaasti ja hyvää m m oli hin taisteluintoa koettaen täten in
meidän Monessenin sotitokunta "Sä- nostaa meitä luokkataisteluun sorta
vel" soittamassa siellä Kenttäjuhla jaluokkaa vastaan Olkaa varmat et
olisi onnistunut oikein hyvin ohjel- tä meitä tarvitaan meistä riippuu
vnan puolesta paitsi yleisöä oli saa- puolet
punut vähän siihen katsoen kuin oli- Ainoa pimeys mailmasa on tietä-
ai pitänyt olla Vaikka oli fennsyl- mättömyys Erä
vaman koko alueen juhlat niin ei sil- puhuu paljon mutta ajattelee sitä vä
likään ollut muutamista paikoista hemmän sanoi: Ei me sellaisia sosia
hiin paljoa osanottoa kuin olisi ollut listilehtiä koskaan lue kun vain kä
uotava teen tu]ee) ne heti poltetaan Siitä
Syysilmat ovat täällä muutte- huolimatta aina tulee osastoon uusia
levaiset Viime viikolla oli täällä jäseniä ja työväen lehtien vakituisia
kauhean kuumat ilmat ja nyt ne lukijoita Toverittaren tilaajamäärä
ovat muuttuneet kylmiksi Juuri täi- kasvaa
ta joille se ei vielä tule
Tervehdyksellä — Lydia
Warvicic
tapana ensin mennä särpimään por
varien lokaviemärin tuotteita tunnik-
' 1 ' ennen omalle tuvalle tuloa Eikö
s GLASSPORT PA olilsi paljon puhtaampaa tulla heti
Terve Toverittaren lukijakunta! uoraan tuvalle ja sitten toiste naut-
Piirränpä taas muutaman rivin tä
mänkin kylän asioista Hiljaa eteen
päin toiminnassamme vain mennään
kuten ennenkin Uusia- jäseniä yh
tyi osastoomme Matti Viitala ja An
na Tuomi muuttokortilla Tervetu
loa toverit yhteistyötämme edistä-
ua sna porvarien saastaa ja nämä
vanhemmat vievät vielä lapsetkin mu
kanansa noihin näytäntöihin vieläpä
nuorisoliiton jäsenetkin joten he ei
vät ehdi ajoissa tehtäviinsä edes o
miin iltamiinsa Tällainen menette
ly olisi korjattava
Kirjailisuuskomitealla on iltama t
k 28 p:n iltana Siellä on paljon
laiset ilmat ovat kauheita myllymie- vain ensimäisen askeleen ottaa niin
hillo Muutamia miehiä on viime ai- toivorikkaampina he katselevat tule
koina "postannut" kuin on ollut vaisuuteen
niin raskaat ilmat työssä Ei air
määnl Ja innostusta uudella naik
naikkonen joka kakunnallal Useita innokkaita osa
tomme jäseniä on täytynyt matkus- ohjelmaa sekä myydään bananeja ja
taa pois paikkakunnaltamme työolo- uuria kukkavihkoja Kokouksessa
jen suhteen sillä kirvesverstas jossa moitittiin että kukkavihkot joita ilta
useat heistä työskentelivät pantiin missä on myyty ovat olleet liian pie
seisomaan Ja nykyaikana ei mei- viime aikoina Muistakaa siis nai
dän työläisten kannata kovinkaan set että laitatte suuria kukkavihko
kauan olla joutilaina kun kaikki ja ja että jokainen tuotte yhden tai
Ja jotka kerran uskaltavat elintarpeet ovat niin kalliita ja yhä muuten joudutte maksamaan 25 sent-
Pois pimeyden peikot työläisten ko-
astaan myllymiehet saa kärsiä tästä deista Pimeys itsestään poistuu va
vaan myös ne jotka ovat kotonakin Ion tieltä
On ollut tämän tuostakin sairastumis- Naiset muistakaapa! käyttää osuus-
tapaukseia ja kun ilmat ovat väliin kaupan tuotteita nyt on käynyt jo kiaan! Nähkääs kylämme pojat o-
Kumma- monasti rrank Aaltosen puhe toteen vat niin innokkaita osaston jäseniä
ko tuo on kun hän sanoi O k-juhlatilaisuudes- että kokosivat sinä iltana koplan ja
Avioliitto-toimisto" näytellään o- sa puhuessaan "että yksityisiltä saa menivät toiseen kaupunkiin kun pi-
n imuna ik £u paivana naik
näyttävät kallistuvan tiä sakkoa ovella Miehet pääsevät
Jospa mainitsen siitä t k 13 p vapaasti sisään Kaikki iltamiini
pidetystä iltdamasta jossa piti olla Näytelmäseura valmistelee kahta
se suuri kilpailu ukkojen ja poikien kappaletta jotka näytellään lokak
välillä siitä suuresta korista Olihan 4 ja 5 piävän iltoina Molemmat o-
sinne saapunut aikamoinen joukko Vat suuria kappaleita Toveri tupa
poikamiehiä — puolikymmentä kaik- täyteen katsojia silloin I
ki saapukaa sitä katsomaan joilla
on tilaisuus sillä se kuuluu olevan
oikein hauska Näytelmäseura ru-
peaakin taas toimimaan ripeästi kun
han tulee kylmemmät ilmat
halavemmalla sanovat akat" Naiset ti olla h klnl„ L„„
eivät varmaan ota sitä asiakseen aja- olisi siihen pitänyt joku sentti ku
tella että osuuskauppa on perustettu Iuttaa Näin auliita poikamiehiä
tana kesana etta sillä on kaikki ai- meillä on Kuka olilsi uskonut
y
van nyt ostettua tavaraa kuin sitä- he tuollaisen teDDosen tekisivät Sii
En tie- vastoin yksityiset ovat jo runnanneet li lv s „Ln n l™:- ™:f:_
dä josko johtajaa otetaan oikein kymmeniä vuosia niin että takavuo- Vat Alaspäin se laski poikamies-
vakituista kun ei ole mitään var- ina ovat saaneet puoletkin halvem- temme maine sensijaan että se olisi
muutta josko alkaa lakko Sitten maila mitä he nyt kun myyvät niitä 'kohonnut kuten sen pitäisi tehdä
ei voi taas taata josko olisi tarvis saavat voittoa Ja olette kai unohta- iUä korkealla se ei ole ollutkaan vii-
johtajaakaan ottaa kuin ei kannattai- neet että harvassa tapauksessa saat- me aikoina Eläköön siis ukotl Is-
i suuria kappaleitakaan näyttää te yksityiseltä täyden mitan mutta kekää toistekin poikia moukarilla
Mutta jos ei lakko tule ja kun aika osuuskaupasta saatte rahanne edestä poikia päähän että heräisivät ja in-
taas tasaantuu niin ehkä ne ottavat tavaraa täyden mitan ja täyden pau- nostupisivat eivätkä nukkuisi kuten
vakituisen johtajan Ne kappaleet nan Mutta ennen kaikkea on hävy- „vat koko vuoden tehneet Kun
jotka ovat näytelty täällä nyt hiljak- töntä nähdä kun sellaisetkin henkilöt kaikki toiset ovat innostuneet toi-
koin ovat menneet oikein hyvin vaik- joilla osakkeitakin aivan kuin var- mintaan eivät he ole heränneet ve-
kapa yksi ja toinen on niitä johta- kain luikkivat yksityisiin kauppoihin televät yhä vain niitä kesäunia Nyt
nut Monessenissa on kyllin hyvät Mutta mailmassa on paljon ruoskan aisitte kulkea ukkojen ohi aina hat-
voimat joten kyllä voisi pärjätä joh- nuolijoita On aivan arvoitus miksi t„ imillä Saa nähdä kun ne suu-
Suurta tulossa! No mitä? Osas
ton akat ovat alkaneet hommaa
maan jotakin Fort Braggissa aivan
ennen kuulumatonta No mitähän
sitten oikein tapahtuukaan? Ei muu
ta kuin että akat panevat toimeen
kaksi-iltaset juhlat ensi kuun 18 ja
p Siellä akat itse näyttelee kap-
tajattakin
' Hauskaa syksyä
paleen itse esittävät ilveilynsä ja ku
vaelmansa lausuvat runonsa puhu
vat puheensa laulavat laulunsa ker
tovat kertomuksensa sanalla sanoen
ne ovat oikeat akka-juhlat suuret
ja sisältörikkaat Sieltä ei tule puut
tumaan hengen eikä ruumiin ravin
toa Siis painakaa mieleenne pysy
väiststi päivämäärä
Eurekan tautiin taaskin sairastui
tovereitamme Eino Gummerus läh
ti perheineen Eurekaan He olivat
osastomme ahkeria toimitsijoita jo-1
ten heidän tilalleen jäi aukko toimin
nassa mutta ehkäpä heidän toimin-
NEVVBERRY M1CH
sellaiset kurjat maleksijat täyttävät ret myyjäiset joutuvat että joko poi- 'ana aatteemme hyväksi on tarpee
Toveruudella mailmaa Te kuljette huutaen että kien päästä on kohmelo siksi selvin- een iellSktn jonne he menivät Ol
TYYNE ei osuuskaupassa ole sitä tai tätä nvtt va{ onko se ijäksi päiviksi sinne Koon s"8 onneksi muuttonne köyhä
listön taistelurintamalla
1 enkaa kaikki ostoksenne omassa Kau iäänvt
passanne ja pian Saatte nähdä että Niin Lnl in mainitun ritS m„v Saunan ia talnn ni Olo Mäki
Syysjuhlat ovat olleet ja menneet siellä on monipuolinen varasto sekä isiits „ „!„i 1 „ „: I R„tla Hi„ =1 11 la t
kerrankin tämään saunaa yleisön käytettäväksi
niitä on ja lupaa ystävällisen kohtelun sauna
kuun Yksi asia vielä te mieluum- hommailtu ainakin kaksi vuntta Nai- vierajllffi-n Onnpal
lut toivottavaa että haali olisi ollut mi„ ostatte yksityiseltä kun se antaa et ovat olleet hyvin ahkeria On Mrs ja Mr Rinne lähtivät mat-
seiniä myöten täysi Olikin noin sata velaksi mutta teidän on joka tapauk- se hauskaa kun me naisetkin voim- kalle tk 17 p Ensin kuuluvat me-
kunta- " kuitenkin se maksettava Hait- me joskus näyttää että pystymme nevän Portlandiin Ore Onnea mat-
Huomioon otettava seikka New- taako se jos kohta suoraan ostatte sitä mekin muuhun kuin syömään kalle! — S K
- - ' u ccy jäisistä ne luievac Olemaan
7 p syyskuuta Samana iltana oli aatte halvemmalla kun jaksatte vart- p Niistä pitäisi tulla
näytöskappale "Isäin pahat teot" toa että se nyt pääsee siunattuun ai- oikein suuremmoiset sillä
Jlappaleen juoni oli hyvä ja olisi ol-